Délmagyarország, 1915. január (4. évfolyam, 1-28. szám)

1915-01-01 / 1. szám

Kárósa-mta TtEisSaaHKEtes SS®, ára i@ ELÖraETÉSa Ál SZEGEDEM sgéaeéw«. KM*— Ifilém . . Ecgftsdém * S"— e^yWflMfpí'a K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEK agés* ém . K 28 — félém . . K14,­Begyedém K T— egyhónapiak 2-40 3SSS Kiadóhivatal Kérész-utca Telefonszám; Sí. Egyes szán ára !» flllér. Szeged, 1915. 44 IV évfolyam I. szám. Péntek, január I. "W^Bi-W SEKttBZ'i'JtSJV.KÍ eze A német hivatalos jelentés a legkelle­mesebb újesztendei üdvözletét küldi egész Németországnak és a Monarchiának, vala­mint az ozmán birodalomnak. A német hi­vatalos jelentés egyszerűen beszámol arról, hogy a döntő harcokban hány ezer oroszt fogtak el, hány ágyút és gépfegyvert zsák­mányoltak. A magyar miniszterelnöki sajtó­osztály közlése szerint a hivatalos jelentés igy hangzik: Berlin, december 31. A Wolíi-ügynök­ségnek a nagy főhadiszállásról szerzett ér­tesülése szerint a Lengyelországban harcoló német csapatok a lodzi és lovici harcokkal kapcsolatos üldözés során több mint 56 ezer foglyot ejtettek és sok ágyút ós gépfegyvert zsákmányoltak. A Lengyelországban no­vember 11-én megindult offenzivánk összes zsákmánya tehát ezzel 136 ezer hadifogoly­ra, 100-nál több ágy ura és 300-nál több gép­fegyverre emelkedett. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez csakis Lengyelországra vonatkozik és abszolúte nem érinti a galiciai, bukovinai és kárpátoki harcokat, illetve az itt elfogott orosz töme­geket. A német hivatalos jelentés főként az orosz centrumra vonatkozik és csak kis részben érinti az. orosz jobb oldal vesztesé­gét. Az orosz centrumot tehát mégis csak döntőleg sikerült megverni, hiszen egy of­fenzíva gyümölcse a 136 ezer fogoly, a 100­nál több ágyú és a 300-nál több gépfegyver. Az igaz, hogy az offenzíva másfélhónap óta tart, szakadatlanul, de ebből ,a tényből le kell vonnunk még azt az igazságot, hogy ilyen óriási offenzívával, ötven nap óta tartó har­coknál az oroszok halottakban és sebesül­tekben sokkal de sokkal többet veszítettek, mint foglyokban. Erről azonban abszolúte nem lehet még csak megközelítő statisztikát se készíteni., A Hőfer-féle jelentés igy hangzik: Budapest, december 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) A tegnapi napon az oroszok Bukovinában és a Kárpátokban élénkebb tevékenységet fejtettek ki. Csapa­taink a Stuztava folyónál, a Czeremos felső vidékén tovább nyugatra a Kárpátok gerin­cein, azután a Nagyág völgyében, Ökörme­zönéi, — ahol tegnap az ellenségnek egy tá­madása súlyos veszteségük mellett meghiú­sult, — végül pedig a Latorca legfelső vidé­kén és az uzsoki szorostól északra állanak. Ettől a szorostól nyugatra az ellenségnek, amely az előnyomulást beszüntette, egyetlen egy kárpáti átjáró sincs birtokában. Gorlice vidékén és Zakliczyntól észak-keletre az oroszoknak tegnap és múlt éjszakán át is folytatott heves támadásait mindenütt visz­szauíasitöttuk. A Nida mentén nyugalom volt. Tovább északra a szövetségeseik tá­madása előrehalad. Przeraysl előtt megálla­pítottuk, hogy az orosz járőrök osztrák-ma­gyar egyenruhát viseltek. Az ellenség tiszt­jei és legénysége, akik ezzel a meg nem en­gedett hadicsellel élnek, nem igényelhetik a nemzetközi egyezmények és hadiszokások kedvezményeit. liöíef altábornagy, a vezérkari főnöik helyettese. A jelentésben emiitett Stuzta/va és Cze­remos folyó Bukovinában van, igy az oro­szok jóval lejebb vanak már Csernovicnál és Románia különösen azóta nyilatkozik meg a monarchia -mellett, amidőn elég kö­zelről szemlélheti az oroisz hordák orgyilko­sokhoz méltó vandalizmusát. A hivatalos je­lentés szerint a Kárpátok legtöbb átjáróján kivül van már az ellenség és minden jel sze­rint az oroszok nyolcadik hadseregét az egész vonalon megvertük. Ez a hadsereg, melyet több hadosztállyal kiegészítettek, igen hatalmas; ez foglalta el Lemberget és vezére az oroszoknak egyik leghíresebb tá­bornoka Brusilow generális. Mégis csak döntő volt az a csapás, amelyet az oroszok balszárnyára Limanova mért. Meggyöngült ellenséges hadak állanak ottan, másodrendű csapatok, rosszul képzett legénység, hiva­tására méltatlan tisztikar, újonc és fegyel­met nem ismerő tartalék, mely a fegyverrel is alig tud bánni. Nézzétek meg, kik állanak e hadai szemben. A mi katonáink, akiknek magasztaíásába belefárad a költő éneke is, nemhogy a krónikás fáradt tolla ... HIVATALOS JELENTÉS DÉLRŐL. Budapest, december 31. (Közli a minisz­terelnöki sajtóosztály.) A balkáni hadszinté­ren a nyugalom tovább tart. Trebínjótöí ke­letre tüzérségi harc után visszavonulásra kényszerítettük az ellenséget. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. MIÉRT KÖTNE KÜLÖN BÉKÉT AZ OROSZ? A Washington Post legutóbb ideérkezett számában vezető helyen foglalkozik azzal a hirrel, hogy Oroszország a maga részéről hajlandó volna a béke megkötésére. A lap ifogoly. szerint a következő okoknak tulajdonítandó az, hogy Oroszország tultenné magát a szö­vetségesek ama megállapodásán, hogy csak együtt kötnek békét: Nem uj dolog, hogy Franciaország és Oroszország nem szívesen folytatják a háborút attól a pillanattól fog­va, amikor Anglia annak a kötelezettségének, hogy Belgiumot a tengeren nagy csapatok odaszállitása által felszabadítja, nem tudott eleget tenni. Anglia apátiáját szövetségesei­vel szemben, mutatja ujoncozásának lassu­sága és számos kudarca a német flottával szemben, mely Oroszországot a Balti-tenge­ren állandóan fenyegeti. Ezek miatt vonná ki magát Oroszország a háborúból. AMERIKA NÉPE AZ ÁNTÁNT ELLEN FORDUL. A londoni Morning Post jelenti Wa­shingtonból: A közvélemény helyesnek tart­ja azt a rendkívül éles jegyzéket, amelyet az Unió Angolországhoz Intézett. Több kon­gresszusi tag nyilatkozott ugy, hogy az amerikai közvélemény taár egyáltalán nem érez ugy az ánitánttal, mint a háború kezde­tén. Sok kereskedelmi és iparág pang, ami természetesen a közvéleményt is a háborút okozók ellen hangolja. KONSTANTIN KIRÁLY A GÖRÖG SEM­LEGESSÉGRŐL. Athénből jelentik: Konstantin király a diplomaták fogadásánál kijelentette, hogy Görögország a háború végéig meg akarja óvni semlegességét. — Ha valaki bennünket megtámadna, — mondotta a király — .akikor védekezni fo­gunk teljes erővel és esetleg szövetsége­sünkkel bármily ellenség ellen. A görög (király nyilatkozata nagy feltű­nést kelt az ántánt köreiben, ahol utóbbi időkben ütőkártyául igyekeztek kijátszani Görögországot az ántánt mellett. Hamis hí­resztelések ellentéteket .akartak támasztani Görögország és Bulgária közt, ez azonban mindig meghiusult. Most pedig a király nyo­matékos nyilatkozata után Görögország fel­tétlen semlegessége holtbizonyos. 16 ANGOL GÖZÖST ELFOGTAK A NÉ­METEK. A Coriere ditalia jelentése szerint tizen­hat angol gőzös nem érkezett meg rendel­tetési helyére a kitűzött időre. Valószínűnek tartják, hogy az angol hajókat a német flotta elfogta.

Next

/
Thumbnails
Contents