Délmagyarország, 1917. november (6. évfolyam, 254-279. szám)

1917-11-01 / 254. szám

Szerkesztőség: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség telefonja: 305. ELŐFIZETÉSI ÁRA: egész évre 28.— K. negyedévre 7.— K. félévre . . 14 — K. egy hónapra 2.40 K. Egyes szám ára lO fillér. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. Szeged, 1917. VI. évfolyam* 254. szám. Csütörtök, novsmbsr » Haditelek. Haditelek a rokkantnak adományozott ingatlan, amelyet 32 éven át se elidegeníteni, se megterhelni nem lehet. A definícióival mél­tóztatik látni — arról is ideiében történt gondoskodás, hogy a haditelek kellő jogi vé­delemben részesüljön, igv a dolog teljessé­géhez mi sem hiányzik már. csak én — a haditelek. Rosszmáj uskodnék. aiki az iránt szándékoznék kételyt támasztani, hogy a liaditelkeket akarják, tudják és fogják meg­alkotni. Mindössze csak arról lehet szó, hogy a terv eddig kigondolt aránvai szám­szerűleg is fedezni fogják-e a — sajnos — nagy keresletet. Arró! lévén ugyanis szó, hogy valamennyi rokkantról gondoskodás történjék, az ember tagadhatatlan aggoda­lommal tekint a jövőbe, ha ihallia. hogy Sze­geden egyelőre százra taksálják az ellátásra szoruló rokkantak számát, sőt olyan "eshető­séggel is számolnak, hogy száz szegedi eset­leg nem fog jelentkezni és igv a szegediek számára kalkulált összegből jutni fog a há­ború csongrádmegyei rokkantjainak is. Szerintünk a dolog itt is sántít. A szá­mitásnak ezt a 'módját ugyanis nagyon könnyen elintézhetjük annak a közismert ténynek megemlítésével, hogv csak a 46. gya­logezrednek van eddig több mint tizenkét­ezer rokkantja. Igaz. hogv ez nem mind sze­gedi, viszont az is igaz. hogv szegediek szol­gáltak és szolgálnak még sok más ezredben. Az is igaz. hogy a rokkantak nem szorulnak, valamennyien arra. liogv a kenvér helyett, amelyet a háború kivett a száiukból, az ál­lam. a társadalom és a törvényhatóságok együttesen juttassák más biztos falathoz, de ahhoz sem fér szó, hogy aránytalanul na­gyobb lesz azoknak száma, akikről majd gondoskodni kell. mint aminő már ma az arány szegedi rokkatnak száma és a száz között. Szegednek, valamint az ország min­den törvényhatóságának meg kell hozni az anyagi erejéhez mért áldozatokat azért, ihogy •valamennyi rokkant jövője biztosittassék. Azoknak, akik itthon vannak, én olv kevéssé vau joguk e fölött tépelődni, mint ahogy nem volt joga a rokkantnak habozni akkor, ami­kor tűzbe küldték. Az államnak mégis szá­molni kellene a városok egyre gyöngülő és mindig jobban igénybevett anyagi ^erejével és azzal, hogv nem minden törvényhatóság van abban a kellemes helyzetben, hogy any­nyit tudjon adni, mint Szeged. Ha pedig azt akarja az állam, hogy valamennyi törvény­hatóság csak erre a célra százezreket adjon, nyissa meg számukra a .iövedelemgvarapitás forrásait és mindenek előtt engedje meg. hogv községi pótadót ráhassanak ki a száz­ezres háborús keresetekre A rokkantakról való gondoskodás uj irányát, melyet a szegedi esetből ismer meg az ország, bizonyára örömmel üdvözlik min­denfelé. Előrelátható volt, hcgv a kereseti telepeket a rokkantak legnagyobb része nem fogja igénybevenni. Túlságosan iskolás, modoros és merev ez a rendszer, mig az uj­jal nem gyűjtik a rokkantakat táborokba, meghagyják őket a társas, családi és egyéni életben, szabad utat nyitnak nekik a társa­dalmi és gazdasági érvényesülésre. A leg­főbb dolog most már, hogy a haditelkek mi­előbb létesüljenek. Akkor maid elbocsájtja a katonaság azokat a rokkantakat, akiket ez idő szerint azon a cimen 'tartónak visz­sza. hogv nem tudnak kimutatni biztos meg­élhetést. Nem egészen ahhoz méltó bánás­mód, ahogy a rokkantak iránt való köteles­ségeinkről beszélni és Írni szoktunk. Palmanovát megszállottak. — A foglyok száma a 120.000-et ST^baladp; az ágyukban való zsákmány több, mint iOOO. — Csa­pataink tervszeriileg nyomulnak előre. ­SAJTÓHADISZÁLLÁS, október 31-én este: Hadseregeink, miközben sikeres harcokat folytatnak az olasz utóvédek­kel, közelednek a Tagliamento felé. Palmanovát tegnap megszállottak. A foglyok száma meghaladja a 120.000-et, az ágyukban való zsákmány felülmúlja az ezret. BUDAPEST, október 31. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Jenő főherceg vezér tábornagy szövetséges hadseregei a Tagliamento legfelső folyásának hegyeiben és a velencei slkságin tervszerűen előre­nyomulnak. A többi harctéren nem volt különösebb esemény. A VEZÉRKAR PÖNÖKE. BERLIN, október 31. A nagy főhadi­szállás jelenti: A tizennegyedik Isonzó-had­sereg előnyomuló csapatainak mozdulatai a karinthiai hegyekben a vezetőség szándé­kainak megfelelően folyt le. LUDENDORFF, első főszálláwMStör. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) SAJTÓHAD1SZÁLLÁS, október 31. Olasz hadműveleteink félyes lefolyása a fog lyok és a zsákmány számadatalt olyan ma­gasra juttatta, amelyre a támadás előtt sen­ki sem számított. Mindamellett egyesek fan­táziája, talán nem mindig tiszta motívumok­ból, azzal foglalkozik, hogy a hiteles köz­léseket hallatlanul fokozza, ugy, hogy Időn­kint óriási számadatokat találnak fel. Helyes volna, ha a nyilvánosság nem adna hitelt ezeknek a túlzásoknak, hanem kizárólag a hiteles közlésekhez tartja magát. BERLIN, október 31. A WolSS-ügynök­ség jelenti este: Flandriában és a Chemin des Damesen váltakozó erejű tűzharc. — Keleten semmi különös. Olaszországban sikeres harcok a Tag­liamento-sikságon. A foglyok száma 120000­uél, af! ágyuké ezernél többre emelkedett. A semlegesek olaszországi ggőzelmeinkről. Genf, október 31. A Journal de Genéve irja az olasz helyzetről: Capello hadserege elpusztult. Az aostai herceg hadseregé azon ban még érintetlen, Cadornának nagy tarta­lékai vannak, az olaszok mégis elvesztettek mindent öt nap állati, amit két és fél éven át oly sok emberáldozattal és egyéb veszteség­gel megszereztek. A Tribüné de Genéve azt mondja, hogy az offenzíva óriási lépésekkel halad. A Suisse reméli, hogy az angol-fran­cia segítség nem fog elkésni. Udine alig száz kilométernyire van Velencétől. Az olasz had­sereg e pillanatban nem képes megállni. Rerlin, október 31. A semleges 1; pok sokat foglalkoznak olaszországi előnyomulá­sunkkal. A Nieuwe Rotterdamsche Courant például igy ir: A legjobb segítség, amelyet az antant Olaszországnak nvuítbatna, a bel­ga-francia fronton való végleges győzelem volna. Hogy erre képesek volnának, alig hisszük. A legújabb események után semmit sem tartunk már lehetetlennek, ami Német­ország ereiéi és katonai képességeit illeti. Stockholm, október 31. A svéd lapok katonai kritikusai általában méltatják a szö­vetségesek győzelmi menetét az olasz sík­ságon. A Svenska Dagblad igv végzi cikkét: Olaszország a legközelebbi betekben saját erejére lesz utalva. Ez az erő azonban vég­zetesen meggyengül, minthogy az olaszok elvesztették emberanyaguk és ágvujuknak egyötödét. Az ország egvetlen menekvése a gyors békekötés. Az antant azonban sokkal szorosabban szorítja magához az olasz szö­vetségest. semhogy békét köthetne Genf, október 31. Madridból jelentik: Csapataink sikeres offenzívája a spanyol parlamenti körökre is mély hatást gyakorolt. Az antant-barát madridi körök kedvetlensé­gére jellemző, hogy lefújták ;u a büntetést, amelyet a spanyol kormányválság alkalmá­ból n francia nagykövetség épülete előtt akar­lak rendezni,

Next

/
Thumbnails
Contents