Délmagyarország, 1930. december (6. évfolyam, 272-294. szám)

1930-12-02 / 272. szám

rtrrWTGTARORSrífy 1930 december 2. Kormányválság Romániában a király és Heléna viszonya miatt (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bukarestből jelentik: Hétfőn olyan hirek ter­jedtek el a román fővárosban, hogy a Mi­ronescu-kormány lemondása küszöbön áll. A kormányválság oka állítólag Argeitoanu szom­baton közzétett nyilatkozata, amely Károly király és Heléna viszonyáról beszéi. A nyi­latkozatot Argeiotanu állítólag a király tud­tával és beleegyezésével tette meg. Mironescu hétfőn kétszer is volt audiencián a királynál, hogy a helyzetet tisztázza. Késő este a miniszterelnökség kommünikét tett közzé, hogy a Mironescu-kormány a király teljes bizalmát birja. A kommüniké meg­jelenése után az a vélemény alakult ki, hogy a kormányválság elsimult. Leleplezték Rákosi lenő szobrát Ward Price beszéde Rothermereröl Budapest, december 1. Vasárnap leplezték le Budapesten óriási közönség jelenlétében Rákosi Jenő szobrát. Rothermere lord képviseletében Ward Price főszerkesztő mondott beszédet, majd Berezeli alpolgármester, Klebclsbcrg Kunó kul­tuszminiszter Márkus Miksa és Lenkey Gusztáv beszéltek. A szoborra többszáz koszorút helyez­tek el. Este Ward Price vacsorát adott a Ritzben. Hét­főn délután az Otthon írók és Hírlapírók Köre látta vendégül a Daily Mail főszerkesztőjét. Több felköszöntő után Ward Price szólalt fel, aki el­mondta, hogy Bothermere lord hogyan jutott arra a gondolatra, hogy Magyarország támogatására siessen. Bizonyos — mondotta —, hogy sokféle legenda kering, de az egyszerű igazság az, hogy amikor Rothermere lord Magyarországon j:írt, meg­érezte ennek a népnek nagy katasztrófáját, vég­telen szenvedését. Megvallja azt a bizalmas igaz­ságot, hogy amikor Bothermere első cikkét meg­írta, voltakép sejtelme sem volt arról, hogy olyan nagy dolgot cselekszik. Amikor aztán milliószámra érkeztek az elismerő és köszönő levelek s amikor egyes politikusok Rothermere lordot felkeresték, akkor az ő bátorításuk és hálakifejezéseik vitték rá a lordot arra az útra, amelyen Magyarország igazsága mellett mindörökre ki fog tartani. A Ferencváros 6:1-re győzött Eszéken Eszék, december 1. A szlavóniai kerületi bajnok­csapat és a Ferencváros hétfői mérkőzése iránt nagy volt az érdeklődés. A Ferencvárost a Slavia vezetősége az állomáson fogadta. A pályára lépés­kor a közönség nagy óvációban részesítette a fe­rencvároslakat. Az első félidőben a küzdelem meglehetősen nyilt volt. A vezető gólt a Slavia lőtte. A félidő vége felé kezdett a Ferencváros energikusabb akcióba és egy perccel befejezés előtt kiegyenlített Turat fejesével. Szünet után a Ferencváros már ered­ményre törekedett. A gyors kombinációk egymást követték és ettől kezdve a Slavia játékosai csak passziv szereplői voltak a Ferencváros játékának. Takács II. egymásután 4 gólt lőtt, majd Turat állította be a végeredményt A budapesti polgármester hiva­talából az uccára akart kiug­rani egy munkanélküli asszony Budapest, december 1. Hétfőn délelőtt 11 óra tájban megjelent a polgármesteri hivatalban özv. Kovács Lajosné, aki inségmunkát kért Miután be­hívót még nem kapott, a polgármesterhez akart bejutni és személyesen akarta előadni panaszát >A polgármester beteg, nincs hivatalában« —,j mondotta Kovács Pál főjegyző, a polgármesteri hivatal vezetője, özv. Kovácsné, aki az első perc­től kezdve láthatóan felindult állapotban volt, erre szinte önkívületi állapotban az ablakhoz ug­rott, feltépte azt és ki akart ugrani az uccára, de a személyzet megakadályozta, majd kihívták a mentőket. A mentők elszállították az asszonyt, aki a folyosón és a lépcsőházban tovább sikolto­zott. hogy ne engedjék az őrültek házáha vinni Selyem és lacktressz kalap modetluldonságok 450 P. Relch Erzsinél. Képkeretezés (épszalonban Klauzál tér. 21 Oroi»l*»^ucca_wolc. Katona Dr. ogi szemináriuma 1 alapvizsgára I felvilágosítás JWV3I szigorlatra } Ingyen előkészít. - KltUnó Jegyzetek. Somogyi ucca 22. S7 Telefon: Aut. 13-74. Elpusztíthatatlan rugózásu szab. „Titán" ottomán és ágybetét már 52 és 45 pengőtől kezdve 69 WINTER kárpitosnál, Roröna ucca 3. A Pick~szalámigyár és a szegedi munkások Küldöttség a városházán a vidéki munkások alkalmazása és a leszálliíoll muuka­bérek Ügyében (A Délmagyarország munkatársától.) Hét­főn délelőtt munkásküldöttscg jelent meg a Délmagyarország szerkesztőségében és a Pick­szalámigyárral kapcsolatosan olyan esemé­nyekre kértek orvoslást, amelyek élénken el­lentétben vannak a mai ínséges, nyomorú­ságos, munkanélküli időkkel. A küldöttség elsősorban előadta, hogy a szalámigyár leg­nagyobbrészt nem szegedi munkásokkal dol­goztat, ami súlyos hátrány a legsúlyosabb nélkülözéssel és nyomorral küzdő szegedi munkásokra. Elmondották azt is, hogy ezek a munkások Algyőről, Tápéról, Röszkéről, Sándorfal várói és Hódmezővásárhelyről valók és sok olyan is van közöttük, akinek a sza­lámigyárban való foglalkozás csak mellék­keresetet jelent, mert soknak 2—3 hold földje van, amin a tavaszi és nyári hónapokban gazdálkodnak. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ugy érzi, hogy szegedi gyárnak elsősorban szegedi munkásokat kellene alkalmazni. A küldöttség a továbbiakban előadta, hogy a gyár a tavalyihoz képest leszállította a munkabéreket és most 22 filléres órabért is fizet, ami napi 8 órás munkaidő mellett 1 pengő 76 filléres keresetet jelent, ebből pedig megélni nem lehet. A munkásküldött­ség ezután arra kérte fel Pásztor József szer­kesztőt, hogy az ügyet tegye szóvá a Dél ma­gyarországion és a közgyűlésen és hogy a küldöttséget vezesse a polgármester elé és tolmácsolja sérelmeiket a városházán, hogy a hatóság próbálja meg a lehetetlen helyzet orvoslását. Mivel Somogyi polgármester hétfőn távol /olt Szegedtől, Pásztor a küldöttséget dr. Pálfy József polgármesterhelyettes elé vezette. A polgármesterhelyettes azonnal fogadta a kül­döttséget. A munkások felkérésére Pásztor előadta a munkások sérelmeit és hangsú­lyozta, hogy ha a gyár a vidékiek helyeit 300 szegedi munkást alkalmazna, akkor há­romszázzal kevesebb volna a szegedi munka­nélküliek száma, ami igen jelentős tény a mai katasztrófálisan nehéz helyzetben. Arra kérte ezután a polgármesterhelyettest, hogy mivel a város — nagyon helyesen — tá­mogatja ezt a szegedi iparvállalatot, adjon neki engedélyt arra, hogy a hétfő délutáni közgyűlésen napirendelőtti felszólalás kereté­ben tegye szóvá a helyzetet és a városi köz­gyűlés nyilvánossága előtt intézhessen kérést a gyárhoz, hogy kizárólag szegedi munkásokat alkalmazzon. Egyben felkérte a polgármes­terhelyettest arra, hogy lépjen érintkezésbe Pick Jenővel és eszközölje ki, hogy szüntesse meg a szegedi munkások sérelmeit. Dr. Pálfy József válaszában kijelentette, bogv teljesen osztja az előadottakat, a napi­rend előtti felszólalásra még sem adhat en­gedélyt. Közölte azonban azt, hogy azonnal érintkezésbe lép Pick Jenővel és mindent el fog követni, hogy a gyár csak szegedi munkásokat alkalmazzon. A küldöttség a vá­\ r „Gyürüiika ZEISS Szemüvegek teprwMzMéb&sk ÍM Söndberö neorlMnéi. laszt köszönettel tudomásul vette és eltávo­zott. Nemsokára a polgármesterhelyettes érte­sítette Pásztort, hogy Pick Jenő nem tartóz­kodik Szegeden és így az ügyben csak kedden teheti meg a szükséges lépéseket. Amint Pick Jenő "hazaérkezik, azonnal megkezdi vele a tárgyalásokat a sérelmek orvoslására. Az ügyben egyébként több aláírással ellátott levél is érkezett szerkesztőségünkbe, amely a következőket mondja: »Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Most, mikor az egész város megmozdult, élén dr. Aigner Ká­roly főispánnal, dr. Somogyi Szilveszter pol­gármesterrel és közös akciót indítottak a nyo­masztó munkanélküliség és nyomor enyhíté­sére, most, mikor a legszigorúbb tél előtt állunk — a Pick-szalámigyár leszállítja a kü­lönben is alacsony fizetéseket. Persze a gyár jól tudja, hogy az idén megkétszereződött a munkanélküli munkások száma és felhasználja a tehetetlen munkások helyzetét. Pedig a Pick­szalátni keresett cikk, melynek világpiaca van és külföldön aranymárkát jelent. Mivel indo­kolja a gyár a bérleszállítást? Hiszen mun­kásai, akik a leszállított bérek mellett órán­kint 22—26 fillért kapnak, ebből a bérből megélni nem tudnak. A munkások, akik a világhíres Pick-szalámit gyártják, nemhogy a Pick-gyár fogyasztóivá válnának, de a jelenlegi bérekből még barnakenyérből sem ehetnek ele­get. Erdeke Szeged polgárságának is, hogy az elégedetlenség ne fokozódjék. Mi remélni mer­tük, hogy ilyen körülmények között, ha a gyár nem is fogja felemelni a fizetéseket, de legalább a régi órabéreket vissza fogja állítani. Kérjük a mélyen tisztelt Szerkesztőséget, amely már annyiszor felemelte szavát az igaz­ságos ügyek mellett, vegye oltalmába ezt a kérdést is. Megköszönve szives fáradozásukat, vagyunk tisztelettel: (Aláírások.)« A Délmagyarország szerkesztősége a levél­ben említettek ügyében megkérdezte a Pick­szalámigyárat, ahol Pick Jenő távollétében az igazgatóságtól a következő választ kaptuk: — Az ügy szerintünk nem tartozik a nyil­vánosság elé, a kérdés a gyár és a munkások' közölt került elintézésre. Mi nem vagyunk sem közüzem, sem részvénytársaság, a gyár magánvállalkozás, ezért ügyeinket is magunk intézzük el. Belső kereteink között előforduló , kérdések csakis ránk tartoznak, arról nem tartozunk számot adni külső tényezőknek. Ná­lunk jó munkabérek vannak, ezt bizonyítja a7. a tény is, hogy állandóan nagy tömeg­ben jelentkeznek a gyárnál munkáért. Mun­kásaink kőzött vannak a környékről is, de ezek mind hosszú évek óta dolgoznak nálunk szezonról-szezonra, sőt vannak olyanok is, akik már 30 éve dolgoznak gyárunkban. Eze­ket a régi és bevált munkásokat most is alkalmazzuk. Szabady Undor főszolgabíró nem követett el öngyilkosságot (Budapesti tudósítónk telefon jelen­té se.) A hétfői lapok szenzációja volt az a hír, hogy Szabady Andor adonyi főszolgabíró a Du­nába ugrott. Hétfőn estére kiderült, hogy a hir nem felel meg a vakságnak. Szabady Andor nagy­bátyjának, Szabady Jánosnak Aréna-ut 15. számú házban levő lakásán betegen fekszik, mert legyeim! ügye erősen megviselte.

Next

/
Thumbnails
Contents