Délmagyarország, 1915. április (4. évfolyam, 78-102. szám)

1915-04-01 / 78. szám

Szeged, 1915. !V. évfolyam 78. szám. Csütörtök, április I. LEGÚJABB. Negyvenezer oroszt fogtunk el. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K 24-— félévre . . K 12-— negyedévre K 6'— egy hónapra K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K28 — félévre . . K 14.­negyedévre K 7 — egyhónapraK 240 Kiadóhivatal Kárász-ntca • Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 Dllér. Smketztéség Kárász-utca Telefonszám: 305. 1Egyes szám ára 10 Elfér. Budapest, március 31. A munkapárti klubban Tisza István gróf miniszterelnök el­mondotta, hogy őfelsége a király, aki öt teg­nap egy órás kihallgatáson fogadta, pompás egészségnek örvend. Az uralkodó minden részletre kiterjedő érdeklődéssel kiséri az eseményeket. A miniszterelnök hallgatósága jóleső érzéssel hallgatta Tisza fejtegetéseit. Berlin, március 31. Április 1-én van szá­zadik évfordulója Bismarck születésének. Az egész országban emilék-ünnepélyek lesz­nek. A császár rendeletére Berlinben a Bis­marck szobornál lesz a hivatalos emlék-ün­nep. A szobrot feldíszítették fekete-fehér-vö­rös szalagu babérkoszorúkkal. London, március 31. A Matin newyorki jelentése szerint a Prinz Eitel Friedrich se­gédcirkálót értesítették, hogy legkésőbb áp­rilis 1-én este hét órakor Newport News ki­kötőjét elhagyni tartozik. Genf, március 31. A níieuporti Yser-hídat a német nehéz ütegek az ellenséges ihajóüte­gek heves tüzelése közben szétrombolták. A francia hadvezetőség a lassú menietelü har­cokat főképpen azzal mentegeti, hogy csak árkásztámadások történnek, melyeik során eddig 7000 kilogrammnyi robbanóanyagot használtak el. Lisszabon, március 31. Portugáliában a helyzet rendkivül komoly. A köztársaság elnöke ellen, mert a parlament jogaiba bele­avatkozott, megindították az eljárást. Azon­kívül titkos összeesküvéseket is lelepleztek. A lapok hangoztatják, hogy rövidesen kitör a forradalom. Athén, március 31. Az angolok Alexan­driában hatvanezer embert vontak össze, hogy Szmirnát megszállják. Bukarset, március 31. A Dardanelláknál a helyzet változatlan. Az orosz flotta teg­nap a Boszporusnál az ereglii bányavidéket bombázta. Kétezer lövést adtak le. Kilenc vi­torlás elsülyedt. Az orosz flotta délben visz­szavonult. Rotterdam, március 31. Kilencszázezer munkás felmondására az angol bányatulajdo­nosok azt válaszolták, hogy az általános bér­emelés nem engedélyezhető. Miután a mun­kások kitartanak követeléseiknél, nagy sztrájk várható. m A márciusban lefolyt harcok nagy he­vességére és csapataink ti'aláitime/gvetö hő­siességére lehet következtetni Höfer leg­utóbbi jelentéséből, amely (hirül adja, hogy március elseje Qta több mint negyvenezer orosz foglyot ejtettünk. A márciusi nehéz harcoknak jó része a Kárpátokban folylt le, a hol az utóbbi időben ,is éjjel-nappal dörögnek az ágyuk és irtózatos csaták, rettenetes üt­közetek mennek végbe. A hivatalos jelentés már napolk óta leg­főképen a kárpáti harcokkal foglalkozik. Az oroszok hihetetlen erőfeszítéseket tesznek, hogy a másfélszáz kilométeres kárpáti front valamelyik szakaszain, a mi defenzív állásun­kat benyomni tudják, de minden kísérletük véres kudarccal végződik. Tegnap Luplkovtól délre és keletre fekvő területen voltak nagy küzdelmek, melyekben uj orosz erők újból támadtak. A lupkoivi nyereg és az uzsoki há­gó között még mindig imakacsul folyik a harc; azonkívül Cisnától északra és Kalimi­cától északkeletre fekvő magaslatokért har­colnak. Dacára, hogy megá'llapitást nyert, hogy az oroszok már belevitték a küzdelem­be a Przernyslnél felszabadult orosz erőket, de ez a friss, pihent ellenséges megerősités sem használt, az oroszok támadása sikerte­len maradt. Valószínűleg még sokáig fog tartani a kárpáti frontunkon a harc és a döntés még messzi van, mindazáltal abból a körülmény­ből, hogy egy hónap alaltt negyvenezer oroszt fogtunk el, már nagyon sokat lehet előre látni. Az oroszok végre is kénytelenek lesznek feladni lehetetlen vállalkozásukat, inert a Kárpátok érc-szikláin kivül a mi hon­védeink elszánt bátorsága is feltartóztatja őket. Höfer altábornagy jelentését itt közöl­jük: Budapest, március 31. A kelet-beszkidi arcvonalon a nap nyugodtabban telt el. Kelet felé, a szomszédos szakaszokon a harc to­vább tart. Cisnától északra és Kalnicától északke­letre fekvő magaslatokon az ellenségnek éj­jel is megismételt több rohamitámadását visz­szavertük. Az uzsöki szorostól észalkra az el­lenség súlyos veszteségei mellett szintén meghiúsultak az oroszoknak éjjeli támadásai. További 1900 embert elfogtunk. A többi arcvonalon lényeges esemény nem történt, csak tüzérharcolk voltak. Március elseje óta az ellenségnek ösz­szesen 183 tisztjét és 39.942 főnyi legénysé­gét fogtuk el és 68 géppuskát zsákmányol ttin'k. Höfer altábornagy a vezérkari főnök helyettese. AZ ENTENTE SZERBIÁT OFFENZÍV HADJÁRATBA AKARJA UGRATNI Szaloniki, március 31. Az Utóbbi napok­ban a vasúti kocsik százai rengeteg mennyi­ségű hadi anyagot szállítottak Szerbiába. Azonkívül angol és francia gőzösölk repülő­gépeket, niotorcsoinakokat, muníciót, ágyút, lisztet, ruhát, kötszereket, kőszenet visznek Szerbia felé. A szövetségesek azt szeretnék, ha Szerbia folytatná a harcot a monarchia el­len, pedig ebben a szerencsétlen, járványok pusztította országban már senki sem kívánja a háború folytatását. Három nappál ezelőtt francia és angol repülők indultak el Nisbe és Belgrádba, , GOLTZ TÁBORNAGY A ROMÁN KIRÁLY ELŐTT. Bukarest, március 31. Goltz pasát Buka­resti tartózkodása alkalmával Ferdinánd ki­rály kihallgatáson fogadta. A tábornok Bra­tianu miniszterelnökkel is tanácskozott. Bu­sche német követ Goltz pasa és kiséretének tiszteletére a Joekey-Clubban d iszlak ornát adott, amelyen az osztrák-magyar követség tagjai Czernin gróffal az élükön, továbbá Saf­fy bég török és Vremdenburg hollandi követ is részt vették. ROMÁNIÁVAL HELYREÁLLT A BUKOVI­NAI KÖZLEKEDÉS. Bukarest, március 31. A Dimineata tudó­sítója jelenti Biurdutjeniből: A Csernovic mellett levő Pruth-hidat, a melyet az oroszok megrongáltak, már helyre­állították és átadták a forgalomnak. Az osz­trák és magyar külügyminisztérium értesítet­te erről a román kormányt azzal, hogy a for­galom Romániával Burdujenín keresztül is­mét megkezdhető. A román kormány hozzá­járult a javaslathoz s a román vasutak most már Burdüjenin keresztül ismét közlekednek lekánáig, ahonnan a rendes módon osztrák vasutah viszik tovább az utasokat Csernovis­ba.

Next

/
Thumbnails
Contents