Gazdasági tanintézet, Debrecen, 1883

A) A GAZDASÁGI TANINTÉZET. I. Az intézet szervezete, Czélja. A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet czélja a mezőgazdasági pályára készülő ifjaknak — mint leendő birtoktu­lajdonosoknak, bérlőknek, vagy gazdatiszteknek — megfelő ala­pos képzettséget adni s alkalmat szolgáltatni, hogy a mezőgaz­dasági üzletben fontos elméleteket, de különösen a gya­korlati gazdálkodás módját, sőt a szükséges kézfo­gásokat is elsajátíthassák; az okszerű rendelkezés szemtanúi és közreműködő tényezői lehessenek s igy a mezőgazdaság minden ágában, a szakképzettség korszerű, tudományos alapját megsze­rezhessék. Főfelügyelet s igazgatás. Az intézet a földmivelés- ipar­és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium felügyelete alatt áll. Az intézetet közvetetlenül igazgatja és vezeti az igazgató, kinek el­nöklete alatt a tanári testület tanácskozik és határoz, az oktatást illető minden fontosabb ügyben. A tanfolyam tartama. A tanfolyam három évre terjed és mindenik tanév két félévre van osztva. Az első tanévben a hall­gatók, főleg a mezőgazdasági üzlet gyakorlati részébe vezettetnek be; minden gazdasági munkában résztvesznek s igy a kézfogásokat is elsajátítják. Elméleti téren leginkább csak a mennyiségtan és természettudományokból hall­gatnak előadást, hogy ez által hézagos előképzettségük tömörittesséksa következő években, az elméleti szakelő­adásokat annál biztosabban megérthessék. A máso­dik és harmadik tanév, a mezőgazdasági alap-, szak- és segédtár­gyak előadására s azokra vonatkozó gyakorlati okmutatásokra szolgál. Tanév kezdete s vége. A tanév kezdete minden évfolyam­ban október hó l-jén, vége az első évfolyamban augusztus, a má­sodik és harmadik évfolyamban pedig julius végén van. 1*

Next

/
Thumbnails
Contents