Délmagyarország, 1919. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1919-02-01 / 26. szám

4 DÉLMA Q Y ABOBSZÁO (Szeged, 1918, február 1. szimpatizálnak az aj renddel és a köztársa­sággal. A szociáldemokrata kcttotiák tulajdon óképpen a forradalom vívmányait akarták meg védeni a csendőrökkel szemben. Ezért szólí­tották fel őket békésen, hogy adják át a fegy­vereké,. amelyben meg is állapodtak, azonban — amint már említettem. — a bizottság a fegyverek átvételére a kaszárnyába ment, ott minden indok nélkül tüz alá fogták őket. Kép­zelhetjük, hogy mekkora az elkeseredés, mi­kor a Munkástanács elnöke élet-halál között Hebeg, igen súlyos tüdőlövéssel, ki még ezen­felül a karján is kapott lövést. A katonák va­lóságos h ajtóvadászatot rendeztek a csend­őrökre, mert azt hitték, hogy itt-ott még el­búj: néhány csendőr, aki nem tudott Kiszom­borba menekülni. Ma azután 3—4 ilyen csend-® őrt íénvleg el is fogtak. Ezeket a polgármes­teri hivatalban vallatás alá vették, de minden pozit.v eredmény nélkül. Az elfogott csend­őröket Rásky ezredes közbenjárására Szeged­re fogják szállítani, nehogy a nép a dühét ki­töltse rajtuk. Általában az a vélemény, högy ha a csendőrség nem használ fegyvert, sem tni baj sem történik. Megjegyzendő, hogy amikor Boromissza népbiztos, szociáldemok­rata párti elnök beszédét tartotta, a városháza erkélyével szemben lévő rendőrségi épület padlásának ablakából valaki egy lövést *.et: vá. Ez; a lövést több más is követte. A nem messze lévő Dózsa Simon-féle házból is lőttek az erkélyre. Megállapítást nyert, hogy a Dő­ítsa-féie házból egy csendőr, aki szorongatott helyzetben volt, tüzelt a szociáldemokrata párt vezetőire. I Hsrvay alispánt tettleg bántal­mazták. — Nincs főispán, letették a polgármestert.— Csütörtök délután, amikor a nép és kato­naság valahogy lecsendesedett, jelentés érke­zett hozzájuk, hogy tiervav István alispán lakásán két kocsi muníció van elrejtve. Ka­tonák mentek az alispán lakására, felkutat tak mindent, de nem talá'tak muníciót. Az alispant a megyeházara kisérték, miközben a csőcselék — mielőtt a katonák megakadá­lyozhatták volna — rávetette magát az al­ispánra, akit súlyosan bántalmaztak. A nyaka és a karja vérzett, amikor a megyeházára be­vitték. Ájulásából magához téritették. Később lakására szállították, ahol ápolás alá vették. Ezután megindult a nyomozás azok után, akikben a csütörtöki véres események értel­mi szerzőjét sejtették. Elfogták Vajda Jenő megyei főjegyzőt, aki méz most is fogva vett}, letartóztatták Kocsis József csendőrbiztcst. akit a csőcselék szinten megvert. Most is fog­va van. Letartóztatták még Surányi Imre pol gári rendőrt, dr. Demkó Pál közjegyzőt, aki­ről az a hír van elterjedve a városban, nugy királypárti vezér. Mivel azonban ezt nem tud­ták róla bizonyítani, szabadonbocsátották. Mindenfelé keresik dr. Petrovics György kormánybiztos-főispánt, aki azonban nem volt feltalálható, sem tegnap, sem ma. Egyesek ál­lítása szerint Makó egyik külvárosában, az úgynevezett Honvéd-városrészben, van elrejt­ve. Miután a város kormánybiztos nélkül nem maradhatott, a Munkástanács megbizoitainak, a helyőrség bizamiíérfiainak. de a népnek osztatlan kívánságára is. ideiglenesen Boro­missza Jenőt, a szociáldemokrata párt elnö­kit biz Kik mez a kormánybiztosi teendők in­tézésével. Ugyancsak a polgármesteri teen­dők végzésével megbízták Halász Gyulát, a közilelmeíés vezetésével Vajda Ferencet, a szociáldemokrata párt vezető tagjait. látogatás a kórházban. — Tíz sebesültet, négy halottat szállí­tottak be. — Ma künn jártam a makói városi közkói­házban. Meglátogattam a sebesülteket. Egy első emeleti szobában fekszik Fodor SándöT,­a Munkástanács elnöke, akit a felesége ápol. Fodor rendkívül súlyos tüdőlövést kapott, azonkívül mindkét karján megsebesült gép­fegyvergoiyót'ól. Dr. Motitorisz Kálmán, a kórház igazgató-főorvosa kalauzol bennünket, aki elmondja, hogy tegnap két fiu hassérii lésben meghalt. Az egyik fiu 13 éves, a má­sik 14 éves volt. A kórházba összesen 10 se­besültet hozlak be, azonkívül a hullakamrá­ba négy halottat. Most is 9 súlyos és kevésbé súlyos sebesült fekszik a kórházban. Köztük két csendőr is. Az egyik szobában egy 16 éves fiu fekszik, kinek mindkét combját és mindkét könyökét átjárta a golyó. Egv ács­mester. ki a csendőrök tüzelésének megkezdé­sekor véletlenül ment el az iskola, előtt, sú­lyos haslövést kapott. Ott fekszik haldokolva*. Elmondja a főorvos, hogv tegnap, amikor áz egyik súlyosan sérült csendőrt kötözte, a tö­meg a csendőrt a. kórházba is követte és ott is szidalmazta. Szinte megakarták akadályoz­ni, hogy bekötözze' a sebet. Az egyik csendőr lábán gplyóütötte törés van és a mellén is meg van sebesítve. Egy 20 esztendős tüzér az itteni helyőrségből is súlyos-sérüléssel fek­szik az egyik ágyon, de amikor Ráskv ez­redessel és Fii köp alezredessel hozzája lép­tünk, félemelkedett és a legválogatottabb szi­dalmakkal illette a csendőröket. Kijelentette, hogy félholtan sem fogja tűrni, hogy ha bár­melyik csendőr meghal, azt a rendes térne tőben temessék el. A eyepmesternél van a* ilyennek helye — mondotta, — azután visz­szahanyatlctt párnájára. Rend van a városban. — Mit mond Boromissza? — A kora reggeli órákban mindenfelé a szegedi honvédek járőrei cirkáltak, de minden utcasarkon ott voltak a makói helyőrség ki­küldött katonái is. Ma már semmi rendzava­rás nem történt. Tegnap este 7 órakor már senkinek sem volt szabad az utcán tartózkod­ni. Az abszolút alkoholtilalmat elrendelték. Ma este 7 óra után sem szabad senkinek sem elhagyni a lakását. Jelenleg a legnagyobb rend van a városban. A Munkástanács állandóan ülésezik. Most van a nyomdában az uj kor­mánybiztosnak egy, a város közönségéhez in­tézett megnyugtató plakátja, amelyben a köz­biztonsági állapotok rendbentartásáról nyilat­kozik és felkéri a város közönségét, hogy mindenki a saját személyével védje meg a rendet. ­Boromissza .Jenő, az uj kormánybiztos, az eseményekről a következőkben tájékozta­tott: — A forradalom kitörése alkalmával Ma­kón is, mint mindenütt az országban, erős zavargások törtek ki. amelyeknek azonban súlyosabb következménye, mint betörés, fosz­togatás, egyesek inzultálása, nem volt. A szo­ciáldemokrata párt. amely azonnal megala­kult, minden atrocitást "megakadályozott. A legutóbbi napokig/ a szociáldemokrata párt szervezkedése a legnagyobb csendben, és rend­ben folyt ovan eredménnyel, hogv a pártnak ma 5000 tagja van. A csendőrök is beléptek a -karhatalom többi részeivel is, ugy, hogy csuk szervezett karhatalom van Makón. A csend­őrséget azonban az elvtársak bizonyos ellen­szenvvel iogadták, amit az a funkció magya­ráz, amit a régi rendszerben végeztek. Súr­lódások tehát állandóan voltak, a nyílt ellen­ségeskedés megkezdésére pedig az szolgálha­tott okot. hogy a szervezett szociálista csendőrök a földeáki zavargások után a régt úséitiJ@rvallatdsi módszert alkalmazták elv­társaiknál. — Ettől kezdve a makió szociálisták kö­vetelték, hogv a csendőrök azónrtal távozzanak Makóról. Számosan hangoztatták, hogy le keli őket fegyverezni. Verbó csendőrszázados et­től való félelmében azokkal a gépfegyverek-_ kel szerelte fel a csendőrséget, amelyeket a" teljesen szociáldemokrata tüzérezredtő! vittek el és egyidejűleg telefonált a mezőhegyes! csendőrszárnynak, ahonnan egy ön-agy ve­zetése alatt 80 ember útnak is indult. A. szo­ciálisták ezzel szemben elhatározták, hog - fcl­fegyvérzik a szervezett munkásságot. A f i­tal katonák pedig, akik észrevették, hogy fegyvereiket a laktanyából lassanként elcsem­pészik a csendőrök, gyűlést tartottak, ame­lyen erélyesen követelték, hogy a fegyvereket adják vissza. — Ez a gyűlés szerdán este történt. Más­nap reggel 9 órakor megint gyűlést és de­monstrációt tartottak ebből a cé'bói, amelyent a szociáldemokrata párt vezetősége is meg­jelent. Ott a szónokok lelkesen, de minden izgató hangtól tartózkodva követelték, hogy a fiatal katonaság és a szociáldemokrata párt vegye át a rend fentartását Makón. Elhang­zott egyesek részérő! olyan kiáltás is, hogy a csendőrséget le kell szerelni. Ekkor jutott a vezetőség tudomására az a hir, hogy Mező­hegyesről 60 csendőr érkezik. A csendőrszá­zados viszont szintén bizalmiférfiakkal- .azt az üzenetet küldte a vezetőségnek, hogy a két gépfegyvert 24 óra alatt kiadja a szervezett munkásságnak. Ez a határidő bizalmatlansá­got keltett a szociáldemokrata pártban. A ve­zetőség kezében volt a két gépfegyvérről szóló igazolvány. Ezzel három tekintélyes vezető­ségi tagot, a Munkástanács elnökét, a köz­élelmezés vezetőjét, a katonaság egy biza'mi­férfiát küldték át a gépfegyverekért. — Ez a néhány fegyvertelen ember 12— 15 fiatal, részben felfegyverzett, de muníció nélküli katonával közeledett a csendőrség fe­lé. Pár lépésre voltak, mikor, a csendőrség gépfegyvertüzet adott rájuk és a népre, melv még a városháza előtt állott. Borzalmas je­lenet következett. A gépfegyver megszakítás nélkül vagy egy óra hosszán át működött. Lőttek a Városház-teret fis a városháza• erké­lyét. amelyen a vezetőség átlőtt és a szom­szédos utcákban is lövöldöztek. Az első áldo­zat a küldöttség étén haladó Fodor Sándor, a Munkástanács elnöke volt. A küldöttség* többi tagjai közii! számosan megsebesültek. Számukat azonban pontosan megállapítani nem lehet, mert a könnyebben sebesültek or­vosi kezelésre nem jelentkeztek. — Amikor az utca már tiszta volt, a se­besülteket mentő emberekre is rálőttek. Egy öreg embert, aki egy nyöszörgő sebesült lány­kát akart elcipelni, 9 lövés taltílt. A város­háza egész környéke tövesek zajától vissz­hangzott. A menekülők kerítéseken mász ak át. Szóval formális csata volt. A csendőröket bekerítették és kiszorították állásukból. Azok gépfegyverestől ki is vonultak a városból. El­lenben a délutáni órákban a 4—5000 ember­ből. akikre délelőtt gépfegyvertüzet adtak, néhányan boszut álltak az alispánon és egy rendőrbiztoson. A vezetőség tagjai és nem vagyok szerénytulen1, ha azt állítom, hogy magam is. emberfeletti munkát fejtettünk ki, hogy a szociáldemokrata párt prestizsét meg­A „Médi Speciaiité" higiénikus szivarkahüvely főraktárában Szeged, Jókai-utca 11. szám. • Telefon 15—20, (3) kaphatók a legfinomabb gyártmányú szivarkahüvely különlegességek a legolcsóbb napi árak mellett. Vlszontelárusitéknak is a fegoicsöbb bevásárlási forrás.

Next

/
Thumbnails
Contents