Délmagyarország, 1931. február (7. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-01 / 26. szám

9ZCOED. 5zerKe»ztö»ég: Somogyi ucca t2.Lem leletem- 23.33.^Kladéhlvn«al. k(Slc»OnkOnyví6r éj legylroda Aradi ucca 8. Telefon: 1"»-OO. - Nyomdi: Lflw iloól ucca Telefon t 26-34 TAvIrntl é* levélcím Dé!mnqyoTor»íiSa $zeqe>t. Törvényesség éi f^rmaliimus A' nagyvitáju, bőszavu januári közgyű­lés nem egy olyan »emléket« hagyott maga után, amelyik tekintetében a megbántott jogérzet követel megnyugtatást. A törvényhatósági bizottság egyik tag­ja, mint emlékezetes, városfejlesztési tár­sadalmi bizottság megalakitása érdeké­ben nyújtott be indítványt, amelyet a kis­gyűlés olyan előterjesztéssel javasolt el­fogadásra, ami hatályos törvényes ren­delkezésekbe ütközik. A közgyűlésen ter­mészetesen szóvá tették ezt az indítvány­nak érdemi okokból is ellenzői. S erre az aggodalomra a jobboldalról az a válasz érkezett, hogy nem szabad ilyen tág te­ret engedni a formalizmusnak s nem sza­bad túlbecsülni a törvényes rendelkezések tiltó akadályait. Nem tagadjuk, kicsit lezsernek, kicsit hanyagnak tartjuk azt a felfogást, mely a törvény tiszteletének megkövetelésével szemben a felesleges és kártékony for­malizmusra hivatkozik. A törvény betar­tása nem formalizmus. A törvénnyel szem­ben nincs helye az elektikus felfogás­nak, hogy amelyik rendelkezése a tör­vénynek megfelel személyes törekvésem­nek, vagy szubjektív meggyőződésemnek, azt a törvényt tiszteletben tartom s annak számára mástól is tiszteletet követelek, ellenben annak a törvénynek erejét, mely akaratommal szembenáll, a formalizmus­ra való uialássál igyekszem meggyöngí­teni. Vagy igaz az, hogy a kisgyülési elő­terjesztés a törvény rendelkezéseibe ütkö­zött, vagy nem igaz. TTa igaz, akkor min­den törvénytisztelő polgárnak egy köteles­sége lett volna, az, hogy törvénysértő ha­tározat létrejöttét akadályozza meg. Ha pedig nem igaz s ha a kisgyűlés előter­jesztését a törvény rendelkezéseivel össze lehetett egyeztetni, akkor nem volt arra semmi szükség, hogy a törvény rendelke­zéseire, a szabályrendelet törvényerejű parancsára hivatkozókat a formalizmus szőrszálhasogatóiként tüntessék fel. A politikai elfogultságoktól megmérge­zett lelkekben s a politikai elfogultsággal megmérgezett közszellemben milyen el­térő felfogások lettek úrrá még" a tör­vényre hivatkozás jogával szemben isi Ha a jobboldali politika hivei hivatkoznak a törvényre, ezt mindig a jogrend megőrzé­sének tógájában teszik, mintha az Ő tör­vénytiszteletük őrizné meg a polgári ren­det s mintha a polgári rend biztonsága attól függne, hogy ők milyen őrzői a tör­vények parancsainak. De ha velük szem­ben hivatkoznak a törvények rendelkezé­seire, ha még az általuk szolgált rendszer­ben alkotott törvények parancsaira őket kelj figyelmeztetni, akkor egyszerre el­veszíti komolyságát a törvényre való hi­vatkozás, akker egyszerre szőrszálhaso­gatás lesz a törvényre való utalás s a for­malizmus túlzása lesz a törvényes ren­delkezésekkel szemben az engedelmesség­re való felhívás. Nem kevéssé tanulságos volt az is, hogy a közgyűlésnek az a tagja, aki a törvényes rendelkezésekhez való ragaszkodásban formalizmust látott, a következő napon Vasárnap, 1931 február 1 Ara 24 fillér VII. évfolyam, 26. szám csak azért állott fel szólásra, hogy a lej­vizsgáló állomás tekintélyét megvédje. Aki felszólalt a törvény tekintélyének védel­mezéscvel szemben, ugyanaz vette védel­mébe a tejvizsgáló állomás tekintélyét. Mindez természetesen a tekintélyi elv har­cos hivei sorában történt meg, a jelek azonban azt mutatják, hogy sokkal őszin­tébb és sokkal közvetlenebb védelemben részesitik a tőrvények végrehajtóinak te­kintélyét, mint a törvénynek tekintélyét. A törvény végrehajtóinak személye élőbb­való, mint a törvény, a hivatali hatalom tekintélye több védelemben részesül, mint a hivatali hatalom, a tejvizsgáló tisztviselő több védelemben részesült, mint a köz­igazgatási törvény, — személyes üggyé, személyes érdekké bagatelizálódik el a tekintélyi elv is, amikor egy jelentékte­len inditvány indokolatlan védelmében a törvényes rendelkezésre hivatkozók állás­foglalását igyekeznek lekicsinyelni. S ezeknek a kérdéseknek kapcsán hangzott el a közgyűlésen az a kijelentés is, hogy szükség van a belvárosi nagy­bizottságra, nehogy futóbolondok terjesz­szenek elő a közgyűlésen indítványokat. (Budapesti Uidósiiónk telefonjelenlése.') A népjóléti minisztériumban foiyó vizsgálat szombaton ujabb fordulathoz érkezett. Ernszt Sándor népjóléti miniszter, aki a vizsgáló­bizottság jelentését néhány nappal ezelőtt kap­ta meg, a jelentés áttanulmányozása után uagy meglepetésre ugy határozott, hogy Angyal Kálmán miniszteri tanácsost, a rokkantellá­tási alap és a tisztviselői betegellátási osztály vezetőjét állásától minden indokolás nélkül felmentette. Lisszabon, január 31. A Do. X német óriás­hidroplán parancsnoksága közli, hogy a hidro­plán szombaton reggel 5 óra 30 perckor el­indult amerikai útjára. A Do. X. az Atlanti Óceánnak déli részén kel át, körülbelül ab­ban a magasságban, amerre az olasz hidroplá­(Buda pesti tudósítónk telefonjelentése.) Zágrábból jelentik: A horvát fővárosban a péntekről szombatra virradó éjjel ismét bom­ba robbant. Az ifjú jugoszlávok egyesületének üresen álló házában, az evangélikus templom közelében, hajnali két óra tájban robbant fel a pokolgép, amely a ház egyik külső ablakában volt elhelyezve. A pokolgép szétve­tette az ablakot, de a falakban nem tett kárt. Az ifjú jugoszláv egyesület az egykori Ra­dics-párt királyhü tagjaiból alakult és a rend­őrség szerint a merényletet az ellenzék jobb­ILÖFIZEItS Havonta helyben 3.20, vidéken és Budapesten 3*eo. uUltaidlln 0*40 penfA. «• tqye» tz6m Ara hétkUs­nap 16, vasAr- és Ünnepnap 24 HU. Hir­detések felvétele torl'o szerint. Megír, lrn'k hétfrt kivitelével noponln reooel mmmmaBmtmmmmmmmatmmmmmmro Azok a közgyűlési tagok, akik ezért ax indítványért harcba mentek, legtöbbnyi­re nagyon fiatal tagjai a szegedi közélet­nek. Alig egy-két év óta élnek a városban, a jóindulat találhat tehát mentséget szá­mukra akkor is, ha ilyen bántó aposztro­fálás cseng is ki szavukból. A város pol­gársága sok hálát érez azokkal szemben, akiket hivatali állásuk ebbe a városba ve­zényelt s bár csak átmenetileg tartózkod­nak ebben a városban, mégis részt kér­nek a város feladatainak elvégzésében, a város problémáinak megoldásában. Min­den hálánk mellett is arra kérjük azon­ban őket, ne gondolják azt, hogy amikor ők nem voltak itt, akkor ez a város a futóbolondokra hallgatott s amikor ők nem lesznek itt, a városban megint futó­bolondok lesznek az urak. Nem cimek és méltóságok, de a polgári munka, a polgári gondoskodás s a ragaszkodás röghöz és reményhez építette fel s tartja fenn ezt a várost. Ne nevezze senki futóbotondok­nak az elődöket, akik áldoztak és verej­tékeztek azokért, akik ma ebben a város­ban élhetnek, dolgozhatnak és sikert arat­hatnak. Arról, hogy milyen szabálytalanságokat ál­lapítottak meg, semmi sem szivárgott ki, mert a bizottság jelentését szigorúan bizalmasan kezelik. Angyal Kálmán azt állitja és a vizs­gálat során is azt mondotta, hogy a rokkant­ellátási alap összes számadásai teljesen rend­ben vannak, ennek igazolását azonban meg­nehezíti szerinte az, hogy a népjóléti mi­nisztériumban levő ellenségei a számadási naplót eltüntették. nok utja vezetett. Az utat először Las Palotás­ban, a Kanári-szigeteken szakítja meg. Las Palmasböl jelentik: A Do. X., amely ma délután 4 órakor érkezett Las Paltnasba, Lisszabontól idáig az 1500 kilométeres utat körülbelül 6 és félóra alatt tette meg. oldali tagjai követték el, akik bosszút esküd­tek az ifjú jugoszláv párt ellen. A Zágrábban tartozkodó Sándor király a bombamerénylet után minden kiséret nélkül bejárta a várost, gyalog sétált a város uccáin, majd bement a vásárcsarnokba, ahol sok em­bert megszólított. A királyt melegen ünne­pelték A bombamerénylet miatt szombaton nagy tüntetés volt a király mellett. A hatóságok kivonultatták az ifjúságot, amely hosszasan ünnepelte a királyt, Sándor király délután Meglepetések a népiéiéti minisztériumban Ernszt Sándor felmentette állásáí61 Angyal Kálmán miniszteri tanácsosi A Do, X. amerikai uffa Pokolgép robbant Zágrábban A fugos&ldv Jílrály a Qorvdtf fővárosban

Next

/
Thumbnails
Contents