Délmagyarország, 1927. augusztus (3. évfolyam, 175-198. szám)

1927-08-02 / 175. szám

sZEGEO : SzerkeiílOsés : Bcrtk Ferenc „(CO 2. Telefon: 13-33.^KiadóhIvoJal, Kö 1 c«önkönjvlár és Jegyiroda: Aradi ucea S. Telefon s 306. ^ Nyomda: LSw UP ót ucca 19. Telefon: 16—34.« » « » « » KEDD 1927 AUGUSZTUS 2 ® © « III. ÉVFOLYAM, 175. SZÁM MAKÖ : Szerk.eszl€fc»ég é» kladoMvaial• Ifi ucca 6. Telefon: 151. *züm.« » « » « » HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkeszttíaég és klodúhlvnlol: AndráSSy ucca 23». Telefon: 49. szám. « » « » « » « » «» SES;S KJölUeléíl óra havonia 3-20, vldélsen és a «»városban 3-60, кШ!Ш№ 6-40 penge. Egyes szám 16, vasto- és Ünnepnap 24 fillér. A Népszövetség madarai. Két egymáshoz tartozó tudósítást olvasunk, — az egyik genfi, a másik konstantinápolyi. A genfi azt mondja, hogy a Népszövetség számontarthatatlanul sok bizottsága közül va­lamelyik a leánykereskedelem elfojtásának módjairól tanácskozott s az elnök, ha taná­csot nem tudott is, talált egy nem rosszul hangzó frázist. Azt mondta ugyanis: Ha le­hetett gondoskodni Európának az énekes ma­darak védelméről, mért ne lehetne megoldani a szegény tollatlan madárkák védelmének kér­dését is? Ez a genfi jelentés. A konstantiná­polyi arról ád hirt, hogy egy német sanzolielt­énekesnő százezer frank kártérítést követel két vitéz katonatiszten, akik akarata ellenéra nyájaskodtak vele. Ez a második jelentés azt is mondja, hogy a német konzulátus teljes erővel támogatja az énekesnő követeléséi. Nagyon szép Genftől, hogy most már a iánykereskedekun revízióját is fölveszi a prog­ramjába, amiből még eddig egyetlen pontot te oldott meg. Ebben az egyben máris, eljutott addig, hogy a lányvédelem teréii is lehetne valamit csinálni, ha a madárvédelem terén tehetett. Ez szép, csak az á baj, hogy- a meg nem védett énekes madarak nem tudnak panaszra menni s egyébként is kissé akadé­mikus értéke van annak, amit az énekes madarak védelmére tettünk. De akármennyit, lettünk volna, az énekes madár nagy lelki gyönyörűség, ugyan, . de azért á lány mégis' inás-s annak a védelmében' ilMie többet lenni. Legalább annyit, mint a német konzulátus lesz, amely teljes 'energiájával,támogatja egy német énekes madár kár! érit ősi kövöíelcseil. Tessék f igyelni, egy sanzoneU-hölgyrőí van sző, akiről nem kell ugyan szükségképp a leg­rosszabbat gondolni, de mégis valószínt!, hogy protekcióval se nyerhetné el a rózsalány diját és nyilván nem is liliomtiprás cimén kövsÜH azt a százezer frankot. És a német konzulátus mégis mellé áll egész súlyával, mert a meg­tépázott énekes madár német fészekből repült ki. Úristen, kérdezzük mi magyarok, mit kö­vetelhetnének akkor azok a szegény falusi és tanyai véreink, akiknek gyönge kis madár­i'iókáit olyan sürün hajigálják szét mocskos kezek a világ minden lebujaiba, hogy az ember már csak átlapozza az újságokban a kis és nagy lánykereskedelem üzemi balesetei­föl szóló híreket! De van enné) nagyobb kér­dés is: melyik az a hatóság, amelyik a leg­nagyobb energiával támogatná annak a hun­jának a jajszavát, aki valamelyik konstanti­nápolyi. vagy riodejaneirói mocsárból kiált elkésett segítségért? Nem lehet mondani, a kérdésnek ' sok év­múltja van már nálunk is s annyi hecikkeiyczelt nemzetközi lányvédelmi in­tézkedésünk, hogy összegyűjtve külön kötetet Kiienne a törvénytárban. De hogy ez a sok paragrafus csődbejuttatta volna a lánckeres­kedelmet azt nem hogv elhinni, de .áüitani fja senki. Nem mondjuk, hogy-a rendőr­ig it|"non meg nem teszi a magáét, — de 'izony odakint a mi diplomáciánk sohase kop­tatta finom cipőit egy magyar madárka vé­delmében sem. A svájci honnok." á német ^ernámtok, akik a maguk szárnyán széled­ek el világszerte, a föld legismeretlenebb ^gában is tudják, hogy nincsenek elhagyatva, Sf1"1 a hazájuk mindenütt megoltalmazza et- A kis Svájcban: a nagy Németországban hatalmas társadalmi szervezetek vannak az odahaza foglalkozást nem találó, a kenyérért idegenbe vándorló leányok védelmére s ezek az egyesületek a diplomácia támogatásával plakátokon, brosúrákban, körlevelekben, min­den elképzelhető módon figyelmeztetik az ő véreiket. A svájci bonne, az északnémet guver­nánt Jászárokszálláson is tudja, hogy hol ta­lál hathatós védelmet, a magyar lány, ha ki­vetik rá a hálót, még Budapesten se tudja, hol lakik a törvény, amelynek pajzsa van a gyöngék és kardja a gonosztevők számára. A mi népünk itthon is nagyon törvénytudat­lan. Az alatt a pár iskolai esztendő alatt, amely szülei bánatára elvonja a kanászat és a libapásztorkodás tudományától, megta­nítják az állitmánykiegészitő alanyesetre, de nem tanítják meg törvény ismeretre. Nyilván azért, mert amitől félni kell neki, arra úgyis majd megtanítja az élet, amitől meg nem kell félni, minek az neki? El lehet gondolni, mi lesz ezek után egy magyar falusi, vagy ta­nyai madárból, akinek az embervédő törvé­nyekről csakugyan nincs több fogalma, mint egy fecskének, ha az élet szélviharai kiverik idegen világba. Tébolyodottan kering, min. egy vak madár, inig összetört fejjel zuhan alá a semmibe. Németországnak nem kell rá népszövetségi konferencia, hogy megvédje a maga véreit. Beléjük neveli már otthon, hogy: ne féljetek,' én, a német állam foglak, tartalak, oltalmazlak benneteket a világ akármelyik zugában, akár hercegi ágyban születtetek, akár árokszéléi:, akár a menyországgal vagytok eljegyezve, akár a pokollal; az én köveleim, az én konzul­jaim mindnyájotokért vannak és ha bajotok van, egész erejükkel mellétek állanak. A ma­gyar állam majd be fogja cikkelyezni a Nép­szövetség emberi madárvédelmi frázisgyüjl®­ményét és azzal eleget tesz fajvédelmi köte­lezettségének, még a numerusa klauzuszon tul is. Mondani azonban nem mond véreinek semmit. Hiszen legföljebb azt mondhatná: én minden energiámmal nyilvántartalak benne­teket addig, mig adót fizettek; ha kibujdostek az adófizetés elül, akkor vigyázzon rátok az , Isten... M Vesuv lávája Tesigno felé Hömpölyög Tüxesöf és fxxó salakot ont a tüx&ányó. (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Rómából jelentik: A Vezúv működése egy­re fokozódik. A tűzhányón lévő obszervatórium igazgatóságának közlése szerint a lávatömeg el­árasztotta a véd&gálakat és benyomult az In­ferno völgyébe, A láva most lassan folyik Tesigno irányába. A Vezúv kitörése már vasárnap meglehetősen heves volt. Délben tűzeső kezdett a kráterba! hullani. Délután azután megindult a lávafolyam, amely szeren cséré azonban uein annyira csepp­folyós, mint inkább szilárdnlásra hajlamos. A kráter ma reggel óta egyfolytában ontja az izzo. .salakot, amely teljesen ellepte a tölcsér oldalát, valamint az obszervatórium mellett lévő épület tetejét., Chamberlin ujabb sikeres kísérlete az Óceánon. A „Levtaiiiftn" fedélzetéről startolt repülőgépével. ím (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Newyorkból jelentik: Chamberlin, az Ooeán második átrepülője ma érdekes kísérletet haj­tott végre az Óceán felett annak bizonyítására, hogy repülőgéppel mennyire meg lehet gyor­sítani a személyközlekedést a tengeren az­zal, ha az óceánjárók repülőgépet visznek magukkal. Ezek a gépek a parttól bizonyos jóval hamarább érkeznek a kikötőbe, mint: a göző6. Chamberlin 8 ór-a 15 perckor startolt a Leviathan fedélzetéről, amikor az száz mér­földnyire volt a parttól. Chamberlin a száz mérföldet egy óra alatt tette meg, ugyanezen idő alatt a gőzös mindössze öt mérföldet ha­ladt. Ugy a start, mint a longizlandi leszál­távolságra startolnak a hajóról és ilyen módon | lás nagyszerűen sikerült, « So§a többé Sáborutí" Л német ssociálisták nagy tüntetése a Qáboru iixen&curmadik évfordulóján. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: A szociáldemokrata párt a háború kitörésének tizenharmadik évfor­dulója alkalmából ma este Berlinben nagy­arányú tüniető felvonulást rendezett, amely minden rendzavarás nélkfti folyt le. A' tünte­tésen nagy tömegek vettek részt, zászlókat vittek, amelyeken ilyen felírások állottak: Soha többé hábóritf! 'Háborút a bábor- elten! A szakszervezeti szövetség kongresszusa a nemzetközi szolidaritásról háború esetére. 'Budapesti tudósítónk telefon jelentése.') Párisból jelentik: A Grand Palais díszter­mében ma kezdődött a Nemzetközi Szakszer­vezeti Szövetség IV. kongresszusa, amelyen tizenötmillió szakszervezeti lag képviseletében huszonhat, szakszervezet delegátusai vesznek részt a világ minden réssébői. A k-oíiffress:­| szus napirendjén különböző szakszervez ;ti technikai kérdéseken kivül a következő tárgy­pontok szerepeinek: Nemzetközi szolMcritr* vérkonfliktusok esetén, iisnr-í4tkdzi aütóió a nemzetköri nyolcórás mv.r.K«?. • - •dérben, a nemzetközi , h.- - -•«. a >• areles kérdése.

Next

/
Thumbnails
Contents