Déli Hírlap, 1987. február (19. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-02 / 27. szám

X bant tegnap Kabulban, az Merénylet Kabulban Nagyerejű pokolgép rob­Ma reggeli telefon Lámpa-premier a sétálóutcán A Széchenyi úti rekonst­rukcióval kapcsolatban szó volt arról is, hogy az ÉMÁSZ korszerűsíteni fogja az itteni közvilágítást. Lu­kács Bélát, a miskolci I. sz. kirendeltség vezetőjét kér­deztük a munkálatokról. — A miskolciak mutató­ban már láthatnak is az új nátrium-lámpákból néhányat az Ady-híd és a Centrum Áruház közötti szakaszon. A napokban végzünk is ezen, a már felújított terü­leten a lámpák cseréjével. Talán úgy tűnhet, hogy kés­lekedünk vele. de ez puszta óvatosság: a viszonylag friss betont, a kövezetei nehogy tönkretegye a súlyos gép­járművünk. Korábban pedig azért nem lehet elvégezni, mert a kábelvezetékhez nem tudunk hozzáférni. így te­hát. ahogyan tovább halad­nak az útépítők, egy-két hónap múltán követjük őket. A sárga fényű lámpák afcon túl, hogy hangulatosabbak, energiatakarékosak, és ma­gasabb értékű fényt árasz­tanak. JéiLirisak az alsóirendű utak Megyénkben a fő közleke­dési utak ma reggel járha­tók voltak. Csupán a hófú- vásos szakaszokon tapasz­talhattak a keréknyomokban és az útszéleken hókását a gépjárművezetők. Az alsóbbrendű utak bur­kolata túlnyomórészt ugyan­csak száraz, ám a kisebb forgalmú utak még sok he­lyen hókásásak, jégbordá­sak, jégkátyúk veszélyezte­tik a közlekedők biztonsá­gát. A szóró és hóeltakarító gépek készenlétben állnák, hogy ha szükséges, azonnal bevethessék őket. A hét vé­gén 25 tonna érdesítő anya­got szórtak ki. Ma reggel Edelény és Putnok környékéről ködöt jelentettek, a látótávolság lapzártakor 150—300 méter volt. A leninvárosi Tisza- hídnál sárgán villog a jel­zőlámpa, a váltakozó irá­nyú forgalom csak kézi irá­nyítással biztosítható. Akik tehát Polgár—Debrecen fe­lé utaznak autóval, készül­jenek fel a veszélyhelyzet­indiai nagykövetség épülete előtt egy parkoló személy­autóban. A robbanás kö­vetkeztében négy személy — közöttük két gyermek — életét vesztette, megrongá­lódott a nagykövetség épü­lete és számos más közeli épület. Nadzsib, az Afga­nisztáni Népi Demokratikus Párt KB főtitkára kijelen­tette: a robbantás része azoknak a felforgató akciók­nak, amelyekkel Afganisz­tán és India ellenségei igye­keznek aláásni a két állam baráti kapcsolatait. Szerelik az új lánvpát a Centrum Aruház előtt. Segítenek a nyugdíjasok is Megrohanták a Centrumot Hamarabb kérdezünk meg szinházvezetőket és rendezőket égy-egy előadásról, egy-egy szezonról; a színészek sokszor még azt is joggal hiányolják, hogy a kritikákban is (legyen ez jó, vagy kevésbé hízelgő) róluk esik a legkevesebb szó. Pedig nélkülük nincs előadás. Nincs előadás a színész közönsége nélkül sem. A Miskolci Nemzeti Színház öt művészével erről beszélgettünk. (Cikk a 2. oldalon.) (Kiss József felvétele) Színbáz kunira közönség? XIX. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 1987. FEBRUAR 2., HÉTFŐ I ÁRA: 2,20 FORINT A Széchenyi porladó kövei (CIKK A 3. OLDALON) Kémkedéssel vádolják Hogyan javíthatjuk? Kizrenif, hizkiztnság On semmit nem kockáz­tat, de sokat nyerhet! Ez a jelszó a miskolci Centrum Áruház mostani téli vásá­rán. Már reggel 8 óra előtt több százan állták körül, nyitásra várva, az áruházat. Még többén mustrálgatták a hét végén a kirakatot, amelyben tetszetős összeállí­tást mutatnak be a 30—40 százalékkal olcsóbban kínált ruházati termékekből. Akik figyelmesen végignézték a kiállított ruhaneműket, meg­állapíthatták ; divatja múlt egy sem akadt közte. Űj­módi kabátokat, nadrágokat, pulóvereket kínálnak. Ellentétben más boltokkal, bőráruból is széles a válasz­ték. Olcsón kapható férfi, női és gyermekcsizma, bun­dacipő. A sláger bizonyába a gyermekkorcsolya lesz, amely korábban hiánycikk volt, most pedig olcsóbban is hozzájuthatunk. Minden vásárnál véges az árukészlet; a meghirdetett holmik csak addik kaphatók, amíg a készlet tart. Számítanak a vásári tumultusra, ezért a roham kivédésére az áruház nyugdíjasait is munkába szólították. Iránban van letartózta­tásban tegnap óta a Wall Street Journal című ameri­kai lap egyik tudósítója, akit kémkedéssel vádolnak. Korábban olyan hírek ter­jedtek el, hogy az újságírót Bejrútban egy Irán-barát szervezet tagjai rabolták el. A szerkesztőség közlése sze­rint a letartóztatott tudósí­tó, a lap kairói megbízott­ja mintegy 50 társával együtt az irániak meghívá­sára, a front megtekintésé­re utazott Teheránba. Az irániak azt állítják, hogy hamis útlevéllel utazó izra­eli kémet tartóztattak le az amerikai újságíró személyé­ben. Fogságban a közvetítő A Libanonban fogva tar­tott túszok ügyében közvetí­tőként a térségbe utazott anglikán pap. Terry Waite, a canterbury-i érsek meg­bízottja sorsát továbbra is homály fedi. Mindinkább erősödik az a vélemény, hogy Waite fogságban, vagy legalábbis házi őrizetben van. Az egyik bejrúti rádióál­lomás jelentése szerint Va­lid Dzsumblatt, a libanoni drúzok vezetője bejelentet­te: saját magát ajánlja fel túszként cserébe Terry Waite-ért. amennyiben az anglikán egyházi személyi­ség valóban fogságban lenne. A mai népszavazást meg­előző hét végén feszült lég­kör uralkodott a Fülöp-szi- geteken. Most döntenek az új alkotmány sorsáról, amely lehetővé tenné Aqui­A közbiztonság javítása társadalmi összefogást kíván. Ezért hívta Össze szombatra a Borsod-A ba új-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Ta­nács és a megyei pártbizott­ság a megye bűnüldöző szerveinek, a párt-, állami és társadalmi szerveknek a képviselőit. Juhász Péternek, a megyei pártbizottság tit­kárának megnyitó szavai után dr. Túrós András rendőr ezredes, megyei fő­kapitány tartott vitaindítót a közrend és közbiztonság ala­kulásáról, a megyei párt­székház nagytermében. A főkapitány bevezetőjé­ben arról tájékoztathatta a bűnmegelőzési aktíva részt­vevőit: noha a bűnözés ará­nya hazánkban is emelkedő tendenciát mutat, közbizton­ságunkat Európában a leg­jobbak között tartják szá­mon. A hetvenes években 120 ezer körül volt az ismert­té vált bűncselekmények no asszony hat esztendőre való megválasztását. A hét végén néhány perces elté­réssel két pokolgép is rob­bant egy rádióállomás és egy szupermarket előtt. száma hazánkban, tavaly már meghaladta a 180 ezret. Borsod-Abaúj-Zemplénben a korábbi két esztendő stag­nálása után 1986-ban ugrás­szerűen megnőtt, 36 száza­lékkal emelkedett a bűncse­lekmények száma; tavaly 15 600 bűnesetet regisztrál­tak. Mindezek ellenére — hangsúlyozta dr. Túrós And­rás — a közbiztonság a kö­rülményekhez képest tovább­ra is elfogadható szinten van, még ha ennek ellentmonda­ni látszik is, hogy Borsod az ország bűnügyiíeg legfer­tőzöttebb területe. A megyei főkapitány ez­után a bűnözés növekedésé­nek okait kutatta, megálla­pítva: ezek a gazdaságföld­rajzi helyzettel, az iparszer­kezettel éppúgy magyaráz­hatók, mint a megye lakos­ságának összetételével. Bor­sodi sajátosság, hogy az or­szágos átlagot jóval megha­ladó mértékű, 80 ezerre tehe­tő az itt élő cigánvszárma- zásúak száma. Többségük igyekszik beilleszkedni a társadalomba, jelentős ré­szük él állampolgári jogai­val, és teljesíti kötelességeit, ám kialakult egy úgyneve­zett „kemény mag”, amely­nek tagjai konokul szembe­helyezkednek törvényeinkkel. Ezek száma 4—5 ezerre te­hető. (Folytatás a 8. oldalon.) • Minden új autóra egy esztendeig vagy 10 ezer kilométer megtételéig szól a garancia. Ez időn belül szeretnénk ha az új négykerekű minden hibája előjönne és azt díjmentesen meg­szüntetnék a szervizben, A régi volánforgatók már jól tudják; mindez hiú ábránd. Emlékeink nem a legjobbak a hejőcsabai szervizről. A Miskolci Autójavító Kisvállalat igyekszik megsza­badulni a nem éppen szeplőtlen múltú szerviz rossz hagyományaitól. Ma már jelen lehetünk az autónk javításánál, figyelemmel kísérhetjük a szerelő kezemunkáját, s ha némi szakértelem­mel bírunk, még bele is szólhatunk. (Cikk a 4. oldalon.) Választás a Fülöp-szigeleken

Next

/
Thumbnails
Contents