Déli Hírlap, 1987. június (19. évfolyam, 125-150. szám)

1987-06-01 / 125. szám

HX}^ / Bíróság elé állítják a határsértő pilótát? Moszkvában úgy ítélik meg: nem lesz rossz hatás­sal a Szovjetunió és az NSZK kapcsolataira, hogy egy nyugatnémet fiatalem­ber sportrepülőgépén meg­sértette a Szovjetunió lég­terét, és Moszkvában lan­dolt. Valentyin Falin, a No- vosztyi sajtóügynökség elnö­ke egy nyugatnémet lapnak azt is elmondta: észlelték a sportrepülőgépet a határ álrepülésekor, de azt hitték, hogy szovjet gépről van szó, ezért nem kísérelték meg az azonosítását. Falin lehetségesnek nevezte, hogy a határsértésért bíróság elé állítják a nyugatnémet fia­talembert. Hozzáfűzte azon­ban, hogy Mathias Rust ha­marosan viszontláthatja szü­leit és barátait. Amerikai lapvélemények szerint a Szovjetunió helye­sen járt. el, amikor a fele­lősöket menesztette. kisniresszus Az Amerikai Egyesült Ál­lamokban ma 5000 résztvevő­vel AIDS-kongresszus kez­dődött, amelynek magyar meghívottja is van. A kong­resszuson összegzik az AIDS-kutatás eddigi ered­ményeit, s a gyógyítás lehe­tőségeit. Az Egyesült Álla­mok tudósai tervezik, hogy nemzetközi együttműködést hoznak létre az AIDS elle­ni küzdelemre. 0 A Majorettek is szórakoztatták a nézőket... Először tartot­tak Miskolcon májusi sörfesztivált, de a rendezők, a Miskolci Vendéglátóipari Vállalat és a bajor Spaten cég szándéka sze­rint nem utoljára. Bár az időjárás lehetett volna kegyesebb is a szombati sörfesztiválhoz, ez mégsem zavarta az érdeklődő­ket: meglehetősen sokan voltak kiváncsiak a májusfa-állításra. (Tudósítás a 8. oldalon.) mely postahivatalban kész­pénzre válthatók, vagy pos­tai küldeményként feladha­tók. A címlet szerinti ellen­értéket a címzettnek a pos­tai kézbesítő vagy bármely postahivatal készpénzben kifizeti. Az utalvány-levelezőlap hasonló alakú, mint a pos­tautalvány, s ugyancsak há­rom részből áll: a feladóve­vény a feladónál marad, az úgynevezett szelvényt a cím­zett kapja, a harmadik rész pedig a postáé. Az utalványokat — érté­kükön felül —. egységesen ló forintért lehet megvásá­rolni, ez a díj a postai ke­zeléssel összefüggő vala­mennyi költséget magában foglalja, így tehát feladás­kor vagy beváltáskor külön díjat fizetni nem kell. Az esetleges külön szolgáltatá­sokat — mint például exp­ressz, tértivevény — termé­szetesen meg kell fizetni. Az elrontott vagy tévesen meg­címzett utalvány-levelezőla­pot a posta kicseréli. Hűvös idő Ma a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 20 fok körül lesz: az ilyenkor szo­kásostól 5 fokkal marad el. A reggel már borult vidé­keken felszakadozik ugyan a felhőzet, de csupán kis mértékben. Záporok előfor­dulhatnak. Átépítik a 111-as kohót Átépítik a Lenin Kohá­szati Művek nagyolvasztó gyárrészlegének III-as szá­mú kohóját. A tényleges át­építési munkákat várhatóan augusztus elején kezdik el, ekkor leáll a kohó is. Ám je­lenleg is nagy erőkkel végzik az előkészületi munkálato­kat; például az ercbunke- rek felújítását, valamint az úgynevezett fűtő öntvények nyomáspróbáját. Az átala­kítási munkák mintegy 600 milli forintba kerülnek, és a tervek szerint nyolcvan napig tartanak. Ennek befe­jezése utón a kohó napi 1200—1300 tonna nyersva­sat tud majd előállítani. Egészség­házat avattak Átadták rendeltetésének Kesznyétenben az új egész­ségházat. A mintegy 3 mil­lió forint beruházással ké­szült létesítményt Topa La­jos, a község tanácselnöke avatta fel. Helyet kapott itt a körzeti orvosi rendelő, az egészségügyi tanácsadó, va­lamint az orvosi szolgálati lakás. A régi orvosi rende­lőt öregek klubjává alakít­ják át; ennek munkálatai már meg is kezdődtek. A falu júliusban mintegy 380 négyzetméter alapterületű ABC-áruházzal is gazdago­dik. Lehetne vitatkozni azon, hogy kcdvezett-e az időjá­rás a gyermeknapi rendez­vényeknek, vagy sem. Egy bizonyos: jobb lett volna, ha süt a nap, de már annak is örülhettünk ebben a téli tavaszban, hogy nem esett az eső ... Szombaton úttörő- avatással kezdődött a városi program, és egész vasárnap délutánig lehetett válogatni a legkülönfélébb rendezvé­nyek között. A zord idő ellenére is a szabadban tartották szom­baton a központi kisdobos- és úttörőavatásokat. A vas­gyári általános iskolásokat a Lenin térre, az avasi kis­diákokat pedig a sportpá­lyára várták reggel .9 órára. A 3-ús, a 42-es, a 20-as, a 33-as és a 43-as iskolák le­endő kisdobosai és úttörői szüleik kíséretében érkeztek az avasi központi avatás helyszínére, aho'l Gúr Nán­dor, a KISZ városi bizott­ságának titkára köszöntötte a megjelenteket. Az ünne­pélyes fogadalomtétel után Ma reggeli telefon a mintegy kétezer kisdobos és úttörő nyakába a várpsi pártbizottság, a városi KISZ- bizottság, a városi úttörő­elnökség és a honvédség képviselői kötötték fel a kék és piros nyakkendőket. Az avasi gyermeknapi ma­jálist a Városi Művelődési Központ és az Avasi Kultu­rális Egyesület rendezte, a sportcsarnok előtti vasárna­pi program gazdája a váro­si úttörőelnökség és a Ró­nai Sándor Művelődési Köz­pont volt. (Folytatás a 8. oldalon) 0 A búvár alászállásra ké­szül. De hol a víz? Lenn, a főid gyomrában, a tapolcai hegy lábánál. A búvárok most egy forrást mélyítenek, hogy több ivóvizet nyerhessenek in­nen a városnak. (Cikk a 3. oldalon.) jjc És szólt a rezesbanda is... XIX. ÉVFOLYAM, T2S. SZÁM 1987. JÚNIUS 1, HÉTFŐ ÁRA: 2,20 FORINT Postai újdonság Ulalvány-levelezilap A Magyar Posta mától utalvány-levelezőlap néven új szolgáltatást vezet be. Budapesten 15, vidéken pe­dig 124 városi postahivatal­ban árusítanak a szolgálta­tás, keretében 100, 500 és 1000 forintos címletű levele­zőlapokat. Ezek, mint pénzt helyettesítő eszközök, bár­sjc Az avatás ünnepélyes pillanatai. Változott az expressz indulási ideje Köztudott, hogy május 31- én, nulla órától új vasúti menetrend lépett érvénybe. Melyek a változások? — kérdeztük Gávay Pált, a Miskolci Körzeti Üzemfő- nökség vezetőjét. — Körzetünkben, tehát á Tiszai pályaudvarról induló személyszállító vonatoknál a Dmitrij Jazov hadsereg­tábornokot nevezte ki a Szovjetunió honvédelmi mi­niszterévé a Legfelsőbb Ta­nács Elnöksége. Elődjét, Szergej Szokolovot. a Szov­jetunió marsallját nyugállo­mányba vonulása miatt fel­mentették tisztségéből. Az SZKP KB Politikai Bizottsága megvizsgálta mi­ként fordulhatott elő, hogy Mathias Rust, az NSZK ál­lampolgára egy repülőgéppel megsértette a Szovjetunió légterét és Finnország felől Moszkvába repült. A légtér­sértés megakadályozása te­rén elkövetett hanyagság és szervezetlenség miatt a Po­litikai Bizottság szükséges­nek látta Alekszandr Koldu- novnak, a honi légvédelmi erők főparancsnokának tisz­téből történő felmentését. korábbi évhez viszonyítva lényeges változás nem tör­tént a menetrendben. Mind­össze néhány perces eltéré­sek fordulnak elő a vonatok indulási, illetve érkezési idejében. Szeretném felhív­ni az utazók figyelmét arra, hogy a Borsod Expressz a kiadott menetrendtől elté- rőeh — a Keleti pályaud­var átépítésének időtartama alatt — reggel nem 6 óra 30 perckor indul Miskolcról, hanem 6 óra 38 perckor. Vasútállomásainkon elegen­dő menetrenddel rendelke­zünk, amelyeket a pénztá­raknál lehet megvásárolni. A nagyméretű, országos köz­lekedésre vonatkozó- könyv 100 forintba kerül, míg az Észak-Magyarország terüle­tére vonatkozó és igen nép­szerű kis alakú menetren­dek 20 forintba kerülnek.

Next

/
Thumbnails
Contents