Délmagyarország, 1925. szeptember (1. évfolyam, 82-106. szám)

1925-09-01 / 82. szám

Ara 2000 korona. DHMAQYflROlftZAö bvlMulAfigi Deák Ferenc-u. 2. Teleion 13-33. Kiadóhivatal, MMftakSdyvttr ts jegyiroda: Dugonics-tér 11. Telefon 3Ü6. HfMda: Petőfi Sándor-sugárul 1. siára Telefonszám 18-34. Szeged, 1925 szeptember 1, KEDD Előfizetési árak: Egy hónapra helyben 40.000 kor., Budapesten és vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2000 kor. vasár- és ünnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 82. szám.' Eladók a nagyatáderek ... „Azon időben as ország latosai a taligát, vagyis a két kerekű kordét László szekeri- nek nevezik vals, mivelhogy az örökös rab'ácok miatt az igavonó bsrmok az oiszágban meg­fogyat kezának s az emberek barmok módjára kordéba fogván magukat, pótolják vala az álla­tokat". Így mondja ezt az a szép telitarka minia­tűrökkel ékesített meséskCnyv, amely Képes Krónika cimmel egyik kulfoirása a köiépkori magyarság történelének és egyik kincse termé­szelesen a — bécsi Hofbibliotheknek, i miről is nevezte ik Bécsi Któnikd-nak is. Azon időben ... Azon idő vala dicsőségesen uralkodó Kun László királyunk ideje, amelyet tömören ugy jellemez a krónibairó Márk barát, hogy „akkor kezde Magyarország nagyságos dicsőségéből lebanyatlani, kezdének benre belső háborúk támadni, városok összerombaltatni, falvak tüz által elpusztulni, a béke és egyet­értés teljesen összetapodtafni, a gazdagok meg­fogyatkozni és a nemesek a szegénység szük­sége miatt elparasztosodni". Bár Márk barát, akár tájéko:atIanságból, akár az izmaeliták körfllnyiratlan aranyai ál al megvesztegetve, elhallgatja azt, hogy mindezt a destruktív sajtó okozta, a krónikának ezt a h ányosságát pótolni lehet és kell is pótolni egy uj kiadásban, addig pedig rá lehet bizni az előszóval való pótlást azokra a lelkes honfiakra, akik a modern idők szellemében tanítják a nemzeti történelmet a magyar ifjúság számára. Sokkal nagyobb bij az, h gy Kun László szekeré től egyetlen píl­dány sem maradt az utókorra, holott azt most fölemelt belépődijak raeilett mutogathatná a Nemzeti Muzeum, lényegesen javítván ezzel szerény állami dotációját a magyar kulturfölé y szolgálatában. Dd nen csak Kun László szekere mm talál­ható közgj üjteményeinkben, hanem hiány: ik szókból e nemzeti ereklyének török-német kor­jeli kiadása is, a Básta szekere, amelyről Bod Péter írja* hogy ,a taly'ga, melyet az emberek TfefeüTgondolUk fel a szűkség miat», mivé! téntelenek voltak a szekeret maguk huzn}, ne­-eztetett el Básta szekerének". Szép volna pe­l'g az erdélyi vehfcu'um a magyar vehiculum aellé állítva a muzum tőrtíne mi szekértermé­en, a rég elomlott századok képviseletébe, ogy a magyar ¡elent történelmünk harmadik irómüve képvíselheste velük szemben: a nagy­ídder. Csinos, könnyű piraszthintó a nrgyatáder, nely némely szaktudósok szerint Makó kör­fékén jött divatba, ab carsa condltó számítva i első esztendőben, mátok izerint a Duna­Tisza közén keletkezett. Ez teljes b zonyosság­gal már meg nem állapítható s nyilván ho­mályban fog maradni annak a neve is, aki nagyatdder- nak keresztelte el a magyar kocsi­müvészelnek ezt a szimbolikus kreációját. Nem éppen szokatlan jelenség ez a találmányok tör­ténetében és talán szegény Nagyatádi Szabó Istvánnak meg fogják bociátani történelmi pályatársai, a többi Istvánod, hogy a nemzeti hála az 0 nevéről formált nevet az uj közleke­dési alkotmány számára. Mert ha a puritán kisgazda*miniszter soha nem ült is a róla ne­vezett hintó-kocsiban, neve méfcis elválasztha­tatlan lesz a kortól, amely e kocsit a mrga képére és haionlatosságára megteremtette. — Azon időben — fogja majd elvasni a késő utókor a Nemzeti Muzeumban a nagy­atdder fejcéduláján — oly hallatlan bősíge volt a föld népénél a pspirbankónak, hogy ha pi­pi ba tömi vala, akker se tudta volna azt el­emészteni. Fekteté tebát házba, földbe lábas marbába és apró marhába, drágaköves arany­aüst kösöntyükbe, mahogóni fából való nyuj ó­deizkákba és per ziía- szoknyákba, ötszáz sze­mélyes disznótorokba és ezerötszáz személyes lakodalmakba és mikor még ezek alán is annyi vala a pénzük, hogy nem tudtak vele mit csi­nálni, akkor kitalálták volt a ncgyatdder nevü hintószekere*. A nagyatéder olyan piraszlkocsi volt, amily rugóra járt, de megtartotta a régi vasaskccii form/jét, ki volt vígva az oldalán, mint a szolgabíró kccsija, de ha a kivágást egy tetolbató deszka lappal elzárták, akkor be lehetett rajta fuvarozni a tököl is, amely 1920 körül vasáinapi csemegéd szolgált a ntgysá gos, sőt méltóságos uri népeknek is. A kocsik azonban nem vállak be, mert a rágós kocti nem való tapasztó föld szállítására és vagy náazrépet nem №et rajta hordani, vagy trágyát, holott az élet mindt kettőt megkívánja. Haazcn ban praktice nem is vált be a nagyatáder nevü kurzus-szekér, mindenesetre érdekesen karak­terizálja azt a kort, amely kitalálta. Sok-sok pénzbe került uj korában a nagy­atáder, az bizonyos és akkoriban talán a Nem­zeti Muzeum egész évi dotációjából se lehetett ; volna egynek az árát fedezni. Most azonban aránylag kis pénzen lehet nagyat/dert venni a jövendő okulására, meit napról-napra olvassuk a vidéki újságok hirdetési rovatábap, bogy „egy jókerban levő nagyatáder jutányos áron eladó". Itt aztfn el is apad a szatíra és megkeseredik a szánk ize. Az eladó na| yatáderek azt leien­lik, hogy nincs már pénze a parasztnak se. A társadalom többi osztálya után őrá került a pusztulás sors. Az első volt a lateiner, a tiszt­viselő, aztán jött a munkás, a kereskedő és iparos, most hullik tele a magyar sors meszes gödrébe a paraszt. Más aztán nem is marad most mér, csak a nagybirtok, a mágnás, a Nemzeti Kaszinó, — vigyázzon rá a magyarok Istene tovább isi Megkezdődött a rifkabilok elleni offenzíva előkészitéi Pár is, augusz'us 31. (Havas.) A Petit Párisién jelenü Fezből: Az offenzíva előkészítése és a csapatok átcsoportosítása megkezdődött. Abd el Krím táborában a francia offenzívától való félelem következtében zűrzavar uralkodik, külö­nören azért, mert nem tudják, hogy Péiain melyik ponlon fogja a támadást megindil Abd tl Krim különös gondot fordít a szám védelmére. Maga Abd el Krim Adjir vidéké védelmét biztosítja, mig fivére, aki föh. szállását Ued Lauban ütötte fel, a nyui szárnyat védi. Megkezdődött a drágasági ankét. Az árak aránytalansága. — A liszt- és kenyérárak. Budapest, augusztus 31. A népjóléti minisz­tériumban Vass József helyettes miniszterelnök elnöklésével ma délután 5 órakor kezdődött az a áiágasági aakél, amiij ntk cél]»: bevezetni a drágaság letörésére szolgáló intézkedéseket és meghallgatni ezt megeICzőltg mindazokat az érdekképviseleteket, amelyek szakszerű véle­ménnyel szolgálhatnak a közszükségleti cikkek mostani áralakulását illetően és esetleg javasla tokkal léphetnek elő a drágaság enyhítésére alkilmazandó intézkedérek tekintetéten. A Vass József mltiszter elnök-fceljetes, nép­jóléti miniszter által elrendelt s az élelmiszerek és más közszükségleti cikkek áralakulására vo­natkoió adatgyűjtés most már befejtzídölt és kétségte'enfli igazolja, hogy a közszükségleti cikktk előállítási és fogyasztási árai között olyan nagyfokú aránytalanság van, amely a fogyasz­tók rovására a legnilkülözhttetlenelb cikktk árát indokolatlan magasságokba szökteti. A drágasági ankét napireidjén elsősorban annak megbeszélése szerepel, miképpen lehetne a legfontosabb, Ugnélkülözhefet'enebb élelmi­cikkeknek: a kenyérnek és a lisztnek drága­ságát csökkenteni. Az ankét során, amely előreláthatólag főbb napot fog igénybevenni, végigmennek természe­tesen a közszükségleti cikkek hosszú listáján, hogy a mindennipi élet számára szükségelt elsőrendű élelmi és tuházati cikkekben olj árszínvonal legyen elérhető a mérséklések rév amely megfelel a fogyasitók vásárié képei sé| nek és a jaiult gazdasági helyzetnek. A mai ankét után ttzss József miniszter tanácskozásokról a következőkben nyilatkozol — A bemutatott kenyérmintákból kiválás totlam egyet és megkérdeztem, hogy a megi lapított Ii8zt-tipus mrgálhpitott mennyiségb való felhasználásával ezt a kenyérfajtát kg.-ké 5200 K körűi elő tudják-e álitaní. Tettem < azért, mert megvizsgálva és megízlelve a kivi lasztott kenyeret, kiváló minőségűnek laláJtan A kenyér nem is félbarna, hanem fehér és legkényesebb ízlést is tökéletesen kielégitL pékipartestület jelenlévő képviselői a gondolj tot megvalósíthatónak találták és csak azt lé, ték, hogy holnap délelőtt pontos kalkulácii eszközölhessenek és tanácskozzanak a kényt jelzése és elnevezése felöl. A magam részéi ezt az éivényben lévő liszt« és kenyérárakhc viszonyítva kielégítőnek találtam, mert al ennél fehérebb, úgynevezett kalácskenyeret aki fogyasztani, az bizonyára rendelkezni fog a annak megvételéhez szükséges anyaj eszkí lökkel is. Szerdán délutánra a vendéglősök ipirlestül« tének képviselőit kéreti magához i miniszter. Nagy tüntetés volt Bécsben Ausztriának Németországhoz való csatlakozása mellett A hatás Párisban. Bécs, augusztus 31. A városháza előtt teg­nap mintegy tízezer emter részvételével nép­gyűlés volt, amelyen a Németországhoz való csatlakozás mellett tüntettek. Lelkesen ünnepel­ték Loebe német birodalmi gyűlési elnököt; az ünneplés még fokozódott akkor, amikor az osztrak-német népszövetség elnöke megköszönte neki, hogy njiltan, ország-világ tudtával vállal­kozott bécsi útjára, noha akadályokban nem volt hiány. Loebe német bircdalmi gyűlési elnök ezu'án megtartotta beszédét, amelyben a többi között a következőket mondotta: A német nép akaratának vign hajtását egyet­len belföldi kormány sem ellenezheti sokáig i egyetlen idegen demokrácia sem tarthatja feni tartósan saját alapelvének megsértéstt. Tiltako zott az ellen, amit különösen Olaszországbar és francia jobboldali körökben hangoztatnak hogy a csatlakozási mozgalom az imparializ­musnak, vagy az annexionizmusrak felélesztésé jelenti. Hangoztatta a csatlakozási törekvések békés jellegét. — Mi a magunk kívánságának teljesítésére — mondotta — nem ismerünk más utat, mint azt, amely a Népszövetségen át vezet. A st.­germaini békeszerződés értelmében a Nép­szövetség hivatott arra, hogy Auszlría jövő

Next

/
Thumbnails
Contents