Állami főreáliskola, Debrecen, 1918-19

3 látogatást már ő végezte. Rövid időx-e az iskola igazgatásában is változás történt. A proletárdiktatúra idején forradalmi befolyásra dr. Kardos Albert elhagyta igazgatói székét s az iskola vezetője Lakner József lett. Ez a forradalmi felfogás szerint is jogtalan állapot ápr. 1-től 23-ig tartott: a debreceni kommunizmus bukása után ismét a törvényes igazgató foglalta el a maga helyét. A 'anári karból távozott dr. Goschi Péter, ellemben a háború végeztével visszatértek a hadbavonúlt tanárok: Koll­wentz Rezső, Kronstein Béla és dr. Zalai János. A szintén hiidbavonúlt, de az országhoz hűtlenné vájt Jamriska Péter elbocsáttatotl az állam szolgálatából. — A tanári karnak új tagjai lettek dr Zivuska Jenő, Jóvér Antal és dr. Kiss Miklós; az isk. év II. felében betöltetett a tornatanilói állás Kolos Lajossal. Három-három h.ivi szabadságon volt dr. Pröhle Vilmos és dr. Madai Pál; ez utóbbinak az óráit részben Hajdú Ben­jámin tanárjelölt látta el, mint óraadó. Inkább politikai, mint tanügyi okokból áthelyeztetett dr. Zalai János Kisvárdára. A hitoktatók közül távozott Ördög Lajos ref. és Szu­chovszky Gyula ág. ev., helyökbe jött Ferenczy Károly ref. és Zeman Zoltán ág. ev. A tanulók száma ismét jelentékenyen emelkedett, 402-ről 465-re. Az I és II. osztály párhuzamos lévén, 10 osztály állott fenn, de néhány osztályterem igv is szűknek bizonyúlt. A tanulók közül nyilvános volt 433, magántanuló 32, de a nyii­vánosok közül 13 magántanulóvá lett. Osztályvizsgálatot tett 381 nyilvános és 15 magántanuló, azonkivül az előző éviek közül 5 pótmagánvizsgálatot tett. A tanulmányi eredményt kielégítőnek minősítettük, de csak arra való tekintettel, hogy a spanyol járvány, forradalmi események, ellenséges megszállás miatt nem alkalmaztunk kellő mértéket. A fegyelmet rendkívül nehéz volt fentartani. A leszerelt katona-tanulók nem könnyen illeszkedtek bele az iskolai rendbe, az ifjúság körében egymást érték a felülről és kívülről ösztönzött mozgalmak; az iskolának érdeme és szerencséje, hogy az ifjúság mozgolódása még a kommunizmus idején sem vont maga után összeütközést. — Nem forradalmi magatartás, hanem másnemű mctévelyedés miatt 1 tanulót kizártunk, 3-at csöndesen eltávolítottunk. Az egészségi állapot kedvezőtlen volt. A spanyol járvány, amely miatt a tanitás az I. f lév nagyobb részében szünetelt, a tanárok és tanulók között is elterjedt, sokan kétszer is beleestek, de csak egy haláleset lett a következménye. Más­nemű betegségben is meghalt egy tanuló. Az isk. évet ünneppel nyitottuk és zártuk. Október 6-ika beleesett a járványszünetbe, tehát nem ünnepelhettük meg. Okt. 23-án látogatta meg IV. Károly király és Zita királyné Debreczent, az összes iskolák hódoló növendékei között ott

Next

/
Thumbnails
Contents