Déli Hírlap, 1981. február (13. évfolyam, 26-49. szám)

1981-02-02 / 26. szám

pz J 02- " : C" Miskolcon a régi áron számláz a Patyolat (CIKK AZ 5. OLDALON) Alkotó ifjúság Pályamunkák adatbankja Meg formálódnak a szer­vezeti keretei, s máris sok a munkája a KISZ KB és az Állami Fejlesztési Bank kö­zös elhatározásával tavaly ősszel létesített Alkotó Ifjú­ság Egyesülésnek. A fiata­lok újító-alkotó kedvére épí­tő KISZ-es mozgalom, az Al­kotó Ifjúság pályázat ..pat- ronálását”, a hat éve élő, formálódó pályázati rendszer korszerűbb alapokon való irányítását, a fiatalok alko­tásainak hasznosítását, beve­zetését segítő közös vállalko­zás ..magja”, az iroda már működik. Átmeneti otthoná­ból, a Volán Elektronika KISZ-klubjából egy hónapja irányítja ifjűkommunisták, fiatal szakemberek százainak társadalmi munkáját. A társadalmi aktívaháló­zat hetek óta járja az or­szágot, vállalatoknál, szövet­kezeteknél csokorba gyűjti az V. ötéves terv idején benyúj­tott és díjnyertes pályamun­kákat. Az Alkotó Ifjúság Egyesülés első feladata ugyanis a Volán Elektroni­kánál már működő adatbank „feltöltése”. Ezerszámra ér­keznek vissza az irodához a munkahelyekre január ele­jén kiküldött kérdőitek is: azoknak az ifjúsági alkotá­soknak a legfőbb adatairól, amelyek a vállalati vezetők szerint nemcsak egy munka­helyen, hanem szélesebb kör­Ma délelőtt nyílt meg Fiatalok áruháza Ma délelőtt 10 órakor nyílt meg a v Borsodi Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat új Ifjúsági Ruházati Áruháza. A 600 négyzetméter alapterü­letű, körülbelül 10 millió fo­rint értékű árukészlettel ren­delkező áruház december­ben mór két 'hétig „próba­üzemet” tartott. Akkor negyvenszázalékos árenged­ménnyel árusítottak itt gyer­mekkabátokat. Az új, kor­szerű árusítási rendszerű áruházban bébiruháktól a bakfisig, illetve nagykama- •zig széles a választék. ben is a termelésfejlesztés és korszerűsítés szolgálatába állíthatók. A szakmai zsűri rostáján megszűrve, február­ban számítógépre viszik az elmúlt öt év legsikerültebb pályamunkáit. Ezt követően megnyitják a kaput az ér­deklődő vállalati, szövetkeze­ti szakemberek előtt. A ter­vek szerint léhívé berende­zés segítségévei is válogat­hatnak majd a konkrét ter­melési kérdések újszerű meg­oldásait kereső szakemberek. A fiatalok eddigi alkotá­saiból származó tetemes ér­ték „felmérésével” egyidejű­leg az ágazati minisztériu­mok és az országos hatáskö­rű szervek február 15-ig közzéteszik az új ötéves terv­időszak feladataihoz igazított Alkotó Ifjúság pályázati fel­hívásukat. Ennek alapján március végéig a munkahe­lyeken is meghirdetik az üze­mi feladatokra építő pályá­zati témákat. Az Qrszágos pályázat most arra ösztönzi a vállalatokat, hogy a javaslatok, újítások elbírálásával ne várják meg a naptári év végét. Az Alkotó Ifjúság Egye­sülés folyamatosan gyűjti majd a vállalatok, szövetke­zetek , igényeit, a fiataloktól beérkező értékes szellemi munkákat, s névsort állít össze az ország különböző vidékein élő. dolgozó, egy- egv témában jártas ifjú al­kotókról. A Szolidaritás Szakszerve­zet országos egyeztető bizott­sága tegnap Varsóban tar­tott ülésén megerősítette a kormány képviselőivel a hét végén folytatott tárgya­lások eredményeit. A bizott­ság úgy határozott, hogy visszavonja a február 3-i egyórás „általános sztrájkra” korábban kilátásba helyezett felhívását. Ugyanakkor az ülésen elfogadott határozat azt hangoztatja, hogy a szakszervezet az úgynevezett „Falusi Szolidaritás” szerve­zet megalakulását és bejegy­Antennaerdő hely ett Kábelen a képernyőre Miskolcon, az új negyedek építőivel párhuzamosan, a téli napokban is dolgoznak a nagy központi tv-antenna- rendszer szerelői, a ©ELKA Borsod megyei kirendeltsé­gének munkásai. Már álta­lános gyakorlat, hogy ami­kor az épületet átadják, ké­szen van a tévévételhez szük­séges hálózat is. Az avasi városrészben három, a Ta­nácsköztársaság lakótelepen pedig két nagy központi an­tennarendszert alakítottak ki és ezekhez kapcsolják a most épülő új lakásokat is. Ilyen módon a kép föld alat­ti kábeleken érkezik a ké­szülékek képernyőjére, s ez egyrészről tisztább és egyen­letesebb vételt tesz lehető­vé, másrészről lehetővé te­szi a többszintes házak te­tejét elborító, városképet rontó antennaerdő felszámo­lását. Miskolcon jelenleg már megközelítőleg tizenötezer lakásba jut el ezzel a rend­szerrel a tévéműsor. Az idén, a tervek szerint, több mint ezer újabb lakást kapcsol­nak rá a hálózatra. Egy áj környezetvédő eljárás Vízcseppek közé terelik a kúpolókemencékből kiáram­ló forró füstgázt, amelynek környezetszennyező koksz-, salak-, homok, és oxidációs- por-szemcséit egy zárt rend­szerben ezek a vízcseppek fogják fel, mielőtt még azok kijutnának a szabadba — így summázható a Szellőző Művek új környezetvédelmi eljárásának lényege. A vas- öntvénygyártásban haszná­latos kúpolókemencék a füst­gáz közvetítésével naponta több mázsa port terítenek maguk köré, és e kóros anyagok megfékezésében szinte százszázalékos bizton­sággal veheti fel a harcot az a gáztisztítókészülék-család, melyet ennek a módszernek az alkalmazásával fejlesztet­tek k* a vállalatnál. Az ed­dig alkalmazott eljárások­kal szemben ezeknek a ké­szülékeknek az az előnye, hogy nemcsak a durvább, hanem az egészen finom por- szemcséknek is útját állják. zéséi „saját ügyeként kezeli és támogatja”. Mint ismere­tes. a LEMP és a lengyel kormány álláspont ja az, hogy a mezőgazdasági dolgozók érdekeinek képviseletére a már meglevő gazdakörök a legalkalmasabbak, s ha új „érdekképviseleti” szervezet jönne létre a m,v.őgazda?r li­bán, az szükségtelen prob­lémákat idézne elő a gazda­körök tevékenységében, meg­osztaná azokat. Mindazonál­tal a lengyel kormány Rze- szówba bizottságot küldött, amely a helyszínen folytatja a kérdés tanulmányozását. A Szolidaritás visszavonta a sztrájkfelhívást Madártávlatból egyelőre még inkább hídnak néz ki a Széchenyi úton épülő kisiparosok háza... (Képriport az 5. oldalon.) Az új lemez: a nemzetközi terrorizmus Játék a tűzzel Veszélyes játéknak nevezi as vasárnapi Pravda az új washingtoni kormányzatnak a „nemzetközi terrorizmus” kérdése körül indított kam­pányát. A kommentár Haig külügyminiszternek ahhoz a kijelentéséhez fűz megjegy­zéseket. hogy az új kormány­zat politikájában, úgymond, a nemzetközi terrorizmus jelszava veszi át az „embe­ri jogok” kérdésének helyét. Mint a Pravda rámutat, az effajta meiamoríózis egyál­talán nem véletlen. Az „em­beri jogok védelmének” jel­szavával indított és az egész világon joggal képmutatónak tartott és kudarcra ítélt kam­pány lejárt lemeze helyett Washingtonnak új jelszó után kellett néznie. Hogy ezt a „nemzetközi terrorizmus­ban” vélték megtalálni, az legalábbis három célt szol­gál: Bizalmatlanságot próbál kelteni a Szovjetunió béke- poiitikája iránt. A nemzeti felszabadító mozgalmak lényegét kifor­gatva a „nemzetközi terro­rizmus” címkéjét próbálják rájuk aggatni. A „nemzetközi terroriz­mus” elleni küzdelem ürü­gyén gátlástalanul folytat­hatják a más államok bel- ügyeibe történő imperialista beavatkozást, főként a reak­ciós rendszerek védelmére. A Pravda ugyanakkor rá- mütal, hogy a Reagan-koi- mányzát mindezen ..újítá­saiból” talán a legfonto­sabb, hogy csapást próbál mérni a nemzetközi enyhü­lés folyamatára, és igyek­szik elfogadtatni a hadásza­ti fegyverrendszerek korláto­zásával és más, a nemzet­közi feszültség csökkentését célzó lépésekkel kapcsolatos negatív álláspontját Lehetetlen, hogy a Wa­shingtonban meghirdetett képmutató kampány ne vált­sa, ki a nemzetközi közvéle­mény aggodalmát, mivel az nem tekinthető másnak, mint a világ békéjét rendkívüli mértékben veszélyeztető já­ték a tűzzel. A világ népei azt várják az új amerikai adminisztrá­ciótól, hogy vessen véget a Carter által megkezdett irányzatnak, amely a hideg­háború feszültségét idézte fel. A republikánus kor­mányzat első lépései azonban nem erre utalnak. , Ismét fogad vendégeket a hollóstetői turistaház A Bükit „tetején a Mis­kolc—Eger közötti muút mel­den szombattól ismét fogad vendégeket a hollóstetői tu­ristaház. A Lillafüredtől tia kilométerre, vadregényes környezetben fekvő turista- ház átalakítását tavasszal kezdte meg a Borsodi Ven­déglátóipari Vállalat. Az emeleti részt elbontva, majd újjáépítve öt, egyenként két­ágyas szobát alakítottak ki, központi íűtéssel, közös für­dőszobákkal. Pótágyakkal eb­ben a részben egyszerre hu­szonkét vendéget helyezhet­nek el, s további huszonket­tőt a turista jellegű szobák­ban. A turistaházba látoga­tók két másodosztályú étte­remben étkezhetnek. Tavasz a télben Vasárnap az évszakhoz ké­pest szokatlanul meleg -volt. Az ilyenkor szokásos 2.5 Celsius-fokos- hőmérséklet helyett nagyon sokfelé mér­tek 10 fokot, sőt a Dunán­túlon nem egy helyén .ennél is- feljebb kúszott a hőmérő higanyszal.a. A déli órákban Sopronban mérték a legme­legebbet. itt plusz KI fokot mutattak a hőmérők. A fő­városiak sem panaszkodhat­tak. hiszen 9 lök volt Bu­dapesten. A leghűvösebb ré­szek ezen a napon a Mátra- alja, Debrecen és Nyíregyhá­za térsége voltak, de itt is fagypont körül alakult a hő­mérséklet. Ma kissé hűvö­sebb lesz; a déli órákban 0—■ mínusz 3 fok közötti hőmér­sékletre számíthatunk. if „Rendkívüli” látogatót vár Reagan... A hagyományoktól eltérően azonban nem az angol kormányfőt fogadja elsőnek, 'hanem a dél-koreai terrorrezsim elnökét, Csőn Tu-hvan-t. Képünkön: a Camp David-i nyaralóban a dél-koreai dossziét tanulmányozza. 1

Next

/
Thumbnails
Contents