Telekkönyv, 1912 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1912 / 1. szám - Zálogjogilag bejegyzett követelések lefoglalásánál felmerülő kérdésekről

Zálogjogilag bejegyzett követelések lefoglalásán.41 felmerülő kérdésekről. Irta Káplány Gé/a, ny. kir. ítélőtáblai biró. A zálogjogilag bejegyzett (bekebelezett vagy előjegyzett) követelések lefoglalásáról a gyakorlatban különféle kérdések merülnek fel és adnak jogvitákra alkalmat. Megkísérlem eme kérdéseket lehetőleg kimerítően tárgyalni. 1. Az első kérdés az, hogy mivel a végrehajtási eljárás­ról szóló 1881 : LX. tc. 79. §-ának 3-ik bekezdése határozottan akként rendelkezik, hogy „zálogjogilag bejegyzett követelés le­foglalása esetében a kiküldött az alzálogjog bekebelezése vé­get az illető telekkönyvi hatóságot a végrehajtási jegyzőkönyv kivonatának hiteles kiadványában való megküldése mellett közvetlenül keresi meg": — van-e joga a végrehajtás elrende­lésére hivatott bíróságnak az alzálogjog bekebelezése végett a telekkönyvi hatóságot közvetlenül megkeresni? Továbbá, hogy az ilyen, az 1881 : LX. tc. 79. §-ában szabályozott eljárás mel­lőzésével a telekkönyvi hatósághoz közvetlenül intézett meg­keresés alapján van-e helye az alzálogjog bekebelezésének vagy előjegyzésének? A m. kir. Kúria 1896. évi április hó 23-án 1081. szám alatt akként határozott, hogy a perbíróságnak az 1881 : LX, tc. 79. §-ában szabályozott eljárás mellőzésével a telekkönyvi hatósághoz közvetlenül intézett megkeresése alapján is van helye az alzálogjog bekebelezésének vagy előjegyzézének. De már 1901. évi január hó 18-án 7376. szám alatt kelt határozatában a m. kir. Kúria azt mondotta, hogy „a végrehaj­tási törvény 79. §-ának a 123. és 129 §§-ban foglalt azzal a rendelkezéssel való összevetéséből, hogy nyilvánkönyvileg biz­tosított követelés lefoglalása esetében minden további végre­hajtási lépés megtétele nem a telekkönyvi hatóság, hanem a végrehajtást az ingóságokra foganatosító bíróság hatáskörébe tartozik, kétségan kival megállapítható az, hogy az ily köve­teléseknek lefoglalása is nem a végrehajtást elrendelő perbíró­ság, hanem a végrehajtást foganatosító bíróság által eszközöl­hető, következésképen, mint azt a Végrehajtási törvény 79. §-a kifejezetten elrendeli, az alzálogjog bekebelezése is nem a per­bíróságnak a végrehajtást rendelő végzésben foglalt megkere-

Next

/
Thumbnails
Contents