Déli Hírlap, 1981. szeptember (13. évfolyam, 203-228. szám)

1981-09-01 / 203. szám

♦ Az avatóünnepség résztvevői csak szabadtéren fértek el. Ezernyolcszáz diák nevében vették át az iskola új zászlóját. (Kiss József felv.) Jepisev hadsereötábornok látogatása Lengyelországban Stanislaw Kania, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, miniszter- elnök és nemzetvédelmi mi­niszter hétfőn fogadta a Len­gyelországban tartózkodó Alekszej Jepisev hadseregtá- bomokot, a szovjet hadsereg és haditengerészet politikai főcsoportfőnökét. Mint a PAP lengyel hír­ügynökség jelentette, a talál- - kozón, amely szívélyes, ba­ráti légkörben folyt le, a len- * gyei és a szovjet hadsereg fegyverbarátsága további el­mélyítésének irányairól volt szó. A megbeszélésen hang­súlyozták, hogy a Lengyel Népköztársaság a Varsói Szer­ződés tartós láncszeme, amelynek védelmi képessége POLITIKAI NAPILAP Xm. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM 1981. SZEPTEMBER 1„ KEDD ÁRA: 1,40 FOKIT ,-es Sokan .várták ma reggel a Tiszai pályaudvaron a Szov­jetunióból érkező béke- és barátságvonatot. A szerelvény bizottsága szervezésében tíz napot töltöttek Kijevben, Moszkvában és Leningrád- ban. Új tanévben új iskolában a Felavatták 101 ■es szakmunkásképzőt Ezernyolcszáz diákja van a 101-es számú Szemere Berta­lan Ipari Szakmunkásképző Intézetnek, és ha a többiek nem is, az elsősök szülői kí­sérettel érkeztek a tanévnyi­tóra. Ünneplős tömeg gyűlt össze tegnap reggel kilenc órára az Avas oldalába: zász­lóadományozással egybekö­tött iskolaavató nincs min­dennap. Még az utóbbi idő­ben szinte minden esztendő­ben iskolát avató Miskolcon is régen adtak át rendelteté­sének hasonló nagyságrendű új intézményt. Az ünnepnap méltó volt a modern, új épületkomp­lexumhoz, a hétköznapoknak méltónak kell lenni az isko­lához — hangsúlyozta avató­beszédében Rózsa Kálmán, Miskolc tanácselnöke. A 101- es számú szakmunkásképző nagy hagyományú, régi isko­la. Először 1949-ben adtak szakmunkás-bizonyítványt a j ogelődjében, azóta új intéz­mények nőttek ki belőle, a ma is hozzá tartozó encsi és mezőkövesdi részleggel ösz- szesen 2400 fiatalt képeznek. A Szabó Lajos utcai közpon­ti épületet régen kinőtték, sok helyen tanítottak, tamű- helyeik nem voltak, az új is­kola hiányt pótol, és új le­hetőségeket nyit meg. Szük­ség is van a korszerű körül­ményekre, a 80-as évek az iskolára, az ipar munkaerő- utánpótlásának bázisát jelen­tő szakmunkásképzőkre más, az eddigieknél is nehezebb feladatot ró, új utakat ír elő. Útra valóként adta át az is­kola új zászlóját a tanácsel­nök, amelyet — az új intéz­ményt — Bujdos János igaz­gató, a diákok nevében SzlaJ boda István másodéves tanu­ló köszönt meg, vett át. A 101-es a város, a megye számos özeméhez kapcsoló­dik, a gyárak szakemberei­nek, a fiatalokat az iskola alatt, után fogadó felnőttek­nek a további segítségét kér­te köszönő szavaival az igaz­gató, dr. Szigeti László a Pa­>k A pontos címük: Ifjúság utca 16—20. Az új szakmunkás- képző immár hozzátartozik az avas-déli lakótelephez. mutfonóipari Vállalat igazga­tója valamennyi üzem, válla­lat nevében köszöntötte az intézményt. Jó tanévet, jó j munkát kívántak a testvér­iskolák diákjai, majd az ün­nepség résztvevői, köztük Grósz Károly, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Drótos László, ai városi pártbizottság első tit­kára, dr. Ladányi József, a megyei tanacs elnöke, Tóth József, az SZMT vezető tit­kára, Amriskó Gusztáv, a Ha­zafias Népfront megyei elnö­ke. bejárták az új iskolát. (Folytatás a 2. oldalon) Bányászok megemlékezése Harmincegy évvel ezelőtt, i 1950-ben döntött a párt és a kormány arról, hogy szep­tember első vasárnapja a bá­nyászoké legyen. Ma, lapzár­ta után, délelőtt 11 órakor, a megyében és a városban elő­ször, a Kerületi Bányamúsza- ki Felügyelőségen köszöntöt­ték a 31. bányásznapot A felügyelőség dolgozói három megye — Borsod, Haj­dú es Szabolcs — bfetyámafi biztonságát ellenőrzik, s az idén még nern történt halá­los baleset. Ez, a bányászat nagy fejlődésének, a ggKfei- tésnek, s a bányászok, gaz­dasági vezetők szemléletválto­zásának is köszönhető. Pél­dául a Borsodi Szénbányák Vállalatnál ebben az évben 16 százalékkal csökkent a balesetek száma a tavalyi élv­hez viszonyítva. szilárd biztosíték mind a szo­cialista országok nemzeti biz­tonságára és határaik sérthe­tetlenségére. mind az európai tartós békére nézve. hat óra után néhány perccel gördült be az első vágányra, s azt a háromszáz borsodit, illetve miskolcit hozta, akik a Hazafias Népfront megyei Uj titkárt választottak Iránban A bányatnüszakS fefügye- lőség elsődleges feladata, hogy őrködjék a bányászok biztonsága és testi épsége fe­lett. Hogy ezt a feladatot az elmúft időszakban jól végez­ték, annak bizonyságául ki­tüntetéseket adtak át. Ma reggeli telefon Új átalánydíjas szolgáltatás Nemrégiben beszámoltunk róla, hogy a GELKA bővítet­te átalánydíjas javítási szol­gáltatásainak körét, az olaj- kályhák, s a gáztűzhelyek szerződéses szerviz szolgálta­tásával. Szeptember elsejétől ismét bővül a szolgáltatások listája. A részletekről Petró János, a GELKA megyei ki­rendeltségének műszaki veze­tője szolgált bővebb felvilá­gosítással. — Szeptember elsejétől áta­lánydíjas javítási szerződést kötünk a szovjet Minszk 10, 11, 12-es gyártmányú hűtő- szekrényekre, s az NDK au­tomata, illetve félautomata mosógépekre, a WVA 500, 501-es, WA 45, 46-os típusok­ra. A szerződéskötés feltéte­lei hasonlóak az eddigiekhez: csak üzemképes készülékek jöhetnek szóba, valamint azok, amelyek tíz évnél nem idősebbek. Ha valaki kihívja szakembereinket, hűtőgép «setében 7 forintért, mosó­gépnél 15 forintért elvégzik a vizsgálatot, s kijavítják az esetleges hibákat is. — Mennyi az átalánydíj összege? — Eddig magyar automata mosógépekre és magyar hű­tőgépekre kötöttünk szerző­dést. Az NDK és a szovjet gé­peknél a díjak változatlanok maradtak. Hűtőgép esetében 25 forint, automata mosógép­nél 70 forint havonta. — Hol lehet a szerződést megkötni? — Vidéken minden szervi­zünkben. Miskolcon a mosó­gép esetében a Szentpéteri kapui szervizünkben, a 14-216-os telefonon, az Au­gusztus 20. utcában, a 38-980- as telefonon, vagy a Kandó Kálmán utcában, az 51-216-os telefonon. Ha hűtőgépről van szó, akkor a Szabó Lajos ut­cai szervizhez kell fordulni, telefon: 16-838. Ali Khamenei hodzsalo­lcszlamoc, a tcheráni pénteki ima Vezetőjét választotta meg a párt főtitkárává az Iszlám Köztársasági Párt Központi Bizottsága. A párt lapja jelentette be, hogy 40 éves pap. Khomeini ajatoilah egyik tanítványa veszi ál a vasárnapi merénylet áldoza­tául esett Bahonar miniszter- elnök helyét a párt élén. Khomeini ellen június vé­gén merényletet kíséreltek meg. melynek következtében egy hónapig kórházi ápolás­ra szorult. Nyilvánosságra hozták az iráni miniszterelnökség épü­letében történt robbanás ne­gyedik áldozatának kilétét. A miniszterelnökség pénzügyi hivatalának vezetője beszo­rult a robbanás következtében leállt liftbe és a füstben megfulladt. Kétértelműen reagált hét­főn az amerikai külügymi­nisztérium az iráni vezetők elleni merényletre. Dean Fi­scher, a State Department szóvivője valójában nem a miniszterelnök és az államfő halála miatt fejezte ki saj­nálatát, hanem sajnálatosnak nevezte „a légkört, amelyben ilyen erőszakcselekmények előfordulhatnak”. A bécsi bombamerénylet kapcsán Fi­scher kijelentette, hogy az Egyesült Államok értesülései szerint „arabok” követték el a merényletet, s nincs bizo­nyíték arra, hogy azért a PFSZ lenne felelős. A PFSZ- szel kapcsolatos amerikai ál- láspont egyébként változatlan — jegyezte meg mindeneset­re a szóvivő. * A szovjet vezetők táviratot küldtek RuhoUah Khomeini aíatoPahnak, az Iráni Iszlám Köztársaság vezetőjének. „Fogadja mély együttérzé­sünket a terrorcselekmeny áldozatává lett Ali Radzsai államfő és Hommad Dzsavad Bahonar kormányfő elhunyta alkalmából. Továbbítsa rész­vétünket az elhunytak roko­nainak és közeli barátainak” — hangzik Leonyid Brezs- nyev és Nyikolaj Tyihonov távirata. A 20. ébsMIi Egy további bebörtönzött: ir republikánus aktivista .uta­sította vissza a reggelit” teg­nap a Maze-börtön ben, és ez­zel hétre emelkedett a jelen­leg éhségsztrájkot folytatók száma. A 25 éves Hugh Carvrlle, az ír Köztársasági Hadsereg tagja a huszadik azok sorá­ban, akik ily módon kíván­ják elérni, hogy a hatóságok biztosítsák számukra a poli­tikai fogoly státusát Eddik tízen haltak bele az éhség- sztrájkba, míg hárman fel­adták a küzdelmet. Carville-t 1977-ben tartóz­tatták le, majd egy évvel ké­sőbb 14 évi börtönbüntetésre ítélték fegyverrejtegetés és bombamerényletben való részvétel vádjával. Esős idő Kiadós esővel köszöntött be Miskolcon a meteoroló­giai ősz. Napközben is fel­hős, esős idő lesz. A szél megélénkülésére számítha­tunk. A csapadék ellenére a hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül várható. * Hatalmas részvét mellett temették el hétfőn Teheránban a bombamerényletben meggyilkolt iráni államfőt és minisz­terelnököt. Képünkön, a temetési ment felvonulói az iráni fővárosban. w Hazaérkezett a béke- és barálsápmt

Next

/
Thumbnails
Contents