Délmagyarország, 1919. május (8. évfolyam, 99-122. szám)

1919-05-03 / 99. szám

Ura 30 fillér. SiírStesiléséí'. SZfcísf.ö, KÁRÁSZ-UTCA A hlfSmiaí *íüő. ELŐFIZETÉS! ARA: cgtts évre 86 - K. negyedévre 24 lém . , 48— K. egv teicapra 8.­Egyes szám ára 30 fillér. SladébJvaíii! SZE6ED, KARASZ-UTCA 9. StAflS A kiatíéliEiute! iaígfsnjai 305. Siegsd, 1813. iStssags^ VIII. évfolyam, 99 ssám 3Cogya* történi Szatmár és Jfagyváraö kiürítése? nak eg\ (Saját tudósítónktól.) A tanácskormány­régebbi, április 23-áról keit jelentése a következőket mondja Szatmár ás Nagyvá­rad kiürítéséről: Szaímárt és Nagyváradot kénytelenek voltak csápáranik kiüríteni. mert az osztály­öntudat ;s proletárkuíou'ák é- munkások min­den elszántsága hiábavaló volt a kívülről, és belülről j;"\ö ellenforradalommal szemben. Hogy árulás .'történt Szat tatáron és .Nagyvá­radon, azt szembeszökőén bi/ouyitja az aláb­bi távirat, mely a hadügyi népbiztosság kezé­be kertit. A nagyváradi csendőrszűrnyparanosnck­eág köriáviratot küldött az alája tartozó csen­dőröknek. tudatos fé'revezetéssel pánikot idézve elő. amelynek hatása alatt voltak kénytelenek csapataink a nagyváradi vonalat feladni. A távirat igy szól: „A kormányzótanács megszűnt. A közigazgatást megint a szolgabírói 'hivatalok veszik át. A megszálő francia és román katonaság közele­dik,- Parancsnok jelentkezzék, fegy­verszüneti szerződésre! hivatkozva álljon a u.egszálió csapatok rendel­kezi sére. Piros jelvény leveendő, rendfokozati 'jelvények és minden r-eiíjzeíiszinii rózsa fe'teendő. A lá^ •kosság megnyugtatandó, hogy min­denki maradjon helyén." Sz árny parancsnokság. Nagyváradon azt hitte a munkásság a pánikos rémhírek hatása alatt, hogy a Forra­dalmi Kormányzótanács lemondott és elme­nekült. Pesten kitört az ellenforradalom, vé­ge mindennek. Ezekhez a tényekhez méltón illeszkedik ezután Jeszenszky mátészalkai főszolgabíró távirata a környéki jegyzőkhöz, melynek dá­tuma az e'őbbi távirathoz hasonlóan színién április 19. „Értesítem, hogy a mai napon a főszol­gabírói hivatal vezetését átvettem s kormány­rendelet folytán a következőket rendelem: Régi elöljáróságok azonnal foglalják el helyü­ket, a pénztárakat a néptanácstól Jegyző­könyv mellett vegyék át. Direktóriumok' min­den községben megszüntetendők, kimlevő fegyverek 24 órán belül beszolgáltataudóK, statáriumot kihirdetem, minden kommunista mozgalom azonnal jelentendő, szesztilalom szigorúan fentartandö. A direktórium által elbocsátott tisztviselők visszahelytezendők. Rendeletem végrehajtása küldönc utján je­lentendő s ha valahol ellenállást tapasztalna, jelentse, hogy a székely hadosztály htján a rend helyreállításáról intézkedhessem." Jeszenszky, főszolgabíró. z olasz Bocs, április p?*©pi3gfsf?rfá a kai A Ncne Freíe Pres-e jeienn Bécsből: Vagonéból érke.ő tudósítás szerint az olaszországi hcmgvVk nagyon Jta­söniit aKház a Htwmalatknz, ümely 01 aszói­•szagban a világháborúba való beavo hozás­kor uralkodott. Az öss^e's mciomtkH szerve­zetiek clínk agitdeiet inditdttak a Fiúmé'M való ha>c érdekében. Rómában, . Milanóban és Bécs, április 28. A Neue Frcie. Presse je­lenti: Az Olaszországból eddig érkezett hírek szerint tegnap Milanóban igen ír-gv vek az izgalom. A lapok, mint a Perseveranza s a ona! beavatkozás meHett. — Turínban óriási propagandát csinálnak, hogy Olaszország katonai akció utján intézze cl a Szerbiává' való konfliktust. Politikai körök­ben valószínűnek tartják, hogy a koMft\ki~ nács és a minisztertanács enged a közvéle­mény nyomásának cs katonai intézkedésekéi tesz Fiume megszállására. Popo'o d'Italia heves hangit cikkekben támad­ták Wílsont, akit árulással vádolták és kije­lentették, hogy az olasz nemzet mindenre kész, még a legvégsőbbre is. ia> Zágráb, április 27. Az olaszok legutóbbi j sonló köteléket1 alkossanak. A szerb békedele­kompromisszumos javaslatukban azt kíván­ták, hogy ők kapják Fiume városát s hegy Zara, Sebenico és Spalato dalmát kikötők Fiúméval együtt a Hanza-szövetségben ha­gátasok szembeszálltak ezzel a követeléssel. A Délszláv államban a Fiume sorsára vonat­kozó követelések meghiúsulását örömmel üd­vözölték. Szombat május 3. Effögadják-e a németek a békefeltételeket. Nauen, május 1. A nemzetgyűlés elnöke nyilatkozott a béke ügyéről és többek között a következőket mondotta: — Nagyon jól tudóin, hogy mit jelentene Németország délnyugati részére a békeszerző­dés alá nem írása, de ennek dacára mégis a/, a véleményem, hogy Németország nem irhát alá olyan békét, mely nem hozza magával a blokád megszüntetését és a hadifoglyok sza­badom bocsátását. Olyan békét nem írhatunk alá, mely a Sarr vidékét elszakítaná tőlünk és Danzingot a lengyeleknek adná. Páris, május 1. A temesvári délszláv saj­tóiroda jelenti: A Malin értesülése szerint a németek feltéllenül aláírják az antant által elébük terjesztett előzetes békeszerződést, mert Oroszországban még 50.000 német hadi­fogoly van, akiknek sürgős hazaszállítását követelik hozzátartozóik. Troc Ij az oroszországi ellenforradalomról Budapest, május 1. (Moszkvai szikratáv­irat.) Jaroszlavban nagy népgyűlés volt, a melyen Trockij beszédet mondott a nemzet­közi és a harctéri helyzetről. Beszédében töb­bek között ezeket mondotta: " — Az ellenforradalom, miután pénzt és fölszerelést szerzett, hadsereget szervez mo­narchista érzelmű szibériai tisztekkel. Most olyan fordulópont előtt vagyunk, amely az Ural mentén dönti el a világ sorsát. Bennün­ket Oroszország dolgozó tömegeinek energiá­ja ösztönöz. És ha győztünk, akkor követke­zni a béke és a munka. A népgyűlés végén elhatározta daroszláv munkássága, hogy minden erejével megvé­delmezi a forradalmat. — A villamos vasút és a világítás hasz­nálatának korlátozása. (A városkormányzó sajtóirodájából. A légszcsz és villanyvilági­tási vállalatok, valamint a Villamos Vasúti Társaság igazgatóival folytatott értekezleten a következő korlátozási rendszabályok álla­píttattak meg, céljuk a szénfogyasztás csök­kentése, amig ezen rendkívül fontos kérdés kedvezőbb megoldást nem nyer: — A) Villa­mos Vasúti Társaság: I. A közlekedés este 6 (hat) órától kezdve mind a bárom vonalon megszűnik. II. A két vonatállomás között já­ró villamos kocsik ezentúl korlátolt számban fognak közlekedni. — B) Qázgyár és Villany­világitási Vállalat: A légszesz világítás csu­pán este .7 óra 30 perctől kezdve este 10 óra 30 percig áll a lakosság rendelkezésére. — Villamos áram használata: Az áram haszná­latát este 6 órától kezdve reggel 4 óráig lehet igénybe venni. — A kávéházak, vendéglők, szállodák és középületek a világítást egy har­madával fogják csökkenteni és úgyszintén minden harmadik izzólámpa eloltandó. A magánlakásokban szobánként tilos r.gy lám­pánál többet égetni. A villamos világításra vonatkozó rendeleteket a közönségnek szigo­rúan meg kell figyelnie, ellenkezőleg bünte­tés kirovását, esetleg általános és szigorított lendszabályokat von magára a lakosság.

Next

/
Thumbnails
Contents