Délmagyarország, 1910. június (1. évfolyam, 8-33. szám)

1910-06-01 / 8. szám

2 DÉLMAGYARORSZÁG 1910 Junius 2 többségben, nem az urak magándolga, hanem döntő jelentőségű a nemzet jövő fejlődésére, intézményeire, szerencséjére vagy balsorsára, ebből kifolyólag az or­szág minden polgárának boldogulására is. A másik dolog, amit végre minden magyar választónak látó szemmel kel­lene néznie, az az, igaz, most már haldoklóban lévő humbug, amelyet ebben az országban a jelszavakkal őznek. Azzal a szent tűzzel, amely minden jő magyarnak a szivében nem­zeti függetlenségünkért ég, épen ele­get éltek vissza. Ne a hatvanhét és negyvennyolc közti ellentét vezessen bennünket, amikor oly ritkán feléledő jogunkat az ország sorsának intézésére gyakoroljuk. Ezek csak szavak. Leirni sem való banalitás már, hogy Kossuth és Apponyi és a többi nagy negyven­nyolcas, akiknek mindenkor oly csoda­szép frázisai vannak készenlétben, hatalomra kerülve, hatvanhetes alapon kormányoztak. A nagy Justh pedig, aki most nemzetiszínű glóriával az utazósapkája fölött, járja az országot, képviselőházi elnöke, titkos tanácsos — kegyelmes ura volt ennek a rezsim­nek. S ha most — quod Deus avertat — akármilyen óriási többséggel vonulna be a parlamentbe: feltenné a legmaga­sabb oltárra a magasztos elveket és gyönyörűen kormányozna — ugy, ahogy lehet. Mindezt meggondolva kell a magyar választónak az urna elé lépni. S ekkor elhatározása nem lehet nehéz. Egyik oldalon a féktelen demagógia, a fel­forgatásra irányuló törekvés, amely lelkiismerétlenül rombol, tudva azt, hogy máskép boldogulása nincs, másik felen a hasznos béke, a bátor haladás, a gazdag kalászt termelő, eredményes munka. A holnapi nap dönteni fog. Mi bizunk a magyar népben, hogy e kettő között fog tudni választani és örökre bucsut mondva a bundaszagnak, hatal­Mincíenáron tetszeni akarok önnek, először is, mert izlése van ... Jean (elgondolkozva, szórakozottan). Fajd­kakastollal ?... Igen, nagyon kedves lesz!... Yvonne. S mit szól a terveimhez ? Genf... Milano ... Velence a tavaszig, aztán ... Jean. Igen, tudom. Aztán Tirol. Hanem... Yvonne, Mit hanem! ? ... Jean. Arra nem gondolt, kedvesem, hogy már csak két heti szabadságom van. Január harmadikán, reggel hét órakor át kell ven­nem a csapatom vezényletét. Yvonne (oly kétségbeesett s szenvedélyes kitöréssel, hogy az alvó könnyedén megrez­zen). Oh!... Oh!... De hisz ez rettenetes!... Hisz ez szörnyűség !... Jean (megindultan). De édesem !... Yvonne (szörnyűködve)... Ön nem adta be a lemondását!. . Jean, Hogyan ? Beadni a lemondásomat ?!... Mikor? ... Miért? ... Hisz csak hat órakor kaptam meg a levelét... Yvonne (ekszaltáltan). S még ön azt mondja, ibogy szeret?! Mióta elindultunk, már leg­alább is harmadszor veti a szememre, hogy későn írtam, mintha biz én tudtam volna, feogy a férjem épen ma fogja betetőzni durva­ságait. s épen ma fog kihozni a sodromból annyira, hogy megfeledkezem mindenről!... De mi ez önnek !,.. Semmi, semmi, keve­sebb a semminél!... Két heti szabadsága van 1!! Mikor egy nő azt irja egy férfinak: r Az öné vagyok. Ma este elhagyjuk Francia­országot s egymásé leszünk örökre !..." Hát ez semmire se kötelez ?! Nem kellett volna-e azonnal elküldenie lemondását?!... Ez borzasztó ! mas tömegben, impozáns többséggel sorakozik a munka, az európai haladás zászlaja alá. Az utolsó órák. — Készülődés a nagy mérkőzési-», — A végsőkig feszitett irgalomban, olyan szuronyerdőben, amilyen még eddig nem környékezte az urnákat, készül az ország a holnapi nagy napra. A munkapárt kitűnő auspiciumok között megy neki a hatalmas küzdelemnek. Sánszai még az utolsó órák­ban is megjavultak, mert mindenfelől ellen­zéki jelöltek — különösen Justh-pártiak — visszalépését jelentik. A terror nem hozta meg a kivánt eredményt, az utolsó pillanat­ban kell szégyenszemre deferálni a bóditó munkapártnak. Ez a kudarc sem zökkentette ki szónokló kedvéből Batthyány Tivadart, aki tegnap újra megkísérelte Tisza és Lu­kács szembeállitását. Valósággal komikus már az az elkeseredett féltékenykedés, amelylyel a nagyszakállú gróf Lukácsot üldözi. Hogy hasztalanul, azt minden józanlátásu ember tudja, de az összetört Justh-csoport nem akar, nem képes belenyugodni a változhatat­lanba. Mai politikai hireink a következők: Batthyány replikázik. Tisza István gróf böszörményi szenzációs beszédére, amelyet a Bélmagyarország rész­letesen közölt, már replikázott Batthyány Tivadar, aki a kőbányai Ballagi-párt tegnap esti vacsoráján vette védelmébe a Justh­pártot és bizonyítani akarta, hogy Tisza és Lukács közt igenis van ellentét. — Én nagyon értem azt, — mondja Batthyány — hogy Tiszának közvetlenül a választások küszöbén nagyon kellemetlen a körmöcbányai beszéd és emlékszem jól arra, hogy Lukács Lászlót, — kivel oly intimé jár egy uton, — majdnem kizavarta a Nem­zeti Társaskörből akkor, mikor Lukács László a maga politikáját érvényesíteni akarta. Annyira megértették egymást, hogy Tisza István kitessékelte Lukácsot a Nem­zeti Társaskör helyiségéből és megtiltotta, hogy olyan politikát, aminőt Lukács akart, az általa megszentelt termekben folytasson. És most Tisza Istvánnak ugy tetszik, hogy Jean. De kedvesem, a lemondását nem ad­hatja be az ember csak olyan könnyedén!.. Yvonne, mintha nem is hallotta volna, ke­zébe rejti arcát. Lábacskái idegesen verdesik a melegítőt. Jean egészen a füléhez hajlik és ugy beszél hozzá. S különös, ennek a tár­salgási modornak nem az az eredménye, hogy lecsillapítja az Yvonne méltatlankodá­sát, hanem igenis az, hogy egyszerre meg­változtatja Jeanról való véleményét, melyet pedig elég változhatatlannak képzelt. Végre annyi meggyőződéssel, hogy a hangja meg­remeg belé: Jean. Legyen nyugodt! . . . Meg lesz . . . Csak néhány napra kell Párisba mennem. -. Hisz vannak barátaim a minisztériumban!... Yvonne. Nem akarom, hogy visszamenjen Párisba! Jean. Akkor hát az ezredemtől fogok irni... Azt mégsem tehetem, hogy szöke­vénynek nézzenek ... A becsületem ... Yvonne. Hát én... én nem veszítem el becsületemet ön miatt? Jean (megütődve). Oh nem ... az mas ... Az áldozat nem is oly nagy ... hisz ugy sze­retem önt! Yvonne (élénken). Es ön ... ön nem hoz­hat értem áldozatot? !... Szerelem dolgában nem leszünk adósai egymásnak... Jean. Jó. Megteszem, air5* akar. Imá­dom ... Yvonne hozza simul. Jean arolja. Az asszonyka vállára hajtja a fejét s mélyen el­gondolkozik. Egy darabig csöndesek mind a ketten, de az idő sem múlik hiába... Egy­szerre Jean, ne l-i erőlködik, hogy vissza­fojtsa, nagyot ái; L. azt állit ja, hogy egy alapon állanak. vagyok jós, nem is szükséges, hogy az , gyek, de rövid idő múlva látni fogjuk, nekem volt Rákosfalván igazam, mikor atJ mondtam, hogy ha egy klubban ülnek is } egy utjuk a jövőre való kibontakozód nincs. a Apponyi ellenjelöltet kapoíu Jászberényből táviratozzák: Tegnap Darrf népgyűlésen Gyalog János kisgazdát képviselőül jelölték. Apponyinak most két ellenjelöltje van a másik Pcvyer Károly szociálista. Sándor Pál felhívása. Sándor Pál, az OMKE elnöke, fölhívást ín­téz a kereskedőkhöz, amelyben azt irja, hogy minden kereskedő jelenjen meg az urnák előtt s ezen a döntő jelentőségű választáson szavazatát a kereskedelem jelöltjeire, azokra a szilárd akaratú férfiakra adja le, akik a kereskedelem soraiból kerültek ki, vagy a kereskedelem védőseregéhez szegődtek és akik ellenségei a kereskedelmet megbénító obstrukciónak. Minden kereskedő álljon ki a gátra! Személyes szempontok, kicsinyes érdekek hallgassanak el ott, ahol a magyar kereskedelem megfelelő parlamenti képvise­letének kivívásáról van szó. A néppárt és a keresztényszociálisták. A választások előtt látszólag heves testvér­harc dult a néppárt és a keresztényszociális, ták között. Most a választások küszöbén már csak a papiroson folyik a harc. A vezérek már régen összeölelkeztek. És most látni csak, hogy mire volt jó a testvéries ölelkezés. A két párt programja kitűnően kiegészíti egymást. Pél­dája ennek a keresztényszociálisok egyik vere­kedője, Szalánczi Andor, Zentán lépett föl nép­párti programmal és papi segédlettel. De a Zenta-környéki tanyákon nincs pap és ezért itt Szalánczi mint keresztényszociálista szere­pel. Olyan programbeszédeket tart a jámbor tanyásoknak, hogy még a szociálista agitáto­rok is megirigyelnék érte. Az obstrukció ellen. A budapesti hetédik kerületi egységes füg­getlenségi párt tegnap este értekezletet tar­tott a Trieszti nő-ben. Lányi Mór, a kerület képviselőjelöltje beszédet mondott, melynek során foglalkozott a kerület vezérpolitikusának azon kijelentéseivel, hogy az ellenzék egyedülj Yvonne (különös hangon, mely ékesszólóan fejezi ki, hogy nem érdekes előtte a dolog). Mi baja? Jean. Azt hiszem, éhes vagyok. Nem volt időm ebédelni. Önnek se, ugy-e? Yvonne (mély sóhajtással). Nem, nekem se ... De mit tesz az ? !... Kell-e az ember­nek ennie, hogyha szeret? S minthogy ajkait csókra nyújtja, Jean csakugyan megfeledkezik gyomráról. Yvonne» nak nincs szüksége feledésre, mert oly pom* pásan reggelizett, hogy akár a nagyböjtnek is bátran nézhetne elébe. Mind a ketten hosszan elgondolkoztak. D'Aiseray Jean kapitány még nem jött tel­jesen magához abból a boldogsággal és ag­godalommal vegyes megelégedésből, melye* neki az a bizonyos levél okozott. Milyen kü­lönös fordulatokat is ér meg az ember' Tegnap még bálozott de Surrian Yvonne­nál! Ki hitte volna, hogy huszonnégy óra múlva az övé lesz ?! Hisz hódolatát olyan rejtelmes kacérsággal fogadta! Sőt valóság­gal hidegen bánt vele s ugy látszott, mintn* csak a szép Margellux udvarlása okozom volna neki örömet. Mennyire boszantotta « a vakmerő udvarlás! Hogy esküdözött íj13' gában : „El fogom felejteni! El fogom felér teni!" ... pedig tessék, a kedves kis terem­tés csak őt szerette !... Boldog Jean ! b?;, óra óta komolyan el volt határozva, érette le fog mondani az állásáról, p J;0 teszi. Nincs az az áldozat, melyet Yvon meg ne érdemelne ... Egyébként pedigsZC^ nyen kíváncsi volt: mi birhatta rá Surrian asszonyt, hogy csak igy hirtelenében ni» szökjék vele.

Next

/
Thumbnails
Contents