Déli Hírlap, 1987. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-02 / 1. szám

XfX. ÉVFOIYXM, 1. 5ZXW 1987. íanuar z, péntek ÁRA: 1,80 FORINT Gorbacsov nyilatkozata „Békében kell élnünk ezen a bolygón” Volt mit enni, inni Vidám búcsú az óévtől Bán kúton ma hajnalban havazott ródlizókkal a Bükk-fennsi­A szovjet emberek béké­ben akarnak élni az ameri­kai néppel, nem táplálnak vele szemben ellenséges ér­zelmeket — jelentette ki Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára J. Kingsbury- Smith amerikai újságíró kér­déseire válaszolva. A szovjet vezetes nevé­ben kijelenthetem, hogy a háború és béke kérdéseivel kapcsolatos szovjet politika kialakításában az. amerikai néppel szemben éppoly tisz­tességesek vagyunk, mint sa­Kőrünk a nukleáris fegy­verek és a nagy sebességek kora, amelyben a kölcsönös gazdasági és politikai függés növekszik. Kizárt, hogy az egyik fél biztonsága a másik kárára vagy annak számlá­jára teremtődjön meg. A biztonság csak kölcsönös, pontosabban fogalmazva, csak egyetemes lehet — szö­gezte le a főtitkár. — Tet­szünk-e egymásnak vagy sem, meg keli tanulni egy­más mellett, békében élni ezen a kicsi és sérülékeny bolygón. Mediterrán szilveszter után húsvétidézü reggeli verő- fénnyel köszöntött be az új esztendő. A langyos esők áz­tatta járdákon, utakon szer- pentk'iszalagok, kiszolgált trombiták emlékeztettek az évbúcsiiztató mulatságok éj­szakájára, a színes utcai for­gatagra. Ma tovább tart a langyos idő. Reggel 7 órakor 2,6 fo­kot mértek Miskolcon. Az eső 5 óra 5 perctől esik, másfél óra alatt 0,9 milliméter csa­padék hullott. Valamivel in­tenzívebb az eső, mint pél­dául Békéscsaba környékén, de jóval gyengébb, mint a fővárosban vagy a Kékeste­tőn. A nappali hőmérséklet tovább melegszik, elérheti a 9 fokot is. Megerősödő szél­re kell számítanunk. A „be­ígért” hidegfront később ér­kezik, mint amikorra vár­ták. * Az év utolsó napján, de­cember 31-én, szerdán ki le­hetett volna tenni a „telt ház” táblát Bánkúton, a sí­pályákon. Ezrek használták ki a sportolásra alkalmas havat. Tegnap — bizonyára a szilveszteri fáradalmaknak köszönhetően — szinte alig lehetett találkozni sízőkkel, kon. Ig^z, a belvárosban ol­vadt, ma reggel pedig az eső esett. Ám Farkas Jánosné- tól, a Justitia síház gondno­kától megtudtuk: ma haj­nal óla szakad a hó Bánkú­ton (lapzártakor 17 centit mérte«.), a feltételek kedve­zőek a sportolásra. így ma is valamennyi felvonót — amennyiben az igények szük­ségessé teszik — üzemeltetik. * December 31-ére feloldot­ták a reggeli alkoholárusítási tilalmat a város csaknem valamennyi boltjában (a nagyüzemek közelében levők voltak a kivételek). Hogy milyen volt az ellátás (nem alkoholból!), arról Fükő De­zsőt, a Pátria ABC vezetőjét kérdeztük: — Volt mindenünk az év utolsó napján. Még déligyü­mölcs is. Harmincadikén mandarin is, 31-én már csak narancs. De persze, a lényeg az alapvető élelmiszereken volt, es ezekben nem szen­vedtünk hiányt. Délután 4- ig tartottunk nyitva, megerő­sített létszámmal. Körülbe­lül fél 3-ig tartott a nagy forgalom, utána már csak kevesen jöttek. Tejből körül­belül 600 liter, kenyérből mintegy 1000 kilogramm maradt zárás után. Talán az egyetlen, amit hiányoltak a vevők — és hiányoltunk mi is. mert úgy tudtuk, többet kapunk — a juhbeles, az úgynevezett bőrös virsli. De másfajta virsli, debreceni, és ezek ízesítője volt bőven. * Három órával „vezet” a megyei kórházi és- hattal a Semmelweis kórházi első újszülött előtt. Bárczi Zsuzsa., aki az új esztendő első mis­kolci kisbabája: január else­jén. 4 óra 55 perckor jött a világra, a Vasgyári Kórház­ban. Hejőpapiból szállították be az édesanyát a mentők, és rövid idő múlva megszü­letett 3 kiió 5 dekával az 53 centiméteres kislány. Szülei­nek harmadik gyermeke: két bátyja várja otthon a csöpp­séget, akinek édesapja a DIGÉP dolgozója. (Folytatás a 6. oldalon,) jat népünkké! — mondotta. • Az óévet és az új esztendőt is ezrek búcsúztatták, illetve köszöntötték Miskolcon, a műjég­pályákon. 1986 legnagyobb sportjellegű beruházása a második jégpálya megépítése volt a Nép­kertben. Vállalatok, intézmények, kisiparosok közreműködésével, társadalmi munkájával valósult meg a pálya, sokait örömére. Ám nem mindenki értékeli egyformán o mások munkáját. (Képri­port a 3. oldalon.) Miért „lazít” a (CIKK A 3. OLDALON! Reagan rádióbeszéde íz LK \l a megújulásért Adósság nélkül Az idén elmaradtak az üd­vözletek a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok vezetői között, de a két or­szág lakosai közvetlen rádió­kapcsolat révén köszöntötték egymást. A moszkvai rádió az új esztendő első napján ismertette Ronald Reagan­nak, az Egyesült Államok el­nökének rádióbeszédét, me­lyet a Szovjetunió népeihez intézett. Tovább tart a vasutassztrájk A francia vasutassztrájk az wj év első napján is folyta­tódott. Minden eddiginél ke­vesebb vonat közlekedett. A párizsi metró és az autóbu­szok újévkor ugyan rende­sen jártak, a legnagyobb szakszervezet azonban újabb sztrájkakciót hirdetett. Fran­cois Mitterrand elnök utasí­totta a kormányfőt a tár­gyalásokra, de Chirac nem volt hajlandó találkozni a sztrájkolok képviselőivel. A Lenin Kohászati Művek­ben, 1986. második felében megkezdték a megújulási program végrehajtását, s ez máris eredménnyel járt. Csökkentették a gyengébb minőségű acélok előállítását, ugyanakkor növelték az öt­vözött acélgyártást. Hazai gépipari vállalatokkal közös beruházásban új gépeket vá­sároltak, és ezeket a ter­mékszerkezet korszerűsítésé­nek a szolgálatába állítot­ták. Megvásárolták a Medi­cor Művek miskolci üzemét, s itt elkezdték elektronikus anyagvizsgáló és mérőműsze­rek, különböző technológiai folyamatvezérlő rendszerek gyártását. Közvetlen terme­lési, műszaki és egyéb irá­nyú kooperációs szerződése­ket kötöttek a KGST-orszá- gok több nagyipari üzemé­vel, aminek haszna már a közeli jövőben megmutatko­zik. A vállalat tevékenységét korszerűsítő intézkedéseknek köszönhetően 1986. végére több mint öt százalékkal csökkent az egy tonna acél előállítására fordított ener­gia-felhasználás, s mintegy • Házasságuk csaknem minden évében más-más lakásban töltötték a karácsonyt és a szilvesztert Kecs­kemétiék. Ideig- óráig minden meg­oldás megfelelt, ám ahogy gyara­podott a család, a másfél szo­bás is szűkösnek bizonyult. Most, a Felső-Majláthon egy kis öreg ház­ban laknak addig, míg az idén fel nem építik a por­táján az újat. Egy év múlva tehát már megint másutt kö­szöntik az új esz­tendőt, s aztan még a sok-sok töb­bit. (Róluk szól Családi körben cí­mű riportunk az 5. oldalon.) Ma reggeli telefon Mi okból robban fel a képcső? Az Év vége című televí- zióműsorban tegnap este lát­hattuk. milyen pusztítást végzett egy felrobban* kép­cső. Mekkora a valószínűsége annak, hogy robbanás kö­vetkezik be a készülékünk­ben? — kérdeztük Burghardt Gézától, a ViUkész szerviz­vezetőjétől. — Miskolcon ilyesmi az én gyakorlatomban még nem fordult elő. A képcsö­vek ma már robbanásbiztos kivitelben készülnek, ezért biztonságosak; nyugodtan nézzük tehát továbbra is a műsorokat. Hogy mégis mi­ért robbant fel tegnap este a fővárosban a képcső? Nagy valószínűség szerint üvegfe­szültség okozta a hibát. Ezt a lehetőséget nem szabad kizárni, de annyira ritka­ságszámba megy, hogy éven­te legfeljebb egv-két eset­ben történhet meg a sok millió képcső közül. Tízszünet Afganisztánban? félezerrel kevesebb emberrel az előző évinél több terme­ket állítottak elő. A hazai megrendelők részére a ter­vezettnél 23 ezer tonnával több árut szállítottak, a tő­kés piacon pedig terven fe­lül ötmillió dollár értékű ter­méket adtak el. A tavalyi költségmegtakarítás eléri a 200 millió forintot. Minden­nek eredményeként a szep­tember végéig keletkezett 574 millió forint vesztesé­get december végéig kigaz­dálkodtak, s így az ,LKM adósság nélkül zárta az 1986- os esztendőt. Emlékképek az óévből, annak búcsúztatásáról. Az új év első óráiban, ahogy az lenni szokott, ezrek özönlöttek az utcákra Miskolcon (is), hogy hangos dudaszóval, jókedvvel köszöntsék ismeretlenül is egymást, és ismeretlenül, reménykedve 1987-et. A dudaszónak vége, a papírtrombiták eláztak (vagy a sutba kerültek), az 'elázottak kijózanodtak, de a remény, hogy 1987 több örömöt hoz, mint 1986 tette, megmaradt. (Kerényi László felvételei) meg és amnesztiát ígért. A gerillák azonban kijelentet­ték, hogy nem fogadják el a íegyvernyugvásW Áz Afganisztáni Népi De­mokratikus Párt főtitkára, Nadzsibuilah e hónap köze- KÍ9C7i'inotAt hirri pl ott

Next

/
Thumbnails
Contents