Délmagyarország, 1913. április (2. évfolyam, 75-100. szám)

1913-04-01 / 75. szám

UlVZ Szerkesztőség Kárász-utca 9. •••se Nappali-telefon .... 305. Éjjeli-telefon . . . 10-83. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K24-— félévre . . K 12 — negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— Egyes szám ára 10 fillér. ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28-— félévre . . K 14.— negyedévre K T— egy hónapra K 2 40 Egyes szám ára 10 fillér. Kiadóhivatal Kárász-utca 9. •MSI Kiadóhivatali-telefon . . 305. Kiadó telefonja .... 81. Szeged, 1913. II. évfolyam 75. szám. Kedd, április I Munkáslakások. Irta : Szántó József dr. Nem vagyok törvényhatósági bizott­sági tag — sohasem ambicionáltam ezen tisztséget —- és igy indítvány, vagy inter­pelláció helyett a nagy nyilvánosság útját választom, hogy a közönség figyelmét fel­hívjam a munkáslakások kérdésére. Nyi­tott 'kaput döngetek akkor, midőn elpana­szolom Szeged város borzalmas lakásvi­szonyait. Minden bizonnyal más városban is nagy a lakásnyomor. Az egészségtelen, szellőzetlen, nedves lakásokban másutt is nyomorultan összezsúfolva él az emberek egy része, azonban nálunk az egészségte­len lakások még sokkal inkább dominál­nak, mint egyéb nagyvárosban. A feltöl­tés következtében nemcsak pincelakásaink nedvesek, hanem az egykoron rendes föld­szinti lakásokból is az ablak pereméig érő feltöltésükkel nedves, dohos souterrain-ek lettek. A munkásnép csudálatos nemtörő­dömséggel, fatalizmussal viseli ezen sor­sát. Ha jobb lakás keresését ajánlom ne­kik, akkor vállvonogatva válaszolnak: „le­het is Szegeden száraz lakást kapni/"' Legtöbbször védelmére kelnek lakásuknak, hogy: „nem nedves ez kérem, csak egy ki­csit salétromos", vagy: „nem vizes ez, csak télen". S bizony le is mondok egy ujabb kísérletről, hiszen ugy sem kap szá­raz lakást, még — az ő viszonyaihoz mér­ten — igen nagy anyagi áldozatok árán sem, ha pedig kitelepittetése iránt tennék lépéseket, ugyan hova telepithetnők őket? Talán egy még nedvesebb odúba? A szegedi munkásbiztositó pénztár­nak 1912-ben 96 halottja volt, ezek közül 39 tuberkulózisban halt el. Ha ehhez hoz­zá vesszük azt, hogy néhány tuberkulózis­ra gyanús halál-ok is szerepel (pl. tüdő­gyuladás, mellhártyalob, influenza), ak­kor bátran állithatom, hogy nálunk a mun­kásoknak körülbelül fele tuberkulózis kö­vetkeztében pusztul el. És csodálatos! Mindennek dacára egy lépést sem halad előre ezen nagyfontosságú ügy! (Ha csak azt nem nevezzük haladásnak, hogy az uj paloták építésénél is megengedik még a pincelakásokat.) A munkások közönyös megadással viselik sorsukat, a békés pol­gárság nem érdeklődik, a tanács a tör­vényhatósággal együtt nem törődik a munkáslakások kérdésével, amely dolog megvalósítása pedig nemcsak humánus, hanem szociális kötelesség is. Ha a Bal­kán-háborúban elpusztul 100,000 ember, azt hátborzongató szánalommal olvassák mindenütt a nemzeti kaszinótól a kutya­bagosi olvasó körig, de ha nálunk Ma­gyarországon évente meghal 70,000 ember tuberkulózisban, a fölött hideg kö­zönnyel térünk napirendre. Az állam már megkezdte az 1907. év XLVI. t.-c. alapján a kis lakások ter­jesztését, de csak a mezei munkások részé­re s eddig állami segéllyel már körülbelül 7000 ház épült különböző törvényhatósá­gi területen. Ezen munkásházakat a ható­ság a munkásnak eladja és a munkás a ház árát 20—50 éven át évenkint 60—100 ko­ronával törleszti. Minő szerencsés viszo­nyok! Nálunk Szegeden a legnyomorul­tabb lakásnak (egy szoba, konyha) 160— 200 korona között váltakozik az ára. A valamivel elfogadhatóbb egyszobás lakás­ért 240 koronát kérnek. Ipari munkások részére egyelőre Bu­dapest munkástelepein, a győri munkás­házakon és néhány nagy vállalat telepein kivül alig történtek jelentékenyebb lépé­sek. Budapest telepein egy szoba, kony­ha, kamra bére 200—230 korona. Győ­rött az egyszobás lakás, konyhával, élés­kamrával és kis kerttel együtt 260 korona. Hogy nálunk ezen lakásokra föltétlen szükség van, azt ezek után fejtegetnem fö­lösleges. Más kérdés az, vájjon lehet-e? Én azt hiszem1, igen. Tudom, hogy a mai szomorú pénzviszonyok mellett nehéz a pénznek beszerzése, de meg vagyok róla győződve, hogy az állam városunkat ezen nagyfontosságú munkájában segítené ala­csony kamatú tőkével. Hiszen ez nem is holt befektetés volna, hanem a már előbb emiitett humánus és szociális cél mellett egy oly vállalata volna a városnak, mely hozna legalább annyi százalékot, mint a mennyit a város terjedelmes földbirtokai hoznak. Mily nemzetgazdasági előnnyel Színész-napló. — Perlekedés a szellemekkel. — Irta: Solymosi Elek. Szokatlan dolog, hogy valaki pörbe szálljon egy olyan becsületsértés miatt, a melynek elkövetője már rég meghalt. S ha én mégis birák elé idézem a könnyelmű sér­tegetőt, annak csak az a magyarázata, hogy az életben lévő biróság, vagyis a köz­vélemény mindig rendelkezésre áll. Egy szá­zados becsületsértéséről van szó, amelyről csak mostanában vehettem tudomást s ugy mondhatnám, hogy az első huszonnégy órán belül már keresem az elégtételt! Egy korszakalkotó közgazdasági iróval, a Smith Ádám szellemével kell pörbe szálla­nom s egyik kommentátorát, Anglia müve­lődés-történetének íróját, a világhírű Buckle fi. Tamást kell számadásra vonnom az em­litett becsületsértés miatt. Smith Ádám az ő alapvető közgazda­sági „Vizsgálódásai"-ban megsértette a mű­vészetet s különösen a szinmüvészetet és Buckle Tamás ezt a sértés igen kevés jóhi­szeműséggel magáévá tette s meg tódítot­ta is. Hogy a szóban forgó sértést az érdekelt művészek közül az idők folyamán senki sem utasította vissza, annak többféle oka lehet s legvalószínűbbnek látszik az, hogy amikor a dolog aktuális lett volna, a kérdést a sér­tegetők tekintélye egyszerűen agyonnyom­ta s mikor ez ügyet újra föl lehetett -volna támasztani, akkorára már nevetségessé vált és emiatt senki sem mert hozzányúlni. Smith Ádám emiitett könyvében a mun­ka áralakulásainak eseteit magyarázva és megérthetésére a kereslet és kínálat vélet­lenségeit tüntetve föl, tudományosan ímeg nem alapozható, szükség nélküli érdes ci­nizmussal vérig sérti az emberiség legna­gyobb jóltevőit, az összes művészeket. Fo­galmazásában csak a táncosokat, az opera­énekeseket és a ballettáncosokat említi, de a mondat végére még három betűt tesz, t. i. azt, hogy „stb.", ami nyilván azt jelenti, hogy a sértett művészekhez hozzágondolta az összes művészeket is. Abból is meg lehet látni ezt a dolust, hogy a színészek sértésé­nek megokolása a többi művészetek belső és külső körülményeiben s a sértő által be­állított konzekvenciákban teljesen fedik egy­mást. Egyszóval Smith Ádám megalázónak, szégyenletesnek és sértésre méltónak mond­ja azt a művészetet, amelyik megfizetteti magát, tehát a színészeten kivül a festésze­tet, a szobrászatot s a zenét és nem veszi észre, hogy ez alapon ide kell sorozni az Ö irói mivoltát, tehát az ő közgazdasági köny­vét is. Mert az a kő, amit Smith Ádám sértő szándékkal begyapjasodott szivéből kilövelt, elsősorban őt magát koppintja fejbe, ameny­nyiben egész bizonyosra vehető, hogy ő a könyvét nem ingyen irta. íL Smith Ádám közgazdasági elméletei kö­zül az idő már többeket megőrölt s az iró­imüvész szellemét meglehetős ködbe borítot­ta. Közös e sors a Buckle H. Tamáséval, ki­nek a fent emiitett leghíresebb munkája már szintén megkopott. De lássuk magát a sértést a Smith-féle elméletben, a 145. és 156-ik lapon. Ezt irja ott: „Vannak oly nagyon szép és nagy te­hetségek, melyek birtoka bizonyos közcso­dálatot biztosit, melyek pénzért való gyakor­lása azonban, akár jogosan, akár jogtalanul, nyilvános önlealacsonyitásnak tekintetik. Azok jutalmazásának tehát, kik ezt pénzért űzik, nemcsak akkorának kell lenni, hogy az ezen tehetség kiképzésére fordított idő, mun­kát és költséget fedezze, hanem akkorának is, hogy pótolja azon lealáztatást, mellyel az ilyen tehetség iparszerü fizetése jár. A színészek, operaénekesek és ballettáncosok stb. rendkívüli nagy fizetése a következő két alapelven nyugszik: a tehetség ritkaságán és szépségén s ezen tehetség iparszerü üzésé­nek lenézésén. Az első pillanatra abszur­dumnak tetszik, hogy személyüket lenézzük s tehetségeiket mégis bőségesen megjutal­mazzuk, de ha már az egyiket tesszük, a másikat is szükségképp kell tennünk. Ha a közvélemény, vagy előítélet ezen foglalko­zások irányában megjavulna, akkor pénz­beli megjutalmazásuk csakhamar csökkenne. Mindjárt több ember adná magát rájuk s a

Next

/
Thumbnails
Contents