Déli Hírlap, 1987. március (19. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-02 / 51. szám

# A rozsdamentes — középen — szebb is, jobb is, mintáz eddigi... Új csa­varokkal rögzítik a Széchenyi úti pa­dokat. Látszólag apróság ez, mégis érdemes hirt adni róla, hiszen annak a jele, hogy a sé­tálóutcán a részle­tekre is ügyelnek. (Cikk a 3. olda­lon.) Kerékpárt Hefnek a vasútállomáson Vasárnaptól a MÁV Szom­bathelyi Igazgatóságához tartozó öt vasútállomáson — Csákánvdoroszlón, Kőszegen, a száj ki tavakhoz legköze­lebb fekvő jánosházi állo­máson, a bakonyi Porván, továbbá Zánkán — kerék­párt is kölcsönözhetnek a vonattal érkező turisták. A MÁV egyelőre kísérletként indított úi szolgáltatása az előzetes számítások szerint már akkor rentábilis lehet, ha egy-egy kerékpárt ha­vonta kétszer bérbe vesznek a túrázni indulók. Az első napi kölcsönzés díja ötven forint, de két naoért nyolc­van, háromért pedig:csupán száz forintot kérnek, és a kölcsönzési idő letelte után a kerékpárokat az igazgató­sághoz tartozó bármelyik ál­lomáson átveszik. Ha az új szolgáltatás si­kert arat. gyors ütemben bővítik a bérelhető férfi és női gépek számát, s több ba­latoni és göcseii á’lomáson is létesítenek lerakatok 6 Hangulatos kis zug Tapolcán a sétány mentén meghúzódó Békás-tó. Medre az évek során megrongálódott, nem lehetett már tovább várni a felújításával. De nemcsak a medret kell újra kövezni, hanem meg kell akadályozni a tó vizének elszennyeződését is. (Cikk a 3. oldalon.) • A mezőgazdasági üzemekben, az állami gazdaságokban, a termelőszövetkezetben a téli hónapokat arra is felhasználják, hogy kijavítsák, rendbetegyék erő- és munkagépparkjukat, jár­müveiket. jgy von ez a sajóhidvégi Rákóczi Termelőszövetkezet­ben is, ahol a gépműhelyben most serény munka folyik. Arra törekednek, hogy a tavaszi munkák kezdetére rendbe tegyék a gépeket, berendezéseket. A gépműhelyek korszerűsítéséhez az idén kezdenek hozzá. A közös gazdaság cipöfelsörész-készitö üzemében jelenleg speciális sícipöket gyártanak egy osztrák cég megbízásából. (Tudósítás a 4. oldalon.) (Kerényi László felvétele) Rakodási csács a IM A hétvégén minden eddi­ginél több, összesen 120 ezer tonna áru hagyta el vasúti kocsikban a megye határa­it. Főleg szombaton értek el rekorderedményt a fuvaroz­tató vállalatok: a tervezett 56 ezer tonna helyett 69 ezer tonna árut pakoltak vagonokba, és indítottak út­nak a megrendelőkhöz­Gáspár Sándor a szovjet szakszervezetek kongresszusáról A szovjet szakszervezeti kongresszus tanulságairól nyilatkozott Gáspár Sándor, á SZOT elnöke a Népszavá­ban. Hangsúlyozta: a szak- szervezeti mozgalom egyik ébresztő-szervező ereje lehet a kibontakozó szovjet re­formfolyamat. Ez a kong­resszus a magyar szakszer­vezetek számára azt. sugall­ja. hogy a szocializmus mozgékony társadalom. Ha a gazdaság esetleg stagnál is, a társadalom mozgásban van. Ezt a szakszervezeti mozgalomnak követnie kell, mert különben elmarad a társadalmi igényektől. Ma reggeli telelőn Vízhiány Csaba vezér utcában a Hideg idő Ma hajnalra ismét télies­re fordult időjárásunk. Nyír­egyházán mínusz 9 fokos hi­deget is mértek. A legma­gasabb hőmérséklet sem emelkedett nulla fok fölé; helyenként hószállingózás volt. Napközben csapadék és ónos eső valószínű. Mínusz 1 fok alatt marad a hőmér­séklet. Miskolcon ma reggel. mí­nusz 7.1 fokot mértek; az éjszaka szállingózott a hó. • Látványos akciókat, szép mérkőzéseket láthottak a nézők a BM cselgáncsbajnokságán Miskolcon, a városi sportcsarnokban. Jó második félidei játékával nyert a Borsodi Bányász női kézi­labdacsapata. Megkezdődött a labdarúgó NB l-ben a tavaszi idény. Melyik európai futamot törlik a Forma-’ ben? (Beszámo­lóink a hét vége sporteseményeiről a 7. oldalon.) — Az említett házban a vízvezeték-csatlakozó hi- básodott meg. emiatt az egé­szet ki kell cserélni. Ügye­letes szakembereink már a helyszínen dolgoznak, s elő­reláthatóan kora délután vé­geznek a javítással. Mire munkából hazajönnek a la­kók. már kinyithatják a csa­poka L Tekintélyes amerikai tör­vényhozók és nyugat-euró­pai politikusok is kedvező­en fogadták Gorbacsov fő­titkár legújabb kezdeménye­zését arról, hogy Moszkva kész külön megállapodni az eurorakéták felszámolásáról. A szovjet párt főtitkára, mint ismeretes. javasolta, hogy más fegyverzetkorlá­tozási kérdésektől elkülöní­tetten kössenek megállapo­dást a közép-hatótávolságú rakétákról. Az amerikai re- puklikánusok szenátusi ve­zetője felszólította Reagan elnököt, hogy adjon pozitív választ. Genscher nyugatnémet kül­A KISZ KB Jövőnk a tét felhívásának kapcsán ma „dolgozói napot'1 tartanak az ország — így Miskolc — vállalatainál, intézményei­ben. Az ifjúmunkások és az értelmiségi fiatalok munka­helyeiken fórumokat ren­deznek, a munkaidő végez­tével. Egyebek között arra keresnek választ: mit tehet­nek szűkebb környezetük­ben a termelés hatékonyab­bá tételéért, a gazdasági nö- vekédés gyorsításáért. A vi­tát segíti a KISZ KB két videofilmje. Az egyik a gaz­daság és a reform kérdéseit veszi nagyító alá — a felvé­teleken tudósok mondják el e témáról gondolataikat, és megszólalnak jó példával elöljáró vállalati dolgozók is. A másik film a KISZ érdekképviseleti munkáját mutatja be. A ma elhang­zottakat értékelik, s megke­resik az arra alkalmas ja­vaslatok hasznosításának le­hetőségeit. Utcai divatbemutatók A kora reggeli órákban többen telefonáltak szer­kesztőségünkbe: a Csaba ve­zér utca 20—22. számú ház előtt meghibásodott a veze­ték, és emiatt elzárták a vi­zet. Mikor javítják ki a hi­bát? — kérdeztük a Mis­kolci Vízművek üsrveletesei- tőL ügyminiszter, országa egyik régi törekvésének beteljesü­lését látja a szovjet kezde­ményezésben, mert elhárítja a fő akadályát annak, hogy a felek megállapodhassanak minden szovjet és amerikai közép-hatótávoiságú rakéta teljes íels_ámolásában és megsemmisítésében. Gorbacsov nyilatkozatát méltatta Willy Brandt, az SPD elnöke is, kiemelve a javaslatok építő jellegét és komolyságát. Előrelépésnek nevezte a szovjet kezdeményezést a belga külügyminiszter, Tin- deman, Carrington NATO- főtitkár és Nakaszone japán miniszterelnök is A tizen- és huszonévesek nem szeretnek gyermekru­házati boltból vásáx-olni. Ezért váltott nevet a most több mint másfél millió fo­rintért felújított, a Weidlieh- udvar melletti áruház; ma nyílik meg, Fiatalok Ruha­háza néven. Vásárlási kedv­csinálónak délután fél 2-kor divatbemutatót tartanak, ami­kor az utcára is kifutnak a manökenek. Ezután pedig, több mint 4 millió forintos árukészlettel, megnyílik a valóban belvárosi színvona­lú üzlet. XIX. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ! ÁRA: 2,20 1987. MARCIUS 2., HÉTFŐ S FORINT V/ i S sr ******* tr /jT//r////r/<* S AJ**-m Kamionok a városon át (CIKK A 4. OLDALON) Jövőnk a lét \la megvitatják a fiatalok Közép hatótávolságú rakéták Igszsrle kedvezően fogai Górta» Uunyezcsél

Next

/
Thumbnails
Contents