Délmagyarország, 1920. április (9. évfolyam, 75-99. szám)

1920-04-01 / 75. szám

Ára 80 fillér. Saerieaztőaég é« kiadóhivatal: SZEGED, BOLDOGASSZONY-SUGÁRUT 4. SZÁM A aserk«aztAaéf éa kiadóhivatal talcfcnja: 305. Szeged, 1920 Dániai dolgoh. ELŐFIZETÉSI ÁRA: egitx év te 180.— K negyedévre 45.— K félévre . 90 — K egy hónapra 15.— K Égve* i«yi>m *ra 81 fillér IX. évfolyam 75. szám. Nyomda: SZEGED, PETŐFI SÁNDOR SUGÁRÚT 1. SZÁM A nyomda telefonja : 16-34. Csütörtök, április 1. Kopenhágából különös dolgokat jelentenek. A szép északi város eddig a rend, tisztaság, kultuta és béke városa volt. A háború óta pedig elsösotban a jólét városa. A háborub&n Dá: a nem vett részt. Volt esze Dániának. Több esze volt, mint az összes győző és le­győzött országoknak. Rossz üzlet a háború — mondotta az angol Norman Angell és a dán kalmár nagyszerű üzletet csinált a háborúból. Persze a mások háborújából. Dánia páholyból nézte a nagy verekedést és egészen jól ért magát. Ó volt a hadigazdag és abban küll bözött a többi hadigazdagoktól, hogy nem volt miböl-lett, magyarán parvenü, mert hiszen az Andersenek és Thorvaidsenek, a Brandesek és Hermán Bangók népe igazán nem máról hol­napra lett az .ímópai kultura egyik igen jelen­• tékeny, igen eredeti és hasznos tényezője. Dánia, a oaraszteldorádó ós nálunk csodákat mesélnek arról, milyen minta-parasztgazdaság van Dániában, micsoda nagyszerű mélykultura, de azért a magas kultura se hiányzik, hiszen a valódi magas kulturáuak éppen ez a mélykul­tura az alapja, a talaja, a televénye és éppen ezt felejtették el és ejtették el nálunk Köpecen és Budapesten a muitban és félmúltban azok, akik politikát csináltak, sőt kultúrpolitikát, de a művelődés templomának először a torony­gombját öntötték és ahhoz akarlak faragni templomot. Szó, ami szé, Dánia paraszteldrrádó és mintaállam volt már a békében, a háborúban pedig eldorádója lett nemcsak a dán paraszt­nak, de a dán hadiszállítónak is. Maga Dánia egy nagy hadinyereségre dolgozó bolt volt, egy tejben, vajban us*ó bőség hazája, amely a vérző és pusztuló Európának szállított, jó drágán, nagy haszonra és maga óvatos sem­legességgel szemlélte a negyvenkettesek és tankok világháborúját, amely alapjában és lé­nyegében IOSSZ üzlet volt, annak, akinek. És most Kopenhágából különös dolgokat ! jelentenek. Mintha a kapanyél is elsülne egy világháborúban és mintha a háború végered­ményében annakjse lenne jó üzlet, aki nem vett részt benne, de belőle élt és tollasodott. Valami bűzlik Dániában — mondotta Hamlet trón­örökös már a reformáció korában, de most mintha ez a bűz bombaként jelentkeznék. Andersen népe fölébredt a mesevilágból és ugyancsak meglepi a világot hirtelen fölbuzdu­lásával. Tegnap még minden csendes volt Dániában és ma azt jelentik Kopenhágából, hogy a dán király elhagyia kastélyát, de nem menekült, viszont a dán munkásság követeli a király lemondását, de nem felel meg a való­ságnak az, hogy a dán tanácskormány meg­alakult volna, ellenben bajok vannak. Aki eddig páholyból — egy hadfmilliomos vaj­gyáros páholyából — nézte a világfölfordulást, ime ő is belekerült a forgatagba és minden jel arra vall, hogy a forradalom és társai nem csupán a legyőzött, sőt nem csupán a hadviselt országoknak a keserves privi­légiumai. Ez ugyan nem vigasztal és nem kárpótol bennünket akik tul vagyunk a háborún és a forradalmakon, de, sajnos, innen vagvunk még a konszolidáción, a békén és a kultunnunka derekán. Mit nekünk Hekuba és Dánia, ellent Cn a dán királyfinak mégis ig^za van abban, hogy Dánia börtön. Az e.^ész világ börtön ma, amelybe minket zártak be, szegény magyarokat. Rácson keresztül várjuk a tavaszt és nézzük, hogy szédülnek bele a nekünk megásott ve­remoe görög, gubás, bojár, dán, valahányan vannak. Az európai gazdasági konferencián kezdődik Magyarország * feltámadása. - Hegedűs Lóránt a magyar béke kilátásairól. — — A Délmagyarország tudósítójától. — A legutóbbi hirek szerint május elejérél előbb nem fog megtörténni a magyar béke aláirása. Azóta, mióta Neuillybe először utazott el a magyar békedelegáció, ez már a harmadik terminus. Hogy az utolsó-e, arról persze senkisem kezeskedhetik.. Az most már bizo­nyos, hogy február helyett legkorábban má­jusban Írhatjuk alá u békeszerződést, ha ugyan egyáltalán aláírjuk. Apponyi húsvétra a béke­delegáció több tagjával hazajön; a béketár­gyalást húsvét után állítólag San-Remoban fogják folytatni. Mind olyan események, ame­lyek Nitti otesz miniszterelnök nyílt fellépését mellettünk gyümölcsözővé tehetik javunkra. Apponyi hazaérkezésétől ugyanis bizonyos, a béke ügyének kedvező belpolitikai változást remélnek, San-Remoban pedig, mondják, a Neuillyben túltengő francia befolyás gyöngülni fog. Ezek a közvetlen előzmények késztettek bennünket arra, hogy Hegedűs Loránthoz forduljunk, aki mint a békedelegáció egyik tagja, eléggé tapasztalt és beavatott ahhoz, hogy véleményt és tájékoztatást tudjon adni a közönségnek. Figyelemreméltó nyilatkozatá­ban, amelyet szíves volt munkatársunk előtt tenni, gazdasági okok közrehatásától várja Magyarország határainak visszaállítását. Ez a szempont a készülő békemüről való vitában eddig alig érvényesült. Hegedűs Lóránt nagy­érdekü nyilatkozata a következő: — Ugy hallom, hogy a magyar béke­delegáció e hét végén Budapestre ér­kezik, még pedig valószínűleg dolga­végezetlenül. Bármily különösnek tetszik, egyedül ez vigasztaló a helyzetben, mert azt mutatja, hogy az antant még nem készült el visszautasító jegyzékével. Több reményem nincs, még pedig azért, mert mesterségesen megakadályozzák, hogy akár az angol, akár a francia közvéle­ményhez hozzáférkőzhessünk. A neuilly-i békedelegáció láthatatlan korlátokkal volt elzárva az egész világtól, ellenben azt kellett látnunk, hogy a csehek, románok és délszlávok az összes francia hírlapo­kat és minisztériumokat megszállották, folyton rágják az egyes előadók fülét és megakadályozzák, hogy a magyar kíván­ságok meghallgatásra találjanak. Ezért semmi optimizmusba se ringassa magát könnyenhivő közvéleményünk. Az antant kötve érzi magát az 1915. évi április 26-iki londoni paktum által s az antant attól fél, hogy ha meg is parancsolná Romániának, Szerbiának és a cseheknek, hogy kivonuljanak a megszállott magyar területekről, ahhoz már nem volna elég ereje, hogy ezeket az államokat e terü­letek kiürítésére kényszerítse. Az antant tehát a saját presztízsét félti, amikor tűri a román, szerb és cseh gazdálkodást. — Meggyőződésem az, hogy az antant rá fog jönni, hogy Magyarország össze­roppanása nem az ő érdeke, ellenke­zőleg, miután Magyarország mintegy tizenkét milliárddal tartozik az antant­államoknak, ha mi összeroppanunk, ők is elvesztik pénzüket, pedig már úgyis eleget vesztettek Oroszországban és oda­haza. Magyarországnak és az antantnak gazdasági érdekei tehát azonosak. Ez az azonosság annál inkább ki fog tűnni, minél inkább rá fognak jönni arra, hogy csupa életképtelen államot teremtettek. Maga az, hogy a bankjegykérdést teljes lehetetlenség megoldani az osztrák és magyar békeszerződés alapján, mutatja, hogy a békeszerződések egész szerkezete elvan hibázva. Más ut tehát a kibonta­kozásra nincs, minthogy egész Európa pénzügyi csődjének megakadályozására, az összes államoknak győzőknek és legyőzötteknek, közös gazdasági- és pénzügyi konferenciára kell összejönniük és ott kell megállapítani Középeurópa gazdasági berendezését. Ezen a konfe­rencián ki fog tűnni az, hogy a gazdasági rendezés azért lehetetlen, mert az egyes országok politikai ha­tárait elhibázottan szabták meg. Itt fog kezdődni Magyarország feltá­madása. Harisnyák, keztvük, gallérok, eeiSlTfSeknS nyakkendők és mindennemű rövidáru cikkek legolcsóbban beszerezhetők == Hungária épiileHel szemben.

Next

/
Thumbnails
Contents