Délmagyarország, 1930. március (6. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-01 / 50. szám

32B6ED. taerke*ctOs6q: Somogyi oeca 22. L em. Telefon: 13-33.^Kladöhlvnlal, kölcéiJnkHnyviAr és tegylroda Aradi ueea 8. Telelőn- 306. - Nyomd« • L»w Upót ucrn 1». Telefon • 16 -34. TAvIrntl ét levélcím s Délmo<jy«rorí«4g Sieged. Szombat, 1930 március 1 Ara 1A fillér?! VI. évfolyam, szám A kormányzó fizéves jubileuma Monstre felvonulással kezdődtek az ünnepségek Megjelent a széleskörű amnesztiarendelet (A Délmayyarország munkatár: A161.) Az egész ország résztvesz abban az ünneplésben, amit a kormányzó tízéves jubileuma alkalmá­ból rendeznek. Az ünnepségek valójában csak szombaton délelőtt kezdődnek, de az ünnep­ségek előjátékai már pénteken este lezajlottak az ország minden részében. Az ünnepélyes ju­bileum főeseményei Budapesten játszódnak le, ahol szombaton délben a kormány tagjai, majd az országgyűlés, a tisztikar és a külön­böző intézmények képviselői jelennek meg kihallgatáson a kormányzó előtt. A koronázó főtemplomban tartandó ünnepi istentiszteleten résztvesz az országgyűlés testülete, a tisztikar, valamint a diplomáciai kar. Budapest, február 28. A TESz pénteken este monstre felvonulást rendezett a Várba. Elől vitték a zászlókat, utánuk haladt a TESz küldöttsége, majd a vidéki küldöttségek követ­keztek Utánuk az egyetemi ifjúság vonult fel katonás sorokban, őket köveitek a cserké szek, a Sasok, a Magyar Asszonyok, számos liga, tisztviselők, Máv., állami gépgyár, keresz­tényszocialisták, az ÉME, a postatakarék, az államnyomda stb. személyzete. A dalosok már a miniszterelnökségnél járlak, mikor a menet vége még a budai Dunaparton kígyózott. A közönség ezrével szemlélte a felvonulást. A Vár udvarán a testőrség várta a menetet. A diszőrség riadót fujt s nemsokára megjelent a kormányzó feleségével és Miklós fiával a Budapestről jelentik: A jubileumi évforduló alkalmából a Budapesti Közlöny szombati szá­ma közli Horthy kormányzó legfelsőbb elha­tározását a közkegyelem mikénti gyakorlásá­ról. A kormányzói elhatározás igv hangzik: »Magyarország kormányzójává választásom­nak 10-ik évfordulóján, amidőn egy küzdel­mekel teljes korszak lezáródása után a Gond­viselés kegyelme előtt hála telt szivvel meg­hajolva, a nemzet történelmi hivatásában és súlyos megpróbáltatásokban megedzett er­kölcsi erejébe velett rendíthetetlen bizalom­mal tekintek országunk jövője elé, ez emelke­dett érzések hatása alatt lelki szükségét ér­zem annak is, hogy a megbocsátás szellemé­ben kegyelem utján szélesebb körben könnyít­sék azok erkölcsi és lelki terhein, akik az alább meghatározott keretek kőzött vétettek a büntető tőrvényekkel védeti jogrend paran­csai ellen. Először azokkal szemben kivánok megbocsá­tást gyakorolni, akik engem sértettek meg. Ezek körén kivül kegyelmet adok azoknak, akik a biróság ilél-eleinek megállapítása sze­rint csak csekélyebb súlya jogsértést kö\ettek el, végül a jogrend biztonsága által megvont határok között azoknak is, akik a régebben elkövetett cselekményeik évek multán bekövet­kező megtorlásánál a büntető jogszolgáltatás céljain túlmenően bűnhődnének. Ez elvek szem előtt tartásával Pénteken délután a Dalosszövetség monstre­hangversennyel ünnepelte a jubiláló kor­mányzót. Szegeden is már pénteken este megkezdőd­tek az ünnepségek. Este valamennyi levente­alakulat lam'phpos menetben járta be a vá­rost. A leventék a Szentgyörgy-téri iskolánál gyülekez'ek, ahonnan zeneszóval és fáklyák­kal vonultak fel a városháza elé. Innen a Kárász- és Jókai-uccán, a Gizella-téren, a Tisza Lajos-kőruton tértek vissza az iskolá­hoz. A katonazenekar 9 órakor zenés takaró­dóval járta be a várost, elvonulva vitéz Ku. binyi Gyula altábornagy és vitéz dr. Shvoy Kálmán tábornok lakása előtt. kormányzói lakosztály erkélyén. Percekig tar­tó éljenzés fogadta az államfőt, melynek csil­lapultával az 1700 dalos ajkán felcsendült a Himnusz, majd megkezdődött a hangverseny. Egynegyed 8-ra járt az idő, amikor a főisko­lás lovasok és lovas hölgyek elvágiattak a kormányzó előtt. Ezalatt a kormányzói lakosztály foyerjában gyülekeztek a küldöttségek tagjai. Fél 8-kor háromszoros éljen fogadta a kormányzót. A kormányzót elsőnek báró Perényi Zsigmond, majd SipScz Jenő polgármester köszöntötte. A köszöntésre a kormányzó azonnal hosszabb beszéddel válaszolt, amit a megjelentek nagy éljenzéssel fogadtak. kegyelemben részesítem azokat, akiket a pol­gári hüntelőbiróság jogerős iíélctlel a kor­mányzó megsértésének a jelen elhatározá­som kelte előtt elkövetett vétsége (1920. I. t.-c. 14. § és 1913. XX^IV. t.-c. II. §) miatt szabadságvesztés büntetésre, vagy akár fő-, akár mellékbüntetésként pénzbüntetésre i'élt. ha az utóbbit behajthatatlansága folytán sza­badságvesztés büntetésre kellene átváltoztatni, úgyszintén azokat is, akik ellen a jelen elha­tározásom kelté elölt elkövetett iiy bűncse­lekmények miatt kellene eljárást indítani, vagy folytatni. II. a) Kegyelemben részesítem azokat is, aki­ket a polgári büntetőbíróságok jogerős Ítélet­tel: 1. a jelen elhatározásom keltét megelőzően elkövetett vétség, vagy ezzel együtt elbírált kihágás miatt nyolc napol meg nem haladó szabadságvesztés büntetésre, vagy főbüntetés, ként pénzbüntetésre ítélt, ha az utóbbit be­hajlhalatlansága folytán nyolc napot meg nem haladó szabadságvesztés büntetésre kellene át­változtatni, 2. a jelen elhatározásom keltét legalább három évvel megelőzően elkövetett vétség, vagy ezzel együtt elbírált kihágás miatt egy hónapot mea nem haladó szabadságver-.lés ELŐFIZETÉSI Hnvnnla helybea 3-2U vidéken é* Budapesten 3-6«. KUlfOldHn pengő. - Egyet iKim Ara h«tk«z. nan 16, vaiSr- é* Ünnepnap (111. Hír* deíések felvétele tarifa szerint. Megje­lenik héllft kivitelével naponta reggel w^mmaammmmmmmmmmmmmmmm büntetésre, vagy főbüntetésként pénzbünte­tésre itélt, ha az utóbbit behajthatatlanság» folytán szabadságvesztés büntetésre kellene át­változtatni, 3. a jelen elhatározásom keltét legalább öt évvel megelőzően elkövetett vétség, oagy ezzel együtt elbírált kihágás miatt 6 hónapot meg nem haladó fogházra, vagy államfog­házra itélt, azzal a feltétellel, ha a biróság az elitéltet ót éven belül bűntett, vagy szándékos vétség miatt szabadságvesztés büntetésre jog­erősen újból elitélné, rajta a jelen elhatáro­zásommal feltételesen elengedett büntetést is végre kell hajtani. b) Kegyelemből elengedem szabadságvesztés büntetésük felerészét, vagy ha abból már ed­dig többet kiáltottak volna, szabadságvesztés büntetésének hátralévő részét azoknak, akiket a polgári büntetőbíróság jogerős Ítélettel e jelen elhatározásom keltét legalább öt évvel megelő-ően elkövetett bűncselekmény miatt az előző a) 3. pontban megjelöltnél súlyosabb. de egy évet meg nem haladó tartamú szabadság­vesztés büntetésre itélt. m. Kegyelemben részesítem végül azokat, akik ellen a jelen elhatározásom keltét legalább három évvel megelőzően elkövetett vétség miatt kellett eljárást indítani, vagy folytatni, ki­véve, ha a biróság még nem jogerős Ítélettel egy hónapot meghaladó tartamú szabadság­vesztés büntetést állapított meg. Ha a bíró­ság még nem jogerős Ítélettel egy hónapot meghaladó tartamú szabadságvesztés büntetést állapított meg, az eljárást tovább kell foly­tatni s abban a kérdésben, hogy a terhelt a II. pont alapján részesülhet-e kegyelemben, a jogerősen megállapított büntetés mértéke az irányadó. IV. Sem az I., sem a II., sem a TIT. pont alap­ján nem részesülnek kegyelemben azok, 1. akik a bűncselekményt külföldön követ­ték el, 2. akik ellen nyomozólevelet, vagy személy­leirást, körözést bocsátottak ki s azt a jelen elhatározásom keltéig vissza nem vonták, 3. akiket a jelen elhatározásom kelte előtt elköve'ett bűntett miatt, vagy három éven belől elkövetett szándékos vétség miatt jogerő­sen szabadságvesztés büntetésre ítéltek. V. Amidőn a jogrend biztonságához lüződő, jogrendi kővelelmények szem előtt tartásával az általános kegyelem kereteit a fent meg­határozott rendelkezésekben megszabom, a méltányosságtól vezérelletve nem szándéko­zom elzárkózni az elől, hogy ezen túlmenően, különös méltánylást érdemlő körülmények esetében, kivételes kegyelem ulján a megbo­csátás szellemét érvényesítsem olyanokkal szemben is, akik a mostoha gazdasági viszo­nyok szülte nyomasztó helyzetükben, vagy a szenvedélyeknek az akaraterő megbénító hatá­sa alatt az általános kegyelem keretein kivül vétetlek a büntetőtörvény parancsai ellen s egyéniségüknek, éielviszonyaiknak s az eset összes körülményeinek figyelembevételével alaposan remélhető, hogy a kegyelem jóté­kony hatással lesz jövendő erkölcsi magavi­selet ükre. A m. kir. igazságügyminiszter előterjesz­tésére: Monstre felvonulása kormányzó elé

Next

/
Thumbnails
Contents