Déli Hírlap, 1987. augusztus (19. évfolyam, 178-201. szám)

1987-08-01 / 178. szám

Medence­tanterem A legkisebb öt-, a legnagyobb gyerek tizenhárom éves az Ady Művelődési Ház által ezen a nyáron ismét megszervezett úszónapköziben, Délelőtt az Augusztus 20., délután a diósgyőri strandon „dolgoznak”, öt fiatal szakember tanítja a kezdőket az úszás alapjaira. Több ez a három hét, mint a családok nyári tehermentesítése. Minden kisgyereknek tudni kellene úszni. (Cikk a 2. oldalon.) (Fejér Ernő felvételei) Gmk. átképzés, „hazai” gépkocsi Át ipari miniszter sajtótájékoztatója A szelektív iparfejlesztés cselekvési programjáról tar­tott sajtótájékoztatót tegnap a Parlamentben Kapolyi László ipari miniszter. A miniszter egyebek között hangsúlyozta: nem tűr ha­lasztást a minőség, a haté­konyság és a termelékenység javítása. Ez a feltétele an­nak. hogy a jelenlegi ter­mékszerkezettel sikerüljön gyorsítani a piacorientált fejlődést. Kapolyi László a vállalati gmk-ról szólva hangsúlyozta, hogy ezeknek szorosabban kell kapcsolódniuk az intéz­mények napi tevékenységé­hez. Az iparszerkezet átalakí­tásával összefüggésben a munkaerő szerkezeti összeté­telének megváltoztatására hívta fel a figyelmet. A munkanélküliség rémének felidézése helyett a dolgozók átképzésével kell törődni — hangsúlyozta. Az ipari miniszter egy kérdésre válaszolva elmond­ta: személygépkocsik össze­szerelésével kapcsolatban vállalati szinten tárgyaláso­kat folytatnak a Suzuki cég­sei. Ugyanakkor a szovjet "AZ típusú gépkocsiknál bi­zonyos részegységek gyártá­sának a lehetősége is fenn­áll, A Rába a Skoda céggel tárgyal, az elképzelések sze­rint új gépkocsik előállításá­hoz. részegységeket készíte­nének. Kommunista műszak Lapunk megjelenésével egy időben kommunista mű­szakot tartanak augusztus 1-én a Miskolci Likőrgyár­ban. A műszak során a ter­vek szerint a szocialista bri­gádok tagjai mintegy 100 ezer két deciLiteres málnát palackoznak. XIX. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM 1987. AUG. 1., SZOMBAT ÁRA: 1,80 FORINT Hirosimára emlékezve Csak a béke Az SZMT Ifjúsági lanácsánah rendezvénysorozata Az Országos Béketanacs Ifjúsági Bizottságának fel­hívásához csatlakozva, au­gusztus 3. és 6. között ren­dezvénysorozatot szervez a Szakszervezetek Borsod-Aba- új-Zemplén Megyei Tanácsá­nak Ifjúsági Tanácsa. A „Csak a béke” című rendezvénysorozat Hirosi­ma ős Nagaszaki áldozataira emlékeztet a negyvenkét éve — 1945. augusztus 6-án és augusztus 9-én — ledo­bott amerikai atombombák által elpusztított, több mint 100 ezer emberre. A fenye­gető veszély ma is fennáll, minden reálisan- és, humánu­san gondolkodó ember ösz- szefogására szükség van, hogy atomfegyvermentes vi­lágban élhessünk. Az SZMT fiataljainak ren­dezvénysorozata augusztus 3-án, hétfőn, 13 órakor kez­dődik, az SZMT-székhaz földszinti klubjában. Nyitó- programként fórumot ren­deznek a társadalmi békéről 9 A gidres gödrös belvárosnak közlekedés szempontjából az egyik legnehezebb szakasza a Szé­chenyi -Kazinczy sa'ok. A városban valószínűleg ezen a helyen vitázik egymással legtöbbet autós, s gyulogoi. Úgy tűnik, augusztustól javul a helyzet. A Széchenyi út újabb részének felújításá­ról szól írásunk a 3, oldalon. és az egyén békéjéről. A vitaindítót Iván Kornél, az Országos Béketanács Ifjúsá­gi Bizottságának titkára tart­ja. A fórumot követően a Malom a pokolban című magyar film előbemutatóján vehetnek részt a megjelen­tek. Augusztus 4-én, kedden 19 órától a Napló gyerme­keimnek, 5-én 19 órától a Napló szerelmeimnek című filmeket vetítik a Rónai Sán­dor Művelődési Központ színháztermében. Augusztus 6-án, csütörtö­kön, 18 órától Miskolcon a Szabadság téren, a Hirosima elleni atombomba-támadás 42. évfordulója alkalmából tartanak zenés, verses meg­emlékezést. Az SZMT Ifjú­sági Tanácsa felhívja a fia­talokat: augusztus 6-án, a Szabadság téri műsor után, 20 óra 30 perckor, állítanak égő gyertyát a téren felfes­tett árnyékalakhoz, a meg­emlékezés jeléül. Gondolja­nak arra, amit a Magyar Szakszervezetek XXV. kong­resszusának békefelhívása így fogalmazott meg: „Vall­juk és hisszük, hogy az em­berek az életre és nem az értelmetlen pusztulásra szü­lettek. Azért élnek, hogy dol­gozzanak, alkossanak, tudá­sukkal, két kezük erejével építsék a jelent és a jö­vőt.” Va reggeli telefon Hangos kohójavítás A Lenin Kohászati Mü­vekben vasárnap délután le­állítják a III-as számú nagy­olvasztót. Igen erős és szo­katlan zajokra kell számí­taniuk a Vasgyár és a Győ­ri kapu környékén lakóknak, illetve az arra járóknak eb­ben az időben. Mi okozza ezt a nagy zajt? — kérdez­tük Bárkái Barnabást, az LKM energetikai és üzem- fenntartási főmérnökét. — A szükségessé vált nagyjavítások során, a ko­hó tartalmát, a salakot és az acélt — ami folyékony hal­mazállapotban, mintegy 1100 —1300 Celsius-fokos hőmér­sékletű — le kell hűtenünk. A nagy hőcsökkenés (visz- szahűtés) következtében erős hanghatás, durranás, robba­nás lesz hallható. Ennek erőssége a 80 decibelt is el­érheti. De csupán egy napig tart, s csak az egyébként is rosszul alvóknak okoz majd kisebb kellemetlenségekét. IJj városi tűzoltóparancsnok Tegnap beiktatták tisztsé­gébe Magyarsóki György tűzoltó századost, a Miskolc Városi Tűzoltóparancsnokság új vezetőjét. Elődjét, Siska Ferenc tűzoltóalezredest, aki nyugállományba vonul, teg­nap a megye és a város ve­zetői köszöntötték, méltatva eddigi eredményes tevékeny­ségét. Siska Ferencet orszá­gos parancsnoki dicséretben részesítették. Több lesz a napsütés A reggeli órákban már derült volt az ég az ország felett. A kelet felé elvonult hidegfront felhőzetét csak a déli és keleti ország­részben lehetett még látni. A hőmérséklet a kora reg­geli órákban 10—13 fok kö­zött volt. Ma napközben mindenütt többórás napsü­tés várható, újabb felhőzet csak a késő délutáni órák­ban jelenik meg az észak- nyugati országrészben. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 25, a késő esti órák­ban 20 fok körül alakul. Dr. Lotz Ernő lett az HÍ vezériyazgatója Azon a soronkívüli műsza­ki-gazdasági konferencián, amelyet tegnap délután tar­tottak az Özdi Kohászati Üzemekben, dr. Vörös Árpád ipari miniszterhelyettes be­jelentette, hogy az egészsé­gi okok miatt nyugállo­mányba vonuló dr. Pethes András helyett, dr. Lotz Er­nőt nevezik ki az Ózdi Ko­hászati Üzemek vezérigazga­tóiává. A kinevezéssel a me­gyei párt végrehajtóbizottság és a vasasszakszervezet egyetértett. A miniszterhelyettes meg­köszönte dr. Pethes András­nak az eddig végzett mun­kát az ÓKÜ új vezérigazga­tója pedig az Alkotói Nivó- díi első fokozatát adta át elődjének. Kedvezményes szénutalvány (CIKK A 3. OLDALON) Tombolánkon kerékpárt nyerhet (PÁLYÁZATI SZELVÉNY A 6. OLDALON)

Next

/
Thumbnails
Contents