Délmagyarország, 1919. április (8. évfolyam, 73-97. szám)

1919-04-01 / 73. szám

Ára 30 fillér. H Mí O S z c r k te » a t <"> » t (j: SZC&CD, ttARASi-UTCA SZAm. A »z«rk«szM*ta lelrioiití! WJ5. eiOFIZí:»£í»i AK«: cj>e»i évre 96— K. negyedévre 24- K. télévre . . 48.— K. epv tionspn ö.— K, Egyes szám óra 30 fillér.' K Itt O O ti < v d l o ' : SZEGED, MAKAS2-1/TCA H. SlAfr., A kiatíéíiíwjiai telefonja: 305. Szeged, 1919. VIII. évfolyam, 73. szám. Kedd, április L Hit és bizalom. A kapitalista túltermelés és kapzsiság .rászabadította a háború poklát a népekre. Hazug jelszavakkal és hamis célok hirdetési­vel uszították egymás ellen a népeket a ki­zsákmányolók, az imperializmus hatalmasai. Egymást ölték, gyilkolták a proletárok hosz­szu négy esztendőn át, ahelyett, hogy elnyo­móik ellen fordították volna a fegyvert és éle­tüket a világ népeinek felszabadításáért ál­dozták volna fel. Hogyan történhetett ez? Ugy, hogy a tőkés társadalmi rend 'hatalv sai a butítás és ámítás ezernyi módjával meg­akadályozták a proletáröntudat felébredését. Es ha valahol a proletárság szolidaritása ve­szélyeztetni kezdte a tőkések kizsákmányolási területét, vérbefojtották a proletárság moz­galmat, mint „a fennálló társadalmi rend*' el­len intézett merényletet. Ezért volt lehetsé­ges — és történhetik meg, még ma is - hogy proletárhadseregek védik a tőkés társadalmi rendet. Pedig látjuk Oroszországban és dia­dalmas örömmel tapasztaljuk a magyar Ta­nácsköztársaságban, hogy egv szempillantás­ra elerőtlenedik a kapitalista társadalmi rend minden félelmesnek és •legyőzhetetlennek hitt hatalma, mihelyt a proletárok felismerik sa­ját erejüket és mint a római plebejusok tették, nem hajlandók fegyveres segítséget adni az „uralkodó osztályoknak". A tőkés társadalmi rend kizsákmányoló rendszere, ime, felborul és összeomlik azonnal, ha a proletárok szoli­daritása az uj világrend felépítésének szol­gálatába áll. Az imperialista kormányok, a tőkés ki­zsákmányolók. akik a világháború borzalmait rázuditották az emberiségre, hoev ellentétes érdekeiket a proletárok vérével és életével egymással szemben megvédelmezzék, mert hogy a'győ&elmes proletárlobogó büszkén és öntudatosan szárnyal, menteni akarják a menthetőt és a tőkések szolidaritását helye­zik szembe a proletárok szolidaritásával. Ki akarnak egyezni maguk közt, hogy egyesült erővel sújthassanak rá a felszabadult proletár­területekre. Az eilenség még erős. mert a vi­lág proletárjai még nem egyesültek. A kiizde­'em eredménye azonban nem lehet kétséges, ha a proletárok kitartanak és ingadozás nél­kül, elszántan folytatják a felszabadító mun­kát, ame y a kommunista társadalmi rend boldog korszakát fogja megvalósítani. A harcnak a 'tőkés kizsákmányolókkal szemben két fő fegyvere van. A proletárok hadserege, a vörös hadsereg és a felvilágosí­tás, tanítás, agitáció. A vörös hadsereg szer­vezése jól halad előre, a felvilágosítást, taní­tást megkönnyíti a proletárdiktatúra, az agi­íációt pedig sikeressé feszi a régi társadalmi rend vérlázító igazságtalansága, amely csart most tárul elénk a maga rut és becstelen va­lóságában. amidőn felépülni látjuk a kommu­nista rendet, amelyben a legfőbb érték a mun­ka és nyugodt, boldog élet vár arra, aki dol­gozik. Nem szabad csüggedni, hinni és bízni kell a kommunista világrend diadalában. Csüg­gedésre azoknak van okuk, akik a régi világ romjai a a temetkeznek. A proletároknak hin­ni é5 bízni kell. mert évezredek szolgaságát és gyötrelmét tudták már is megszüntetni a -vrág egykét boldog szigetén évezredek ha­talmi szervezettségével szemben. Hinni és bízni kell az u' világrend életképességében és örök xé\ a'óságában. hiszen az emberiséget megváltó jövendőben nem is lehet életképes rnás világrend, mint az, amelyet a proletárok testveri egyesülése épit fel. A szegedi népbiztos rendelete az ujjságok és ujságnyomdáklszocializálásáról." .űii&i A Forradalmi Kormányzótanács rende­letére köztulajdonba/ vesszük és az összprole táriátus vezetése s az államdó üzemek mun­káságának .ellenőrzése alá helyezzük: 1. a Szegeden megjelent napilapokat; 2. a Szegüli Vörös Újság. Szegedi Napló. Szeged én Vidéke és a Proletár cimü lapok tulajdonában volt nyomdákat. A társadalmi vezetés alá vétel vagyoni zárlat, leltározás és vagyonkimutatás mel­lett történik. A zárlat foganatosítása- végett mind­egyik vállalathoz biztost küldök ki, aki a munkások által választott háromtagú ellen­őrző .Munkástanáccsal egyetértésbeín a válla­lat eddigi tulajdonosától, vagy kezelőjétől a kulcsokat, a péilz- é« értékkészleteket és az. üz­let i, könyveket átvenni, a. könyveket lezárni és nyomban újból megnyitni, a dolgozó nép tulajdonába átment egész üzemi felszerelés s az anyagkészletek biztonságáról gondoskodni s a termelő munka folytatására a szükséges intézkedéseket egyelőre, megtenni tartozik. Az eddig leirt intézkedésekről 4 példány­ban jegyzőkönyvet kell felvonni s 2 példányt a folyó évi április 2-ik napjának d. e. 12 órá­jáig hozzám he kell küldeni. Egy példány az eddigi tulajdonosé, egy a kiküldöttnél ma­rad. A biztonsági és a munka folytatására .irányuló intézkedéseket lehetőleg a vállalat eddigi tulajdonosa vagy meghízott ja. meg­hallgatásával s azzal egyetértésben kell meg­tenni. netáni tiltakozásuk a jegyzőkönyvben megemlítendő ugyan, de az eljárást nem gá­tolja. A jegyzőkönyvet a biztos, az ellenőrző Munkástanács tagjai és a volt tulajdonos meg hízottja irják alá, ha az utóbbiak az eljárást megtagadják, ezt a. jegyzőkönyvben meg kell említeni. Fizetéseket a zárlat, foganatosításától a biztos teljesít, az ellenőrző Munkástanács el­lenőrzésével ® a népbiztos utalványára. A zár alá vételt nyomban kövesse a) a lel­tározás, b) a cselekvő és szenvedő vagyoni ál­lapot kWuitatása. Ezeket a fent megjelölt szervek ugyan­csak a volt vezetőség meghívásával s azzal lehetőleg egyetértően teljesítik. A. jegyzőköny vek s mellékleteik számára, kiállítására s to­vábbítására, nézve a Fentiek itt is állanak az­zal, hogy a munkálatokat nem záros határ­időben, de mielőbb kell elvégezni. A leltár é;s a ikimutatás a március 22-iki állapotot vau hivatva feltüntetni, ugy, hogy először azok a tételek kerülnek összeírásra, melyek március 22-ike óta változatlanok s csak ezek után kerülnek sorra azok a leltári, illetve vi\gyontételek (követelések, tartozá­sok), melyek március 22 ike óta változtak, hiányzanak vagy újonnan keletkeztek. A leltári tárgyakat a leltárban ugy kell körülírni, hogy könnyen azonosíthatók legye­nek, használhatóságuk foka s különösebb fo­gya ték osságaik i n egem! i tendők. Értékelésük végett, elégséges a beszerzés idejét s a pon­tos „vagy hozzávetőleges beszerzési árat fel­venni, a mostani becsérték egyelőre mellőz­hető. A vagyoni kimutatásba a. követelések és a tartozások veendők fel, az adósok és a hi­telezők lakóhelye, a volt tulajdonoshoz való rokoni viszonya s a követelések behajthatósá­ga, (hon.ifás) feltüntetésével. 1 Követeléseket a biztos időközökben is be­hajthat és erről a fizetőnek nyugtát ad, a be­hajtott összeggel a (népbiztos rendelkezik. A leltári: és kimutatásheli tételekre néz­ve a volt tulajdonos vagy megbízottja észre­vételeket tehet, vagy igényt jelenthet be, ezt az illető tételnél röviden meg kell említeni. Oly vagyontárgyakat, melyek nyilvánvaló rendeltetésüknél fogva az üzemi' berendezés tekintete alá nem esnek (képek, kényelmi bú­torok, tükör, dísztárgyak stb.) a biztos saját felelősségére a leltárijain való megemlítés mellett ,a volt tulajdonosnak kívánságára nyomban kiadhat, vitás esetekben azonban a népbiztos rendelkezését kérje ki. iBiztosokul kiküldőm a Szegedi Vörös Új­ság és nyomdája részére Lenem iGézát, a Sze­gedi Napló és nyomdája részére Bermamn Lajost, a Proletár és nyomdája részére Adány Pált, a -Szeged és Vidéke és nyomdája ré­szére Halász Kálmán és a Délmagyarország részére Frank Józsefet. Az összes, a köztulajdonba átvett lapok és nyomdáik részére üzemi központot állítok föl, tagjai: Ablaka György, Engel Vilmos és Ligeti Jenő. Dr. Dettre János, népbiztos. Rendetet a nyomdai papirok igénybevételéről 1. Szeged- város területén minden, akár nyomdában, akár egyéb intézeteknél, akár pedig magánosoknál található, nyomdai cé­lokra használható papírt, a köz céljaira igény­be vettnek mondok ki, a nyomdai célokra használható papírral mától kezdve kizárólag az egyidejűleg felállított lap és nyomdai üzemi központ rendelkezik. 2. Alinden az 1. szerint igénybe vett papír 48 óra alatt, bejelentendő és leltározan ­dó. A leltárt két eredeti példányban Weiman Antal kiküldött az igénybevétel helyén levő bizalmi férfiakkal s a tulajdonossal együtt > -0 <(j veszi fel. A leltárban a papirok szakszerű m®g.ie* lölése, mennyisége, beszerzési ára és fuvaro^ - - •• T VV 'tí>, '<ír / % vv . O, -r. zási költsége pontosan feltüntetendő.

Next

/
Thumbnails
Contents