Déli Hírlap, 1987. szeptember (19. évfolyam, 202-227. szám)

1987-09-01 / 202. szám

Egymást fenyegetik Ma reggeli telefon Kinyitott a jegyiroda Tartós használat hely ett tulajdon Mától: A Miskolci Nemzeti Szín­házban hamarosan kezdődik az új évad. Színészek és ren­dezők a bemutatókra próbál­nak. A bérlettulajdonosok már ismerik az új műsorter­vet. — Milyen az érdeklő­dés? — kérdeztük Szabó Gyulától, a színház közön­ségszervezőjétől. — Ez évben előrelátóak voltunk, és már januárban postáztuk a bérlettulajdono­Napos idő A meteorológiai ősz nyári idővel köszönt be. Ma első­sorban délelőtt zavartalan napsütésre számíthatunk, 22 —27 fok közötti hőmérsék­letekkel. Délután nyugat fe­löl lassú felhösödés kezdő­ik. A háború ellen, az életért t939. szeptember 1-jén » fasiszta Németország orvul megtámadta Lengyelorszá­got, a katonai alakulatok át­lépték a határt. Ezen a na­pon kezdődött meg a máso­dik világháború, amely majd hal éven át, 1945. május 9-ig tartott. A nagy világégés kezde­tének évfordulójára azért kell emlékeznünk ennyi idő múltán is, mert bár ma Európa békében él, a vilá­gon itt is, ott is fellángol­nak helyi háborúk, szólnak a fegyverek. Nem szabad el­feledkezni arról a fenyege­tésről sem, amelyet a fegy­verkezés jelent az egész vi­lágra nézve. Fokozódó fe­szültség közepette élünk, s a védekezés egyetlen módja a cselekvés. Mindenkinek, a kis és nagy országoknak, a kormányoknak, a szerveze­teknek, az egyéneknek is lenniük kell a béke megőr­zéséért, az életért. soknak a felhívást, amely­ben kértük őket, hogy mi­nél . hamarabD jelezzék: meg kívánják-e tartani régi he­lyüket? Először a mintegy száz miskolci vállalat kö­zönségszervezőjét értesítet­tük, majd a magánberlőket. A visszajelzések most ér­keznek, és ezek alapján mondhatom: úgy néz ki, a tavalyi nézőszám nem csökkent. A felnőtt- és a di- ákbérlök száma az idén is összesen ti 835 lesz. Az ára­ink változatlanok, a hat új bemutatóra a legtöbbet most is az elsőtől a hete­dik sorig bérletet váltóktól kérünk — 282 forintot — a legolcsóbb pedig a kar­zatra és az oldalülésekre szól, ez 60 forintba kerül. Jelenleg még a régi bérlet­tulajdonosok igényeivel fog­lalkozunk. Azok. akik ez évben akarnak először bér­letet váltani, szeptember 10. után keressék fel penzta- .eankaA, 41 Ez évben csökkent a közúti balesetek száma, ám ennek elle­nére nem lehetünk elégedettek. A nyári hónapokban a csellengő, felelőtlenül kerékpározó gyerekek közül hárman életükkel fizet­tek felügyelet nélküli közúti téblábolásaikért. A képünkön látható fiú is éppen ugrásra készen cút a csúcsforgalom- keflös közepén. (Cikk oi 5. oldaíoor} új földtörvény Több éves előkészítő mun­ka után. és a társadalmi vi­tákon elhangzottak figyelem­bevételével — az Országgyű­lés törvényalkotó munkája nyomán — szeptember 1-jén. tehát ma, életbe lép az új földtörvény. Bevezetése egy­szerűbbé és egyértelműbbé teszi a földre vonatkozó sza­bályozást. ideértve az ingat­lanok tulajdonszerzését is. A törvény ezentúl nem teszi lehetővé telkek tartós használatba vételét. Akik ed­dig építési telket kaptak tartós használatba, és a tel­ket beépítették, a korábban kifizetett használatbavételi díj ellen ébert a telket tu­lajdonba kapják. további illetékfizetési kötelezettség nélkül. Ami a magánszemélyek ingatlan- és földtulajdon­szerzését illeti: változás lesz, hogy a földtulajdon­szerzés családi alapon — hasonlóan a telkekhez és a lakásokhoz — történik. Csa­ládnak számítanak a házas­társak, és 1-4 év alatti gyermekeik. A szabályozás ezzel kíván­ta elérni, hogy bővülhessen az ingatlan- és földtulaj­donnal rendelkezők köre. Emellett a művelési ág ki­alakításában a mezőgazda- sági nagyüzemek az eddi­ginél nagyobb önállóságot kapnak, a hatósági beavat­kozás lehetősége erősen szű­kül. Ezzel azonban növek­szik a felelősségük is. Iráni harci gépek támad­tak egy északiraki telepü­lést. Az iraki katonai szó­vivő szerint, országának lé­nyegesen fejlettebb a légi­ereje, tgv Iránnak alaposan meg kell fon Lóin ia, hogy folytatja-e a városok táma­dását. Irán képviselői hiva­talosan bejelentették az ENáZ-nek, hogy addig nem hagynak fel a bombázások­kal, amíg Bagdad támadja olajtermelő létesítményeiket. XIX. ÉVFOLYAM, 202. SZÁM 1987. SZEPTEMBER 1., KEDD ÁRA: 1,80 FORINT' Nemzetközi huzal- és sodronyszimpózium Magyar-csehszlovák envülíműködés Kiállítás, gyárlátogatás A magyarországi Rötétgyár­Grósz Károlynak, a- Ma­gyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa elnökének meghívására augusztus 31- én baráti munkalálogatást tett Magyarországon Lubo- mir Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kor­mányának elnöke. A csehszlovák kormányfőt fogadta Kádár János, az MSZMP főtitkára. A látoga­tásról közleményt adtak ki. Ebben rámutattak, hogy meg kell gyorsítani az együttmű­ködés krbori.fákozásáft szói-' gáló lépéseket, mindenek­előtt a személygépkocsi­gyártásban, az elektrotech­nikában, a vegyiparban, az atomerőműéi berendezések gyártásában, a mikroelektro­nikában, a számítástechni­kában, a robottechnikában, s a biotechnológiában. Meg­állapították azt is, hogy mindkét fél nagy gondot fordít a nemzetiségek egyen­jogúságának érvényesülésé­re, kulturális és társadalmi fejlődésére. tás 125. és a December 4. Drótmúvek alapításának 75. évfordulója alkalmából a Ne­hézipari Műszaki Egyetemen tegnap délelőtt megkezdő­dött az első nemzetközi hu­zal- és sodronyszimpóziirm. A megjelenteket, a ha­zai és külföldi szakembere­ket dr. Terptón Zénó egye­temi tanár, a Gépipari Tu­dományos Egyesület Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Szer­vezetének elnöke köszöntöt­te, A megye párt-, társa­dalmi szervei nevében dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke nyitotta meg a tanácskozást. Ezt követő­en dr. Fürjes Emil, az Ipa­ri Minisztérium főtanácsosa a magyar kohászat helyze­téről és fejlesztéséről tar­tott előadást Tegnap, ma és holnap dél­előtt csaknem 50 előadás hangzik el, melynek téma­körei a hnzsiok, a sodro­nyok, az egyéb huzaltermé­kekkel kapcsolatos kutatás, gyártás, az ezzel kapcsolatos gyártóberendezesek és a termékfelhasználás. Az elő­adások egyharmadát külföl­di szakemberek tartják. Holnap délelőtt Kiss Béla, a December 4. Drótművek igazgatója értékeli a széles körű szakmai tapasztalat- cserét, majd dr. Romvári Pál egyetemi tanár, a Nehéz­ipari Műszaki Egyetem tudo­mányos rektarhelyettese zár­szavával ér véget a tanácsko­zás. Délután a résztvevők az egyetemmel, illetve a Decem­ber 4. Drótmüvekkel ismer­kednek. A tanácskozás ide­jén több vállalat kiállítja termékeit, köztük a Lenin Kohászati Müvek, és a Di­ósgyőri Gépgyár is. A De­cember 4. Drótművek külön bemutatót tart a drótgyár­tás, illetve a vállalat fejlő­déséről. # Az év első felében a ko­rábbinál több tejet és tej­terméket fogyasztottunk el. Ebben valószínűleg ner kis szerepe van annak, hogy a tejipar ma mar kétszáznál is többféle cikket kínál, s ekkora skálában bárki meg­találhatja az igényeinek és a pénztárcájának leginkább megfelelőt. puli változások A Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága legutóbbi ülésén változások­ról határoztak. A tervgaz­dálkodás megvalósítását, a gazdaságirányítási rendszer megújítását tervezik. Tejipari választék Az újdonságok sorsa Az újdonságoknak viszont olykor furcsa a sorsuk, ele­gendő a kaukázusi kefir ese7 téré gondolni. Bár a piacra kerülésükkor rendszerint el­hangzik. hogy folyamatosan hozzájuthatunk majd ezek­hez, mégis gyakorta eltürn nek a polcokról. A tejiparnak különös gonddal kell szembenéznie napjainkban. Tavaly és az idén egyre kevesebb a fel­dolgozásra váró tej. az elké­szült termékek értékesítésé­nek üteme viszont nőtt. Szétnyíltak tehát a tejipar oltójának ágai. Mit tehetnek az érintettek ebben a hely­zetben? — erről beszélget­tünk Bereznay Ferenccel, a Borsod Megyei Tejipari Vál­lalat kereskedelmi igazgató- helyettesével. (Folytatás a. 3. rtldaiom) Újra nyitva a vasgyári fürdő (CIKK AZ 5. OLDALON)

Next

/
Thumbnails
Contents