Délmagyarország, 1915. május (4. évfolyam, 103-128. szám)

1915-05-01 / 103. szám

Íl«rkeirt6ség Itárész-otca 9. TeSzSnasxátB: 3C5. ©gyes szára ára 19 ESér. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egészévre . K24 — félévre . . K 12 — negyedévre K 6 — egy hónapra K 2 — ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28 — félévre . . K 14.— negyedévre K T— egyhónapraK 2-40 : Kiadóhivatal Kérész-utca • Telefonszám: 81, Egyes szám ára 10 Hllér. Sieged, 1915. IV. évfolyam 103. szám. f^ti Szombat, május 1. Jelentős sikerek nyugaton és keleten. (Ollokírehenf bombázzák a németek. — Elvágták a németek a varsó-szentpéfervári vonalat.) Hónapok óta alig jött olyan nagyjelen­tőségű közlés, mint ma, május elsejére. A német nagyvezérkar beszámol ugy a nyu­gati, imint a 'keleti harctér óriási eseményei­ről. A nyugati harctérről egy hét óta igen jó hírek érkeztek s a jelentéseket betetőzi a inai közlés, amely szerint a németek áttör­ték a francia—angol—belga balszárnyat (minden jel szerint Ypres körül) és eljutot­tak a francia tengerpartig s megkezdették Dünkirchen bombázását. Ezenkívül is csupa olyan dolgok történtek, amelyek a néimet fö­lény határozott dokumentumai. A jelentés igy hangzik: Berlin, április 30. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: A tengerpar­ton ellenséges repülők élénk tevékenysé­get fejtettek ki. A repülök bombái Osten­dében csak házakban okoztak jelentékeny kárt. Dünkirchen várát tegnap tüzérségi harc alá vettük. Flandriában a nap különös esemény nélkül telt el. Éjjel az ellenség Steenstaíte és Het-sas közt támadott, a harc még folyik. A csatorna nyugati part­ján Steenstatíe, Het-sas helységek közelé­ben a hídfőket kiépítettük és erősen tart­juk. A csatroiiálól keletre, Yperntől észak­ra a zuávok és türkök támadást .kíséreltek meg jobbszárnyunk ellen, a támadás tü­zünkben összeomlott. Champagneban Le­mesniltöl északra a franciák semmit sem voltak képesek visszafoglalni a tőlük teg­napelőtt elragadott hadállásból. Az ezer méter hosszúságú és 300 méter szélességű erödcsoporíot egész terjedelmében átépi­tettük és tartjuk. Az Argonneokban csapa­taink Le íour de Paristól északra roham­mal bevettek egy ellenséges lövészárkot, egy tisztet és 30 főnyi legénységet elfog­tak és az elfoglalt terepet az ellenségnek több rendbeli ellentámadásával szemben is megtartották. Cornaynél, az Argonneok keleti szélén egy ellenséges repülőgép le­zuhant, utasai meghaltak. A Maas és Mo­sel közt a franciák tegnap a Maas magas­latokon általunk elfoglalt hadállásokat eredménytelenül támadták. — Flíreytöl északra ís az ellenség nagy veszteségei mellett ineghiusulí egy francia támadás. Á Maas magaslatokon április 24-töl 28-ig vivőit harcokban a franciák csupán fog­lyokban 43 tisztet, köztük 3 ezredparancs­nokot és kerekszámban 4000 főnyi legény­séget vesztettek. Iiarwich erődre, Anglia keleti partján, ma éjjel bombákat dob­tunk. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Dünkirchen ostroma tehát .megkezdő­dött. Minden jel szerint a 30 és felesek, na meg a jó öreg 42-esek megteszik itt is a ha­tást és akkpr... akkor Calais következik! Dünkirchen és Calais — itt kezdődik csak. Angim végzete. A britt óriás gyávasága e két vár elfoglalásával kifelé is meg fog nyi­latkozni. Most már nem páholyból fogja a tragédia eseményeit élvezni, hanem a bom­bák beesnek a páholyba is, a szigetország­ba. Nem lehetetlen, hogy Dünkirchen elfog­lalása — amiben méltán hihetünk, — olyan diplomáciai fordulatot vált ki, amely kiha­tással lesz az egész világháborúra, termé­szetesen Németország, a monarchia és Tö­rökország javára. De a keleti harctéren is rendkívüli ese­ményről érkezett hir. Hindenburg zseniális sakkhuzása ott borította íel az orosz hadve­zetőség terveit, ahol legkevésbbé várták. A német nagy vezérkar közli: Orosz­ország északnyugati részében operáló haderőnk eíöcsapatai tegnap széles arc­vonalban elérték a dünaburg—libaui va­sutvonalat. Komoly ellentállást az azon a vidéken levő orosz csapatok, — köztük a Merne! elleni rablóhadjáratban résztvevők maradéka, — eddig sehol sem kiséreltek meg. Jelenleg Sawli körül vannak harcok folyamatban. Kálváriánál az oroszok na­gyobb támadásai nagy veszteségük mel­lett meghiúsultak, öt tiszt és ötszáz főnyi legénység sebesületienül került kezünkre. Tovább délre is Kalvarja és Augostow kö­zött kudarcot vallottak az oroszoknak el­lenünk if'vézPtt előretörései. A legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A dünaburg—libaui vasúti vonal egész északon van és arról nevezetes, hogy .érinti Oroszország legelső kikötőjét, Libaut, va­lamint arról is, hogy a Varsó és Szentpéter­vár közt levő kettős vágányu vonal itt vezet át. A németek tehát részben elzárták Libaut, másrészt elvágták Szentpétervárt, az orosz fővárost a legfontosabb vártól, Varsótól. — Szinte át se lehet tekinteni az eredmény ki­ható erejét. Talán az egész hadjáratot befo­lyásolja majd. És még egyet mutat, ragyogó világossággal: Hindenburg tábornagy ki­fogyhatatlan zsenialitását. Hisz az oroszok főerejüket éppen az ellenkező ponton kon­centrálták — a Kárpátokban. Átcsoportosi­tották seregeiket, mint a lavina gördültek országunk felé s piára tudjuk, hogy az ellen­ség terve itt kudarcot vallott. S a kudarcot most betetőzi a legészakibb eset. Ez kivált­képen fáj az oroszoknak, ami nem csoda, mert a büszke Szentpétervárt érinti megle­hetősen közelről, A német offenzív szellem most kezdi igazában éreztetni erejét ugy nyugaton, mint keleten is. Ugy látsziik, a harctereken meg­érett már a helyzet s rövidesen óriási ese­mények következnek. Az alkalmatlanok behívása Bécs, április 30. A M. T. I. jelenti, hogy a Fremdenblatt, az Ostrauer Zeitung egy cik­két reprodukálja, amely többek között igy szól: Hivatalosan köztik, hogy a legénység­hez tartozó ama katonákat, kiket katonai or­vosok „ez idő szerint alkalmatlanoknak" mi­nősítenek és akiknek nincs igényük rokkant­nyugdijra, a háború további folyamán nem vetik alá ujabb felülvizsgálatnak, hanem te­kintet nélkül szolgálati alkalmatlanságuk ide­jére, a pót zászlóaljaknál felállított üdülő osz­tagokhoz fogják beosztani. A .hadügyminisz­ter e rendelkezése visszaható erejű. Azokat akiket a háború kezdete óta felülvizsgálat ut­ján mint ideiglenesen alkalmatlanokat sza­badságoltak és akiknek rokkantnyugdíjra igé­nyük nincs, azonnal behívják. A bebivottaík díjtalanul utaznak a monarkia vasútjain és gőzhajóin tartózkodási helyükről oda, ahol jelentkezniük kell. Az utazási jegypénztárak­nál katonai (okiratokkal, ilyenek hiányában a községi elöljáróság által hitelesített igazol­vánnyal igazolhatják személyazonosságukat.

Next

/
Thumbnails
Contents