Délmagyarország, 1931. július (7. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-01 / 146. szám

MAGYARORSZÁG SZtöED. Srefiicíitöiég: Somogyi dccb 22. Lem. Telefon: 23-33. - Kiadóhivatal, te»lc»Onkiínyví4r é* leqylrodn • Aradi ucca S. Telefon: 13-00. - Nyomda: Ifiw Upót ucca 19. Telefon x iie-34. TAvlratl és levélcím - Délmanyaronzég Szened. Szerda, 1931 ]ullus 1 Ara 1© fillér VII. évfolyam, 14^. szám • ELŐFIZETÉS! Havonta helyben 3.20 vidéken és Budapesten3-00, KUlfoldOn B-40 pengő. — Egyes szám Ara hélköar­nap 16, vojAt- és Ünnepnap 24 1111. Hir­detéseit felvétele tarifa szerint. Megje­lentik hétfA Kivételével naonlap renget fl választások tanúsága Csak egypár kiragadott adat a válasz­tások eddig ismert eredményéből: Bács­bódrog vármegye négy kerületében három ellenzékit választottak meg s az egyetlen mégválasztott hivatalos jelölt is csak pár­száz szavazattal jött be. Somogymegyébén több, mint huszonötezer szavazatot kap­tak a hivatalos jelöltek ellenfelei, nem kell sorban ismételni az adatokat, nem egy helyen 4—5—6000 szavazatot kaptak a kisebbségben maradt ellenzéki jelöltek. A választás végeredménye még nem is­meretes, de a rendelkezésre álló adatokból már tanulságos következtetést lehet le­vonni. Lehet, hogy az egységes párt hat­hét mandátumnál nem fog többet veszí­teni, ez azonban a mai választási rend­szer mellett nem fontos, a megfontolásra intő körülmény egyedül az, hogy hány szavazatot veszitett az egységes párt? Ha az ellenzékre leadott szavazatok számát összehasonlítjuk a 926-os választás ha­sónló eredményével, akkor látszik csak a maga tisztaságában, hogy az ellenzéki hangulat milyen hatalmas arányokban te­rebélyesedett ki ebben az országban. Hogy 1 választásoknak a mandátumok számá­ban megmutatkozó eredménye micsoda, az nem fontos addig, amig a választók nyíltan szavaznak, vagy, ami még ennél ís rosszabb, nyíltan ajánlanak. Hogy a választási apparátusok mire képesek, hogy a közigazgatási hatóságok á törvény kere­tein belül hogyan tudják befolyásolni á választások eredményét, azt mindannyian tudjuk $ mindannyian el tudjuk képzelni. Aki ezt nem tudja, vagy nem tudja még elképzelni sem, annak figyelmébe ajánl­juk azt a csodálatos jelenséget, hogy soha sehol hivatalos egységespárti képviselő­jelöltet nem kellett letartóztatni, nem kel­lett kiutasítani, nem kellett ellenük felje­lentést tenni s nem kellett letartóztatni, kiutasítani, igazoltatni a hivatalos egysé­gespárti jelöltek korteseit és bizalmi em­beréit sem. Csak a nem hivatalos egységes^ párti jelöltek, vagy pláne: az ellenzéki jelöltek s a nem hivatalos egységespárti és ellenzéki jelöltek kortesei és bizalmi emberei ütköztek össze a törvényes rend­dej, vagy; * törvényes rend őreivel Egy­részt a nyilt szavazás rendszere, másrészt ez á választási apparátus, a pártember­választási elnökök tevékenvsége felment mindenkit annak kutatása" alól, hogy a választásoknak mandátumokban meg'nvi­1 átkozó eredménye a nép igazi akaratát, a nép igazi arcát hogyan mutatja meg0 Minél alkalmasabb azonban a nyílt vá­lasztás rendszere a választók igazi akara­tának elleplezésére s minél hatékonyab­ban tudja befolyásolni a választási appa­rátus a választások eldöltét, annál érté­kesebb adalék, annál beszédesebb bizony­ság az ellenzéki szavazatok száma. Ha a ma hatályos választói törvény uralma alatt s a mai közigazgatási felkészültség es választási apparátus közreműködése mellett a kerületek egész sorában 3—4—5 ezer választó mer/ ellenzéki jelöltre szavazni, akkor az ország ellenzéki han­gulata megerősödésének olvan határozott, félreérthetetlen, sőt félremágyarázhatatlan megnyilatkozásával állunk szemben, ami­nek tanúságait egyformán kell levonni a kormánylámogat6 és ellenzéki politiká­nak. Hogy a nyilt szavazás rendszere mel­lett s a választási gépezet működése segít­ségével kik kerültek be a képviselőházba, hogy hány százalékban cserélődött ki az egységes párt, az nagyon csekély jelentő­ségű az ország életében. Amig a szavazás módja nyilt s anjig a titkos kerületekben a választók, sőt a választók kétszeres szá­ma nyíltan ajánl, addig a választások eredményét módjában áll a végrehajtó hatalomnak biztosítani. A nyilt válasz­tások eredménye igy teljesen független a kormányprogramtól, teljesen független attól is, hogy $ választók tömege he­lyesli-e, vagy helyteleníti azt a politikát, amit a választások eredményével megerő­sít, vagy elejt. Nincs olyan kormány, ame­lyik nyilt választáson nem tud többség­hez jutni, ha akar. Mit igazol ilyen körülmények között a választás eredménye? Igazolja azt, hogy a választási törvényünk már régen meg­érett a reformra s hogy végre ennek az országnak is meg kell adni az európai választási formát; a titkos szavazást. Ezt igazolja s igazolja még ezen felül az el­lenzéki szavazók számának megsokszoro­zódása, az ellenzéki hangulat határtalan megerősödését. Csak egyet nem igazol: azt, hogy a kormánypolitikát a válasz­tók olyan mértékben igazolták, mint ami­lyen mértékben egységespárti képviselőt küldtek a parlamentbe. A választási rend­szer hibáit s a választási apparátus mű­ködését nem szabad összetéveszteni a nép akaratának független és meggyőződéses kifejezésével. 29.376 szegedi veit részt a választó Étiéikor megkezdték a szavazatok összeszámláldsát — A szám * ; Iáidat szerdán reggel folytatták Az első két belvárosi urna az ellenzéki pártolt sike­réi Qozta — A Két urna eredménye: ellenzék 731, egységes párt 729, Vetrik 50 szavasat órát kellett kitűznie dr. Csonka Miklós elnök­nek, mert nyolc órákor még több »zAz SZÍT* vaxó várakozott a szavazóhelyiség előtt. Itt 11 órára tűzték ki a zárórát. Az első urn@ Kilenc óra után néhány perccsel jelentette S városháza bizottsági termében dr. Tőrök Béla az I. kerület 1- körzetének elnöke dr. Turőczy Mihály választási elnöknek, hogy a szavazást kilenc órákor lezárta és az urnát a jegyzö­könyvekkel együtt átadja. A választási elnök átvette a jegyzőkönyveket, majd köszönetet mondott a körzetelnöknek munkájáért A következő percben érkezett meg a bizott­sági terembe a II. kerület 7. körzetének le­pecsételt urnájával dr. Vadász János, majd utána dr. Pávó Ferenc jelentkezett a 11. kerü­let 5. körzetének urnájával. A bizottsági terem hirtelen megtelt urnák­kal és küldöttségekkel, az urnákat dr. Turóczy elnök és Bokor Adolf vette át a beérkezésük sorrendjében. Lassankint megtelt a bizott­sági terem asztala és az átvett urnákat dr. Skultéty István főbiztos utasítására rendftrök üttek fit a tanácsterembe, ahol gulyába rakták' őket A tanácsterem ajtajait az utolsó urna beérke­zése után a főbiztos lepecsételte, a folyosóra nyiló ajtó elé rendőrt állított, aki szigorú parancsot kapót, hogy reggel nyolcig el ne hagyja posztját. A pártokat figyelmeztette a főbiztos, hogy a tanácsterem ajtajába odaállít' hatják saját őreiket is, (A Délmagyarország munkatársától.) Ked­den, a választás második napján, különösen a délelőtti és a délutáni órákban igen lany­hán folytatódott a szavazás szinte a város valamennyi körzetében. A szavazatszedő kül­döttségek előtt egyenkint jelentkeztek a válasz­tók és igy a küldöttségek minden megeről­tetés nélkül lebonyolíthatták a megcsappant forgalmat. Ai esti firfikbflis minden körzet előtt megélénkült az élet. A pártok lázasan szállították kocsikon, autókon a választókat az urnák elé, különösen az egy­séges párt kortesei dolgoztak; betegeket, cson­kákat fuvaroztak mindenfelől. Nagyobb szám­ban jelentkeztek az esti órákban a munkások és kereskedők is, akik napközben nem értek rá, hogy- szavazati, jogukat gyakorolják. De az esti forgalom sem volt veszedelmes, csak a harmadik kerület negyedik körzetében tor­lódott ismét össze a munka. Ebben a körzet­ben szavaznak fl telepen tahó! és ez a körzet a legnépesebb, körülbelül két­ezernégyszáz választó tartozik ide. Hétfőn szó volt róla, hogy ezt a nagy körzetet kettéoszt­ják, kiderült azonban, hogy ennek törvényes akadálya lenne és igy kedden is egy helyen lehetett csak szavazni. Este nyolc órakor a legtöbb körzetben kifőztek a záróról és ebben az utolsó órában vitték az urnák elé az utolsó fölhajtható szavazókat A III. kerület 4. körzetében hosszabb zár­Megkezdik a szavazatok Ssszeszámlálását A közgyűlési teremben közben föltették a tanácsi emelvényre az 1. kerület 1. és 2. kör­zetének urnáját. Mivel a válisztási törvény rendelkezése szerint a szavazatok összeszám­lálását azonnal meg kell kezdeni, a főbiztos ugy intézkedett hogy ezzel a két urnával :

Next

/
Thumbnails
Contents