Déli Hírlap, 1981. március (13. évfolyam, 50-75. szám)

1981-03-02 / 50. szám

% Egy iskola és gépei Számítástechnikai laboratórium, CNC számjegyveiér.ésú esztergapad voltak azok a bűvös fogal­mak, amelyek a Zal­ka Máté Gépipari Szakközépisko'ába vonzottak bennün­ket. Ez az okos ma­sina és a nagy értékű berendezése­ket örzö kicsi szo'aa az újabb bizonyíté­ka az itt tanuló kö­zépiskolások és fel­nőttek az ipari üze­mek fejlettségi szint­jével versenyt tortó képzésének, oktatá­sának. (Cikk a 2. oldalon.) (Kerényi László felvételei) • POLITIKAI N A Pl L A P ~ * XIII. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM 1981. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ 1 fiRJt: 1,80 FORINT Szállítás nagyüzemi módszerekkel Tervek, tárgyalások a Volán megbízóival Szolgáltatásaikat — mint az Zamjatyin a szovjet—amerikai keresked elemről Kádár János sportolókhoz tátogatott i Már az elmúlt esztendő­ben éreztette hatását a Vo­lán 3. sz. Vállalatánál, hogy a végére járnak megyénkben a nagyberuházásoknak. Ta­valy több utast, de kevekebb árut szállítottak a tervezett­nél, jelentette be a szomba­ti műszaki gazdasági konfe­rencián dr. Juhász György igazgató. A jó gazdálkodást jelzi viszont, hogy a válla­lati eredmény csaknem más­fél millióval haladja meg az 1919. évit, s részesedésként 9 320 000 forintot osztanak ki a dolgozóknak március 4-én. Értékelte a vállalat igaz­gatója a munkafegyelmi helyzetet.' Érdemes megje­gyezni, hogy kevesebb dol­gozót kellett büntetéssel súj­tani, mint 1979-ben, s szá­mottevően javult a 30 éven aluliak fegyelmezettsége. Ez annál is jelentősebb, hiszen milliókat utaztatnak, nagy értékeket fuvaroznak és’ meghatározó szerepük van a közlekedési morál alakításá­ban. A legnagyobb hangsúlyt a műszaki konferencián az idei tervek, feladatok kap­ták. A legfontosabb céljuk, hogy továbbra is menetrend­szerűen közlekedtessék a he­lyi és az úgynevezett hiva­tásforgalmi autóbuszokat. A tervek szerint az idén 136 millió utas szállításával kell számolniuk. Az utaskiszol­gálás színvonalának növelé­se érdekében egységes utas­tájékoztatási rendszer beve­zetését tervezik. Az áruszállítás területén nagy szervezési feladatokat készítettek elő az idei esz­tendőre. A céljuk, hogy meg­tartsák, és a lehetőségekhez képest tovább szélesítsék a nagyüzemi módszerekkel tervezhető fnvaríeladatokai. egységrakomány-kepzes, a csomagolás, a rakodás — bő­víteni szeretnék a nagy fu­varoztató vállalatoknál. Arra készülnek, hogy feltárják a lakossági fuvarozásban még meglevő tartalékokat. Ké­szek- arra is, hogy közüle- tektől íuvarfeladatokat vesz­nek át gépkocsival együtt, vagy anélkül.- E feladatok figyelembevé­telével állították össze az idei járműbeszerzési prog­ramjukat is. Elsősorban ar­ra törekszenek, hogy a tel­jesítménynövekedés a jár­müvek jobb kihasználásából származzék. Tervezik a Mis­kolci Hűtóház szállítási fel­adatainak fokozatos, teijes körű átvételét. Ebben az év­ben három új hűtögépkocsi- val kapcasolúdnak be a fu­varozásba. A Borsodi Erdő- gazdaság is fokozatosan le­selejtezi normál tehergépjár­műveit, s ezt a feladatot is a Volán 3. sz. Vállalatra bízza. A FŰSZERT is jelez­te, hogy csökkenteni akarja a nagy raksúlyú gépkocsi- állományát, s ezzel, egyidő- ben átveszi a távolsági fuva­rokat. Tárgyalnak a Borsodi Sörgyárral a tartálygépko­csik üzemeltetésének átvéte­léről. Ez a program ebben az évben 400—500 ezer tonna többletteljesítményt jelente­ne. Hasonló egyezkedés fo­lyik a Húsipari Vállalattal a gépjárműpark átvételéről. A múlt évihez hasonlóan az idén is árengedménnyel ösz­tönzik az első negyedéves előszállítást) a szombat-va­sárnapi tömegáru- és magán­fuvarozást. Az igazgató hang­súlyozta, hogy az idei célo­kat csak úgy érhetik el, ha gépkocsivezetőik munkájával teljes mértékben elégedet­tek lesznek megbízóik. az asifiiüiiPöii Elkészültek a tervek, s ha­marosan kigyúlhat a villany­fény a rudabányácskai aranybányában, amelyet az i Árpádok idején Szepbányá- nak neveztek. A Rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum öt éve eredeti for­májában helyreállította, a nyári hónapokban a nagy- közönség számára is meg­újította a föld alatti vágato­kat. Ezek az értelléreket kö­vetve helyenként nyolcvan centiméter átmérőjű folyosó­vá szűkülnek, máshol két méter magasak. A járatokat eddig csak karbidlámpák fé­nyénél kereshették fel a ki­rándulók. Az érdeklődés év­ről évre nőtt és tavaly már csaknem háromezer látogató­ja volt a középkori bányá­nak, melynek mélyéről utol­jára a XÍI. században hoz­tak fel kincset. Az „idegenforgalmi bányá­ban” a villanyvilágítás be­vezetésével megvédik a kő­zeteket a szennyeződéstől, ugyanakkor teljes pompájá­ban mutatják be a kőzetvo­nulatokban még most is csil­logó aranyporszemcséket. Újra hó Az elmúlt napok tavaszi időjárásának vége. Ma reg­gelre újra havazott, bár a hőmérséklet nulla fok körül alakult. A csapadékos idő — az előrejelzések szerint — to­vább tart. Kora délután plusz öt fok várható. A Szovjetunió nem kon­junkturális alapokon, hanem hosszú távra szólóan kíván­ja fejleszteni kereskedelmi­gazdasági kapcsolatait a nyugati tőkés országokkal, köztük az Egyesült Államok­kal is — mondotta Leonyid Zamjatyin, az SZKP KB nemzetközi tájékoztatási osz­tályának vezetője. Zamjatyin — Nyikolaj Komarovnak, a Szovjetunió külkereskedelmi minisztere első helyettesének tegnapi sajtóértekezletén — elutasított bizonyos, a Tyiho- nov-beszámolót értékelő nyu­gati sajtókommentárokat, amelyek szerint ,a Szovjet­unió a következő tervidőszak­ban korlátozni szándékozik nyugati külgazdasági kap­csolatait”. Zamjatyin beszámolt arról is, hogy William Dyess, az amerikai külügyminisztérium szóvivője egy tájékoztatón a szovjet—amerikai kereske­delmi kapcsolatok romlásá­ért a Szovjetunióra próbálta hárítani a felelősséget. A kongresszus szóvivője — mi­közben megjegyezte, hogy egyes amerikai politikusok­nál Afganisztán hovatovább vai amiféle időszámítás kez­detét jelzi, s az egyes ese­mények időpontját csakis eh­hez a dátumhoz kapcsolják— — utalt arra, hogy a szov­jet—amerikai- gazdasági kap­csolatok hűvösebbé válása egyáltalán nem függ össze Afganisztánnal. Ami a Szovjetuniót illeti — fűzte hozzá Zamjatyin —, a jövőben is készen áll a ke­reskedelmi kapcsolatok bő­vítésére a kölcsönös előnyök alapján, de feltételeket nem hagy magának szabni, és semmiféle nyomásnak nem enged. Ha az Egyesült Álla­mok kormánya ezt tudomá­sul veszi, akkor minden esé­lye megvan a két ország kö­zötti kereskedelmi együtt­működés fejlesztésének — mondotta Leonyid Zamja­tyin. A Szovjetunió külgazdasá­gi kapcsolatai az elmúlt terv­időszakban az előirányzottnál nagyabb ütemben fejlődtek — mondotta tegnapi sajtóér­tekezletén Nyikolaj Koma­rov, a külKereskedelmi mi­niszter első helyettese. 1976. és 86. között a tervezett 30 —35 százalék helyett a növe­kedés 86 százalék volt, és a külkereskedelmi forgalom volumene az elmúlt évben elérte a 92 milliárd rubelt. A Szovjetunió, amelynek külkereskedelmi politikája változatlanul a kölcsönös előnyök elvein alapuló együtt­működésre épül, a világ csaknem valamennyi orszá­gával, 140 állammal keres­kedik. A külgazdaság szerkezete a jövőben sem változik: a leg­nagyobb szerepe továbbra is a szocialista országokkal, ezen belül a KGST-partne- rekkel megvalósuló együtt­működésnek lesz. A Szovjet­unió bővíti a fejlődő orszá­gokhoz fűződő kapcsolatait, mind az árucsere-forgalom, mind az ipari kooperáció, a technológia átadása terén. Hasonlóképpen szerepel a szovjet te ekben a tőkés országokkal való együttmű­ködés bővítése. Erre — mint a miniszterhelyettes elmond­ta —, minden esély megvan, hiszen az amerikai embar­Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke és Szűrös Mátyás, az MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, az MSZMP-nek az SZKP XXVI. kongresszu­st cesat ueMő küldöttsége góintézkedések ellenére, a legnagyobb nyugat-európai partnerekkel — NSZK, Finn­ország, Franciaország — to­vább fejlődtek a kölcsönö­sen előnyös kapcsolatok. ☆ Kádár János, az MSZMP KB első titkára, a Szovjet­unió Kommunista Pártja XXVI. kongresszusán részt vevő mágyar küldöttség ve­zetője tegnap délután a szov­jet sakkozókhoz fátogatott. A pártkongresszus tiszteleté­re indított sakkverseny ke­retében tegnap a két világ­bajnok: Anatolij Karpov és Maja Csiburdanidze adott húsz-húsz táblás szimultánt Moszkva egyik sportcsarno­kában, hatalmas érdeklődés mellett. Az * MSZMP KB küldöttségének vezetője a szünetben találkozott Kar- povval és Csiburdanidzével, szívélyes hangulatú beszél­getést folytatott velük és to­vábbi sikereket kívánt ne­kik, valamint a szovjet sak­kozóknak a sportban és az életben. Ugyancsak tegnap délután, Kádár János felkereste a .moszkvai olimpiai sport- komplexumot, a Béke sugár­út mellett felépült hatalmas sportcsarnokot és az olim­piai uszodát is. Kádár Já­nost a sportkomplexum ve­zetői tájékoztatták a csarnok építészeti megoldásairól, je­lenlegi felhasználásáról. Az MSZMP KB első tit­kára ezután a szomszédos olimpiai úszócsarnokba lá­togatott el, ahol jelenleg a Szovjetunió téli nemzetközi úszóbajnokságának döntői folynak. Tanúja lehetett egy magyar sikernek is: Kálmán Andrea második helyre ke­rült a 100 méteres női hát- úszásban, s Kádár János je­lenlétében kapta meg díját. A KB küldöttségének veze­tője megtékintett több dön­tőt és sok sikert kívánt a szovjet sportolóknak, az olimpiai sportkomplexum ve­zetőinek. tagjai vasárnap Minszkbe utaztak. A látogatás során Lázár György találkozik a Belorusz SZSZK vezetőivel, valamint megtekinti a minsz­ki traktorgyárat, s a köztár­saság egyik kothozsU Ü Taskentben, Szovjet-Üzbegisztán fővárosában a Szovjet­unióban elsőként megkezdték a sűrített gázzal üzemelő taxik használatát. A sűrített gázzal működő autó nem újdonság: Moszkvában, Taskentben és a Szovjetunió gáztöltő állomások­kal rendelkező sok nagy városában évek óta használnak gáz­ballonos teherautókat. Most elérkezett az ideje annak, hogy a taxikat is átállítsák „kék üzemanyagra”. A gázballonos taxi* nemcsak a környezet szempontjából kévéssé ártalmas, hanem gazdaságossági előnyei is vannak. A sűrített gáz olcsóbb a a benzinnél; ezenkívül meghosszabbodik a motor használati ideje. Lázár György tegnap Minszkbe utazott

Next

/
Thumbnails
Contents