Szeged, 1920. augusztus (1. évfolyam, 1-13. szám)

1920-08-15 / 1. szám

SZ EO ED Szeged, 1920 augusztus li. Nem jön Szegedre az egyetem. SZEQGD, augusztus 14. (Sajtit tudósítónktól) A polgármester legutóbbi pesti utja alkalmával a faellátás kérdésén kívül egyéb nagyfontosságú városi ügyek elintézésével is foglalkozott. Legfontosabbnak tartjuk megemlíteni a kolozsvári egyetem Szeged.e való helyezésének kérdését. A helyzet minden eddigi találgatásokkal szem­ben ma az, hogy az egyetem csak az orvosi fakultással együtt jön Szegedre. Ehhez pedig nagyobb­szaöásu építkezések válnának szük­ségessé, amit egyelőre el kell ha­lasztani, ugy, hogv ezt a tanévet még feltétlenül Budapesten, illetve Budán tölti a kolozsvári egyetem. Tudomásunk szerint már a leg­közelebbi napokban egy egyetemi tanár fog Szegedre érkezni, hogy az itteni helvzeiet tanulmányozza. Erre a kérdésre vonatkozólag megje­gyezte dr. Somogyi po'gármester, hogy mi nem akarjuk erőszakos uton a kolozsvári egyetemet Sze­gedre helyeztetni. A város 7 millió korona erejéig készséggel áll rendel­kezésre és mindent megtesz, hogy a kormányt kedvező intézkedések megtételére késztesse. Mi a magunk részérói azt reméljük, hogy az egye­tem jövó évre ilyenkor ismét Ko­lozsváron lesz. Á népjóléti minisz­tériumban a 4 milliós kórházi köl­tsön ügyét en sikerült 200 ezer koronát kiutaltatni. Beszélt még a polgármester gróf Teleki miniszterelnökkel, aki nagy érdeklődéssel és szeretettel kérde­zősködött a város viszonyairól. Sajnálkozásának adott kifejezést, hogy roppant elfoglaltsága miatt mostanában nem jöhet le Szegedre. DUGONICS-MOZI Telefon 165 és 15-09. Szombaton és vasárnap •i Szsnziclós aláfsrmDsort » A ZDLDSZEMÜ asszon? Bűnügyi dráma 4 felvonásban. Teddy é* a sárkány Vígjáték 3 felvonásban. .. 4élut» I é> 7 ónkor iz UráaMbaa CI*a<H»ok ,,t,9 ónk.r • Dugonici Maiiban Belvárosi Illatszertár Klaa Dávid palota, TiStk Péterrel iiimbin. Valódi Houblgant, D'Orsay, Cotty parfümök eredeti üvegekben és ki­mérve. Eau De Hoabignnt, Eau De Toilettc. Eredeti Eau de Coicgne, „Gibba" azappanok és fogerémek. „GIB BS"-gyártmányok matjyarorszáci egyedüli képvisele e és elárusitása. 38 Megvételre kereeek magas áron arany karcsatt­órákat és brilliáns ékszereket. PI8CHER JÓZSEF .orao­• Hett. Angol uri szabóság! Állandó divat-ujdonságok. Elegáns szabás. — Szolid uri kiszolgálásban Vajda Farkas R.-T. cégnél részesülünk. 3 Szeged, Kölcsey-u. 3. Rotjal-szálló mell. A szegedi orvos-egyesi! let Somogyi polgármester ellen. Ac efyesület fentartja dr.Regdon Károllyal siamben hoiott elítélő határoiatát. 24 SZEGED, augusztus 14. (Saját tudósítónktól.) A tragikus véget ért Mészáros Ká­roly dr. végtelenül szomorú esete még mindig itt kisért Szeged köz­életében. A megdöbbentő öngyilkos­ság nyomán tornyosult hullámok csak nem tudnak nyugvóponthoz jutni. Kartársai, a szegedi orvosok, nem tudnak beletörödni abba a vért­forraló igazságtalanságba, amely ezt a finomérzésü, nagytudásu embert a halálba kergette. A szegedi orvos­egyesület sokat foglalkozott Mészá­ros ügyével és rosszalásdt fejezte ki dr. Regdon Károly szegedi orvossal szemben azért a felháborítóan durva eljárásáért, amellyel dr. Mészárost annak idején az orvosi szakszerve­zet elnöki székében megfenyegette. — Hagyja el azt a széket, — ki­áltotta állítólag az elnöklő Mészáros felé, — amelyet arra használt fel, hogy apósát állásából kitúrja! Az érzékenylelkíl Mészárost nagyon bántotta ez a támadás, niszen köz­tudomású volt, hogy sohasem vágyó­dott apósának állására, melyet vissza is utasított, mikor azt neki elsöizben felkínálták, öngyilkossága után az orvosegyesület elitélóleg nyilatkozott dr. Regdon eljárása felett, aki — noha erre többször lett volna alkalma — nem tudta bizonyítani Mészáros ellen emelt vádjait. Nem csekély feltűnést keltett ezek után dr. Somogyi Szilveszter polgár­mester ismeretes véghatározata, mellyel Regdon felebbezése folytán hatályon kivtil helyezte az egyesület­nek Regdonn&l szemben hozott ha­tározatát. A szegedi orvosegyesület igazgató­tanácsa augusztus 2-án tartott ülé­sében tárgyalta ezt a polgármesteri határozatot és megállapította, hogy ennek a véghatározatnak indokolása téves feltevésből indult ki. A polgár­mester ugyanis azt hangoztatja, hogy az orvosegyesület annak idején azért itélte el dr. Regdont, me^t azon fára­dozott, hogy dr. Mann Jakabot állá­sába visszahelyezze. Ez nem felel meg a tényeknek, mert az orvos­egyesület sohasem fordult dr. Mann ellen, söt az 1919 május 12-én 'ár­tott rendkívüli közgyűlésen határo­zatban mondotta ki, hogy dr. Mann Jakabnak állásába való visszahelye­zését kívánja. Ez a meg nem cáfolható tény teljesen megdönti a polgár­mesteri véghatározat indoko­lását. Az orvosegyesület azért itélte el dr. Regdont, mert olyan vádakkal illette dr. Mészárost a szociál­demokrata orvosi szakszervezet fel­oszló gyüiésén, amelyeket sem ak­kor, sem pedig az orvosegyesület későbbi plenáris ülésén igazolni nem tudott és ennek dacára ezeket a vádakat továbbia is fentartotta, sőt az egész szegedi orvosi kart megvádolta azzal, hogy Judá»ként viselkedtek Maim tanárral szemben. Ily körülmények közt az orvos­egyesület igazgató-tanácsa teljesen tudatában van annak, hogy dr. Reg-Ion Károly ellen hozott hütaru>atj igazságos volt. Mindazonáltal lemond arról a jo«á ól hogy a polgármesteri határozattal szemben felQlvizs gálati keretemmel forduljon a belügy miniszter he?. Ezt az elhatározását azzal indo­kolja az igazgato-tanács, hogy nem aka ja a helyzetet még jobban el­mérgesiteni és nem akarja, hogy ez az oJió/us ügy, melynek már eddig két emberélet esett áldozatul, még tovább húzódjék és esetleg még több áldoza ot követe jen. Az orvosegyesületnek e hó 11-én tartott kö gy i ésén dr. Boros J zsef terjeszette elő az igazgató-tanácsnak itt isme tetett határozatát. A köz­gyűlés vita nélkül elfogadta ezt a határozatot, noha az orvosi kar nagy részében az a felfogás alakult ki, hogy a polgárm-ster megsemmisítő határozata tllen, — mely ex törvé­nyességéhez és illetékessé"éhez is sok szó fér — felülvizsgálatot kellett vo na kérni a belügyminisztertől. Vecsernyés detektiv-csoportvezetőt nem vette át az államrendőrség. SZEGED, augusztus 14 (Saját tudósítónktól.) A napokban érkezett le a belügy­minisztériumból a szt-gedi rendőrsé­gen szolgálatot teljesítő tis leknek és detektiveknek az államrendőrsét; kötelékébe való fölvée'éröl szóló végzés. Csodálkozás-I észleltük, hoey Vecsernyés István detektív­csoportvezető neve nem szerepel a lisztán, tehát öt nem vette át az államrendőrség: menesztették. Vecsernyés harminckét éve teljesít szolgálatot a szegeci rendőrségen. Háború alatt ötöd.r agá/al éjt-napot e nyélévé küzdött a betörők, gyilko­sok hadával Szeged közbiztonsága érdekében, amely ténykedését azzal Honoráltak, hoty 1916 ban delektiv­csoportvezetövé nevezte ki a belügy­miniszter. A kommunista-forradalom idején azok közé a ritka ti>ztviselök közé tartozott, akik a terror hatása alatt sem tették le az esküt. Ezért halálra is ítéltek a vörösök és Vecsernyésnek menekülnie kellett. A diktatúra bukása után Kosztra dctektivvel együtt két nónapig nyomozott a tanyavilágban, hogy a Szegedről elmenekült köz­veszélyes elemeket összefogdossák. Vecsernyés nevéhez 20—30 nagy­szabású bünügy kiwyomozása fü/ő­dik, közöltük a Szkóla Illés elfoga­tási, amt országos szenzációt keltett annakidején. Annál meglepőbb most a miniszter döntése, amely elejti Vecsernyést és megfosztja attól a lehetőségtől, hogy szakképzett-égét és nagyszabású helyi és személy­ismeretét továbbra is a város szol­gálatába áll tsa. Reméljük, hogy a város vezető­sége mm bánik szűkkeblűén az öieg Vecsernyéssel és Szeged köz­biztonsága érdekében, három évtize­den át kifejteit éidemes munkálko­dását megfelelően fogja jutalmazni. fehér fo$u Álarc Héttőtől szerdáig. Jegyek már válthatók a Korzó-moziban. A Tárgyalják a gabonarendeletet — A nemzetgyűlés mai Ölése. — BUDAPEST, augusztus 14. (M T. I.) A nemz* tgyülés ülését ma 11 órakor nyitotta meg Rakovszky elnök. A mult ülés jegyzőkönyvé­nek hitelesítése és az előterjeszté­sek után felolvasták az indítvány és az interpellációs könyvet. Az in­terpellációkra 1 órakor tért át a Ház. A gabonarendelet tárgyalására ki­küldött kilences bizottság jelentését Vass József előadó részletesen is­mertette. A bizottság legfőbb gondja — úgymond — az volt, hogy az ellátományosok megfizethető áron jussanak liszthez. A bizottság kény­telen volt megállapítani, hogy a termés szűkös, az ország elhtása olyan közérdek, amelynek minden más érdeket alá kell rendelni, ne­hogy a szűkös termés elszivárog­jon, vagy kiszivárogjon, az ország­ban szükséges az egész termésnek zár alá vétele. Hárommillióegyszáz­ezer mm. gabonára van szükség feltétlenül, a termésnek a várako­záson alul maradása folytáa ez a szükséglet csak ugy biztositható, ha mindjárt a fogyasztási év elejéa mindent megtesznek arra, hogy a kenyér ez év végéig meg legyen. Azt a kívánságot, hogy a fejadag gabonában adassék ki az ellátatla­noknak. a bizottság melegen ajánlja a kormány figyelmébe és javasolja a 9-es bizottság, hogy mindjárt a fogyasztási év elején, amint az tech­nikailag keresztül vihető lesz, a kenyérliszt kevert állapotban ho­zassék a fogyasztóközönség ré­szére forgalomba, hogy a kenyérliszi t jon indokolt panaszt vasolja továbbá a bi minden néven nevezet szésnek minden fajtáját, árfelhajtást a legszigorúbban bün­tessenek. Vass József köszönetét fejezi ki az a'>rár képviselők iránt, akik olyan nagy áldozatot koztak a nem­zetnek. Most nem a főváros, vagy a falu érdeke röl, hanem az ország legszentebb érdekeiről va szó, amely áthatja a nemzetgyűlés tagjait. Kéri a javaslat felfogadását. (Zajos éljen­zés és taps a Ház minden oldalán.) Reichel Richárd ajánlia, hogy a bizottság jelentését vita nélkül fo­gadják cl. Ereky Károly: A közé elmezés kérdése nem politikai kérdés. Bá­mulattal látta, hogy a begvüitési és feldolgozási költség lement 33 szá­zalékkal. Ki fize i ezt a 420 millió koronás differenciát ? A városi nagy vállalatokat kellene ezzel megterhelni Dániel Béla felszóla ása után Sándor Pál kifejti, hogy a be­gy ütési köl ségeket még tovább le­het redukálni. Hibáztatja a nullás liszt 30 koronás rát, ezt alacsony­nak tartja, mert a nullás liszt luxui cikk, a í?azdagok fizessék meg, hl, élvezik. Kéri a kormányt, hogy leg­alább 35 koronában áll pitsa' meg a nul ás liszt árát. Ezután nagyatádi Szabó Istvál közélelmezési miniszter állott fel szólás a. . \j * A Lepujabb férfi 6 tönyftk, átncnetl kabáiok készen és meret után 45 * BaUzs Jenő Sa; SZEGED, Síéchenjrl-tér 2. a.ám. Óráját és ékszereit Iritz József IT;4,5 ... .. ' W Mit alrimHI u.Inunkért Ajunlia pontosan leszabályozott óráit és modern ékszerraktárát. 13 Törött aranyat a legmagasabb árban ves*

Next

/
Thumbnails
Contents