Déli Hírlap, 1987. július (19. évfolyam, 151-177. szám)

1987-07-01 / 151. szám

4k Lófogatú teherkocsi b ülenösrerkereftel. (Közlekedestöiténeti sorozatunk a 3, oldalon.) Az Országgyűlés ipari bizottsága megtárgyalta Szerkezetátalakítás, egyensúlyjavítás Tapolcán, Hámorban és Lillafüreden Kiemelt üdülőterületek hogy a fejlesztéshez szüksé­ges források elsősorban a gazdálkodás hatékonyságá­nak javításával biztosíthatók. Ehhez elengedhetetlen a vállalatok belső érdekeltsé­gi rendszerének fejlesztése, a dolgozók személyes érde­keltségének jelentős növeie- se. Az ipari bizottság öttagú szerkesztőbizottságot hozott létre, amely a vitában el­hangzott véleményeket ösz- szegezve, részt vesz az ipar szerkezetátalakítási program­ja kidolgozásának további menetében. Ha reggeli telefon Féüartís lei A feltartós tej időnként hiánycikk — kaptuk a tele­font olvasóinktól. Miért nem lehet kapni ezt a hamar népszerűvé vált terméket? — kérdettük Belcznai Fe- renctől. a tejipari vállalat kereskedelmi igazgatóhelyet­tesétől. — Elképzelhető, hogy oly­kor-olykor eltűnik egy bolt polcairól a féltartós tej, de ez nem a tejiparon múlik; mi igény szerint szállítunk belőle a boltokba. Naponta körülbelül 15 ezer liter fogy belőle, ám ha kellene, akác 20 ezer litert is kaphatnánk Debrecenből. Szerencsére idáig a hűtőlancunk jól mű­ködött, ilyenformán nem is érkezett még panasz a fél- tartós tej minősegére a vá­sárlóktól. Stop a Toshibának Az amerikai szenátus nagy többséggel, legalább két évre megtiltotta a ja­pan Toshiba cég és egy norvég vállalat termékei­nek importját. A testület azért határozott így. mert A dél-koreai államfő húszperces tévébeszédben jelentette be. hogy teljes egészében elfogadja a kor­mánypárt főtitkára — vagyis a saját utódjelöltje — által kidolgozott politi­szerinte a két konszern ka­tonai célokra is felhasznál­ható árukat adott el a Szov­jetuniónak. A döntés élet­belépéséhez még a képvi­selőház és Reagan elnök jó­váhagyására is szükség van. kai reformtervet. Csőn Tu Hvan azt mondta, hogy a tervezett intézkedések — köztük a szabad választá­sok kiírása — meghozhat­ják a nemzeti megbékélést az országban. IS Fogyasztók Városi Tanácsának ülése A lakosság áruellátásának helyzetéről, a fogyasztói ér­dekvédelmi feladatok szer­vezéséről és a szeszesital-ér- tekesités korlátozásának vá­rosi tapasztalatairól volt szó a Fogyasztók Miskolc Városi Tanácsának tegnapi ülésén, a Hazafias Népfront székha­zában A tájékoztatót Kovács Gabor, a városi tanács ke­reskedelmi osztályának ve­zetője tartotta: az ülésen el­hangzottakra visszatérünk. Ülést tartott a meg vei tanács vb • Dédapáink méq kénytelenek voltak nélkülözni a konzerv- zene áldásait. A szó­rakoztató elektronika még nem volt fel­találva, helyette léte­zett azonban a - nevezzük így - szó­rakoztató mechanika. Ennek a ma már el­feledett tudomány­nak egyik fennma­radt emlékét ma is meghallgathatjuk, méghozzá éppen vá­rosunkban. Erről a rejtélyes szerkezetről tudósítunk az 5. ol­dalon. (Kerényi felv.) SZÓÍÉZIÉ mediaia Két éve született meg az Építésügyi és Városfejleszté­si Minisztériumnak az a rendelete, miszerint üdülő­hellyé, illétve. kiemelt üdü­lőhellyé nyilváníthatók azok a települések, amelyek tény­legesen alkalmasak üdülés­re. Szűkebb pátriánkban a hagyományosan jelentős ide­genforgalommal rendelkező Miskolc-Tapolca és Lillafü- red-Hámor alkalmas ilyen funkció vállalására. A Bor- sod-Abaúj-ZempIén Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsá­ga tegnapi ülésén határo­zatban mondta ki: egyetért azzal, hogy az országos hí­rű miskolci területeket ki­emelt üdülőhellyé, illetve hegyvidéki és termál-üdülő­hellyé nyilvánítsák. Városunk mindkét terüle­ten a Városépítési Tudomá­nyos Tervező Intézet vizs­gálatai alapján állapították meg, mely területrészek fe­lelnek meg a kiemelt üdü­lőhelyek kategóriájának. A megkülönböztetés ugyanis feltételekhez van kötve. A kiemelt, üdülőhelynek ren­delkeznie kell a szállás, a vendéglátás es a kereske­delmi egysegek széles vá­lasztékával; idegenforgalmi szolgáltatásokkal (amelyek biztosítják a pénzváltás, ide­genvezetés, programkínálat, információforrás adottsága­it); a szabadidő eltöltésé­nek közösségi feltételeit szol­gáló létesítményekkel; in­tézményesen biztosított kom­munális szolgáltatásokkal es környezetvédelmi lehetősé­gekkel. nem utolsósorban pedig esztétikus, folyamai:.- san ■ gondozott közterületek­kel, épületekkel, telkekkel. kiegészítőjét élénk vita kö­vette. Dudla József, az ipari bizottság titkára hangsúlyoz­ta, hogy a gazdálkodás szá­mára kedvező környezet ki­alakítása nagyrészt állami feladat. Kócza Imre (Heves megye) szorgalmazta, hogy a program kidolgozása so­rán a jelenleginél részlete­sebben foglalkozzanak a szerkezetátalakítás gyorsítá­sához szükséges eszközok biztosításával. Többen indít­ványozták: az ipari bizott­ság javasolta a Parlament­nek az ipar szerkezetátala­kítási feladatainak kormány- programmá nyilvánítását. Mérei Emil Baranya me­gyei képviselő arról szólt, Ennek a követelménynek Miskolc-Tapolca szíve — a strand, a kemping környéke, a termálfürdő, s a tőle északnyugatra levő terület egy része — felel meg. Há­morban és Lillafüreden is tulajdonképpen a hagyomá­nyos és jól kiépített belte­rületi egységet jelölték ki a kiemelt kategóriába, míg a két .település .többi részét üdülőhellyé nyilvánították. A megkülönböztető minősí­tésekre Miskolc Megyei Vá­ros Tanacsa tett javasla­tot. * A megyei tanács vb je­lentést fogadott el a lejárt határidejű vb-határozatok végrehajtásáról. javaslatot vitatott meg a testület és az SZMT együttműködési meg­állapodására, s áttekintette a tanácsi felügyelet alá tar­tozó szervezetek munkavé­delmi helyzetét is. # Mindannyian olyan lakás­ba, épületbe szeretnénk köl­tözni, amelyben nincs semmi javítanivaló, az építők tö­kéletes munkát végeztek. Va­jon utópia ez? Mindenesetre az új jogszabályok alaposan megemelték a minőségi mér­cét, és a városépitők igényei is megváltoztak az elmúlt évek­ben. Ebből néha a lakások átadásakor némi bonyodalom is származik. Erről szól cik­künk Várospolitikai fórumunk­ban, lapunk 3. oldalán. A Parlamentben tegnap ülést tartott az Országgyű­lés Ipari bizottsága. A kép­viselők az ipar 1987—1990-es évekre szóló szerkezetátala­kítási és egyensúlyjavítási programját vitatták meg. Kapolyi László ipari mi­niszter elmondotta: a készü­lő^ program az ipar fejlesz­tésének legfontosabb felada­tául a szerkezetváltás erő­teljes gyorsítását, a vállala­tok exportképességének je­lentős javítását határozza meg, módosítva a kisterme­lő- és a feldolgozóipar kö­zött eddig kialakult arányo­kat. Az ipari miniszter szóbeli Terecske a Sötétkapu mögött (CIKK A 3. OLDALON) Hogyan maradhat talpon a k Műszaki-gazdasási konferencia az LKM-ben A Lenin Kohászati Müvek gazdálkodásának első félévi eredményeit és a további feladatokat határozták meg tegnap délután azon a kibő­vített műszaki-gazdasági konferencián, amelyen részt vett dr. Vörös Árpád ipari miniszterhelyettes, Tímár Vilmos, a városi párf.biz.ott- ság titkára és Gulyik Zsolt, az SZMT titkára. Móri Lajosnak, az LKM szakszervezeti bizottsága titkárának bevezető szavai után Drótos László vezér- igazgató szólt az első fél­éves munkáról, a 111. ne­gyedév gazdasági, műszaki feladatairól, az iparpolitikai koncepcióról, a szerkezetát­alakítási programról, vala­mint az immár negyedik al­kalommal megrendezendő innovációs negyedévről. El­mondotta: az LKM munkas- kollektívája az ev első fe­lében rendkívüli erőfeszíté­seket tett azért, hogy telje­síteni tudja a terv időará­nyos részét. Így sikerült le­dolgozniuk az első negyed­évben keletkezett, mintegy 60 millió forintos vesztese­get. és kompenzálták azokat a váratlan kieséseket is, amelyet például a már két hónapja meghibásodott UHP ívkemence okozott. (Folytatás a 6. oldalon) mLAP XIX, ÉVFOLYAM, 151. SZÁM 1987. JULIUS 1„ SZERDA ÁRA: 1,80 FORINT Dél-koreai változások

Next

/
Thumbnails
Contents