Déli Hírlap, 1981. november (13. évfolyam, 256-279. szám)

1981-11-02 / 256. szám

November 7. alkalmából Szakszervezeti ünnepség A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 64. évfor­dulója alkalmából november 4-én délelőtt 9 órakor ün­nepséget rendez az SZMT- székházban a Szakszerveze­tek Borsod megyei Taná­csa. Megnyitót mond Szűcs Ferencné, az SZMT titkára. majd Szeghő István, a va­sasszakszervezet területi szervezője tart ünnepi meg­emlékezést. Végül Tóth Jó­zsef vezető titkár jutalmakat ad át a legjobb munkát vég­zett szakszervezeti társadalmi aktíváknak. * POLITIKAI NAPILAP * XIII. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM 1981. NOVtMBtR 2., HÉTFŐ ÁRA: 1,60 FORINT Ma reggeli telefon Kiskereskedők a lakosságért Az utóbbi egy esztendő alatt városszerte megnőtt a magánkereskedők száma. Valójában hányán vannak? — kérdeztük Nagy András­tól, a Kiskereskedők Orszá­gos Szövetségének megyei titkárától. — Tavaly megyénkben 652 kiskereskedő dolgozott, s ma már számuk megközelíti a hét és fél százat, örvendetes, hogy elsősorban az ellátat­lan területeken kértek újabb engedélyeket. Több magán­kereskedés nyílt Mezőkö- vesd-hőfürdőn, Bogácson, Óz- don, Kazincbarcikán, Miskol­con (Tapolcán, a Búza téren és a peremkerületekben). A megyében csaknem 60 száza­lékkal több olyan magánke­reskedő nyitott boltot, aki az alapvető élelmiszerekkel való ellátást segíti. Borsodban ko­rábban mindössze egy mű­szaki magánkereskedés volt; most már tízen foglalkoznak autóalkatrész-eladással. Vár­ható, hogy a közeljövőben újabb két műszaki kereske­dést nyitnak. Különböző szak­mákban, 20—25 újabb ma­gánkereskedés megnyitására lehet számítani az év végéig. A magánkereskedői hálózat tavaly alig 800 millió forint értékű forgalmat bonyolított le Borsod megyében, az idén alaposan meghaladják a 870 millió forintot. Miskolcon a tavalyi 500 millió forinttal szemben az idén legalább 530 —540 milliót forgalmaznak a magánkereskedők. Ezzel pár­huzamosan egyre jobb az áruellátás és bővebb a vá­laszték, különösen a divatáru­boltokban. Leoiuvárosban épül A Polipropilén—II. Újabb gyárrészleg, a Po­lipropilén—Il-es számú üzem építését kezdték meg a lenin- városi Tiszai Vegyi Kombi­nátban. Ez hasonlóan az 1978 óta működő — évente 40 000 tonna műanyagot előállító I- es számú gyáregységhez — az olefingyár melléktermékéből, s ugyanekkora mennyiségben állítja majd elő a zsineg, fó­lia, csomagolóanyag készíté­sére alkalmas polipropilént. A sokoldalúan felhasználható műanyag próbagyártását a tervek szerint 1983-ban kez­dik meg az új gyáregységben is. Az üzem 2,1 milliárd fo­rintba kerül; technológiai be­rendezéseit japán cégek szál­lítják. Mintegy nyolcvan kü­lönféle részegységet és gépet pedig magyar 'vállalatok, köz­tük a Tiszai Vegyi Kombinát gépgyárában készítenek. Az új gyárrészleg egyike lesz a magyar—szovjet pet­rolkémiai egyezmény során felépült üzemeknek, terméke­it nemcsak a hazai ipar hasz­nálja fel, hanem exportra is jut belőlük. Őrizetben a muzulmán fanatikusok Az A1 Ahram című egyip­tomi kormánylap szerint, az egyiptomi biztonsági erőknek lényegében sikerült felszá­molniuk azt a fanatikus mu­zulmán csoportot, amely meg­gyilkolta Szadat elnököt. A lap szerint a csoport 650 tag­ját, vagyis létszámának 95 százalékát a hatóságok már őrizetbe vették. # Megyénk középiskoláiból 41 csapat indult a rádiós Kazinczy- vetélkedőn, közü lük három került be a szombati döntőbe. A műsort — amelyet Antal Imre vezetett — egy későbbi időpontban sugá­rozza a rádió. (Cikk a 2. oldalon.) Szovjet művészek Miskoleon (ELŐZETES A FILMFESZTIVÁLRÓL A 2. OLDALON) o Hetente két nap (AZ ÖTNAPOS MUNKAHÉTRŐL A 3. OLDALON) Cserebereüzlet (RIPORT A 4. OLDALON) Újnáci fegyverraklárra bukkanlak Nagy mennyiségű fegyvert és lőszert talált a nyugatné­met rendőrség az alószászor- szági Heidenben. Ernst Al- brechtnek, a tartomány mi­niszterelnökének bejelentése szerint a géppisztolyok es más kézifegyverek, gránátok, valamint a robbanóanyagok újfasiszták tulajdonát képez­te. Lapjelentések szerint ez volt a szövetségi köztársaság történetében a legjelentősebb fegyverlefoglalás, amely na- gyobbszabású újfasiszta fegy­veres akciók előkészítésére utalt. Nagyszabású béketüntetés­re került sor az észak-olasz­országi Milánóban. Képün­kön: a felvonulók a rakéta­telepítések, az atomfegyver­kezés veszélyei ellen tiltakoz­tak. Borús idő Enyhe éjszaka után, erősen felhős reggelre ébredtünk, a hőmérséklet Miskolcor. 7 fok volt. Napközben a közepesen és erősen felhős időszakok váltogathatják egymást. Szór­ványosan zápor előfordulhat. Az évszakhoz képest enyhe idő tovább tart, a hőmérsék­let csúcsértéke 15 fok körül várható. Alapanyaggyártó üzemet létesítettek Lesz eléír burgonyás kenyér A burgonyás kenyér alap­anyagának, a burgonyapép­nek a gyártását hamarosan új üzemben kezdik meg a So­mogy megyei Zöldért Vállalat zákonyi feldolgozótelepén. A pépgyártási eljárást hazai kutatók dolgozták ki, s a Zöldker anyagi támogatásá­val rendezkednek be a ter­melésre. Az igen keresett burgonyás kenyérből a sütőipar eddig azért nem elégítette ki az igé­nyeket. mert az egyik fontos alapanyagot, a burgonyapely­A nyugdíjasok enuekei Emlékek, küzdelmek, ta­pasztalatok címmel pályáza­tot hirdetett a pedagógusok szakszervezete. A pályázatra elsősorban nyugdíjas peda­gógusok visszaemlékezéseit, pályamunkáit várják, annak érdekében, hogy történeti és pedagógiai tapasztalataikat összegyűjthessék, megőriz­hessék. Az érdeklődők több téma­körből választhatják ki pá­lyaművük tárgyát. Az ok­tató-nevelő munka általáno­sítható tapasztalataival kap­csolatban a különböző kor­osztályok, települések — el­sősorban az aprófalvak és a munkáskerületek — oktatási intézményeinek tevékenysé­gét elemző műveket éppúgy készíthetnek, mint a felsza­badulás előtti időszak, majd az elmúlt évtizedek küzdel­meiről, a szocialista iskola megteremtéséért, és fejleszté­séért végzett munka emlé­keiről szóló dolgozatokat. A kéziratok témája lehet a szakszervezeti munka emlé­keinek, tapasztalatainak ösz- szegzése, a pályakezdő peda­gógusok munkájának segíté­se. továbbá az életmód vál­tozásainak bemutatása is. A jeligés pályázatra 10— 20 gépelt oldal terjedelmű műveket várnak, s kérik a résztvevőktől, hogy a témá­jukhoz kapcsolódó esetleges eredeti dokumentumokat is csatolják. A pályamunkákat 1982. október 31-ig kell be­küldeni a Pedagógusok Szak- szervezete munkaügyi és. szociális osztályának címére: Budapest, Gorkij fasor 10. hét itthon nem gyártották, importból kellett beszerezni. Emiatt csupán évi 500—600 tonna burgonyapelyhet hasz. nálhatnak fel a kenyérsütés­hez, holott a felmérések sze­rint 4000 tonnánál is többre lenne szükség. Az import részbeni megszüntetésére a Baranyaszentlőrinci Állami Gazdaság hozzálátott egy évi 2000 tonna kapacitású burgo- nyapehely-előállító üzem épí­téséhez, s most a Somogy megyei Zöldért készült fel a számításba jövő másik alap­anyag, a burgonyapép előál­lítására. Az eddigi vizsgála­Lengyelország két körzeté­ben a szejm szombaton elfo­gadott felhívása ellenére folytatta a sztrájkot a regio­nális Szolidaritás szervezete. A zielona górai vajdaság­ban az üzemek többségében tart az okkupációs sztrájk, a munkabeszüntetési akciót csak a városi közlekedésben függesztették fel, a halottak napjára való tekintettel. Ugyancsak okkupációs sztrájk folyik a skierniewicei vaj­daságban levő Zyrardówban is. Az élelmiszer-ellátás hely­zete miatt tiltakozó Szolida­ritás-tagok tizenkét napja megszállva tartanak számos nagyüzemet. Halina Skib- niewskának, a szejm alelnö- kének kezdeményezésére a hó végén újabb kormánykül­döttség járt Zyrardówban, de a tegnapra virradóra véget ért tárgyalások sem hoztak teljes. megállapodást. A sztrájkolok ugyanis a mun­kabeszüntetés idejére teljes fizetést követelnek, ez azon­ban — mint a munka-, bér- és szociális íninisztérium kö­zölte —, nem jár. A KISZ Miskolc városi Bi­zottsága holnap délután 3 órá­tól tartja soron következő ülését. A testületi tagok tájé­koztatást hallgatnak meg a politikai képzési év indítá­sáról, az 1981. évi városi fel­készülés tapasztalatairól. Ez­után tájékoztató hangzik el tok szerint, a pép felhaszná­lásával éppen olyan jó mi­nőségű kenyér készülhet, mint pehely bői. A zákonyi üzem eddig a nagyatádi konzervgyárnak tartósított zöldséget, az új termék gyártása azonban ki­fizetődőbbnek ígérkezik. A termékváltással nemcsak évi 3000 tonna alapanyaghoz juthat a sütőipar, hanem egy­úttal a Zöldért burgonyatáro­lási veszteségei is csökkenhet­nek, a pépesítésre ugyanis a másodosztályú burgonya is alkalmas. Emlékezetes, hogy a Szoli­daritás Országos Bizottsága is a sztrájkok beszüntetésére hívta fel a regionális szerve­zeteket. Varsói megfigyelők rámutatnak, hogy amikor sztrájk meghirdetéséről van szó. a Szolidaritás országos vezetősége kötelező érvényű utasítást ad ki, most viszont — korábbi esetekhez hason­lóan — csak felhívást tett közzé, amelyet a helyi szer­vezetek „rugalmasan” kezel­nek. * A lengyel főügyészség tájé­koztatása szerint a szczeczini vajdasági ügyészség vizsgála­tot indított Marian Jurczyk- nak, a „Szolidaritás” Orszá­gos Egyeztető Bizottsága tag­jának, a szervezet vajdasági bizottsága elnökének ügyében — jelentette a PAP lengyel hírügynökség. A büntető tör­vénykönyv 1. paragrafusa 270. cikkelyének értelmében Jur- czyk október 25-i felszólalása a trzebiátowi bútorgyár szo­lidaritás szervezetének aktí­vaülésén büntetendő eleme­ket tartalmazott. az 1981. évi építőtábori moz­galomban való részvétel vá­rosi tapasztalatairól, végül ugyancsak tájékoztató formá­jában ismerkednek meg a bi­zottsági tagok a fiatalok la­kásépítési akcióinak helyze­tével. A szejm felhívása ellenére Okkupációs sztrájk Politikai képzés, építőtáborok

Next

/
Thumbnails
Contents