Szeged, 1923. február (4. évfolyam, 25-47. szám)

1923-02-01 / 25. szám

p,i m. - . - ~ * . •• v . knalfiség és kladóhlia­III Kölcsey-utca 6. (Próféla­esáBó. 1. emelet 6.) Telefon IS—53. A .Szeged* megjele­tfk hétfő kivételével mindé. Hf. Egyes szóm ár* 16 ko­Elöflzetésl árak: Egy ira Szegeden 300, Buda­Iten és vidéken 320 kor. Egyes szám ára 16 korona Hirdetési árak: Félhasáboa i mm. 9, egy hasábon 16. mát­fél hasábon 23 K. Szövegközt 25 százalékkal drágább. Apró­hirdetés 8. kövér belükkel 16 K. Szövegközll közlemények soronként 100 K. Nyllttér, csa­ládi és orvosi hir 100 R. Több­azSri feladásnál árengedmény. IV. évfolyam. Szeged, 1923 február 1, CSÜTÖRTÖK. 25-ik szám. Józanodás. Apponyi Albert mai nagy beszédében az erkölcsi erők döntő szerepéről szólván, azt mondia, bizonyosra veszi, hogy ezu'án minden kis és nagy nép kétszer is meg fogja gondolni, belekezdjen-e olyan vállalkozásba, amelyet az egész világ közvéleménye elitéi. Ez körülbelül azt jelenti, hogy akármilyen sötéten gomolyog­nak is egy uj háború felhői, a zivatar aligha fog kitörni. Mindenki készül rá, de befelé min­denki fél tőle, nyilván maga Franciaország is, amely pedig még mindig nem húzta ki a lábát Mars érc-csizmáiból. Minden ország kétszer is meggondolja ma, hogy szabadon eressze-e megint a démonokat, de attól félünk, nem morális aggályaik vannak azoknak, akiknek ezidős'erint hatalom adatott a háború fene­vadain k oldására és kötésére. Ahhoz uj korok, uj eszmények kellenének, mondhatjuk, egy uj emberiség kellene. Mi_hiszünk benne, hogy el fog jönni az a kór és az az emberiség, amely épp oly ösztönösen fogja utálni a háborút, mint ahogy mi utáljuk az emberhus-evést, noha azt egykor épp oly természetesnek találták, mint ahogy Európa annak találta 1914-ben a háborút s az éppen olyan kegyes cerimóniák közt ment végbe, mint ahogy minden nemzet az isten áldását kéne magára, amikor meg­indult a másik nemzet lemészárlására. Mi el tujjuk képzelni azt az időt, amikor minden nemzet testvéri közösségben fog élni egymás­sal, — de ehhez az elképzeléshez be kell hunyni a szemünket és nagyon sokáig behunyva kell tartani. Mert ma még háborús mentalitás van az egész világon, amely legföljebb abban különbözik az 1914-ikiiől, hogy ma az ellentét élesebb és a gyűlölet, amelyet akkor szitr ni, sőt erős propagandával teremteni kellett, ma elevenebb, égőbb, ölni készebb. És hogy nem robban ki, az nem azért van, mintha a politikusok emberséges érzése meg­növekedett volna, vagy mintha az erkölcsi fel­háborodástól félnének, vagy tisztában volnának vele, hogy az uj háború a civilizáció végső pusztulását és a társadalom kőkorszakbeli atomizálását jelentené. Poincaré, vagy MUS&óhni, vagy Benes se nem mi szionáriusok, se nem filozófusok és a legkevésbé sem pietisták és mindegyiknek a maga feje fáj az emberiségé helyett. Ma minden nemzet egyformán elcsigá­zott, kifáradt, lelkileg lezüllött, sgyiknél se fanatizálható a tömegiélek egy uj háború rette­netességeinek a megkivánására, egyiknél se bolonditható el a régi frázisokkal, ellenben mindenütt belső veszedelmet jelenthetne a tömegek felfegyverzése. Európa sorsának intézői nem azért nem inditják el újra a háborút, mintha nem volna hozzá kedvük, hanem mert nincs hozzá bátorságuk. Nem lettek jobbak, csak okosabbak lettek. — Amit eddig mondottunk, azt inkább a győ­zőkre értettük, mint a legyőzöttekre, legkevésbé miránk msgyarokra, akiknek az államférfiai abban a kivételes helyzetben vannak ma, hogy, sajnos, minden európai államférfinál őszintéb­ben mondhatják, hogy Magyarország csakugyan nem gondol háborúra. A tegnapi és a mai nemzetgyűlés fájdalmas bizonyság rá, hogy mindnyájan egyetértünk a békés szándékban, mert nem tehetünk mást. Ma már annyira vagyunk, hogy azon veszekszenek a nemzet­gyűlésen, ki a nagyobb békebarát. Peidl Gyula nagyon okos baszédben azt fejtegette, hogy megegyezést kell keresnünk a körülöttünk álló államokkal. Aki a mult nemzetgyűlésen ilyent mondott volna, azí ököllel hallgattatták volna el, mint hazaárulót. De most ugyanezt mondta Apponyi Albert, ezt az álláspontot képviselte a kormány nevében Daruváry miniszter, kőt Lers Vilmos báró ur mérgesen összeszidta, a szocia­listákat, amiért a paciffzmust maguknak akarják kisajátítani. Sőt a báró ur még a múltba is visszatekintett és visszamenőleg tiltakozott az ellen, mintha annak idején csak a szocialisták ellenezték volna a háborút. Nem kérjük számon a báró úrtól azoknak a politikusoknak a nevét, akik a háború vajúdá­sának perceiben olyan nagy pacifisták voltak, pedig érdekes volna tudni, mert eddig nem hallottunk róluk. Nem kérjük számon azért se, mert nem vagyunk vele egészen tisztában, magasztalás, vagy kárhoztatás illeti-e őket, mert eddig az úgynevezett pacifizmusra ugyanazok a szájak fújták a hideget, amelyek most a meleget lehelik felé. Az ítélet a történelem dolga lesz s az ítélni hivatott történelem még nagyon messze van. A mi dolgunk megmen­teni azt, amit még el nem prédáltunk s azt hisszük, ha a józanodás előbb kezdődött volna, többet meg lehetett volna menteni az értékek­ből és többet megtakarítani a fölösleges szen­vedésekből. Peidl Gyuáék a szocialista olda­lon, a liberálisok a polgári oldalon már két évvel ezelőtt is az okosság külpolitikáját hir­dették, amikor az uralkodó párt be nem fogta a szájukat. Mit ért el az uralkodó párt két év alatt azzal a tagadhatatlanul magyar moti­vumu külpolitikájával, amelynek áz volt a lényege, hogy „ideüss, ha mersz, a szentségit neki 1" ? Azt, hogy ide ütöttek s a hivatalos politika most kénytelen kormányprogrammá tenni azt a keseiü józanságait, amit két esz­tendővel ezelőtt kicenzuráztatott a liberális la­pokból. Ismét a házszabályrevizió. (A Szeged budapesti tudósít ójától.) A házsza­bályrevizió gondolata sz utóbbi időkben igen sűrűn metült fel igen komolyan kormánypárti részről, mert a kormánypárt tagjainak jó része olyan ré?eten van, hogy a parlamenti szólás­szabadság korlátozása mellett az egységes párt könnyebben intézheti el a politikai problémákat. Az egységespárt tegnapi értekezletén, értesü­lésünk szerint, újra szóba került a revízió ügye és a párt megbízta Nagy Emilt, hogy a revizió tervét készítse el, úgyhogy az 2—3 hét múlva a párt jogügyi bizottsága elé kerülhessen, majd rövidesen a Ház plénuma elé. A kormánypárt úgynevezett liberális elemei, akik minden tika­lommal hitet tesznek „liberális" felfogásuk mel­lett, de cselekedetük kongruál a Gömbös­frakció tetteivel, mint máskor, ugy ma is köny­nyen találnak magyarázat arra, hogy a liberá­lizmussal ellentétes cselekedeteiket a közvéle­mény szemében szépíthessék. Előre lá'ható, hogy amiként eddig mindig melléje álltak azoknak a javaslatoknak, amelyeknek eredete a párt ügyvezető alelnöki szobája, most is támo­gatni fogják a házszabály re vízió tervét és ezt természetesen az eddig még mindig bevált párt­fegyelemmel magyarázzák, másrészt azzal, hogy a szónoklatok tu'áradását akarják megakadá­lyozni. „A revizió nem foszt meg senkit a jog­tól és hogy a házszabályok revíziójával az egy­séges pártot az ellenzékkel szemben semminemű ammózitás nem vezeti . . ." A Rassay—Bogya-párbaj. A nemzetgyűlés egyik legutóbbi ülésén Bogya János azt kiáltotta Rassay Károly felé: Maga szájhCs 1 Rassay ezért a közbeszólásért Fábián Béla és Pakots József nemzetgyűlési képvise­lők utján elégtételt kért Bogya Jánostól, aki Gömbös Gyulát és Bodó Jánost nevezte meg segédeiül. A segédek két napi tárgyalás után kardpárbajban állapodtak meg és a párbajt ma este 9 órára tüziék ki a Fodor-féle vívó­teremben. A párbaj ma este le is folyt. A pár­baj feltételei: könnyű olasz kard, teljes bandázs és harcképtelenség. Az első összecsapásnál Bogya János homlokán egy karcolást, ezzei szemben Rassay bal vállán és mellén vágást kapott. Az orvosok a harcképtelenséget meg­állapították, mire a segédek a párbajt beszün­tették. A felek a párbaj után kibékültek. Huszár Elemér mentelmi ugye. Ma tárgyalta a mentelmi bizottság Huszár Elemér ismeretes mentelmi ügyét. A kihallgatott tanuk között szerepelt az a rendőrtiszthelyettes is, aki azt vallotta, hogy ő Huszár Elemér érdekében vélt cselekedni, amikor az iparoskör tagjait szétoszlatta, mert a szociáldemokrata agresszivitástól féltette őket. A mentelmi bizott­ság az ügyet hia nem fejezte be, a legköze­lebbi ülésen kerül sor Huszár Elemér kihall­gatására, aki értesülésünk szerint, ki fogja jelenteni, hogy az ő őrizetbevétele és akadá­lyoztatása a csendőrség részéről felsőbb pa­rancsra történt és kérni fogja az egyes köz­igazgatási tisztviselőknek a hivatalos titoktartás alól való felmentését és eskü alatt való ki­hallgatását. A németek küzdelme. A német kormány a ianuár 29-iki ülésével kapcsolatban a birodalmi közlekedésügyi mi­niszter utasította a nyugati vasutigazgatóságo­kat, hogy szenet és fát ne szállítsanak ée Fran­ciaországba, se Belgiumba, se az angol zónába. Megtiltotta azt is, hogy francia és belga csa­patokat és utánpótlásokat szállítsanak és hogy a német szakaszokon szolgálatban álló francia és angol vasúti személyzettel együtt működje­nek. Kötelezi végül a vasútig izgatóságokat, hogy akadályozzák meg, hogy idegen személy­zet vezessen vonatot a német vasutak kezén lévő szakaszon. Düsseldorfból jelentik, hogy a megszállott területek munkássága a legközelebbi napokban uj harcmódot fog alkalmazni a megszálló ható­ságok intézkedései ellen. Noha a munkásság a helyzet komolyságával teljesen tisziában van, a harci hangulat törhetetlen. Az uj harcmód al­kalmazásakor figyelemmel lesznek arra, hogy az élelmezést és a gazdasági helyzetet a tulaj­donképeni Ruhr-területen meg ne zavarják. A mainzi kerületben a vasutassztrájk teljes. A vasúti forgalom teljesen szünetel. A pályaud­varok meg vannak szállva. Német embernek nem szabad azokba belépni. Sok ezren korlá­tozva vannak a továbbutazásban. A letartózta­tások száma egyre nő. A franciák heves fenye­getései ellenére, hogy mindenkit, aki a szolgá­latot megtagadja, haditörvényszék elé állítanak, eddig egyetlen német vasuii tisztviselő, vagy munkás nem jelentkezett munkára. Németország megszállott területén a forgalmi állapotok megnehezültek. A franciák gyűrűje, amellyel a megszállott területet körülvonták, csaknem teljesen kész már. Essenből és Lud­wigshafenből azt jelentik, hogy az ellenállásban már az alsó- és középfokú vasúti hivatalnokokis részt vettek. Wiesbadeni jelentés szerint a német rendőr­ség és a francia katonák ' között verékedés tá­madt, melyek továbbfajulása csupán a német rendőrök magatartásán múlott. Trierben a hely­zet feszült. A színes francia katonákat utasítot­ták, hogy szükség esetén éles tölténnyel lőjje­nek. Achenben súlyos összetűzések voltak a munkások és a belga őrjáratok között, amely­nek során több őrjáratot lefegyvereztek. A bel­gák erre egy-egy század erősségű osztaggal léptek fel. A városra szigorított ostromállapotot rendeltek el. Mint Dürnből jelentik, Rombach esseni ke-

Next

/
Thumbnails
Contents