Szeged, 1920. december (1. évfolyam, 90-114. szám)

1920-12-01 / 90. szám

SZEGED MARGÓ. Arany Jánosi ünnepe'te a szám­flzdtt Bihar szombaton délután a budapesti Vígszínházban. Magyar­ország szellemi és erkölcsi integri­tását ünnepelték Arany Jánosban a Biharmegyeiek és Nagyváradiak Szö­vetsége fényes és meleg szolennitá­sán Herczeg Ferenc, a Fekete lovas költője, Beöthy Zsolt, a magyar iro­dalomtörténet élő öntudata és lelki­ismerete, valamint a modern váradi költök gárdája, akik a Holnap lobo­góját hajtották meg hódolattal a nemzeti és faji Örökkévalóság egyik legtisztább és legmaradandóbb gé­niusza, szalontai Arany előtt. Az ilyen emlékezés magyar mécsesénél lehet leglángolóbban meggyújtani a reménység jövőbe világító fáklyáját, amely a költészet tükrében száz­szoros fénnyel veri vissza a magyar élet vesztatüzét. Arany János mű­vészetének gazdagsága és ereje egyik legbiztosabb és legbiztatóbb záloga annak, hogy ez a nemzet sokat szenvedhet, sokat elviselhet.de örök, szent joga van élni és virulni, ve­zetni és győzni a népek versenyében. * Egy berlini folyóiratban érdekes képeket láttunk a napokban. Szín­házi és mozielőadások felvételei, uj drámák, uj filmek jelenetei vannak e képeken, amelyek mind expresz­szionista díszleteket mutatnak. Ma alig van modern szinház nagy Né­metországban, amelynek díszleteit ne expresszionista festők terveznék. Az uj Junge Deutschiand merész fiatal drámaköltői, Hasenclever, Kaiser, (Jnruh és többiek darabjai szinte harsányan és követelően kiáltanak a legújabb művészeti irány képei után. A naturalizmus és szimbolizmus költészete haldoklik, már Alfréd Kerr neve mellé is keresztet tettek a da­daisták, Hauptmann és Hofmannsthal már klasszikusoknak számítanak a háború világförgetegében felnőtt és el nem pusztult generáció szemében, az uj dráma uj színpadi lehetősége­ket keres és már meg is találta. Teg­nap nevettek rajta, ma már kezd divat lenni künn az expresszionizmus. * Szegény gazdag Weisz Anny holt­teste fölött orvosok vitáznak. Vájjon lehet-e valakit halálba szuggerálni ? Lehet-e öngyilkosságot sugallani va­lakinek, aki különben nem óhajt még e földi siralom és világi üzlet völgyéből a nagy Ismeretlenbe menni ? Mi, szerény laikusok viszont azt kérdezzük illő tisztelettel a tudós doktoroktól: vájjon mi a/, amit nem valami szuggesztió hatása alatt cse­lekszik a szerencsétlen halandó ? Ezer ás ezer előítélet, hit, babona éü gondolat szuggesztiőj;* alatt ver­gődünk. Az őseink éppen ugy hat­nak ránk, mint azok, akik majd az utódaink lesznek, akiknek érdekében mozgatjuk — legalább mi ugy vél­jük — ezt a földet. Szomorú és nyomorull médiumok vagyunk vala­mennyien az Ismeretlenek kezében. Nevezzük Ck>.l Sorsnak, Végzetnek, Életnek, Szerelemnek, Halálnak, Köz­véleménynek éb Igazságnak, mind, mind delejes erővel visznek bennün­ket rejtelmes utakon titokzatos célúk felé Mindnyájan alvajárók vagyunk, az élet álmában: A gázgyár fölirt a kormányzóhoz, de áramot nem ad. — Ma e8te egyáltalában nem leaz áram. — SZEGED, november 30. (Saját tudósítónktól ) Ma ismét sötétség borul a vá­rosra, a gázgyár jóvoltából. Hetek óla tart már ez a tűrhetetlen vilá­gítási mizéria, hetek óta remegünk, ha ránk borul a korai alkonyat, váj­jon lesz-e ma és mikor . . . Eddig még lett, egy-két nap kivételével, ha későn is, ha gyöngén is, de lett, ma azonban azt a lesújtó hirt kap­tuk a gázgyártól, hogy estére egy­általában nem iesz . . . A világítás terén tehát vigasztalan a helyzet, de még ennél is lesúj­tóbb, egyenesen katasztrofális a villamos motorüzemre berendezke­dett kisipar helyzete. A nagyiparnak saját áramfejlesztője van. a kisipar azonban a gárgyár áramszolgálta­tására van utalva. Ez az áramszol­gáltatás pedig már hetek óta ugy értendő, hogy vagy nem ad a gyár egyáltalában áramot, vagy pedig ad, de csak 5 óra után, amikor már ipari célokra áramot fogyasztani a világítási rendelet érteimében nem szabad. Ez a tűrhetetlen helyzet súlyos válságba sodorja a szegedi iparos­ságot és biztos tudomásunk van róla, hogy már eddig is számos iparos zárta be műhelyét, mert mo­torjait nem tudja megindítani és kénytelen volt beszüntetni az üzemet. Kétségtelen, hogy a szénbeszerzés terén a gázgyárnak is igen nehéz a helyzete. A szénszállítások általában nagyon nehézkesek és Szeged lévén a határállomás, az ide feladott szén nehezen jut ei teiies mennyiségében rendeltetési helyére, mert útközben itt is, ott is le-lefoglalgatnak belőle valamit. Azonban az is bizonyos, hogy a hiba kútforrása nem az egész országot sújtó, általános ba­jokban rejlik, hanem feltétlenül itt gyökeredzik valami szegedi felüle­tességben, vagy tehetetlenségben. Előttünk fekszenek naponta az összes vidéki napilapok és azokból megállapíthatjuk, hogy egyetlen vá­rosban sem akadozik annyira a vilá­gítás, mint Szegeden, teljes beszün­tetés pedig — még ha csak na­potara is, — eddig seholsem volt. De itt Szegeden is egyedül a gáz­gyár áll mindig és teljesen szén nélkül. A közúti villamos állandóan üzemben van, a nagyipar, a magán­fogyasztás, ha nehezen is, de el van látva szénnel. Ki jobbin, ki rosszab­bul, csak a gázgyár sehogysem. Megkérdeztük Pongrácz igazgató ural, hogy miért lehetetlen az Sze­geden, ami máshol mindenütt lehet­séges. Mosolyogva kélségbevonta ál­lításunkat. Erre hivatkoztunk a többi és e tekintetben nálunk boldogabb városra és azt kérdeztük, miért nem irnak világítási mizériákról az ottani lapok. — Azért, mert ott nem viszik piacra a szennyesüket, — válaszolta megdöbbentő módon az igazgató ur. Mi még csak annyit bátorkodtunk megjegyezni, hogy ez a „szennyes" senimiesetre sem a lapoké és — sürgősen befejeztük a párbeszélgetést. Tehát ma este nem lesz világítás. A gázgyárban mondták. De talán mégis lesz. Azért mert ők azt mond­ták, Hogy nem lesz. Tegnap is azt mondták, hogy lesz 4 órakor. Nem volt. Aztán azt mondták, hogy lesz 5 órakor. Nem volt. Majd fél 6-ra mondták. Akkor sem vol*. Ma azt mondták, ho^y nern lesz. Talán mégis lesz, éppen ezért,. E pillanat­ban ez minden reményünk . . . Szeged, 1920 december 1. Harisnyák és Rövidáruk legnagyobb gyári raktára. . Geigner, Iskola-u. 25. 414 Belvárosi Mozi Telefon: J^-g 258. December Jön! Jön! Gőíh-pár. ooooooooooooo TOMBOLA a Torontál-kavchazban Hasznos háztartási cikkek és ertekes tárgyak kerülnek kisorsolásra. Minden este elsőren­dű cigányzene hangversenyez. Hideg ételek. Bableves kolbásszal 6 kor. To ontál-ebéd . . 12 kor. A nagyérdemű közönség pártfogását kéri PECCOl JÁNOS A kormányzópárt intézősége az aielnökválasztasról es az újságírók sérelméről. BUDAPEST, november 30. A kormányzópárt intéző-bizottsága tegnap este Meskö Zoltán elnöklete alatt ülést tartott, melyen a kormány részéről Rubinek, Sréter, nagyatádi Szabó, Korányi, Ferdinándy és Tom­csányi miniszterek is résztvettek. Szmrecsányi nemzetgyűlési alelnök lemondását tisztjéről sajnálattal vették tudomásul és amennyiben a Ház elnöksége a választási napirendre tűzné, az uj alelnök jelölése iránt a legközelebbi intéző-bizottsági ülésen fognak határozni. Foglalkozott a bizottság a buda­pesti napilapok politikai szindikátu­sának panaszával. Az intéző-bizottság sajnálatai fejezte ki a félreértésen alapuló ese! felett és egyben ugv határozol', hogy az újságírók kíván­ságához képest megfelelő elhelyez­kedésüké! gondoskodni fog. Ha gyorsan és szépen akarja harisnyáit fejeltetni, a Stefánia kötődébe menjen, hol uj harisnyák is jutányosán ké­szülnek Batthyányi-n. 2, Kass mögött. A Tiszán megszűnt a A. F.T. R. forgalma. — Téli kikötőben a hajók. - A bókerA társaiét. — SZEGED, november 30. (Saját tudósítónktól.) A Magyar Királyi Polyam- és Ten­gerhajózási Részvénytársaság a mai napon beszünteti járatait a tiszai hajózási vonalon. A társulat csak 1920 juniusában vette fel újból a forgalmat, mert márciusig tartott, mig a Tisza medrét a lefektetett aknáktól teljesen meg tudták tisztí­tani. A Tiszán ezévben csak az Ercsi és Fuiton nevü gőzösök köz­lekedtek és pedig a Szeged—Algyő —Mindszent— Csantelek — Szentes— Csongrád-állomásokat érir.tő út­vonalon. Ez a két hajó páratlan napokon indult felfelé Szegedről és páratlan napokon jött vissza Szegedre. Az Ercsi hajó utjain a 211. számú uszályhajót is magával vitte s igy azon a 350 utason kívül, akik a gőzösön nyertek elhelyezést, még 500 utas urazhatott a gőzöshöz csa­tolt uszályon. Azonban, mint mind g, ugy mosl is novemberben beszüntetik a for­galmat. Az Ercsi most jár idei utolsó utján: összeszedi az összes uszó müveket, pontonokat és kikötőket, melyeke* magával hoz és a vasúti hid melletti boswkányszigeti téli kikötőbe viszik a FuHon gőzössel együtt. A M. F. T. R., sajnos cs'k az utolsó hónapban, de a jövő évre is érvénnyel biró hatállyal meneldij­kedvezményeket biztosított a városi és köztisztviselőknek és nyugdíja­soknak, hogy az eeyébkéit fizetendő polgári menetdíjaknak ' cíík tized­részéi fizetik. Mint György Endrétől, a M. F. T. R. szegedi vezetőjétől értesülünk, a M. F. T. R. a súlyos megélhetési viszonyokra való tekin­tettel, rendkívüli segélyeket engedé­lyezett a tisztviselőinek 2000-töl 12000 koronáig (erjedő összegben. Ugyancsak segélyezi a munkaerőit személvenkint és családtagonként 10—10 métermázsa szénnel, vala­mint természetbeni jelentékeny ruha­segéllyel lámogatja. Mindezektől szinte függetlenül, ismét örülni fogunk a márciusi viszontlátásnak és reméljük, hogy a fürge gőzösök jövőre már Titelig fogják szelni a szelíd Tisza bus hullámait. lilllllliliil KORZO-MOZI TELEFON: Igazgatóság 455. Pénztár II -85. — — November 30., december 1. és 2-án, kedden, szerdán és csütörtökön A magyar Corvin filmgyár felvétele: JÖKftl MÓR vllájhlrO rejénye filmen I A névtelen ?ár I. része. Előadások kezdete: hétköznap fél 5, negyed 7 és 8 órakor, va sárnap 3, fél 5, negyed 7 és 8 órakor OVAS! Ne üljön fel hangzatos reklámoknak! ÓVÁSI szerezni, forduljon teljes bizalommal Hungária Cipőgyár R.-T. üzletébe. SZOLID KISZOLGÁLÁSI Kérjük a kirakatok megtekintését! 397 SZABOTT A R 71K' Szegedi üzlet: Kárász-utca 14. Telefon: 6-84. x Gyár: Nagyvárad, Biharmegye, Magyarország.

Next

/
Thumbnails
Contents