Délmagyarország, 1914. augusztus (3. évfolyam, 186-217. szám)

1914-08-01 / 186. szám

! Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. ( Egyes szám ára It fillér. ÉLŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K 24 — félévre . . K 12 — negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28 — félévre . . K 14.— negyedévre K 7-— egy hónapra K 2-40 ' Kiadóhivatal Karász-utca 9. Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér. Szeged, 1914. Sil. évfolyam 186. szám. Szombat, augusztus 1. EMell az általános izglisl! Altalános mozgósitás Oroszországban. Vilmos császár elren­delte a fengegető háborús vészéig állapotát. Berlinből jelentik: Pótervárról ma a német nagykövettől hir érkezett, hogy Mik­lós cár elrendelte az orosz hadsereg és a flotta általános mozgósítását. Erre Vilmos német császár — válaszképen — elren­delte a fenyegető háborús veszély állapo­tát. I A Berliner Tageblatt ma esti rendkí­vüli száma jelenti: A fenyegető háboru-ve­szély állapotát jellemzi az összes katonai intézkedések megtétele a határon, a vas­utak őrzése, postai és távirdai, valamint vasúti forgalom korlátozásai, amelyek má­ris bekövetkeztek a katonai szükségessé­gek érdekében. Ez állapotnak következmé­nye a hadiállapot, vagyis az ostromállapot kihirdetése. Berlinből jelentik: A német csapat­mozdulatokról és védelmi eszközökről köz­lések tilalmasak. Berlinből jelentik: Vilmos császár Berlinbe költözött. Aminek a háborús események kezde­te óta mindenki feszült várakozással né­zett elébe, az pénteken bekövetkezett: őfel­sége elrendelte a közös hadsereg, a hadi tengerészet, mindkét honvédség és a bos­nyák-hercegovinai csapatok általános moz­gósítását. A hir villámgyorsan terjedt el a városban és újra nyüzsgő mozgásba hozta a pár órával előbb még rendes képet nyújtó utcákat Hat óra tájban a város ka­tonai ügyosztálya mindenfelé kifüggesztet­te az általános mozgósítást elrendelő pla­kátokat, amelyek köré százával csoporto­sultak az emberek. A Délmagyarország kiadóhivatalának kirakatában jelentek meg először a mozgósítási hirdetmények, ame­lyek egyike a hadseregnek, a másik a nép­fölkelőkinek szól. Az előbbi szószerinti szö­vegében a következő: Hirdetmény, a népfölkelés fölhívására és behívására. Ö császári és Apostoli királyi Felsége a népfölkelés fölhívását legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott I. Fölhí vás. A fölhívás kiterjed az összes népfelkelés­re kötelezett egyénekre, a tartózkodási hely­re való tekintet nélkül. A birodalmi tanácsba® képviselt király­ságok- és országokban az egész népfölkelés szintén fölhivatik. II. Behívás: Szolgálattételre behívatnak: 1. Az .ajánlati lappal ellátott, népfal kelés­re kötelezett összes magyar, valamint osztrák állampolgárok és mindazon népfelkelésre kö­telezettek, akik behívó jegyet kaptak. Ezek az ajánlati lapjuk, illetve bellivó jegyük ren­delkezése szerint kötelesek bevonulni. 2. Az összes 42 éves és fiatalabb népfelke­lésre kötelezettek, akik a közös hadseregnél, hadi tengerészeinél, a (honvédségnél vagy a csendőrségnél szolgáltak. Ezek legkésőbb a jelen hirdetménynek a tartózkodási községben történt kifüggesztésétől számítandó 48 óra le­folyása alatt kötelesek onnan elindulni s oly gyorsan, amint lehet következőképen közvet­lenül bevonulni és pedig: a) a 37 éves és fiatalabb népfelkelésre kö­telezett összes magyar, valamint osztrák ál­lampolgárok, akik a felkelési igazolványi könyveik szerint folyó évben a közös had­sereg valamely parancsnokságához, hatósá­gához, csapatához vagy intézetéhez, a hadi tengerészeihez vagy a honvédséghez kötele­sek bevonulni, — a népfölkelési igazolványa könyveik első lapoldalán megjelölt fölszere­lési állomásra; b) az összes többi 42 éves és fiatalabb nép­felkelésre kötelezett magyar állompolgárok, akiknek a népfelkelési igazolványi könyveik szerint a folyó évben a nép felkelésihez kell be­vonulnak, — az állandó tartózkodási (lak-) helynek megflelő népfölkélő felszerelési állo­másira: Szeged; é) az összes többi népfelkelésre kötelezett osztrák állampolgárok, akik a népfölkelési igazolványi könyveik szerint (bevonulni köte­lesek, — a thonilletékes cs. és kir. népfalkelő járásparancsnaksághoz (kirendeltséghez) — Tirol és voranlbergiek az innsbrucki 1. nép­fölkelő járásparancsnoksághoz Innsbruckba. 3. A munkás-célokra és egyéb hadicélu szolgálatok teljesítésére a tartózkodási (lak-) hely községi elöljárósága által kijelölt nép­felkelésre kötelezettek. Ezek az alkalmazási helyre való elindulásra nézve az utasifcást a községi elöljáróságtól kapják. 4. A kőszénbáuya népfölkelésre kötele­zett munkásai, kik a jelen hirdetmény II. a) és b) pontjában foglalt rendelkezések szerint fegyveres szolgálatra behiva nincsenek. Ezek az eddigi álkalinazásukban mint behivott nép fölkelők megmaradnak. III. Egyéb rendelkezések: 1. A bevonulj népfölkelésre kötelezettek népfölkelési igazolványi könyvük vagy aján­lati lapjuk (esetleg a bebivó jegyük1) felmu­tatósa mellett Ausztria Magyarországban, va­lamint Boszniában a Vasutakat és gőzhajó­kat ingyen hsználhatják. Azok, akik az em­lített okmányok birtokában nincsenek és a bevonuláshoz ,vasutat vagy gőzhajót akaij­nak használni, elindulásuk előtt a tartózko­dási (Iák-) hely községi elöljáróságánál je­lentkezzenek, imély áltál ingyen utazás cél­jaiból „Igazoló jegy "-gyei láttatnak ed, 2. A behivott népfelkelésre kötelezettek magukat két napi élelemmel lássák ed; a szol­gálatban visszamaradó népfelkelők a két na­pi élelmezésért naponkint egy korona kárpót­lásban részesülnek. 3. A külföldön tartózkodó népfelkelésre kötelezettek a népfölkelésnek fölhívásáról és behívásáról hozzátartozóik vagy megbizottaík által haladéktalanul értesátendők. IV. A behivási parancs iránt tanúsított enge­detlenség megbüntetése: A behivott népfelkelésre kötelezettek ezen hirdetmény közhírré tételétől kezdve a kato­nai fegyelmi és büntető szabályok alatt álla­nak; a szolgálattételre való behivási parancs iránt tanúsított engedetlenség a legszigorúb­ban büntettetik. Kelt Szeged, 1914. julius hó 31. Bokor Pál, • jpoílgármester-h. Mozgósítási hirdetmény. Ö császári és Apostoli királyi Felsége a közös hadseregnek, hadi tengerészetnek, mindkét honvédségnek és a bosnyák-hercego­vinai csapatoknak ÁLTALÁNOS MOZGÓSÍTÁSÁT legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. Ennék folytán és a kiadott egyéb legfel­sőbb parancsok végrehajtásán! elrendeltetik: I. A nem-tényleges állomámyu egyének bevonulása. Valamennyi nem-ftényleges állományú egyén e hirdetménynek tartózkodási közsé­gében való közliirré tétele után legkésőbb 24 óra alatt elindulni és a legrövidebb uton be­vonulni köteles. A legénység a katonai vagy honvéd igazolványi könyvbe (bevezetett fölsze­relési állomásra, a havidijasok és az ajánlati lappal ellátott (legénység ajánlati lapjaik ada­tai szerint vonulnak be. II. A folyó évben besorozott, de még ál­lományba nem vett újoncok ós póttartaléko­soknak állomá n y l>avétele és bevonulása. A folyó évben besorozott, de még állo­mányba nem vett újoncok és póttartalékosok az első mozgósítási napon valamennyien ál­lományba vétetnek. (Ezen njonook és póttartalékosok közül azok, akik Galíciában, Bukovinában és Dal­máciában, továbbá Bereg-, Máramaros-, Sza­bolcs-, Ugocsa-, Ung- és Zemplén vármegyék­ben tartózkodnak, vagy ugyanott illetékesek (honlletékesek), e hirdetménynek tartózko-

Next

/
Thumbnails
Contents