Tőzsdei jog, 1934 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1934 / Tartalommutató

A TŐZSDEI JOG 1934. évi évfolyama A Tőzsdei Jog előfizetési ára a Tőzsdei Hirdetmények Tára és a Tőzsdei Árjegyzőlap előfizetői részére egész évre 2.— P, mások számára egész évre 3.— P A „Tőzsdei Jog"-ot érintő megkeresések „Tőzsdei Jog" Tőzsdepalota III. emelet címre küldendők Tőzsdei Jog 1934. évi tartalomjegyzéke: I. CIKKEK. Az áruüzleti szakértő eljárás (exper­tiz) jogi természete (M. Z.) ... I. Dr. Zeitler iSándor nyugalomba vonu­lása. (M. Z.) , , VI. A tőzsdebírósági illetékek és ügyvédi díjak új szabályozása VI. Üj áruüzleti szokások a cseh-szlovák tőzsdéken. (M. Z.) X. A tőzsdetanács 234. és 235. sz. hirdet­ményei a kiviteli többlet kárról és a külföldi kezeléssel járó többlet­költségről A tőzsdetanács üdvözlő irata Juhász Andorhoz és Osvald Istvánhoz . , XII. II. JOGGYAKORLAT. A Kúria ítéletei Megállapítási perben kimondható, hogy valamely egyesület alapszabályai­nak a választott bíróság kikötésére vo­natkozó rendelkezése a jó erkölcsökbe ütközik V. 33. Dollárkövetelés értékcsökkenésé­nek figyelembevétele VI. 38. A Kúria jogegységi tanácsának 83. számú polgári döntvénye. A bíróság belátásától tfügg, hogy azt a felet, aki a tárgyalás előkészítésére vonatkozó kötelességét elmulasztja, vagy elkésve teljesíti, s ezzel a tárgya­lás elhalasztására okot ad, az okozott költségekben nyomban végzéssel elma­rasztalja-e, — vagy az ekként okozott költség megtérítése tárgyában az intéz­kedést a végítéletre (véghatározatra) tartja fenn VII. 46. A igabonajegy-rendsizer szabályo­zásának céljából és a szabályozás mód­jából nyilván következik, hogy a gabo­najegy (boletta) általánosságban a ter­melőt illeti, ellenben sem a búza-hitele­zőnek, sem annak, akinek a búza nem természetben jár. hanem szerződés sze­rint csak mint értékmérő szerepel, nem lehet igénye arra, hogy a búza értékén * Az arab számok az esetek számai, a római számek a megjelenési hónap számai.

Next

/
Thumbnails
Contents