Délmagyarország, 1920. január (9. évfolyam, 1-25. szám)

1920-01-01 / 1. szám

Sttged, 1920 jatmárl. DBLMAOYARORSZAQ — Hja a rőfösáru fontos. Az kell, szüksé­ges Áruhiány még mindig van s a közönség most nem is örülhet jobban másnak mintha ruhaneműt vehet ajándékba. Mi, röfösök, álta­lában jó üzleteket csináltunk Hát maga hogy ™ Mivel most már ö akart engem meginterjúvolni, sietve tázoztam a megelégedett kereskedőtől. A Takaréktár-utca sarkán egy véletlen lépes majd­nem bevitt a patikába. De oda fölöslegesnek találtam a belépést. A patika mindig ió vásárt csinál, sajnos, talán még karácsony hetéf>et» is. A köztisztviselők kedvezményes ellátása. — A kormány elrendeli a tisztviselői beazerzési csoportok fölszámolását. — (Saját tudósítónktól.) Báró Korányi pénzügy­miniszter egy rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmében a közszolgálati alkalmazottakat, nyug­dijasokat, özvegyeket és árvákat, valamint azok­nak igazolt, keresetképtelen családtagjait liszttel, burgonyával, zsírral, cukorral, amennyiben pedig akár a szállítási nehézségek, akár a készletek hiánya miatt ezek a cikkek rendelkezésre nem állanának, ezek helyett esetleg más élelmicik­kekkel és tűzifával kedvezményes áron fogják ellátni. E célból a pénzügyminiszter, a minisztertanács határozata értelmében, a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetét olyan intézménnyé szándékozik fejleszteni, amely képes lesz arra, hogy a közszolgálati alkalmazottak összes igényeit kielégítse. Ennek következtében a pénzügyminiszter legközelebb el fogja rendelni az összes tisztviselői beszerzési csoportok felszámolását. Addig azonban, amíg a felszámolásra vonat­kozó rendelet megjelenik, a beszerzési csopor­tok tartoznak működésűket az eddigi keretek között tovább folytatni. A felszámolás után a beszerzési csoportok a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének fiókjai lesznek. A minisztei rendelkezése különös súlyt helyez arra, hogy a többszörös ellátás megakad ályoz­tassék. A jogtalanul kiadott árumennyiség ked­vezményes árkülönbletét a beszerzési csoportok vezetőségével térítteti meg. A rendelet alapján a szegedi tisztviselők be­szerzési csoportja is megtette a szükséges intéz­kedéseket. Hogy a kormánynak, illetőleg a pénzügyminiszternek tervezett humánus rendel­kezése, hogyan lesz megvalósítható ezekben a nehéz, küzdelmes időkben, az elé a szegedi tisztviselők némi aggodalommal tekintenek. Hiszen a kisebb aparátussal dolgoző, mozgé- I kony beszerzési csoportok sem voltak képesek i a tömegfogyasztási cikkeket beszerezni a kellő mennyiségben. Hát még most, amikor azokat ! centralizálni szándékoznak. Kedvezr^b körülmények között We­kerle, Szterényi akciója sem sikerült, pedig akkor meg jelesiegek is kerül­tek az országban. De bármint tegyen is, a kedvezményes árakat nemcsak a Köztisztviselők Fogyasztási Szflvei­tezete utján, hanem végig, minden vonalon kormányrendeletileg biztosítani kellene, mert a pénzbei; adományok, segélyek, ma már figye­lembe sem vehetők a tisztviselők talpraállitása érdekéken. A kedvezményes ellátás eszméje igen helyet, é* ragaszkodnak hozzá a szegedi •isztviRclők is Csak mielőbb valósuljon meg mert minél később történik, annál nehezebb és veszedelmesebb lesz a tisztviselő-érdekek nieg­nldása. Gyógyszerinség fenyeget. — Még jobban megdrágul a patika. — (Saját tudósítónktól.) A minap jelent meg a részét a világ gyógyszerbehozatalra szoruló népjóléti miniszter rendelete, amely a gyógy szerárak ujabb emelését jelezte. A rendelet is áiiamaival fizetteti meg. Természetesen vannak kisebb .melkedések beismeri, hogy a jelenlegi' hivatalos árak nem , is az egyes, sőt a legtöbb gyógyszer árában, állnak arányban azokkal a költségekkel, ame- Igy nem túlságos nagy az emelkedés a magyar lyekkel manapság a gyógyszeráruk beszerzése gyártmányú kálisavas quajacolnál, jódkálinál jár Az uj gvóRvszer-árszabályzat a legközelebbi stb. 100 gram quajacol békebeli ára 2 K, mai napokban már nyilvánosságra kerül és január ára 14 K 15 fillér. 200 gram jódkálioldat 15-ikétől kezdődőleg csak az eddiginél is jóval békebeli ára 1 K 50 fillér, mai ára 15 K. 1 magasabb árakon juthat majd hozzá a beteg a | kg. vaselin (amerikai) békebeli ára 20 K. mai szükséges gyógyszerekhez. j ára 80 K. A szegény ember természetesen meghökken , Azokra a gyógyszerekre, amelyeket csak az ujabb áremelés hallatára. Az élet manapság csempészuton lehet beszerezni, a gyógysze­ugyis elviselhetetlen terhekkel sújtja és ha meg- j részek valósággal ráfizetnek. Például a chinin roskad a teher alatt, ha megbetegszik, amelyet a fogyatékos táplálkozás és rossz ruházkodás elősegít, nem képes az orvost és patikát meg­fizetni. Az orvosok és gyógyszerészek nem hiába sürgetnek valamilyen kormányintézkedést, amely változtathatna a gyógyszerbeszerzés mai leküzdhetetlen nehézségein. SzéjjdnéztUnk egy kissé a gyógyszertárak­ban, beszélgettünk a patikusokkal és néhány érdekes adaital jellemezhetjük a gyógyáruk be­szerzését és eladási viszonyait. Egy közönséges recept ma minimálisan 20—30 koronába kerül. Minden második re­ceptben ugyanis szerepel egy aspirin, min­den harmadikban a morfium, a codein, vagy bisriiuth. Egy kilogram aspirin ma 1000 korona és ez az ár is állundóan emelkedik. Egy gram aspirin tehát a gyógyszerészeknek 1 koroná­jába kerül. A codein centigtamja 10 filíér. Tíz porra tehát 10 gr. aspirin és | 20 centigram codein 12 kotona. Megjegy­I zendő, iiogy a magyar gyártmányú aspirin — gyógyiija ugyan a fejfájást, de megrontja a ; gyomrot — olyan silány anyagbúi készül. A bismuthol Hollandiából hozzák be Ma­gyarországra. A bismuth-bányákat a munkások állitólag vízzel árasztották el és most egy kilogrmi biámuth 4000 korona. A morfium ára már ma is kilónkint .14000 korona. Morfiumból a kommün alait volt még tetemes mennyiség az orszagban, de kiszállították Bécsbe, ahol potom áron elveszicg.ttéx. Érde­kes, hogy a bécsi cégek az 14000 koronás mor­fiumot hamisítják és más narkotikus szert cso­magolnak morfium jelzés alatt. A vásárlásnál persze nem engedik meg a gyógyszeráru meg­vizsgálását. Vannak gyógyszerek, amik egyáltalában nem 1 kaphatók, vagy csak igen nagy nehézséggel. Nem kapható: sayodin (érelmeszesedés gyógyítására) j morfium, codein, argotin, (szülészetnél), chinin, ! pyramidon, saivarsan.(Ulóbbit sok gyógyszertár már nem is tartja, olyan drágán kell beszerezni a láncosoktól. Nem kapható az anyarozs-kivonat (secalecornutum)sem, pedig az is nagyon fontos szer a női bajok gyógyi ásánál. Ezeket a sze­reket ma részben elő sem lehet állítani, mert : a vegyészeti gyárak nem képesek beszerezni a szükséges nyersanysgot. Ami a gyógyszerek áremelkedését illeti a i háború alatt, álljon itt ez a néhány adat. 1 kg. lapis békében 30 K ma 4000 K 1 kg. aspirin békében 20 K ma 1000 K / kg. morfium békében 180 K ma 20,000 K i kg atropin békében 200 K ma 100.000 K Ezeket a szereket Németországban aránylag olcsó háborús aron lehet beszerezni. De ha kivitelre vásárolják, többszer percent kiviteli illetékkel terheli meg a német állam. Ebből fizeti ki Németország a hadisarc nagyrészét. Miután Németországnak roppant fejlett gyógy­szergyáátási ipara és ebből óriási exportjí van, Németország háborús költségeinek tetemes kilója legitim áron vásárolva 3800 K, gramja tehát 3 K 80 fillér. A hivatalos eladási ára pedig gramonkint csak 2 K 40 fillér. 1 gram pyramidon beszerzési ára 2 K, eladási ára pedig csak 1 K. Ezt a különbséget akarja most kiküszöbölni az uj hivatalos taksa. A gyógyszerárak emelkedéséhez hozzájárul a gyógyedtnyek (tégelyek, dobozok, üvegek) árának emelkedése. Mi már a legtarkább üve­gekben szolgálnak ki gyógyszereket, a porcellán tégelyeket pedig fatégelyekkel pótolják. A gyógyszerek beszerzése terén nem igen várható javulás a közeljövőben. A bécsi gyógy­s'erészek éppen nemrég határozták el, hogy Magyarországnak sem magyar, sem idegen valutáért nem szolgáltatnak ki gyógyszerárút, csakis rekompcnzóciós cikkekéi:, főleg élelmi­szerekért. Ezen a nagy bajon c =».k ugy lehetne segiieni, hogy a magyar ipar gyógyszerek gyártására is berendezkednék. Erről azonban ma még beszélni sem lehet. A városkormányzó sajtóirodájából. A tábornok-városkormányzó legutóbb a kö­vetkező segélyeket utalta ki: 1. 6000 koronát a város háziszegényeinek fával való ellátására. ! 2. 1000 koronát Folytán György magyar nemzeti hadseregbeli őrmesternek. 3. 500—500 koronát Barta Antalné, Vesze­lovszky Józsefné, Lakatos Eliza és Bózsó Rózsi francia csapatkórházbeli ápolónők részére. 4. 500 koronát Ungureau Ábrahám s/üköl­i ködő részére. De Tournadre a. k., Jábornok-váro«kormányz<J. Szobafestő és mázoló CSONKA MIHÁLY SSTí-S JUTÁNVOS ARAK! 292 MODERN KIVITEL! Újévi tisztelgés a miniszterelnöknél. Budapest, december 31. (M. T. I.) Huszár Károly miniszterelnök újév napján d. e. 10 órakor fogadja a tisztelgő küldöttségeket a mi­niszterelnökségi palotában. A miniszterelnököt üdvözölni fogja a keresztény nen ' eti egyesülés partja részéről az összes fővárosi kerületi párt­szervezetek, a női politikai szervedet, a keresz­tényszociaiisták szakszervezete küldöttségei, to­vábbá a kózéppárt, valamint az egyesült föld­mives kisgazda párt küldöttsége. Mindezek a küldöttségek együttesen jelennek meg a mi­niszterelnöknél, aki a hozzáintézendő üdvözlé­sekre egy nagy beszédben fog válaszolni. A miniszterelnököt, akit valószínűleg Szilassy Zoltán fog üdvözölni, beható nyilatkozatot fog tenni a belső és külső politikáról. /nGányilí BtiRD zenemúkere8kec,és és hang­3—3-— piroska » versenyiroda Oroszlán-u. 21.

Next

/
Thumbnails
Contents