Délmagyarország, 1914. szeptember (3. évfolyam, 218-247. szám)

1914-09-01 / 218. szám

1 If«rkeiit6té{ Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. r Etf« szára ára 19 fillér. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K24-— félévré . . K 12 — negyedévre K O-— egy hónapra K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28-— félévre . . K 14.— negyedévre K 7-— egy hónapra K 2'40 Kiadóhivatal Kárász-utca t. Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér. Szeged, 1914. 111. évfolyam 218. szám. Kedd, szeptember 1. LEGÚJABB. Bécs, augusztus 31. A Fremdenblatt je­lenti: A nagy csatának ina van a hatodik napja. Csapataink csodálatra méltó kitartás­sal harcolnak. A harcvonalhói kitiiuü hirek érkeznek a mi javunkra. A visszatérő sebe­sültek csodákat mesélnek katonáink hősies­ségéről. A Neue Freie Pressze jelenti: Ma éjjel kedvező hirek érkeztek az általános hely­zetről. A harc tart és további lefolyása elé bizalommal tekintünk. A kraszniki győzelmet tárgyalva, a bé­csi lapok haditudősitásai megállapítják, hogy ama vereség folytán, melyet Lublin körül összegyűlt orosz erük szenvedtek, az orosz főerők jobbszárnya aligha lesz képes bele­avatkozni az események további folyásába. Az osztrák-magyar csapatoknak a kraszniki győzelmet követő sikerei teljessé teszik ezt az eredményt. A hadi tudósítások egyhan­gúan kiemelik az osztrák és magyar tisz­tek rendkívüli szívósságát és támadó szel­lemét, ami figyelemre méltó menetelés után az orosz haderőket menekülésszerű vissza­vonulásra kényszeritette. Egy Balzacból ide érkezett honvédhuszártiszt lelkesedéssel be­szél huszárairól és kijelenti, hogy ugy har­colnak, mintha ördögök volnának. A tisztek ugy támadnak, hogy kis se vonják kardju­kat: az orosz lovasokat elevenen akarják összefogdosni. A kozákok kitérnek a gyalog­ság elöl és nem várják be a lovas attakot sem; tüzéreink brilliánsan lőnek; a hadse­reg szelleme kitűnő. (Miniszterelnöki sajtó­iroda.) A hadisajtószállásról jelentik éjfél után: Az északi harcszintéren csapataink továbbra is kemény hercban állanak. A Lublin, Krasz­noszta és Grubieszov vonaltól délre a dön­tés a legközelebbi időre várható. A Wolff-ügynökség jelenti: A „Kaiser Wilhelm" német cirkálót az angolok spanyol vizeken elsülyesztették. A francia vezérkari főnök lemondott. Párisból jön a hir Rómán keresztül, hogy Joffre tábornok, a francia vezérkari főnök lemondott. Hiat nap óta tart a döntő ütközet az orosszal. És mára Ikezd 'kialakulni a hely­zet, amelyet csupán az oroszra vonatkozó­lag fej tűnik ki röviden. í. Az oroszok minden támadást Lem­berg ellen koncentrálták. Elteik initvé, hogy Gailioiának legnagyobb városa Lomberg, egyúttal a legnagyobb vasúti csomópont is. 2. Az oroszok Kiev és Kisenev felől, yallamint Besszarábíából von ultai Iáik és hozzák még most is ellenünk hadtesteiket, a természeti fekvés és a vasúti összekötte­tésük alapján. Igy a legnagyobb erőkifej­tést ugy érhették volna el, Iha Románia legészakibb kiszögellésén át árasztják el Csernovitz 'környékét és egész Bukovinát. Románia semlegessége azonban megaka­dályozta ezt az orosz tervet és voltaké­pen a román samllegesség itt bizonyította be, liogy a monarchia érdékeit segíti. 3. Az orosz fősereg jobbszárnyát of­fenzívára kény szeritettük, ami kizárta, hogy az orosz vezérikar terve a további küzdelemben érvényesüljön. 4. Az orosz centrum, — amely Kresz­niktól Cholm felé, utóbbi várostól jóval délre terjedt, — megingott. Az orosz fő­parancsnokság, 'h(a 'logikusan gondolkozik, az eddigi eredménytelensége után legföl­jebb a saját balszárnyuk offenzivájára építhetne. Eltekintve a monarchiánk ha­daitól, az orosz balszárny — még ha na­pokig eltartana is a döntő mérkőzés — teljes erejét nem fejtheti ki Románia szi­gora és erős semlegessége miatt. 5. Oroszország tehát e döntő ütköze­tével rosszul áll. És az orosz terv, hogy Galícián és Oroszlengyelországon át óriá­si tömegekben árassza el Németország ke­leti részét, már a jelen helyzetben ,is du­gába dőlt. S ami a legfontosabb: Francia­ország a jelen helyzettől kezdve nemcsak hogy saját hadseregében nem bizhat, ha­nem abban se, hogy Oroszország csapatai előre hatoljanak Berlin felé. Tisza István nyilatkozata. A magyar miniszterelnök a mai napon a következő nyilatkozatot publikáltatta: Minden férfiasan gondolkozó magyar em­bert méltó boszusággal tölthet el, hogy bi­zonyos itteni körökben nagyképű fontos­sággal terjesztenek a jólértestíltség ha­mis mezében tetszelgő urak. A „Berliner Tageblatt" augusztus 28-iki száma azt mondja: „Természetesen nincs hiány kósza hírekben, újból beigazolást nyert Bismarck mondása, hogy sehol sem hazudnak annyit, mint háborúban, vadászaton és választásnál — persze sokkal szivesebben hiszik el a rosszat, mint a jót. Megnyugvással konsta­táljuk tehát, hogy e csúnya betegség nem magyar specialitás. Budapest, 1914. augusztus 31. Tisza István. Bécs, augusztus 31. A Lombardia és Unione jelentik, hogy az olasz kormány Angliában erélyesen tiltakozott Angliának Egyiptomban foganatosított katonai intéz­kedése ellen. Olaszország azt jelentette ki, hogy semlegességénél fogva joga van, mint eddig, ezentúl is kereskedelmi és ha­dihajóinak egyaránt szabad utat és tar­tózkodást követelni az egyiptomi kikötök ben és vizekben. Az Unione szerint Olasz­ország Londonban fenyegető éllel kijelen­tette, hogy nem szívesen ugyan, de kény­telen volna intézkedéseket tenni abban az esetben, ha Egyiptom angol gyarmattá proklamáltatnék. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.) Az Unió semleges marad. Washingtonból jelentik a Magyar Táv­irati Irodának, hogy Wilson 'elnök nyilat­kozatot tett és asszerint az Egyesült-Álla­inok semleges marad az európai háború­ban. ÜDVÜZLÖ TÁVIRAT DANKL TÁBORNOKNAK. Zágrábból táviratozzák: Az oroszok fö­lötti győzelmünk hire a városban nagy örö­met keltett. Dankl Viktor tábornokot, aki a diadalmas balszárnyat vezette, táviratilag üdvözölték. Iskolakőnyvek v ^ r na vt be —— vnniiHI L. hUllüü- 85 UaUlPHBPItSHBDBSBnBI és írószerek Ódon tankönyvek féláron

Next

/
Thumbnails
Contents