Délmagyarország, 1917. augusztus (6. évfolyam, 178-202. szám)

1917-08-01 / 178. szám

Szerkesztőség; SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség telefonja: 305. ELŐFIZETÉSI ÁRA; egész évre 28.— K. negyedévre 7.— K. félévre.. 14.—K. egy hónapra 2.40 K. Egyes sxftiu ftra ÍO fillér. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. Szeged, 1917, VI. évfolyam, 178. szám. Szerda, augusztus 1. A fogyasztók szervezkedési bankettjén. Ha a szociáldemoki ata-párt terve való­ra válik, a Korzó-mozi nyári helyiségében, ahol derült juliusi vagy augusztusi' estéken vsg komódiások vagy gyorsan pergő mozi­képek szokták szórakoztatni a közönséget, vasárnap délelőtt a közönségnek egy része fog bizonyára derűs epizódokban bővelke­dő mutatváhyqkkal szolgálni. Mit meg nem kéli érnünk, ha a háború még sokáig tart! Hentesek, mészárosok, termelők, kofák és hasonló miegymások, akik rongyos néhány garast kerestek a háborún, tel'elégede.vm­kedtek a fViinkd De nekik vázuk vo.t, van és tesz! Ök a háború ti törése után attól az vteő pillanattól kezdve eléee.i: im. kedtek, mikor azt látták, hogy egy mázsa gabonáért nem szállítanak ki hozzájuk a tanyára teher-repülőgépen egv darab két­emeletes házat, hogy tiz deka húsért a vá­rosi tanácsnok nem ajnália fel hazafias neki buzdulással ugyanannyi évi fizetését, hogy egy csomó levesbe való fegkarcsu'bb zöldségért nem köteles a naccsáiga az egész konyhaberendezésniek a viszonyokhoz mér­ten fölemelt árát fizetni, hogv neon vesszük ki előbb az egyik, azután a másik szemünk­ből a golyót és nem adjuk oda egv negyed­liter zsírért, amelyet csak ugv tud a nemes szivii és szegény hentes kiszolgáltatni ne­künk, hogy kénytelen továbbhizni. Pedig már majd megfullad a zsírjában. A saját zsírjában. A mi kedvünkért. És most, hogy a háború negyedik esz­tendejének ünnepélyes és szent napjai ránk köszöntöttek, beállnak az elégedetlenkedők eddig is hangos kórusába a fogyasztók és azzal a hangmaradékkal, amit megfogyat­kozott erejük mellett még kifejthetnek, megpróbálnak kiabálni- Igazán humoros do­log lesz, amikor a Korzó-mozi nvári helyi­ségében összesereglett tömeg — ha ugyan van még Szegeden annyi fogyasztó, hogy egy népgyűlésre való tömeg kiadódik belő­lük — ilyen közbeszólásokat hallat majd mérges, sőt — uram bocsáss —.elkesere­dett hangon: Hagyjanak cini! — Kötelet az élelmiszer-uzsorásoknak! — Hust akarunk! — Főzeléket, tojást, gyümölcsöt. — Enni akarunk. — Enni. — Élni. Ki nem hagyja ezt a sok okvetetlen­kedő férget élni? Hiszen három év óla, a imióta szerencsénk van vérbőségben úszni, mást sem tesznek azok, /akiknek kezében van ellátásunk nemzeti ügye, mint azon fá­radoznak, hogy mi minél egészségesebben — nem szabad sokat és különösen gyakran enni — és minél gazdaságosabban — csak ugy tudjuk meg, hogy a pénz értéke meny­nyire leszállt, ha ők figyelmeztetnek az­zal, hogy mindennek az árát lojális átlagban hatezer százalékkal emelgetik — élűink. És ezek ellen a jó, derék, vaiszivü. nemes­lelkii és jótékony emberek ellen akarnak elégedetlenkedni a fogyasztók? Nem, nem, ezt nem tehetik meg. Ezt nemi birná el például a hentes, aki a va­gyonkezelés tömérdek gondiát vette magá­ra, csakhogy portékához juttassa a pöffesz­kedő, a nagyhangú, a hencegő fogyasztót. Aki ilyen áldozatot hozott, azt megölné a hálátlanság- Nem, édes fogyasztók, ez nem járja. Ti nem fogtok elégedetlenkedni. Az nem jogcim a kiabálásra, hogy üres a gyom rotok is, a zsebetek is. Hallgatni fogtok to­vább, ha kell, beszélek a ti demagóg nyel­veteken is: kussolni fogtok és tűrni. A szervezkedés felbukkanó badar gondolatát pedig félre dobjátok, ó nem azért, mert nem 1 ««»»a»«88ba£8aí»k«««s»»a»b®»»aa»»a»iibmi»«i«bbb»«it«»«»««)p>i«»«»bs»«bb««ii»v.­tudtok szervezkedni és ha tudnátok és esze­tek volna, már régen szervezkedtetek vol­na, hanem azért, mert be fogjátok látni, hogy az emberek, akikkel szemben ti ösz­s-zeállni akartok, bárányszelid. derék és jó emberek, teli önzetlenséggel és üzleti szo­lidsággal. Nem, drága fogyasztók, ti nem fogtok szervezkedni. Visznicnél áttörtük az orosz utóvédállásokat. - Az ellenség kiürítette a Ceremosz-vonalat. — A Zbruc határfolyón 50 kilométer szélességben kikíiz­döffük az átkelést. BUDAPEST, julius 31. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) A Casinu-völgy mindkét oldalán az ellenség ismételten nagy erőkkel támadott- A völgytől északra tel­jesen visszavertük, a völgytől délre levő magaslatokon elülső árkainkat hatalmába kerítette. Bukovinában az oroszok tegnap is jelentékeny ellenállást tanúsítottak. A szövetséges csapatok harcok közben a Ja­kobeni-Fundul- Moldovi- Schipoth vonaltól keletre nyomulnak előre. A Kutyn tul előre, törő hadosztályok kikiizdötték a felső Sze­reíh-vonalat. A Pruth és a Dnyeszter kö­zött az ellenséget a Snyátintól északra és Zalescykltől délkeletre levő állásaiból he­ves harcok árán kivetettük. A Dnyeszter­től északra Krziwezénél török csapatok be­vált vitézséggel elfoglalták az ellenséges árkokat. A Zbrucon osztrák-magyar és né­met csapatok 50 kilométer arcvonalszéles­séghen sok helyütt kiküzdötték az átkelést a keleti partra. Volhiniában eredményes ro­hamé s a na t válta 1 kozá so k­A VEZÉRKAR FÖNÖKE. BERLIN, julius 31. A nagy főhadi­szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér­tábornagy arcvonala: Böhm-Ermolli vezér­ezredes hadcsoportja: Az előretörő táma­dási kedv Galíciában és Bukovinában ujabb sikert hozott. A német és szövetséges csa­patoknak a Zbruc határfolyót a Husyatintól északra fekvő vidéktől egészen a Skálától délre levő vidékig 50 kilométer szélesség­ben a legelkeseredettebb ellenállás dacára német és magyar-osztrák hadosztáyok sok­helyütt átlépték. A török csapatok is ismét tanúságot tettek régi vitézségükről. Amint julius elején rendithetetlen kitartással da­coltak az oroszok tömegtámadásaival, az­után gyors győzelmi rohamban az ellen­séget a Zlota-Lipától az északi Szerethig visszavetették, ahol állást foglalt, ugyanígy foglalták el tegnap harci kedvtől duzzadó rohammal a makacsul védelmezett álláso­kat, Zbruc menti Hivránál a Dnyeszter és a Pruth között a szövetséges csapatok Cser­novic irányában harcok között elfoglalták Vorincanka és Sniatyn helységéket­József főherceg vezérezredes arcvona­la: Német vadászok erőteljes rohammal át­törték az orosz utóvédállásokat Visznicnél. Az ellenség ennek következtében kénytelen volt a Csereraosz vonalat kiüríteni és kelet felé vonult vissza. Az Erdős Kárpátokban a déli Szereth felső folyásánál is, valamint a Moldova és Szucsava mindkét partján támadásunkkal kelet felé tért nyertünk. Ezeknek a sikereknek a hatása alatt az oro­szok a Mesti-Ganesti szakaszon feladták elülső állásaikat. A Berecki hegységben az ellenség folytatta támadásait. A nap folya­mán ötször támadott a Mlagura és a Mgr. Cainului ellen anélkül, hogy valami ered­ményt ért volna el. Tovább délre egy ez­redünket az ellenség egy előretörése egy tovább nyugatra fekvő magaslati állásba szőriíotta vissza­Mackensen vezértábornagy liadcsoport­jánál és a macedóniai harcvonalon a hely­zet változatlan. LUDENDÖF" Isö főszállásmester. (Közli a miniszter elnöki sajtóosztály-J

Next

/
Thumbnails
Contents