Déli Hírlap, 1981. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1981-01-04 / 1. szám

* POLITIKAI NAPILAP #, XU!. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1981. JANUÁR 4., VASÁRNAP 1 ÁRA: 1,40 FORINT a jogászképzés Brzezinski a mérsékelt áUamférű pózában Zbigniew Brzezinski, Car­ter leköszönő amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanács­adója a Szovjetunióval szem­ben kialakított, szerinte „ki­egyensúlyozott” washingtoni politikát félti Ronald Reagan megválasztott elnöktől és jö­vendő kormányától. Brzezinski szerint kétség­telen, hogy a január 20-án hivatalba lépő Reagan kor­mányzat helyesen alakítja-e majd a szovjet—amerikai kapcsolatokat, és fennáll an­nak a veszélye, hogy „egyol­dalú politikai nézetek” ve­zetik majd. Bár Brzezinski igen befo­lyásos tanácsadói ténykedé­sére éles szovjetellenesség és 3^c Üj év első napján délben, a villanyrendőrnél, a gyér forgalom és az egyébként kitünően működő közlekedési lámpák ellenére rendőr jelzésére haladhattak a gépjárművek és a gyalogosok. Fél egykor egy sárga angyal érkezett a kereszteződéshez, s keresztbefordulva az úton, a szolgálatot teljesítő rendőr mellett állt meg. A volán mellől Kiss Gábor nagy csomaggal szállt ki, s néhány köszönő mondat kíséretében átadta azt a szolgálatot telje­sítő rendőr főtörzsőrmesternek, Mulató Pálnak... Egy fővárosi hagyorríányt honosítanak meg most Miskolcon az autóklubosok. A Magyar Autóklub sárga angyalai indító- és men­tőszolgálatának munkájához egész évben sok-sok támogatást kap a rendőri szervektől. Ezt a segítséget köszönte meg az Autóklub egész tagsága nevében Kiss Gábor, remélve, hogy az új esztendőben még gyümölcsözőbb lesz az együttműködés. (Kerényi Lászl ófelvétele) B. ú. é. k. Felvételi tudnivalók egyetemekre, főiskolákra Elbúcsúztunk 1980-tól Űj szakokat létesítenek, másokat viszont megszün­tetnek az ország egyetemein. Az 1981. évi felvételi tájé­koztató — amely ezekben a napokban jelenik meg —is­merteti az egyetemi oktatás újdonságait, az idei felvételi vizsgákra vonatkozó tudni­valókat. Közli a többi közt, hogy az Eötvös Lioruno. Tudó-’ mányegyetem bölcsészettu­dományi karán magyar és idegen nyelv szakon is ké­peznek majd szakembere­ket. A szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsé­szettudományi karán pedig lesz magyar—történelem és történelem—idegen nyelv, a természettudományi karon kémia—fizika szakpár is. A debreceni Kossuth Lajos Tu­dományegyetem bölcsészet­tudományi karán történelem —idegen nyelv, valamint történelem—földrajz szakra is lehet jelentkezni, miköz­ben a pedagógia—magyar- történelem szakra nem lesz felvétel. Úgyszintén a ter­mészettudományi karon a kémia—fizika szakra sem. A következő tanévtől Mis­kolcon is képeznek j ogászo- kat. Átmenetileg, amig az itt létesített jogi intézet ott­hona felépül, a Nehézipari Műszaki Egyetemen kapnak helyet a jogászhallgatók. Az idén is érvényesek az egyetemi és a főiskolai fel­vételi vizsgákra vonatkozó korábbi rendelkezések, elő­írások. A felsőoktatási in­tézmények nappali tagoza­taira az 1981-ben érettségi­zők, és azok az érettségizett dolgozók kérhetik felvételü­ket, akik a 35. életévüket még nem töltötték be. A jelentkezők csak egy hazai felsőoktatási intéz­ménybe adhatják be kérel­müket. Kivételek a művé­szeti főiskolákra, a néphad­sereg katonai főiskoláira, vagy a külföldi egyetemekre jelentkezett fiatalok. Ezek­ben az intézményekben ugyanis január—március hó­napokban — tehát korábban, mint másutt — lesznek a fel­vételik. Akik itt nem érik el a szükséges eredményt, pá­lyázhatnak más intézmé­nyekbe, ahol május—június időszakban lesznek a felvé­telik. Az idén is lehetséges az átirányítás. Változatlan az az előírás is, hogy a fiatalok, akik la­kóhelyükön is telkészülhet­nek választott szakmájukra, más városban levő hasonló oktatási intézménybe akkor jelentkezzenek, ha nem igé­nyelnek kollégiumi elhelye­zést A tanárképző és taní­tóképző főiskolákra, illetve az óvónőképző intézetekbe meghatározott körzetekben lakó fiatalok kérhetik fel­vételüket. A kérelmeket a középis­kolákban február 10—25. kö­zött, a felsőoktatási intéz­ményekben március 30-ig fogadják el. A felvételi vizs­gákat június 24. és július 11-e között tartják. A felső- oktatási intézmények erről idejében értesítik a jelent­kezőket. A matematika, fi­zika és a biológia felvételi tantárgyból idén is közös érettségi-felvételi dolgozatot írhatnak május 25—26-án. A külföldi egyetemekre jelentkezett fiatalok felvéte­li vizsgája január 25-én és 28-án lesz. A felvételizők középiskolai eredményeik révén maxi­mum 10 pontot vihetnek magukkal és 10 pontot sze­rezhetnek a felvételi vizs­gán. A következő tanévben az ország 57 egyetemén és fő­iskoláján a múlt évhez ha­sonlóan 16 ezer elsőéves hall­gató kezdheti meg tanulmá­nyait. a szembenállás hirdetése nyomta rá bélyegét, szomba­ton adott televíziós interjú­jában, most mégis a körülte­kintő, sőt mérsékelt állam­férfi szerepében tetszelgett, és a Carter-kormányzat eddigi politikájáért aggódó hango­kat ütött meg. „Félő, hogy Reaganék csak a szembenállást hangsúlyoz­zák majd, hogy a konfrontá­ció egyoldalú hangsúlyozásá­val túlságosan is a fegyver­kezesre összpontosítanak, megfeledkeznek az ideológiai versengésről, teljesen figyel­men kívül hagyják az em­beri jogok nagy jelentőségű politikáját” — mondotta. Attól is tart, közölte Brze­zinski — hogy az új ameri­kai vezetés „veszít majd ab­ból a politikai jóindulatból, amit a Carter-kormányzat szerzett a harmadik világ országaiban, különösen La- tin-Amerikában, Kína sajá­tos esetéről nem is beszél­ve”. Ilyenkor szoktuk azt mon­dani: öregebbek lettünk egy évvel. Január elsején, nulla óra után néhány perccel, épp hogy csak átlépve az új esztendő küszöbét, és is fúj­tam á óuuái' a „forinton”! Sok százan voltunk isme­retlen ismerősök, B. ú. é. k. — mondtuk, A hosszú szilveszteri, új­évi ünnepeknek ma vége, az esztendő első teljes munka­napját kezdtük el reggel. A múlt évben gyarapodtunk, gazdagodtunk — reméljük, idén sem lesz másképp. Há­rom nap telt el az évből, s most visszapillantunk erre a három napra, s szilveszter­re. Hó ugyan a városban nem volt, ám a hegyekben, a Bükkben annál több. Bán­kúton, Bükkszentkeresz- ten különös öröm lehetett szilveszterezni. Hógolyó­csatával átlépni az új évbe, maradandó élménynek bizo­nyult, A Paíotaszailö ezúttal csak a miskolciaké volt. Szórako­zott is a félezer vendég hajnalig. Volt csirkesült és bor, volt disznótoros és pezs­gő. Az első SZOT-'oeutalt elsején érkezett meg — ne­ki is jól kezdődött ez az év. Csakúgy mint azoknaic, akiknek a számait kihúzták az első lottósorsoláson. A négytalálatos szelvényekre csak alig valamivel több, mint 50 ezer forintot fizet­nek, de kezdetnek ez sem rossz. Ám minden bizonnyal azok a szülök örültek a legjob­ban 1981-nek, akiknek a csöppsége január első nap­jaiban látta meg a napvilá­got. Répási Csaba, Kincses Gergő, Gogh Annamária született az első nap első óráiban, a kislányról és édesanyjáról egyébként la­punk harmadik oldalán ké­pes riportot közlünk. A Szentpéteri kapui Kórházban, másodikén este tíz után hár­mas ikrek születtek: Sajgó Lajos, Sajgó Attila és Sajgó Zsolt. Az édesapánál, aki a borkombinátban autószere­lő, és az édesanyánál, aki a tolcsvai posta telefonköz­lyamán az építőanyag-ipar­ban az átlagosnál gyorsab­ban, 32,5 százalékkal nőtt a korszerűbb, értékesebb cik­kek termelése. Néhány ha­gyományos termék, mint az égetett tégla, égetett cserép, pontjában dolgozik, nincs boldogabb ember most. A négy nap alatt a MÁV 19 mentesítő szerelvényt köz­lekedtetett Budapest és Mis- koic közöli. A Volán jaratam is bevetették a kisegítő bu­szokat, így a forgalomban sem közúton, sem vasúton fennakadás nem volt. Külö­nösen sokan keresték fel a bükkszentkereszti sípályákat, ahová tömve mentek a bu­szok, s este tömve jöttek 1« onnan. Szilveszter éjjelét, az új év első napját sokan nem ott­hon, nem vendéglőben, baráti társaságban töltötték, hanem a munkapad menett. Dolgoz­tak a Lenin Kohászati Mű­vekben, a vegyigyárakban, dolgoztak a busz- és villa­mosvezetők, az orvosok, a tűzoltók, a mentők. Egyébként jelentősebb tűz nem volt az ünnepek alatt, bár elsején, éjjel fél egykor az új év köszöntői sorában félelmet keltett az a három tűzoltókocsi, amely a Szemere utcán robogott az Avas-dél felé. Kiderült, hogy vaklárma volt az egész. fokú termékek — továbbfel­dolgozott síküvegek, ásvány­gyapot, különböző fal- és padlóburkolólapok, osztályo­zott adalékanyagok, feszített vasbetontermékek részaránya. Ennek nyomán javult a ke­reslet-kínálat összhangja: az építőanyag-ipar megfelelő Borús idő jf: A „Tíz év — tíz medence’’ fürdőprogram keretében épül az újszegedi Tisza-parton a Liget-Termál Uszoda. Tárnái István építészmérnök csoportjának a DÉLÉPTERV-nél ké­szült tervei alapján az ..esernyő” kupolájú épületben két úszó- és kél ülőmedence lesz, összesen ezerhatvannégy négy­zetméter vízfelülettel. Az átadást az 1981-es idény kezdetére tervezik. (Kozák Albert felvétele) Korszerűbb építőanyagok Az ötödik ötéves terv fo­Borult idő várható, is­métlődő esővel, szórványos hózáporral, viharos, általá­pali hőmérséklet ma plusz 1 —plusz 6 fok között várható. Bánkúton a hó vastagsága darabos mész, mozaiklap, lágyvasas betongerenda ter­melésének visszaszorulásával szinten elégítette ki az építő­ipar korszerű termékek iránti igényeit, s a lakosság eilátá­ban nyugati, északnyugati széllel. A legmagasabb nap­56 centiméter, és mínusz egy fok var egyidejűleg nőtt az értéke­sebb, magasabb feldolgozási sában is megszűntek a kró­nikus hiányok.

Next

/
Thumbnails
Contents