Délmagyarország, 1915. február (4. évfolyam, 29-52. szám)

1915-02-02 / 29. szám

i$$0rfc««st&»ég SárÍMs-atée* ft í&jfw m&m ára Sfö&tr. ELÓFlZETÉai Afi SZEGEDEN Srrc . X 'Hr— fólérrt . . K S2-­jwsjiywiévw K fr— agyhénopra K 2-— .nm^J ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN ogéai évre K 28— tétévr* . K 14.­negyedévre K 7-— ery hónapra K 2 48 Kiadóhivatal KArász-aica 8. Telefonszám: 81. EGYRA KZ*H ára IS SMt. Sieged, 1815. IV. évfolyam 2 ?9 szm Kedd, február 2. ész Minden jel szerint nagyfontosságú ese­mények történnek Magyarország határain. A harctéri események fontosságát semleges és vei in i-k 'harcban álló hírforrások jelzik. így a londoni Daily News jelenti! Pétervárról, hogy egy nagy csal a é Kárpátoktól északra lesz az uj hadjárat megnyitó fázisa. Az osztrák és magyar hadvezetőség igen erős. haderőt állit fel 130 kilométer frontra, mely a Duklától ke­letre fekvő átjárókat és, szorosokat védelme­zi. Ennek a hétnek az első napjaiban az osz­trák-ingyar csapatok egy kevéssé előre ha­ladtak. Ez azonban nem nyugtalanítja az oro­szokat. mert eddig ezen a vidékem a legjobb eredményeket 'érték el, amennyiben az osz­trák-magyar csapatokat a sárii erdőkből ki­csalták a GáMcia felé lejtösödő nyílt terepre. A küszöbön álló csata ugy a szerbiai, mint a bukovinai harcokra befolyásául lesz. Azoknak a hadműveleteknek, amelyek ezen a vidéken várhatók, sokkal nagyobb jelentőséget kell tu­lajdonítani, mint a közép-lengyelországi ösz­szecsapásoknak, ahol most az orosz harcvo­nalnak kevésbé fontos helye vain. Az oroszok a kacskaringós osztrák-magyar vonalat felde­rítő útjukban megállapították, hogy Majd ara­kától keletre s csak kis távolságra a buko­vinai harctérről nagyobbszabásu osztrák-ma­gyar fegyveres erő áll. Jól járható szoros ve­zet a majdankai erdőkön keresztül a Pruth­völgyőn, át a vasút felé, amely Bukovinán keresztül Kolomea felé visz. Messzebb keletre egy másik ut var, Kirlibaba felé. Az egész vo­nalon s főleg azon a helyen, ,aíhol a természet is kizárja, hogy akár az egyik, akár a másik sereg megkezdje a harcot, nagy hézagok van­nak. A Dunajec melletti sereg az összekötő kapocs a magyar vonal s a lengyelországi német hadállások között. A Corriere della Sera jelenti Pétervárról: Az osztrák-magyar seregek kárpáli offenzívája egyre nagyobb terjedelmet ölt. Észrevehető, hogy a harcvo­nal egyre szélesebbé válik és hogy német erő­sítések érkeztek. Ami ennek a meglepő osz­h'ák-niagyar előnyomulásnak célját illeti, azt hiszik, hogy az osztrák-magyar csapatok erős védelmi vonalat akarnak készíteni, mely mint valami bevehetetlen gát Zárja el a Kárpátok szorosait és megakadályozza az oroszoknak Magyarországba való betörését. A déli harctérre vonatkozólag szintén ér­dükes hirek érkeztek. Szófiai jelentés szerint :iz ottani Kambana mai vezércikke kifejti, h(>gy nemcsak 1912-ben, de már azelőtt is Bulgáriává nézve végzetesnek bizonyult a la szerbekkel való barátkozásraak kísérlete. Ne szerbekkel való barátkozás, de — hanigsu­(A'ozza a nevezetes ai'kk — Szerbia megsem­misít esc legyen a bolgár politika jelszava. Minden vágyunknak, minden cselekvésünknek az legyen a rugója, hogy a szerb királyság leverését siettessiik. A Kambana egyben jelenti, ihogy az uj szerbiai offenzívát a németek és magyarok oly arányokban készítetlek elő, hogy minden ku­darc lehetősége teljesen ki van zárva. A Kambana végül megjegyzi, hogy Ausztria­Magyarország a legközelebbi napokban más­félmillió uj katonát visz az északi harcvonal­ba, A Hőfer-féle jelentés. Budapest, február 1. (Közli a miniszter­elnöki sajtóosztály.) Orosz-Lengyelország­ban és Nyugat-Galíciában tegnap élénk harci tevékenység folyt. A legtöbb helyen az ural­kodó kilátási viszonyok következményekép­pen számos felderítő ütközet és csatározás volt, amelyek számunkra némely szakaszon helyi síkereket eredményeztek. A Kárpátok­ban az általános helyzet legutóbbi esemé­nyek óta változatlan. A Lupkovs-nyereglöl nyugatra ujabb orosz támadást visszautasi­íottunk. Az Erdős hegységben lefolyt ütkö­zetben az ellenség 5 tisztjét és 800 emberét elfogtuk, 2 ágyút és 2 géppuskát zsákmá­nyoltunk. Bukovinában semmi lényeges ese­mény nem történt. A déli hadszíntéren a helyzet nem változott. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. orosz csapateltolások a kár­páti harcok miatt. A Grazer Tagespost jelenti: Felsőma­gyarország az ellenségtől immár meg van tisztítva. Csapataink helyenkint már Galíciá­ban nyomulnak előre. Az oroszok összvesz­tesége óriási A kárpáti nyomás folytán az oroszok nagyobb jelentőségű csapateltoláso­kat eszközölnek. A kárpáti események az egész orosz küzdelemre nézve nagy jelentősé­Találgatják, hogy mit akarunk Szerbiával. Rotterdam, február 1. A Times Ausztria­Magyarországnak Szerbia ellen tervezett ujabb üííenzivájáróL írván, azt a megjegyzést teszi, 'hogy a monarchiából és Németország­ból erre vonatkozólag érkező hirek annyira ellentmondók, hogy nem lehet •megbízhatóan tájékozódni. Csak a Szerb ából érkező jelen­tések alapján lehet helyesen eligazodni. A Times közöl Is egy kragujeváei értesítést, a mely azt mondja, hogy ha az osztrák-magyar hadsereg az utakat járhatóvá tudná is tenni, akkor is csak ugy remélhetnie sikert, hogy ha sokkal nagyobb hadsereget indítana Szer­bia cililen, mint novemberben. Nagyon kétsé­ges azonban, hogy ez lehetséges-e, mert az orosz harctérről nem lehet elvonni n csapato­kat, igy, ha Oroszország is megsegíti Szer­biát, aligha lehet komoly veszedelemtől tar­tani. a Szövetséges csapatok áttörése. A Times katonai munkatársa nagyon va­ilószipünek tartja, hogy a német haderő nem­sokára meg fogja kísérelni a szövetséges csa­patok jobbszárnyának áttörését, hogy igy Pá­ris elé nyomuljon. Török győzelem az orosz határon. Konstantinápoly, február 1. A ntllli táv­irati ügynökség isáni tudósítójától táviratot kapott az orosz határ közeléből. A távirat szerint a török csapatok egy hét óta vissza­verték az oroszoknak Norpitköprü ellen inté­zett támadását. Az oroszok számbeli túlsú­lyúk ellenére is futva menekültek, 250 halot­tai hagyva hátra. Menekülésük közben több török falut felgyújtottak és gyermekeket gyilkoltak. (M. T. 1.) TIZ fok hideg lengyelországban. Krakó, február 1. a Russkoje Sliovo sze­rint Orosz-Lengyelországban a 'hőmérséklet jelentékenyen csökkent s a hideg most — 10 írek Celsius. A folyók és a patakok befagy­nak. az olasz sajtó győzelmet jósol fegyvereinknek. Róma, február 1. A Mattino haditudósi­tójának jelentései alapján arra a következte­tésre jut, hogy az orosz hadsereg ellenállá­sának teljes összeomlása küszöbön áll és ta­vaszra a németek döntő támadást intéznek a franciák ellen. A cikk arrd a végeredményre következtet, hogy a győzelem feltétlenül a németek részén lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents