Délmagyarország, 1930. szeptember (6. évfolyam, 196-219. szám)

1930-09-02 / 196. szám

02C6ED. SzcrhcszIOseq: somogyi ucca IZ. L em. Telefon: 13-33..Kiadóhivatal, jUlrtönkHnyvMr és tegylrodn Aradi ucca 8. Telelőn: 306. ^ Nyomda • l iiw Lipői ucca 19. Telefon ? 16—34. TAvirntl levélcím: Délmanyaronzág Szeged. Kedd, 1930 szeptember 2 • Ara 1© fillér VI. évfolyam, 196. szám ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3-20 vldéKen é« Budapesten 3-6f». KUIfSldifn 6*40 pengd. — Egyel szám Ara hétk«» non 16, vasár- és Ünnepnap 24 HU. Hir­detéseit felvétele tarifa szerint. Megje­lenik JTiétfö kivételével naoonla reggel m Uccai harcok, véres zavargások Budapesten Egy hatottja, 300 sebesültje van a budapesti szeptember 1-i tüntetésnek [.ovasalíalíok, puskák, páncélautók — A kommunisták súlyos zavargásokat ren­deztek a Városligetben — Dr. Klár Zoltánt véresre verték, autóiát felgyújtották — Peyer Károlyt megtámadták — Villamosokat, autóbuszokat borítottak fel Délután helyre állt a rend (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A munkásság szeptember 1-i tüntetése Buda­pesten uccai harcokkal végződött A nyugodt szervezett munkásság soraiba beférkőzött ille­téktelen elemek a Városligetben és annak kör­nyékén, valamint az Andrássy-ut mellékuccáin romboltak és pusztítottak. A zavargásoknak a rendőrség jelentése szerint egy halottja és több száz sebe­sültje van. A rend délután 3 órára helyreállt, a rendőrség azonban az éjszaka folyamán is teljes permanenciát tartott. A tüntetés programszerűen indult A kora délelőtti órákban gyülekeztek a munkások munkahelyeik környékén, majd kisebb-na­gyobb csoportokba szétszóródva megindultak a Városliget felé 11 óra után feketéllett a munkások felvonuló tömegétől a fővárosnak minden nagyobb uc­cája. A rendőrség, amely 65 exponált helyen helyezkedett el, először nem avatkozott bele a nyugodt felvonulásba, de később szét za­vartak minden csoportot Délfelé járt az idő, amikor a munkások zöme emberfolyammá dagadt és az Andrássy­"ton a ligetbe ért, ahol a Milleniumi emlék­mű előtt tartózkodott a rendőrség vezérkara, de itt voltak a szociáldemokrata párt megbí­zottai is. A kiérkező munkásokat felszólítot­ták, hogy nyugodtan oszoljanak szét Ez a fel­szólítás azonban nem járt eredménnyel, az pgyre dagadó tömegből mind gyakrabban hangzott el a kiáltás: — Mi lesz a gyűléssel? Majd ritmikusan: — Munkát! Kenyeret! A rendőrség ujabb felszólítására fütty és sípszó volt a felelet, mire a rendőrség erősí­tést kért. Rövid idő múlva a rendőrség két páncélautója .robogott a_2 iparcsarnok elé, teherautókon cscndőrkü­'önitmények érkeztek. A rendőrség igyekezett a tömeget az iparcsarnoktól eltávolítani, köz­ben azonban ujabb és ujabb tömegek érkeztek. Az ellenkező irányból jövők összetorlódtak, káosz támadt, amit fokozott, hogy a rendőr­ig egyre fokozottabb eréllyel, lovasaftakkal igyekezett a tömeget szétugrasztani. ' ^ A közelben tartózkodott Bczegh-Huszágh "klós főkapitány vezérkarával, közel egy autón figyelte az eseményeket dr. Klár Zol­in fővárosi bizottsági tag és Deák Lajos szo­l;íldemokrata bizottsági tag. Dr. Klár Zoltán lekérte a főkapitányt, hogy hagyják abba az 'dtakot, mire Bezegh-Huszágh arra kérte Klárt, •togy csillapítsa a tömeget. Klár erre a mun­kások közé hajtatott, azonban ngy látszik, hogy Klár magatartását félreértették, kőzáport zúdítottak az autóban ülőkre, majd botokkal támadták meg Kfárt és Deákot, akik vérző fejekkel menekültek. Klárt súlyos sérülésekkel a mentők a Park-szanatóriumba szállították. A félreértés következtében a tömeg Klár Zoltán autójának karoszériáját összerombolta, majd felgyújtotta, ugy, hogy messziről lehetett látni a "lobogó lángokat. A rendőri attak elől menekülő tömeg az Aréna-uton megtámadott egy szenes kocsit, azt felborította és kőszéndarabokkal dobálta a rendőröket. A parancsnok ekkor intézkedett, hogy a kardhasználaton tul a rendőrök lőfegyvereiket is hasz­nálják. Néhány rendőr először a levegőbe lőtt mire a tömeg riadtan menekült a Városliget felé. Itt megrohanták a Wefngruber-féle éttermet és széjjelzúztak minden kézbe eső tárgyat. A tömeg pusztítása közben érkezett Peyer Károly képviselő, aki igyekezett a töme­get csillapítani, a tőmea azonban ellen for­dult, Ötven-hatvanan megrohanták Peyer Károlyt. Peyer teljes erővel védekezett a zuhogó üté­sek ellen, végül néhány komolyabb munkás vette körül a képviselőt akit nagynehezen ki­szabadítottak a támadók közül. A Városligetben ekkor már teljes volt a felfordulás. A tömeg több 8-as jelzésű villamos kocsit felborított, megtámadta az autóbuszokat és ezek közül is felborított néhányat és több revolverlövés is hallatszott Egy golyó egy távolabb álldogáló Dányik János nevü 28 éves állványozómunkás gyomrát érte, aki néhány pillanat alatt ki­szenvedett Időközben csendőri és katonai készültség isi kivonult a Milleniumi emlékműhöz, amely; előtt katonai gépfegyveroszfagok álltak fel, 200 szuronyos csendőr sorakozott fel, akik segítségére voltak a rendőröknek'. Sikerült is ezután gyorsan megtisztítani a Vá­rosligetet A tömeg egyrésze innen a Csengeri- és a Podmaniczky-uccába vonult, a házak és ki­rakatok ablakait beverték, a Szondy-ucca kör­nyékén fosztogattak is. A Benczur-uccai villákba is benyomult egy, csoport és igyekezett fosztogatni, a rendőrség azonban a fosztogatókat gyorsan széjjelosz­latta. Az Aradi-uccán végigvonuló tüntetők bever­ték a •>,Magyarsága szerkesztőségének ablakált. Itt lovasrendőrök verték széjjel a tüntetőket. Délután teljesen helyreállt az ucca rendje, a karhata­lom nagyrészét is bevonták az uccákről. A zavargásokkal kapcsolatban száznál több, előállítás történt. A sebesültek száma eléri a háromszázat, ezeknek egyrészét a kórházak­ban ápolják. (Részletes tudósításunkat a 3. oldalon foly­tatjuk.) A szegedi munkásság impozáns néma tüntetése 5000 főnyi tömeg vett részt a Kossuth lalos-sugáruti fel­vonuláson - Rendzavarás sehol sem történt — Egy mun­kást előállítottak a rendőrségre A munkásság délután folytatta a munkát (A Délmagyarország munkatársától.) Szegeden szeptember elseje a legnagyobb rend, a munkásság fölényes nyugodtsá­ga é' néma tüntetése jegyében folyt le. Rendzavarás sehol sem történt. Egy-egy oknélküli lökdösés vagy kiáltozás, túlzott közlekedéskorlátozás tarkította a munkás­ság néma és fegyelmezett tüntetését, de nagyobb tumultusra, súlyosabb beavatko­zásra sehol sem került sor, mert a mun­kásság itt is került minden hangosságot és fegyelmezett nyugalommal szemlélt egy­egy provokációkisérletel. Tervszerű rendben, fegyelmezett pon­tossággal sétált az imcozáns tömeg a déli órákig, idegesség csak akkor támadt, ami­kor meg akarták akadályozni e nyugodt sétájában, vagy fcgy-egy némán vonuló csoportot rendőrök szorítottak össze. A szegedi munkásság a szeptember 1-i né­ma és fegyelmezett felvonulásával ismét megmutatta józanságát, nyugodtságát és öntudatos fölényét. Sehol sem válaszolt bántó momentumokra, — némán és fe­gyelmezetten tüntetett munkáért és ke­nyéréri, mig el nem jött az ebédidő né­hány percre, amikoris épp olyan nyu­godtan vonult hazafelé, mint összesereg­lett a tüntetésre. A néma felvonulást, a hangtalan tüntetést imDozáns akkorddal

Next

/
Thumbnails
Contents