Déli Hírlap, 1987. október (19. évfolyam, 228-254. szám)

1987-10-01 / 228. szám

lénk az ingatlanpiac (CIKK A 3. OLDALON) • POLITIKAI NAPILAP • m. évfolyam, 228. szäm ÁRA: 1,80 ma. oki. i„ csütörtök FORINT A ncplrmrt megyei elnökségének ülése # A gépi zene világában is sokan tudják, hogy semmi nem azonos a koneertélménnyel, Lehet a hangverseny jó, vagy rossz, de csak oz élő zene azonos a muzsikával. Ilyenkor, a zenei világnapon nemcsak országonként, tele­pülésenként is szokás számbaszedni: az elmúlt szezonban hány hangverseny volt? A számszerűség visszaad valamit a valóságból: Miskolcon például generációnként esete lodik a közönség, de idestova húsz éve nem csökken a hang­versenyre járók száma. A mai a muzsika napja. (Cikk a 2. oldalon.) ji# Társadalmi céljainkért, a közmegegyezésért Elutazott Vranitzky Tegna-p befejeződtek Grósz Károly magyar kormányfő és Franz Vranitzky osztrák szövetségi kancellár tárgya­lásai. Vendégünk sikeresnek minősítette látogatását. Ki­jelentette. hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben a kis országok együttműködése is (ól segítheti az enyhülési lolyamatok felgyorsítását. Sikerült több megállapodást is kötni. Az osztrák kancel­lár és felesége az esti órák­ban elutazott Budapestről. Dr. Velkey László köszöntése Prof. dr. Velkey László or­szággyűlési képviselő*, a miskolci Gyermekegaszség- ügyi Központ Igazgató főor­vosát köszöntötte tegnap 60 születésnapja alkalmából a megyei tanácson dr. Ladá­nyi József, a megyei tanács elnöke. A jubileumra való emiekeztetésül egy kristáiv- vázát nyújtott át az ünne- 1 peltnek. Ezt követően Kiss Dezső, a megyei képviselő­csoport vezetője, a Borsodi | Szénbányák vezérigazgatója fejezte ki jókívánságai:, és kívánt további eredményes munkát dr. Velkey László­nak. Az ünnepségen jelen volt dr. Kovács László, Mis­kolc Megyei Város Tanácsá­nak elnöke. A vasúi feladatai Évente általában kétszer hívja össze a MÁV-vezér- igazgatóság pártbizottsága országos egyeztető értekez­letre a vasútigazgatósagok pb-titkárait, hogy tájékoztas­sa, a legidőszerűbb politikai feladatokról, s a korábbi eredményekről a tisztségvi­selőket. Ezeken az úgynevezett ko­ordinációs értekezleteken meghívottként részt, vesznek a MÁV legfelsőbb szakve­zetői, a napirendben tár­gyalt témák legjobb isme- i ről. hogy informálják a tát- ! károkat a mindenkori hely- S zetről. í idén az őszi koordinációs j értekezletet Miskolcon tart- j ják. A kétnapos program j ma reggel kezdődött. A vae- útigazgatóságok pb-titkárai ez alkalommal a társadalmi és gazdasági kibontakozás fei adatterveit egyeztetik. En­nek keretében konzultációt folytatnak a biztosítóbei on- dezési és automatizálási szakszolgálatnak a vasúton belül betöltött szerepéről, helj'zetérőt, és fejlesztésének lehetőségeiről; a MÁV ész- szerűsítési programja végre­hajtásának gyorsításáról; a gazdasági szabályozás vasutat érintő változásaiból fakadó feladatokról; a középszintű irányító munka javításáról. Tájékozódnak a MÁV Mis­kolci Igazgatóság gazdasági és politikai munkájáról s aktuális kérdéseket vitatnak meg. Az értekezleten a MÁV ve­zérigazgatóságának három főosztályvezetője — Fülöv László, Bodor Gyuláné és Árvái Kálmán — vesz részt, tart előadást. A gazda­ságpolitikai kérdésekről Nagy Károly, a MÁV vezér- igazgatóság pártbizottságá­nak titkára tart referátumot. Ma reggeli telefon Októberi sörfesztivál A Hazafias Népfront Bor- i sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának a gazdasági- társadalmi kibontakozással kapcsolatos mozgalmi fel- j adattervéről tanácskozott tegnapi ülésén a népfront megyei elnöksége. Arz írásos anyaghoz fűzött szóbefi kiegészítőjében dr. Fehér Alajos, a népfront megyei gazdaságpolitikai munkabizottságának elnöke egyebek között azt hangsú­lyozta, hogy a mozgalom­nak cselekvéssel kell a köz­bizalmat visszaszereznie. Eb­ből adódóan szorgalmaznia szükséges, s folyamatos tár­sadalmi önvizsgálatot, a reá­lis nemzeti önértékelés ki­alakulását. Homolya Gizella, a miskol­ci népfrontbizottság titkára szerint a szervezetnek a hangsúly;: most arra a munkára kell helyezni, amit a saját eszközeivel megvaló­síthat. Dr. Kádár László, a Budapest Bank Rt. területi igazgatója arról beszélt: a népfrontnak is segíteni kell abban, hogy a képviselők országos jelentőségű ügyek­ben teljességgel tájékozottak legyenek. Dr. Czibere Tibor, a HNF megyei elnöke a környezet­védelem lontosságára hívta fel a figveLmet. Hangsúlyoz­ta: erről nemcsak beszélni kell Borsodban, hanem cse­lekedni; a népfront támo­gassa a környezet védelmé­ért dolgozni kívánó közös­ségeket. Majd kifejtette: a jövőben az adózókat tájé­koztatni kell arrói, mire for­dítják az általuk befizetett összegeket. Dr. Pusztai Béla. a HNF megyei alelnöke a politikai intézményrendszer korszerűsítésének fontossá­gára mutatott rá, majd ar­ra figyelmeztetett, hogy a mostoha adottságú mezőgaz­dasági üzemek jövőre nehéz helyzetbe kerülnek. Fellen­dítésük lehetőségeivel intéz­ményesen szükséges foglal­kozni, s ebből a népnont munkabizottságai és kivehe­tik a részüket. Begyik János, a megyei pártbizottság osztályvezetője leszögezte, hogy megyénkben tenni akarás tapasztalható, s a népfront is segíthet abban, hogy ezt célirányos cselek­véssé változtassuk. Dr. Kováls Dániel, a sá­rospataki főiskola főigazga­tó-helyettese azt ecsetelte, hogy a mozgalom célja a közmegegyezés. Ennek érde­kében fel kell gyorsítani az információáramlást, bővíte­ni a nyilvánosságot. Őszin­tén az emberek elé kell tár­ni a gondjainkat, de a le­hetőséget is meg kell adni ahhoz, hogy ők is elmond- j hassák véleményüket. Újra sörfesztivál lesz Miskolcon, a Spaten sörkert­ben. Az első, nálunk még új­donságnak számító rendez­vény sikerén felbuzdulva, a miskolci Vendéglátóipari Vállalat október 2-án és 3- án, pénteken és szombaton rendezi meg az októberi sör- ür.nepet, A részletekről Láng Gézánét, a MIVÉ osztályve­zetőjét kérdeztük: — Lesz természetesen sör­ivó- és perecevőverseny, ér­tékes jutalmakkal, láthatjuk újra a majorét,tekét, megcso­dálhatjuk a pincér ügyessé­gi verseny résztvevőit, és ott lehetünk mindenfajta vi­dám játékon. Közben mu­zsikál majd a soroksári Sváb zenekar, és a Ködmön együttes is előadja a Régi táncrend című műsorát. Iga­zi látványosságnak ígérkezik a lampionos utcabál is. Á programok pénteken délután 4 órakor, szombaton délután 2 órakor kezdődnek, mind­két alkalommal a majorel- tek felvonulásával. A sörivó-, perecevőverseny pénteken 5 orakor, szombaton 3 órakor, a pincérek vetélkedője pén­teken 5 . óra 40 perckor, szombaton 3 óra 40 perckor kezdődik. A Ködmön együt­test pénteken fél 7-kor, szom­baton pedig délután fél 5- kor láthatjuk. A Sváb ze­nekar délutántól késő estig szórakoztatja mindkét na- pofi a közönséget. A fegyveres erők napja alkalmából, tegnap délelőtt kitüntetés-átadással egybe­kötött ünnepséget rendeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitánysá­gon. Az ünnepségen megje­lent jtr. Péter János rendőr v ezeti-niagy. belügyminisz­ter-helyettes, Dudla József, az MSZMP Borsod-Abaúj­Zemplén Megyei Bizottságá­nak első titkára és dr. Ladá­nyi József, a megyei tanács elnöke. Molnár Judit rendőr fő­hadnagy, a főkapitányság KISZ-bizottsága titkárának köszöntője után Mérten Já­nos, a megyei párt-végrehaj- tóbizottság tagja emlékezett és emlékeztetett a pákozdi győzelemre, a fegyveres erők napjának jelentőségére, majd dr. Péter János a Bel­ügyminisztérium vezetése ne­vében köszöntötte a jelen­levőket. Bejelentette: az El­nöki Tanács dr. Túrós And­rás rendőr ezredest vezér­őrnaggyá nevezte ki. Ez a magas elismerés a főkapi­tányság kollektívája munká­ját is méltányolja, hiszen az elmúlt fél évtizedben rend­kívüli erőfeszítéseket tettek a megye közrendjének, köz- biztonságának javítása ér­dekében. Ezt követően dr. Túrós András rendőr vezérőrnagy, főkapitány kitüntetéseket, előlépte leseket, jutalmakat adott át. A megyei pártbizottság é« tanács nevében Dudla Jó­zsef mondott köszöntőt. Hangsúlyozta: rendőreink áldozatos munkájának ered­ményeként a megye közrend­je és közbiztonsága javulást mutat. Majd felemlítette azo­kat az okokat, melyek oda ve­zettek, hogy szükségszerűvé, elodázhatatlanná vált a gaz­dasági-társadalmi kibontako­zási program kidolgozása. Szólt arról, hogy megyénk­ben törvényes rend van, ám az állampolgári fegyelem la­zult; nyugtalanítóan magas a bűnelkövetők között a fia­tal- és gyermekkorúak ará­nya. A jövőben a megelőzé­sen és a bűnözés visszaszo­rításán kell munkálkodnia a főkapitányság teljes állomá­nyának. Végezetül elismeré­sét és köszönetét fejezte ki a megye rendőri állományá­nak az eddig végzett mun­káért, s külön is gratulált dr. Túrós András tábornok­ká történt kinevezéséhez. (A kitüntetettek névsorát a 6. oldalon közöljük.) ★ Dr. Túrós András rendőr vezérőrnagy nyújtotta át oz érdemrendeket, jutalmakat A fegyveres erők napján Üitpséi a reni-iapiinon

Next

/
Thumbnails
Contents