Déli Hírlap, 1981. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

1981-07-01 / 151. szám

Ma délelőtt t Kádár Jánost és kíséretét a pártszékház előtt fogadják \U1_ Az enyhülés fennlartásnért w A megyei tanács ülésén Borsodi zárszámadás Leonyid Brezsnyev és Willy Brandt megbeszélése Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségének elnöke kedden a Kremlben fogadta Willy Brandtot, a nyugatnémet szociáldemok­rata párt és a Szocialista Intemacionálé elnökét Mind­két fél kifejezte aggodalmát a fegyverkezési verseny erő­södése és a háborús tűzfész­kek kialakulása miatt. Egyet­értettek abban, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni az enyhülés fenntartására, a béke és a biztonság meg­őrzésére és arra, hogy az enyhülést kiterjesszék kato­nai területre is. A vitás kér­dések megoldásának egyetlen útja a tárgyalások mielőbbi megkezdése. A Willy Brandt tiszteletére adott Vacsorán poharköszöntot mondott Leo­nyid Brezsnyev és egyebek között hangsúlyozta: jelenleg nincs fontosabb feladat, mint a fegyverkezési hajsza megfékezése. Válaszában Brandt kifejezte, milyen fon­tos lenne az egész emberiség számára a Szovjetunió- és az Egyesült Államok első számú vezetőjének találkozója. Egy­ben kifejezte azt a reményét; hogy Brez'nyev még az év vége előtt ellátogat Bonnba. Megyénk V. ötéves tervé­nek zárszámadását tartotta meg tegnap délelőtt a Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács. A statisztikával gaz­dagon tűzdelt költségvetési és fejlesztési terv írásbeli beszámolóját, illetve a múlt évi gazdálkodás értékelését Jurás László, a megyei tanács tervosztályának vezetője szó­ban is kiegészítette. Menet közben voltak előre nem látható nehézségeink, ennek ellenére eredmények­ben gazdag ötéves tervet zár­tunk. A tervben szereplő 30 172 lakással szemben 31 701 otthont sikerült felépíteni. Jelentősen fejlődött az egész- * ségügyi ellátás, s a tervezett­nél több bölcsőde és óvoda épült fel. A vízellátás beru­házásai számottevő késede­lem nélkül megvalósultak, kivéve a Miskolc vízellátását javító sajóládi vízmüvet, amely a VI. ötéves terv so­rán készül el. Ezt követően a lakossági szolgáltatás helyzetét, az V. ötéves tervi fejlesztések eredményeit tette mérlegre a tanácsülés. Az írásbeli jelen­téshez Józsa László, a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság el­nöke fűzött szóbeli kiegészí­tést. Szolgáltatóiparunk fej­lődése kézzelfogható, de az el­látás országos szintjéhez ké­pest változatlanul az utolsó helyen állunk. (Folytatás az 5. oldalon) Ma reggeli telelőn Hogyan sikerült az első télév a Diósgyőri Gépgyárban? Tegnap lezárult az év első fele. Vállalataink, üzemeink számára különösen fontos, hogyan tudták a tervet tel­jesíteni, hiszen a VI. ötéves tervidőszak induló évéről van szó. Ma reggel a Diósgyőri Gépgyárban arról érdeklőd­tünk: miként sikerült meg­valósítani a féléves tervei­ket? — A végleges adatok még természeteseti nem állnak rendelkezésre, de az előzetes felmérésék azt bizonyítják: kollektívánk jól dolgozott — adta a választ Balázs Ferenc gazdasági igazgató. — Áruter­melési feladatainkat teljesí­tettük, s ha- a tavaly év első felének eredményeihez viszo­nyítjuk előzetes adatainkat, az idén 5,5—6 százalékos ter­melésnövekedésről adhatunk számot. A Diósgyőri Gépgyár termékeinek mintegy a fele exportra kerül. Összehason­lítva a határainkon túl érté­kesített gépeink, berendezése­ink termelését, kitűnik, hogy a szocialista országokba 10, míg a tőkés országokba 7 szá­zalékkal több termékünk ke­rült ebben a fél esztendőben. Örvendetes tény, hogy a több­lettermelést teljes egészében a termelekenység novelese vél értük el, a létszám csökkené­se mellett. Az előzetes ada­tokból arra következtethe­tünk, hogy gazdálkodásunk tovább javult e hat hónap so­rán, mind költséggazdálkodá­sunk, mind anyag- és ener­giamegtakarításunk a terve­zett felett teljesült. Gyáregy­ségeink döntő többsége túl­teljesítette feladaait, s ha van is egy-két egységnél minimá­lis lemaradás, a többiek kom­penzálják a gyengébb ered­ményeket. A fentiek alapján nyugodtan állíthatjuk: a ko­rábbi gondokról csak .múlt időben beszélhetünk „„ a Lenin Kohászati Műveltbe látogatott Kádár János Miskolcra érkezett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára tegnap a kora esti órákban Borsod-Aba- új-Zemplén megyébe ér­kezett. Kíséretében van Baliai László és Katona István, a Központi Bizott­ság osztályvezetője. Részt vesz a látogatáson Gyurkó László író, országgyűlési képviselő. A Központi Bizottság első titkárának fogadására ünne­pélyesen feldíszítették, me­gyénk déli kapuját. A vörös és nemzetiszínű zászlókkal fellobogózott főútvonal men­tén Mezőkövesd lakosai álltak sorfalat, kezükben virágcsok­rokkal, zászlócskákkal. A vá­rosi-járási pártbizottság szék­haza előtti téren már órákkal a kedves vendégek érkezése előtt gyülekeztek a helybeli­ek százai. Pontban fél 8-kor tűnt fel Mezőkövesd utcáján Kádár János elvtárs gépkocsija. A köszöntésére egybegyűltek lel­kes éljenzéssel, nagy tapssal fogadták pártunk első titká­rát, akit elsőként Grósz Ká­roly, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a megy« pártbizottság első titkára és Ladányi József, a megyei ta­nát ; elnöke k .»zontött. Kádár Jánost köszöntötte Juhász Pé­ter, a Mezőkövesd városi-já­rási Pártbizottság első titká­ra is, majd Grósz Károly mu­tatta be Kádár Jánosnak a fogadására megjelent helyi párt-, állami és társadalmi szervek vezetőit, közöttük Pa­taki Istvánt, a Mezőkövesdi s|c A KISZ-fiatalok virágcsokra városi Tanács elnökét, Szilá­gyi Jánost, a járási hivatal elnökét és Póta Jánost, a KISZ városi-járási bizottsá­gának titkárát. Kádár János üdvözölte a mezőkövesdieket. Úttörők vö­rös szegfűcsokrot adtak át a vendégeknek, majd régi ma­tyó szokás szerint, nemzeti- színű szalaggal átkötött ke­nyeret és a megye világhírű tokaji borából kóstolót nyúj­tottak át matyó népviseletű fiatalok pártunk első titkárá­nak. A borsodi program első ál­lomásán rövid pihenő követ­kezett; a vendéglátók a párt­székházba invitálták Kádár Jánost és kíséretének tagjait. Ezután a delegáció Miskolcra folytatta útját. Végig a 3. sz. főútvonal községeiben, s Mis­kolc utcáin is integető embe­rek sokasága köszöntötte az áthaladó gépkocsisort. Mis­kolcra er kezesük után a ven­dégek tapolcai szálláshelyük re hajtottak, ahol Drótos László, a Miskolc városi Párt- bizottság első titkára és Ró­zsa Kálmán, Miskolc megyei város Tanácsának elnöke kö­szöntötte Kádár Jánost és kí­séretét. Kádár János elvtárs és kí­sérete ma délelőtt Grósz Ká­roly és Ladányi József tár­saságában a pártszékházba látogatott. Itt Havasi Béla és Üjhelyi Tibor, a megyei párt­bizottság titkárai, Drótos László, valamint Kovács Zol­tán, a pártalapszervezet titká­ra és Illés Pál, a KISZ Bor­sod megyei Bizottságának titkára köszöntötte megyénk kedves vendégét. Ifjúkommu­nisták virágcsokrokkal ked­veskedtek a vendégeknek, akik találkoztak a megyei párt-végrehajtóbizottság tag­jaival, a megye vezetőivel és a megyei pártbizottság osz­tályvezetőivel. Megyénk gaz­dasági és politikai helyzeté­ről Grósz Károly tájékoztatta Kádár Jánost és kíséretét. Pártunk Központi Bizottsá­gának első titkára a pártszék­házban tartott tájékoztatót követően, lapzártakor, a Le­nin Kohászati Müvekbe in­dult kíséretével. ^ A kedves vendéget köszöntő miskolciad Építők kommunista műszakjai Messzebbre jut el a gáz Az energiatakarékosságra buzdító kiadványok szerint az egyik legkényelmesebb, s egyben legtakarékosabb fű­tési mód a gázkazánnal üze­meltetett központi fűtés. De nem csak emiatt van a gáz­hálózat fejlesztésének nagy jelentősége városunkban: az épülő s már megépült lakó­telepi lakások konyháiban is gáztüzelésű' tűzhelyek van­nak. Az elkövetkezendő öt évben húsz kilométerrel gya­rapodik a város belső veze­tékhálózata, a tanács több mint 40 millió forintot szán erre a célra. . . Az Észak-magyarországi Állami Építőipari Vállalat szocialista brigádjainak felhí­vására júniusban kommunis­ta műszakokat szerveztek a vállalatnál. Ezekre a kollek­tívából több mint 1400-an je­lentkeztek. A résztvevők részben a vállalat telephe­lyén végeztek terep- és rak­Hűvös reggelre ébredtünk, az országban 12 fok körül volt a hőmérséklet. Napköz­ben változóan felhős időre számíthatunk, számotttevő tárrendezést, takarítást, rész-; ben az építkezéseken dolgoz­tak. A kommunista műsza­kokból származó bevétel egy részét a rokkantak nemzet­közi éve alkalmából nyitott számlára utalják át, más ré­sze a vállalat szociálpolitikai célkitűzéseinek megvalósítá­sát segíti. csapadék nélkül. Az élénk’ északi szél helyenként viha­rosra fordulhat. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 25 lök körül lesz. Hűvösebb idő

Next

/
Thumbnails
Contents