Délmagyarország, 1919. szeptember (8. évfolyam, 184-207. szám)

1919-09-02 / 184. szám

Ara 40 fillér. * SSI : ­Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. ELŐFIZETÉSI ARA: egész évre 96.— K negyedévre 24.— K félévre . 48.— K egy hónapra 8.— K Egyes szám ára 40 fillér. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség telefonja: 305. ELŐFIZETÉSI ARA: egész évre 96.— K negyedévre 24.— K félévre . 48.— K egy hónapra 8.— K Egyes szám ára 40 fillér. A kiadóhivatal telefonja : 305. Szeged, 1919 VIII. évfolyam 184. szám. Kedd, szeptember 2. Tiz fillér. Megint itthon kell körülnézni. Egy tizfilléres j után, mely a villamos-kalauz tasakjából a városházára gurul, elérünk a városi ' főpénztár csinos kis helyiségébe, ahol a lakosság adó­filléreibői összegyűlt százezreket, mit százezre­ket, sok-suk milliót bevételezik és kiadják. Nem csináltunk pontos számadást arról, hogy a különböző városi adók és illetékek címén fizetett összegek az állami egyenesadónak ösz­szesen hány százalékát alkotják. Mégis moso­lyognunk kellett arra a hirre, hogy a főszám- j vevő fölakarja emeltetni a pótadót 125 'Vra. Hát még nem fizetünk ennyit ? Az eietben minden iskolásszabály csődöt ' mond, merev alkalmazása pedig addig is, mig ez a csőd bekövetkezik, sok igazságtalanság szülőoka. Szegeden eddig 50 százalék pótadót fizettek, ami annyit jelent, hogy az, akit 80 korona évi egyenes adóval tüntettek ki, fizetni ! lett volna kénytelen még 40 koronát. A való­ságban ennél is többet fizetett, mert hiszen volt (persze van is és lesz is) lakbérfillér, a fillérről pedig köztudomásu, iipgy hamar gyarap­szik sok-sok koronára, ha ki kell adni, volt, van és lesz vizdij (a vizről már nem mernénk ezt ugyanilyen határozottsággal elmondani) és volt még néhány az előbbihez hasonló természetű f I­lér, hogy a szép közigazgatási nyelvet használjuk: illetőleg dij. Arról, hogy jelenleg mennyi van e veszedelmesen szaporafajtáju dijakból és fillérekből, már csak kétségbeesve, és arról, hogy a jövőben mennyi lesz, csak borzadály­lyal tudunk beszélni. Mi lesz velünk? Hogy birjuk el e rettenetes terheket? Jól és oko­san számolnak-e, akik a közszükségletek fede­zése céljából állandóan igy nyúlnak a zse­bünkbe? Mikor, hol és mi lesz ennek a vége? Hagynak-e, jaj, egy év múlva, egy kis friss levegőt szivni anélkül, hogy a leg­közelebbi percekben vagy órákban elfogyasz­tandó köbméterek után az illetéket előre ki ne kelljen fizetni? Arról, ami a lakosság megadóztatása körül mostanában történik, csak a legnagyobb elkeseredés hangján lehet beszélni. Mindenki megérti, ha arányosan felemelik a légszesz és a villany árát. Egyetlen vállalat se akar — nem várt, rendkívül súlyos életkörülmé­nyek beállta folytán — tízezreket vagy száz­ezreket ráfizetni arra, hogy nekem, neked, vagy neki, polgártárs, szépfényü villany legyen a világításra és gyors meleget adó gáz a főzésre vagy fűtésre. De, ugye tisztelt polgártárs, nem is vagyunk olyan balgák, hogy kérjünk ilyesmit. Ellenben köve­teljük, ezt tehát már nemcsak kérjük, hanem követeljük, hogy hatóságaink ott, ahol íjéra lehet elzárkózni az árak fölemelése elől, a legnagyobb körültekintéssel, efővigyázattal és tapintattal jár­janak el. A légszesz es a villany árát lényege­sen megdrágították azért, hogy a városnak a vállalat jövedelmében való részesedését fokozzák. Azzal a gondolattal azon IMI:, hogy a progresszív kulcs szerint emeljék a tarifát, foglalkozni se voltak hajlandók. A villamos-jegyek elsejétől kezdve ismét megdrágultak, de minden jegy megváltásánál, tisztelt polgártás, 10, mondd tiz fillér illetéket fizetsz a városnak. A városi ille­ték nélkül tehát nem 50 és 60, hanem csak 40 és 50 fillér lenne a víllamos-jegyeK ára. Következetesek és hűek maradtunk ahhoz a régóta vallott elvünkhöz, hogy fel kell nagyni azzal a tartózkodással és kicsinyeskedéssei, ame­lyet a közszolgáltatások teljesítése körül áüan­dóan tapasztaltunk. Aki igényeket támaszt a várossal szemben, annak tisztában kei!- lenni azzal, hogy ez igények teljesítése, ma persze a legszűkebb mederbe szorított önkor­mányzati élet is, nagy kiadásokkal jár. £ ki­adások fedezetéről gondoskodni kell, ami bevé­telek előteremtésével szokott megtörténni, De amikör azt látjuk, hogy ilyen éxpress gyorsa­sággal, szinte válogatás nélkül — vagy tálán nagyon is megválogatva ? 1 — hajszolja a hatóság az ujabbnál ujabb jövedelmi forrásokat, kötelességünk megkérdezni, hogy miért és mire? Hiszen csak a villamosvasúti, jegyekből közel egy millió korona uj bevételre szarnitha a város 1 Ennél jóval, de jóval tekintélyesebb összeg fog befolyni az egyéb uj illetékekből, adókból és dijakból. Mégis szükség lenne a pótadónak csúfolt városi adó másfélszeres föl­emelésére is? Hát hogy áll ez a város? Mennyivel estek bevételei és emelkedtek kiadá­sai ? Milyen uj terhei vannak és miből állltak ezek elő ? Kötelessége a hatóságnak, hogy mind­erről mielőbb egységes képet nyújtson. A minden éleínyílvánulásáDan megadóztatott lakosság jog­gal akar tudni és látni mindent. Szükség van erre azért is, mert a hatóság valóságos adóztatási dühe ellen az okos finánc­politika és az elengedhetetlen progresszivitás nevében is tiltakozni kell. Miért nem akarják megérteni, hogy a folyton gyarapított fogyasz­tási adókkal egészen elölik a kisemberek már is megbénított, keserves életét ? Egyetlen olyan illetéket, vagy dijat be nem hozott a hatóság, amely nem a legszegényebbeket sújtaná első­sorban és a legérzékenyebben. Ezekhez az adónemekhez legutoljára, csak akkor szabadna nyúlni, amikor már minden kötél szakad. Meg kell tehát azt is vizsgálni, nem állnak-e a szükséges mértékben olyan természetű jöve­delmek a város rendelkezésére, amelyek rész­ben vagy egészben fölöslegessé teszik e telje­sen antiszociális adópolitika már-már befeje­zett diadalát?! A külföld eseményei. — A német béke vitája a francia kamarában. — Versailles. A francia kamara tegnap folytatta a Németországgal kötött békeszerződés ratifiká­lásának vitáját. Drounot képviselő felolvasta Victor Hugónak a bordeauxi nemzetgyűlésen tartott beszédét, amelyben megjósolta Frenciaország és Német­ország közeledését. Idézte Taphard akkori elszászi képviselő nyilatkozatát, aki elszászi létére visszautasította a Rajna baipartját. Drounot azt mondta, hogy Franciaország béke­szerető volt és a háborútól még a szétdarabolt területei helyreállítását sem várta. A békeszer­ződés nem hozta meg a fegyverkezések végét, nem jelenti a háború megszűnését, sőt a népek egyesülését sem valósítja meg. Cordinet képviselő azt kérdezte a kor­mánytól, vannak-e Franciaországnak katonái Szíriában és minő jelenséget kell tulajdonítani az angol-belga szerződésnek. A vitát ina foly­tatják. Az első szónok Barrére lesz. Davidovits szerb miniszterelnök az uj kormány programjáról. London. Belgrádból jelentik a Times-nák: Az ideiglenes kamara ma esti ülésén a kabinet deklarációját a helyzetről Davidovits szerb miniszterelnök olvasta fel. A békeszerződésnek Jugoszláviára vonatkozó részéről beszélvén, a miniszterelnök a következőket jelentette ki: — A mi feltétteleink, amelyeknek teljesítését kérjük, a nemzetközi igazság alapjaira vannak épitve, ezeket velünk szemben ugyanugy kell alkalmazni, mint ahogy másokkal szemben alkalmazták. Az uj szláv államokkal: Cseh­Szlovákországgal és Lengyelországgal a leg­barátságosabb viszonyt akarjuk föntartani. A mi országunk Görögországgal és Romániával — amely államok aspirációi eddig nagyqbb nemzetkőzi támogatásban részesültek, mint a mieink — a kölcsönös bizalom alapján akart együtt dolgozni, hogy igy biztosithassuk a Balkánon a tartós békét. Az alkotmányozö nemzetgyűlést összehívjuk és uj választójogi tervezetet terjesztünk eléje. Az egyenlőség és szabadság alapján állunk és igy akarunk ellentállni egy kis töredék ámításainak, ame­lyek a társadalom nagyrészének hátrányára vannak. A nagybirtokok kisajátítását gyorsítani fogjuk és megtaláljuk e probléma pénzügyi megoldását is. (Le Matin aug. 27.) A cseh-szlovák köztársaság kölcsöne. Prága. (Cseh-szlovák sajtóiroda.) A pénzügy­minisztérium a cseh-szlovák köztársaság egy­százalékos kincstári kölcsönének kibocsátásáról szóló hirdetményben a következőket állapítja meg: A kincstári kölcsönkötvények az átadóra szólnak és 500, 1000, 10.000 és- 50.000 cseh­szlovák koronaértékben bocsáttatnak ki és 1919 október 1-jéről vannak keltezve. A kölcsön teljes összegét a jegyzési eredmény szerint határozzák meg. A kötelezvényeket az esedé­kesség napján készpénzben fizetik ki. A kötvé­a fényeseit berendezett 30 04 Telefon 836.

Next

/
Thumbnails
Contents