Délmagyarország, 1917. január (6. évfolyam, 1-24. szám)

1917-01-03 / 1. szám

V Szerkesztőség; SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A szerkesztőség felefonja: 305. ELŐFIZETÉSFÁRA : egész évre 28.— K. negyedévre félévre . . 14.— K. egy hónapra Kffyes szAm ára ÍO fillér. 7.- K. 2.40 K. Kiadóhivatal: SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. A kiadóhivatal telefonja: 81. Szeged, 1917, VI. évfolyam, 1. szám. Szerda, január 3. LEGÚJABB. BERN: A Newyork Herald párisi ki­adása szerint Mexikóban a válság elkerül­hetetlen. Caranza elnök megtagadta a Mexi­kó és az Egyesült-Államok közlött kötött egyezség aláírását és visszahívta a mexikói követet, amit a washingtoni kormány sér­tésnek fogott fel és ennélfogva nem fog beleegyezni a tárgyalásoknak Mexikó által kivánt folytatásába. QBNF: Az Agence Amerikain jelenti Valparaisoból, hogy a Tinto nevü német cir­káló hajó, mely Cafbugo kikötőjéből elmene­kült, sok hadiszert és nagyobb számú inter­nált német hajós-tisztet és matrózt vitt ma­gával. A Csendes-Oceánon levő antant-hajó­kat figyelmeztették, hogy óvakodjanak a né­met cirkálótól. AMSTERDAM: A cári családnak a ki­senevi fölhadiszálláson való tartózkodásakor ott volt Ferdinánd oláh király, Mária király­né és Károly trónörökös is. A látogatás több napra terjedt. Megjelent a főhadiszálláson Bratianu miniszterelnök is, aki két órás ki­hallgatáson volt a cárnál. Hir szerint arról volt szó, hogy megállapítsák. Románia vég­leges székhelyét, ha a Jassyban való tartóz­kodás a fenyegető hadiesemények folytán lehetetlenné válna. HÁQA: A Times jelentése szerint Cail­laux, volt francia pénzügyminiszter a béke érdekében való agitáció Céljából Rómába utazott, ahol az olasz semlegespárti körök­ben németbarát hangulatra talált. Ajánlotta a francia-olasz együttműködést, mert Né­metország hajlandó békülékeny magatartást tanúsítani Franciaországgal és Olaszország­gal szemben, míg Oroszországgal, Romániá­val szemben és a Balkánon szabad kezet akar, hogy igy kárpótlást szerezhessen a Franciaországban ihozott áldozatokért. A Times szerint Németország eme feltételeiről az olasz kormány tudomással bir. BÉCS: A szerencsétlen véget éri Thal­lóczy Lajos utódjául Rakodczay Pál volt horvát bánt emlegetik, Szerbia polgári adlá­tusi tisztségének betöltésére. GENF: Marseillei lapok jelentése sze­rint a Gaulois francia sorhajó elsülyedése­kor 81 ember halt meg és nem négy matróz, mint a francia tengerészeti miniszter jelen­tette. LUQANO: Olasz lapok jeleintése sze­rint Caillaux Rómában való tartózkodása­kor kihallgatásra jelentkezett a pápánál, de nem fogadták. Sovejáf elfoglaltuk. - Dobrudzsában az ellenséget Macinra vetettük vissza. - 1300 foglgot ejtettünk és sok hadianyagot zsákmányoltunk. BUDAPEST, január 2. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Dobrudzsában visszavetettük az ellenséget Macinra. Moíd vában a szövetséges haderők Braüa és Fo­csáníi védelmi vonalai előtt állanak. József főherceg vezérezredes arcvo­nalának déli szárnya tegnap különösen Pau­lesci és Sovejia területén haladt előre. Itt és Harjátóí délkeletre csapataink rohammal elfoglaltak több ellenséges állást. Staniislaunál visszavertünk orosz por­tyázó osztagokat. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Berlin, január 2. A nagy főhadi­szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér­tábornagy arcvonala: Rigától délre, Düaa­burgtól délnyugatra és StanfeHautól nyugat­ra orosz portyázó különítmények vállalko­zásai eredménytelenek maradtak. József főherceg vezérezredes arcvona­la: A Trotusul-völgytöl délre a Faltucanu­hegvhát, amelyért sok harc folyt, hirtelen rohammal a németek birtokába került. A Berecki-hegységböl a Szereihez vezető völ­gyek mentén támadásunkkal visszavetettük az ellenséget, az Ojtoz-völgy két oldalán csapataink rohammal több magaslati állást foglaltak el. Soveját, a Susita-völgyben el­foglaltuk; orosz-román előretöréseket visz­szavertünk; 300 foglyot szállítottunk be. Madkensen vezértábornagy hadcsoport­ja: A IX. hadsereg az oroszok utóvédeit heves utánnyomulással visszaverve, továb­bi hátrálásra kényszeritettük. Nyugatról és délről német és osztrák-magyar csapatok Focsáni és Fundani állásaihoz közelednek. Több mint 1300 fogoly és sok hadianyag jutott a fáradhatatlan üldözők kezére. A Buzeu és a Duna között az ellenség védi hídfőjét. • i sf Dobrudzsában, Brailától keletre német és bolgár csapatok elfoglalták a szívósan védelmezett orosz állásokat és Macinra ve­tették vissza az ellenséget. Ezekben a har­cokban a pomerániai 9-ik gyalogezred tün­tette ki magát. ' LUDENDORFF, első föszállásmester, (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Váltakozó harcok nyugaton. Berlin, január 2. A nagy főhadi­szállás jelenti: Albrecht württeinbergi her­ceg vezértábornlagy hadserege: Az Ypern­hajlásban élénk tüzérsági tüz. Angol kézi­gránát-támadásokat visszavertünk. A trónörökös hadcsoportja: A Cham­pagneban, az argonmi erdőben és a Maas keleti partján német támadó csapatok és járőrök benyomultak a franciák árkaiba; parancs szerint visszatértek és foglyokat és zsákmányt hoztak magükkaf. Egy angol nagy harci repülőgép kezünkre került. LUDENDORFF, első föszállásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Macedóniában nincs esemény. Berlin, január 2. A nagy főhadi­szállás jelenti: A macedón arcvonalon nincs klönösebb esemény. LUDENDORFF, első föszállásmester. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) BUDAPEST, január 2. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc­| tér: Lényeges esemény nem történt. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök 'lelyettese. Az olasz fronton a helyzet változatlan. BUDAPEST, január 2. (Közli a mi­niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz har©« téren a helyzet változatlan. HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese,

Next

/
Thumbnails
Contents