Déli Hírlap, 1987. április (19. évfolyam, 77-100. szám)

1987-04-01 / 77. szám

• / Hazafisáq és nemzettudat A Kazinczy Klubban teg­nap délután ülést tartott a Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat Borsod-Aba- új-Zemplén Megyei Szerve­zetének elnöksége. Az elnök­ségi tagok személyi kérdé­sekben szavaztak, majd meg­hallgatták Kövér Árpádnak, a megyei pártbizottság osz­tályvezetőjének előadását. A téma a hazafiság és a nem­zettudat volt. Fákat döntött a tavaszi hó A legidősebbek sem emlékeznek arra, hogy március végén, április ele­jén ennyj hó hullott volna egyetlen éjszaka a Blikk­ben. Hétfőn, későn este kezdett havazni, s tegnap még a délutáni órákban is hullott, így csak a Mis­kolci Közúti Igazgatóság terepjáró gépkocsijával juthattunk fel Hollóstető­re. Megdöbbentő kép fo­gadott. A fákra hullott vastag hó közben olvadt is, aztán hajnalban rafa- gyott a fák koronájára. Sok ágat letört, sőt fákat is kidöntött tövestöl. A forgalom biztosítása szük­ségessé tette a Miskolci Közúti Igazgatóság és a Borsodi Erdő- és Fafeldol­gozó Gazdaság együttmű­ködését. A több, mint fél­száz munkás a megfelelő gépek segítségével tegnap délelőtt 11 órára megtisz­tította a veszélyes útsza­kaszokat, így újra megin­dulhatott a közlekedés. (Tudósítás a 6. oldalon.) (Pusztai László felvételei) Szokatlan módját válasz­totta mondandója feldolgo­zásának az előadó. És ez a mód — mint a hozzászólá­sokból, a kérdésekből kide­rült — nagy rokonszetivet keltett, számos gondolatot ébresztett. íróktól, politiku­soktól, politológusoktól, tör­ténészektől vett idézetekből összeállított montázs hang­zott el. A szerzők sora Pető­fitől Jevtusenkóig. Széche­nyitől Keresztúry Dezsőig, Bibó Istvántól Ladányi Mi- Cätfifig terjedt. Élénk eszme­cserét váltottak ki az el­hangzottak. Ma re^eti tetet on Ingyentanács Üjabb szolgáltatással se­gíti a kertészkedők munká­ját a közelmúltban meg­nyílt Aranykasza mezőgaz­dasági, kertészeti szaküzlet. Miben áll ez a segítség? — kérdeztük Koncz Istvántól, a Növényvédő és Agrokémiai Állomás igazgatójától. — Már több, mint öt éve, hogy növényvédelmi fel­ügyelő hiányában nincs Miskolcon tanácsadás. Ezért a Növényvédő és Agroké­miai Állomás szakemberei április közepétől ingyen se­gítenek. Szerdai napokon, délelőtt 8-tól 12 óráig ad­nak segítséget a növényi be­tegségek, kártevők és gyo­mok felismeréséhez, az elle­nük való eredményes me­chanikai és vegyszeres vé­delemhez. Ha azonban ko­molyabb. egész földjeiket veszélyeztető problémával jelentkeznek a Uertműve- lők, a behozott minták alap­ján laboratóriumunkban ál­lapítjuk meg a baj okát. Természetesen ez utóbbit zsebükhöz mért térítés elle­nében. * POLITIKAI NAPILAP *' XIX. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM 1987. ÁPRILIS 1., SZERDA ÁRA: 1,80 FORINT Tavaly százkétmillió Társadalmi munkások kitüntetése Lázár György mondott ünnepi beszédet Felavatták a TIK új gyárát Miskolc társadalmi mun­kában élen járó üzemeinek, szocialista brigádjainak, KISZ- és úttörő fiataljainak, valamint a lakosságnak mon­dott köszönetét tegnap a Ha­zafias Népfront Miskolc Vá­rosi Bizottsága és a Miskolc Megyei Város Tanácsa. A tavalyi összefogás eredmé­nyeként 102 millió forint értékű társadalmi munkát végeztek városunkban. Nagy segítséget jelentett az üzemi, vállalati kollektí­vák hozzájárulása a Tudo­mány és Technika Háza. a Lovasiskola, a Garadna-völ- gyi Ipart Emlék- és Kirán­dulópark, valamint a Váro­si Űttórőtábor építésében. A lakóterületeken végzett munkáért „Kiváló társadal­mi munkáért” emlékplaket­tet kapott, a 11/8. HNF kör­zeti bizottsága, az Eszak- magyarországi Állami Épí­tőipari Vállalat 12. sz. épí­tésvezetősége és Karsai Ár­pád bükkszentlászlói ta­nácstag. A Miskolci Mű­jégpálya építéséért a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsa „Kiváló társadalmi munkás” emlékplakettet adományozott F. Tóth Gé­zának, a Miskolcterv igaz­gatójának, Hegyi Istvánnak, a Digép dolgozójának, Kér­Az alkoholizmus ellen A Miskolc Városi Alkoho­lizmus Elleni Bizottság az idén megvizsgálja, hogy a munkahelyeken tevekenvke- dő hasonló testületek milyen eredménnyel küzdenek e ká­ros szenvedély ellen. Sajná­latos. hogy a tanulóifjúság körében terjed az italozás, ezért szakmunkásképző in­tézetek ez irányú tapaszta­latait összegzik, másoknak is okulásul, a megelőzés ér­dekében. Egy miskolci közép- vállalat illetékeseit ugyan­csak beszámoltatják arról: mit tettek az alkoholizmus megfékezéséért. A városi bi­zottság tegnapi ülésén dr. Kise Katalin városi főorvos elnökletével vették számba erre az esztendőre szóló te­endőiket. tesz Mártonnak,, a KIOSZ miskolci alapszervezete tit­kárának, L endvai Ferenc mérnök-kisiparosnak, Ma- ezonkai Gézának, a MIBER főkönyvelőjének, Hagy Sán­dornak, az Émász főosztály- vezetőjének és Hury László­nak. az Északterv irodave­zetőjének. A Hazafias Népfront Mis­kolc Városi Bizottsága „Ki­váló társadalmi munkás” emlékplakettjét Sti-an, az „Érdemes társadalmi mun­kás” kitüntetést 34-en kap­ták meg. (A városi tanács további kitüntetettjeinek névsorát holnapi számunk­ban közöljük.) Leninvárosban töltötte tegnapi napját Lázár György, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszter- tanács elnöke, akit útjára elkísért dr. Kapolyi László, az MSZMP Köponti Bizott­ságának tagja, ipari minisz­ter. Megyénk magasrangú ven­dégét a Leninvárosi Tanács épülete előtt Fejti György, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Ladányi József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me­gyei Tanács elnöke. Dóka Ferenc, a Leninvárosi Párt- bizottság első titkára és Hegedűs György, Leninvá­ros Tanácsának elnöke fo­gadta. Miniszterelnökünket Hegedűs György tájékoztat­ta a dinamikusan fejlődő fiatal szocialista város múlt­járól, jelenéről és az elkép­zelésekről. Rövid városnézés »tán a Tiszai Vegyi Kombinátba # Móra tervezték a premiert, de csak néhány nap múltán köz­lekednek, majd Miskolcon at a Szovjetunióból érkező, s oda tar­tó kamionok, autóbuszok, személygépkocsik. A záhonyi Tisza-hid felújítása miatt lezárják a határátkelőt is, s Sátoraljaújhelyen keresztül városunk vezeti majd át a 3-as főút forgalmát. (Cikk az 5. oldalon) (Kerényi László felvetele) vezetett a vendeg útja. ahol délután munkásgyűléssel avatták fel a kombinát új egységét, a lineáris políeti- léngyárat. A nagygyűlésen megje­lenteket — közöttük Lázár Györgyöt, Fejti Györgyöt, dr. Kapolyi Lászlót, dr. La­dányi i Józsefet, Petrovai László építésügyi és város- fejlesztési miniszterhelyet­test, Básti Jánost, a SZOT elnökségének tagját, az SZMT vezető titkárát, Gerö Rezsönét, a Vegyipari Dol­gozók Szakszervezetének tit­kárát, Major Jánost, a KISZ KB tagját, a megyei KISZ-bizottság első titká­rát és Ryozo Magit, Japán magyarországi nagykövetét — Pintér Imre. az üzemi pártbizottság titkára kö­szöntötte, majd Huszár An­dor vezérigazgató jelentette a miniszterelnöknek: a li­neáris polietiiéngyár határ­idő előtt, mi megy 300 millió forintos megtakarítással el­készült. Ünnepi beszédében Lázár György átadta a kombinát dolgozóinak az MSZMP Központi Bizottsága és Ká­dár János elvtárs személyes üdvözletét és jókívánságait. Szolt róla: az élet megúju­lást kíván, a világszínvona­lat biztosító technika eléré­sére, a termelékenység fo­kozására kell törekedni. Hogy ez nem elérhetetlen, azt a TVK új gyára is bi­zonyítja. Kiemelte a terve­zők, kivitelezők és beruhá­zók példás munkáját, akik­nek köszönhetően az új gyár határidő előtt megvalósult, s termelése 3,5 milliárd fo­rinttal javítja évente a nép­gazdaság devizamérlegét. A miniszterelnök kormányki­tüntetéseket adott át a ki­vitelezés legjobbjainak, s számos, kiemelkedő munkát végzett dolgozó kapott mi­niszteri kitüntetést is. Az iparvállalatokon múlik Illést tartott a menyei tanács vb Ülést tartott tegnap dél­előtt a Borsod-Abaűj-Zemp- lén Megyei Tanács Végre­hajtó Bizottsága. A testület a többi között jelentést hallgatott meg a megye mű­vészeti életéröl, majd ja­vaslatot tett a többihez ké­pest elmaradott térségek fejlesztésére. Ezt követően megtárgyalták a megválto­zott munkaképességű dolgo­zók foglalkoztatásával kap­csolatos tanácsi feladatokat, és tájékoztatót fogadtak el a Borsodi Szénbányák Vál­lalat által bezárt bányákat övező települések értekeinek állapotáról. Az elmaradott térségek felzárkóztatásának megyei programjához kapcsolódva, sokan mondták el vélemé­nyüket. javaslatukat. Dr. Majoros László, a megyei tanács általános elnökhe­lyettese hangsúlyozta: na­gyon kívánatos lenne, hogy a megye iparvállalatai az eddigieknél sokkal jobban figyeljenek az elmaradott térségekre. Például akkor, ha közvetlen ipartelepítés­ről van szó. Számos új munkaalkalmat és munka-, helyet lehetne teremteni ily módon. A korábbiakban ez azért nem történt meg, mert a vállalatoknak nem volt érdeke, de a vállalati érdek mindig a népgazdasá­gi érdekek függvénye A végrehajtó bizottság állás- fogj., asa így szói: a követ­kező évekre vonatkozó el­képzelések jók, de ügyelni kell arra, hogy felesleges il­lúziókat ne kei Lsünk. A gazdaság változásai, nyilván meghozzák a megoldást.

Next

/
Thumbnails
Contents