Délmagyarország, 1919. június (8. évfolyam, 123-131. szám)

1919-06-01 / 123. szám

Ara 30 fillér Síeffcíi?!Síéy: EZEOfcŰ, iíASáSZ-UICft S. SZA/ifi A sxtós-líesziSség telefonta: 305. ELÖFSZETÉSi ÁRAs r-jréss éyrs 96— K, negyedévre 24.­Jélém . , 48 — K. eev hónapra 8.­Egyes szám ára 30 fillér. K. K. Kiadóhivatal: SZEÖEÖ, HÁFÁSE-LTCAi 9. SZÁM. & k!a<débSv.3tai IsieSoisJa: 305. Szeged, I9IB Vili, évfolyam 123 siásm Vasárnap, junius I. R városkormányzó rendeletei. i. A munkaügyi biróságok további műkö­déséről. — Parancs. — I. A munkaügyi bíróság a fennálló törvé­nyek és rendeletek alapján folytatja műkö­dését. II. Ettől eltérőleg jelenleg feleslegesnek tartam egy munkaadókra kötelező szabállyal leendő választott bíróság felállítását, mert ezt nem is az összes munkaadók és "alkalma­zottak kérték. III. Elvárom a munkaadóktól és alkalma­zottaktól, hogy a vitás kérdéseket a kölcsö­nös megértés és megegyezés alapján maguk rendezzék. ÍV. Elrendelem, hogy a munkaadók által a fennálló törvények értelmében jogosan gya­korolt és a folyó évi május hó 3t-ik napján lejáró felmondások hatálya 1919. évi junius hó 30. napjáig meghosszabbíttassák, mely időig az .alkalmazottakat mostani illetményei ikkel meg kell tartani. V. Az elvárt egyezkedési tárgyalások vezetésével Szeged város Polgármesterét és Csillag László járásbirót, a munkaügyi bíró­ság elnökét bízom meg. a Szegedi Kereske­delmi és Iparkamara bevonásával. II. Folytatólagos ómszámitás. 1919. évi junius hó l-étöl kezdödőleg az összes megszállott magyar teriile(,eken áz időszámítás 0 órától 24 óráig terjed. Ugydn­ezen időszámítás már az összes szerbek által megszállott területeken életbe tépett. III. A telefon hálózatok elrongálásáról. Hozzánk érkezett jelentésekből kitűnik, hogy a lakosok a francia katonák által felál­lított távbeszélő huzalokat helyükről elviszik, vagy rongálják. Kérem a polgármester urat, szívesked­jek Szeged város ós környékének lakosságát figyelmeztetni, hogy azon személyek, akiket a francia katonai dróthuzalck elrongálásáh tetten érnek, a francia hadbíróság elé állít­tatnak. . ... IV. Az ezredes-konmányzö 1000 (ezer) koro­na pénzbüntetést ró ki a Friss Hirek cimü napilap főszerkesztőjére. Dacára a többszöri 'figyelmeztetésnek, bolseviki szellemben irt cikkeknek a közzé­tételét kisérielte meg, a megszálló csapatok ellen irányuló éllel. V. Fodor Albert ur tulajdonát képező ,.Fe­kete Sashoz" felirata káivélház látogatása (Feketesas-utca 13.) 1919. május 31~től kez­dödőleg egy hónapon át a francia katonák­nak ei van tiltva. Ezen ka ;:: ' 'onosa az ezredes­tormányző rendeleteit megszegte. Betrix ezredes, Szeged város kormányzója. 2700 vagon fát kaphat a város rekompenzációs cikkekért. (Saját tudósítónktól.) Még a mult év au­gusztus hónapjában történt, hogy Balogh Károly, a közélelmezési 1«iNíital volt vezetője, a város részére 300 holdnyi erdőterületet vá­sárolt, amelynek kitermelt tájával kivánta a város fa-szükségletét részben kielégíteni. A ki­termelt fakészletből 300 vagon fát Pankotá­ról Szegedre is szállítottak, de a változott helyzet folytán 2700 vagon fa öttragadt Pan­kotán, ahonnan még mindig nem lehet Sze­gedre szállítani. Pedig a közönség a fainség kínos állapotát egyre nyomasztóbban érzi és ha bármiily körülmények között a város iához nem juthat, a legnagyobb kellemetlenségek­nek nézünk elébe, különösen" a téli hónapok alatt. IÁ város közönségének helyzetét a fran­cia katonai parancsnokság, élén Betrix \aro-s kormányzó ezredessel teljesen átérezve,- meg­bízást adott egy francia tisztnek, Balogh Ká­roly tanácsnoknak és Gál Mik*a bankigaz­gatónak, hogy utazzanak Nagyszebenbe, hogy ott a romau kormányzótanács vezető­ségével érintkezésbe lépve, eszközöljék ki a 2700 vagon fa Pánkodról Szegedre való szállításának igazolványát. A kiküldöttek hétfő éjjel utaztak el Szegedről, péntek este értek haza és kiküldetésük eredményéről már be is számoltak Betrix városparancsnok ezre­desnek, Balogh Károly pedig külön a város polgárai esteiének. A kiküldöttek kedden éjjel érkeztek Nagy szehonl e és szerdán reggel már tárgyalást kezdtek az ottani kormányzótanács kereske­delmi államtitkárával: dr. Misics Kosztával, aki kijelentette, hogy hajlandó a fa elszállí­tásához szükséges igazolványt kiadni, de csak rekompenzáció ellenében. Meg is nevezte a kívánt rekompenzációt: szalonnát, lisztet és tengerit kíván egy bizonyos mennyiségben a várostól, amelyeknek órái azonban ő állapí­taná meg. A kiküldötteknek írást adott ar­ról, hogy emiitett rekompenzáció élletaében a 2700 vagon fának Pankotáról való elszállítá­sához szükséges igazolványt haladék nélkül kiadja. Ha a város a rekompenzáció gyanánt ki­kötött szalonnát, lisztet és tengerit betudja szerezni, a vétel és átadási árküTömbözet a város részére másfél millió koronát tenne ki. iRoppant jiagy ár lenne ez a faelszáillitási iga­zolványért, de ha tekintetbe vesszük, hogy a 2700 vagon tara múlhatatlan szüksége van a város lakosságának és fához más uton nem igen juthatna a város, az estben még ezt az áldozatot is meg kell hozni, nehogy a fain­ség teljes veszedelme álljon elő ebben a majd­nem minden oldalról elzárt városban. Betrix városkormányzó ezredes lekötele­ző készséget tanusit a város közszükségletét képező cikkek beszerzésének lehetősége kö­rül és arról vau értesülésünk, hogy a faiígy kedvező eüntéztetése érdekében is, a saját ha­táskörében megtesz minden lehetőt, hogy a város' lakossága a 2700 vagon fához mielőbb hozzájuthasson. A légszesz és a villamos áram egységárainak emelése. — Megoldás a progresszív tarifa alapján. — Tisztviselők küldöttsége és memoranduma a polgármesternél. — Fogyasztók tiltakozása a fölemelt íaria szedése ellen. — Tekintetes Városi Tanács! A helyi lapokból értesültünk, hogy a gáz­gyár a gáz egységárát 17 fillérről 280 fillérre, azaz 1580 százalékkal, a villany egységárát pedig 8 fillérről 44 fillérre, azaz 450 százalék­kal szándékozik felemelni a városi hatóság hozzá j á r ulá s á val. Mivel ez az intézkedés a szegedi összes fix fizetésű alkalmazottakat katasztrofálisan súj­taná, a Szegedi Tisztviselők Otthona — a f. hó 30-án tartott választmányi ülésének hatá­rozatából kifolyólag — az alábbiakban kere­si m°g a város tek. Tanácsát, kérve, hogy ve­gye hathatós védelmébe a már úgyis agyon­sanyargatott közalkalmazottakat. A gázgyár számítása szerint egy tisztvi­selő átlagos havi gázfogyasztása 65 m lenne, aminek ára 280 fillérrel 182 K, ezzel szemben a valóság az, hogy az átlagos igen takar kos fogyasztás 80—00 m, tehát 224—252 K, az átlagos mérsékelt havi villany fogyasztás pedig 100—120 hektowatt 44 fillérrel szárnit­tudósitónktól.)- Szombati számában vezető helyen cikket közölt a Délrnagyiaror­szár/, mely a légszesz és a villamos áram egy­ségárainak progresszív alapon való föleme­lésére hívta fel a figyelmet. A fölvetett idea nagy érdeklődést" keltett, amiért megkérdez­tük róla Pongrácz Albert, légszeszgyári igaz­gató véleményét, aki a következőkét volt szi­ves mondani: — Az elmélet, amiről cikkükben beszél­nek, szép, gyakorlatilag azonban nagyon ne hez-en megvalósítható. Már ott' is nehézségek­kel jár a dolog, ahol csak kétféle tarifa van, gáznál az egyik három lángig, a másik azon felül, villanynál az egyik hat lángig, a má­sik azon felül.'Minden esetre most foglalkozni fogunk a progresszív tarifa rendszerével és megkíséreljük a megoldást ilyen alapon meg­találni. Szombaton az Otthon küldöttsége járt dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél, a kinek a következő beadványt nyn.jtotta át:

Next

/
Thumbnails
Contents