Délmagyarország, 1919. október (8. évfolyam, 208-234. szám)

1919-10-01 / 208. szám

Ara 40 fillér, H ziC Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség telefonja : 305. ELŐFIZETÉSI ÁRA: > egész évre 96.— K negyedévre 24;— K félévre • 43.— K egy hónapra 8.— K Esrves szám ára 40 fillér. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-ÜTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja : 305. Szeged, 1919 mii. évfolyam 208. szám Szerda, október 1. rn» I. b-t Sokan időszerűtlennek vélhetnék, hogy e pil­lanatban, ayiikor hazánk jövendő határai még ismeretlened, mikor a közelmúlt eseményei kö­vetkeztében felzavart keciélyek még izzásban vannak és a. jelenben is ezer más fontosabb­náí fontosabb kérdés vár sürgős megoldásra, a jövendőbea követendő adópolititánkról s ma­gáról az adósásról óhajtok írni és arra, a köz­véleménynek figyelmét fölhívni. Bizonnyal a majd megoldandó fontos kérdések között is előkelő helyet fog az adózás. kérdése elfoglalni s nem látszik fölöslegesnek ezt a kérdést már most, per longimi et latum tárgyalni. Hogy a négy és fél évig tartott háború és annak befejezése óta iezajlott eseményekokozta rendkívül súlyos terheket, amelyek a békekon­ferencia határozatai következtében ma még előre nem látható mértékben növekedni fognak, íjogyan fogja a inagyar adózó polgár, különösen egyes adózó osztályok elviselni, hozzászólani nemcsak minden polgárnak jog?, de saját jól fölfogott érdekében .kötelessége is, Igazságos és Magyarország lakosságának minden rétegét egyenletesen érintő .adókról, amelyek kczmag­nyugvást is keltsenek, csakis akkor lehet majd szótanunk, ha azok valamennyi társadalmi ré­tegnek hozzászólásával és megnyugvásával jönnek létre. Szerintem éppenséggel nem ele­gendő, hogy egyedül a majd összeülő nép­parlament, minden külső befolyás nélkül hatá­rozzon az adókról, bárha az "egész nép kép­viselőjeként fog is szerepelni, Ahhoz, hogy valóban helyes adótörvényeket alkosson, szük­ségesnek mutatkozik, hogy a társadalomnak minden rétege foglalkozzék e kérdéssel és nyil­vánítsa akaratát és álláspontját a rendelkezésre .álló sajtóban, vagy más módon. Természetesen nagyon nehéz föladat volna már ma — anélkül, hogy az elviselendő ter­hek a maguk" teljes nagyságában, a határok, amelyekkel körülvett országra e terhek hárul­nának, ismeretesek volnának — a megalko­tandó adótörvényeket illetően részletes követe­lésekkel föllépni, mert hogy a teljesen átfor­málódott ország és- társadalom, az óriási mér­tékű eltolódások folytán, csak uj adózási el­vekre alapított uj adótörvényekkel kormányoz­hatók, az kétségen fölül áll. Okulva azon­ban eddigi adótörvényeink hibáin és egyoldalú­ságán, nagy általánosságban megjelölhetők azok az irányelvek, amelyeket egyes termelő­osztályok, különösen pedig a kereskedő- és iparosvilág megnyomoritdsa nélkül figyelmen kivül hagyni nem szabad, amelyet pedig eddig is mostohagyerekként kezelt a magyar adó­politika. Ugy vélem, minden magyar adózó polgár­nak első és fontos érdeke, hogy a megterem­tendő adótörvények mindenki által könnyen megérthető nyelven szerkesztettek legyenek. Eddig ugyanis, ugy az egyenesadó és egyéb pénzügyi törvények, mint pedig az ezekhez kjadon különféle végrehajtási rendeletek oly­annyira érthetetlenek, zagyvák és abszolúte ma­gyartalanok, hogy valósággal külön alapos tanuímapyi keli végezni, ainig az ember vala­melyiket alaposan megértheti és ráeszmél a törvény szellemére és intencióira. A kereskedő, nagyiparos, intelligenciája dacára is képfelen a törvényt vagy a rendeletet megérteni, a magyar törvénykezés' nyelvének közismert nehézsége és érthetetlensége miatt. Hiszen akárhányszor ügy­védembernek is munkát ad és fejtörést okoz az alkalmazandó törvénynek megértése és he­lyes-értelmezése, no'ha megq^kta a magyar törvénykezés nyelvét és stilüsáf: Sajátságos jelenség, hogy a mindenkori pénz­ügyminiszternek a törvény tárgyalását előkészítő szakszerű beszéde és a törvényhez mégszer­kesztett indokolás érthető' és élvezhető is; el­lenben a törvény maga íeglöü'bnyire magyar­talan, zagyva és egyik-másik fejezete teljesen érthetetlen. Az oka ennek a sájnös körülmény­nek például az adótörvényeknél, hogy majdnem minden adótörvényütik - a háborús adótör­vényeket is beleszámítva — nem eredeti elme­szülemény, hanem szolgai, de rossz fordításba hasonló osztrák adótörvénynek. E megállapitás valóságáról meggyőződhetik mindenki, ha. — teszem azt — a magyar 'nadinyereségadórólj Szóid törvényt az osztrák hasonló („Kriégsge* wiRiisteuérgesetz") törvénnyel üsszeiiasonhtjíf;: Az eredmény ugyanis 'az lesz, hogy a szóban­forgó magyar adótörvényt tökéletesen és köny-' nyeii megérti, aki a hasonló osztrák törvényt; előzőleg áttanulmányozza. A körülmény, hogy adótörvényeink a laikus előtt teljesen érthetetlenek, az oka, hogy az adózók nincsenek azzal tisztában, a törvények egyik-másik rendelkezése hasznukra vagy ká­rukra van-e, ez okból pedig ke'; '.-lenek a be­csületes, úgy a mag ük, mint pál'ig-'a kincstár érdekét is szem előít tartó Vj^ómásadásj-a. Tudok például esetet, hogy valaki az adóvallomásban egy, a -törvény által is megengedett leiBásí tételt figyelmen kívül hagyott, noha e tétel bevonása által az adóalap jogtalanul több százezer koronával növekedett. Segíteni azon­ban czén a dolgon már nem lehetett, mért csak a jogorvoslat alkalmává! jött rá az illető adózó ügyvédje. Dr. )Schulhof Emil. --— • ­A német munka föllendülése. (Saját tudósitónkiül.j A londoni „Daily Chronicle" egyik xíiultíiéti száma érdekes tudó­sitást közöl árról a nekilendülésről, amellyel Németország újra hózzálátótt a munkának. Angliában és Amerikában már megjelentek a konkurrens német ipar gyártmányai, a hires „Made in. Germani" feliratokkal. Az angol lap kiküldte tudósítóját Német­országba, hogy megállapítsa: hogy mi az a csuda, amely két héttel a béke megkötése után képessé teszi a német ipart arra, hogy az ango­lok iparával a saját országukbán felvegye a A francia városkormányzó sajtóirodájából. A városkormányzó-tábornok a város polgár­mesterének pénzbírságokból befolyt 10.000 Ko­ronát adott át a város jótékonysági intézmé­nyei részére. De Tournadre s. k., tábornók-városkormányzó. Rendelet. A tábornok-városkormányzó 1000 (azaz ezer) korona pénzbirsággal sújtja az Uj Magyaror­szág cimü szegedi napilap kiadóját, amiért a kiadott parancs megkerülésével több izben is lapja utolsó oldalán közölte a városkormányzó rendeleteit. De Tournadre s. k., tá bornok-váfoskormányzó. versenyt. A tudósító mindenekelőtt megállapí­totta, hogy a forradalom folytán elterjed! m.m~ kátlanságoi s a folytonos bérsztrájkokat 'rövid idő alatt felváltotta az általános munkakedv. Az iparcikkek után, amelyek ára 35 százalékkal esett, megindulnak lefelé önként, maguktól,, minden kényszerrendszabály nélkül az élelmi­szer-árak. A kikötőkben pedig hatalmas őceán­járókat raknak meg íiémet iparcikkekkel . . . Az első szállítmány, amely Angliába érke­zett, festékáru volt. Az angoí textil-ipar húzó­dott a német gyártmány ielvéteiétöl, ' A népiét áruk keresetlenül hevertek a Themse-kikötők­ben, a textil-gyárak a drágább (és minőségben sem oly kiváló) angol festékanyagot dolgozták fel. Németországból azonban Amerikába vittek amiin-gyártmányokat s az amerikai textilipar, amely alig várta az első német festékkülde­mény megérkezését, két hét alatt már 'Angliába is szállított német anyag felhasználásával ké­szít textil-árukat. Ez az amerikai áru szebb és olcsóbb, mint az angol s a britt textilipar — mondja a Daily Chornlcle — kénytelen lesz akarva-nemakarva hozzányúlni a német anilin­gyártmányokhoz, különben nem fogja birni a versenyt az amerikai, tehát német segédanya­gokkal készült árukkal. Már pedig, ha az an­gol textilipar tönkremegy^ ez az egész országra nézve elviselhetetlen csapás volna. Ez az egy esemény már megtörte a há­ború hosszú évei alatt szisztematikusan elő­készített bojkottot, amelynek fentartására pedig a ligák és hazafias szövetségek egész sora lé­tesült Angliában. Azóta Németország már f f A II I1 I S parfümök és szappanok, harisnyák, rövidáru cikkek i €l fi Ü 1 Q és szabókellékek versenyképes árakban kaphatók H O C HC 2v£ Ö ZD-u.gozxIca-téx 11. (MQüer-palofa.) MÍ——MMHM>, I »HUH I •« • ——— I ...... • - •'

Next

/
Thumbnails
Contents