Tőzsdei jog, 1933 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1933 / 1-2. szám

I. ÉVFOLYAM A KERESKEDELMI JOG MELLÉKLETE 1-2. SZÁM TŐZSDEI JOG Felelős szerkesztő: DR. MÓRA ZOLTÁN tőzsdei h. főtitkár. Tőzsdepalota, III. emelet A „TŐZSDEI JOG"-OT A „KERESKEDELMI JOG" ELŐFIZETŐI DÍJMENTESEN KAPJÁK 1933 február hó 1-én egy új jogi szaklap indul meg az immár 30-ik évfolyamába lépő Kereskedelmi Jog melléklapjaként. Az új folyóirat célja a tőzsdebíróság joggyakorlatá­nak és a tőzdei joganyagnak ismertetése. A Budapesti Áru- és Értéktőzsde választott bí­rósaga nem szoros értelemben vett „tozsde­biróság", hanem egy általános kereskedelmi szakbiróság, amelyet ily rendeltetéssel szer­vezett meg a törvényhozás és amelynek hatás­körét a tőzsdei forgalomból származó pereken lényegesen túlterjeszkedő körre terjesztette ki a törvényhozás és maga az élet. Ezen célok­nak megtelelöen van alkotva a tozsdebiróság szervezete, amely a kereskedelem, az ipar és a mezőgazdaság különféle ágazataiban évtizedes jártassággal bíró szakemberek tapasztalatait a jogászi munka alaposságával és szakszerű­ségével egyesíti. Azok után a nagy csapások után, amelyek hazánkat 1914 óta 'sújtották, azok után a meg­rázkódtatások után, amelyek társadalmunk minden rétegét alapjában ingatták meg, egye­dül azoknak az erkölcsi értékeknek a lenntar­tásában és ápolásában kell keresnünk az újjá­építés reményét, amelyeknek hazánk fenn­állását, a nyugateurópai kultúrközö-sségbe való bekapcsolódását és a XIX. század máso­dik felének nagyarányú gazdasági fellendülé­sét köszönheti. A törvényhozás szavai nem egyízben állapították meg, hogy ezek közé az erkölcsi értékek közé tartozik a tőzsdebíróság működése is. Ezeknek az erkölcsi értékeknek a szolgálatában áll a most meginduló lap, je­léül annak, hogy bízunk a magyar kereskede­lem, a magyar közgazdaság és a súlyos meg­próbáltatások napjait élő hazánk szebb jövő­jében. Fleismg Sándor a Budapesti Áru- és Értéktőzsde Tanácsának elnöke JOGGYAKORLAT Eljárási fog 1. Hatásköri alávetés egyesületi határozat elfoga­dása és aláírása útján az egyesület tagjaival szem. ben. (1881 :LIX. t.-c. 94. §. b.) Nem reveláns, hogy az aláíró a nyilatkozat aláírásának időpontjában még nem /volt tagja az egyesületnek. Tőzsdebíróság. 1671/1931. V. b. Végzés: A bíró­ság hatáskörét megállapítja. Indokok: Felperes a hatáskör megállapítása céljára csatolta a H.) alatti megállapodást, melynek tartalma a kö­vetkező: „Kivonat a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének (TÉBE) a pénznemek és külföldi ki­fizetések iránt kötött ügyletekre vonatkozó megálla­podásaiból. 1. A Takarékpénztárak és Bankok Egye­sületének (TÉBE) tagjai 1925 december hó 2-án az alábbi határozati javaslatot egyhangúlag és kötele­zően elfogadták: k) A TÉBE tagjai a pénz­nemek és külföldi kifizetések iránti ügyletekből eredő vitás kérdésekben alávetik magukat a Budapesti Áru­és Értéktőzsde választott bírósága kizárólagos illeté­kességének". Alperes nem tette vitássá, hogy egy oly nyilatkozatot, amelyben a H. alatti tartalma benn­foglaltatik, 1925 december hó 2-án aláírt; előadta azonban, hogy ez a nyilatkozat az általa 2. alatt csatolthoz hasonló, más természetű intézkedést is tar­talmazó nyilatkozat volt, amelyet nem együtt írtak alá felperessel, hanem külön-külön. Előadta, hogy a nyilatkozat aláírásának időpontjában nem volt tagja a TÉBE-nek, miután 1924 június havában annak kö­telékéből kilépett és oda ismét csak 1926 január 1-én kezdődő hatállyal lépett vissza; 1925 december hó 14-én tartott teljes ülésen jelentette be a TÉBE el­nöke, hogy alperes ismét belép a TÉBE kötelékébe. Felperes alperesnek ezen tényelőadásait nem tette vitássá. Alperes hatásköri kifogását elsősorban arra alapította, hogy az általa aláírt nyilatkozat 1. pontja szerint ezt a nyilatkozatot az aláírók, mint a TÉBE tagjai fogadták el és írták alá; miután alperes az aláírás időpontjában nem volt a TÉBE tagja, az ál­tala aláírt nyilatkozat ez okból érvénytelen. Alperes­nek ez a kifogása alaptalan. Az okirat aláírásának tekintettel arra, hogy az 1925 december hó 2-án tör­tént, tekintettel arra, hogy alperes saját előadása szerint is már az 1925 december hó 14-iki ülésen meg­történt az alperes belépésének enunciációja és hogy újabb tagságának joghatálya 1926 január hó 1-én megkezdődött, nem lehetett más értelmet tulajdoní­tani, mint azt, hogy alperes a nyilatkozat által érin­tett ügykörben magát már a nyilatkozat aláírásától fogva a TÉBE tagjának kívánja tekinteni; de minden­esetre érvényesíteni kívánja azokat a jogokat és vi­selni kívánja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a nyilatkozat előír, attól az időponttól fogva, amikor TÉBE tagsága ismét megkezdődik. Alperes hatásköri kifogásának indokolására azt

Next

/
Thumbnails
Contents