Telekkönyv, 1896-1897 (1. évfolyam, 11-12. szám)

1897 / Tartalommutató

340 Érdekes végrehajtási esetek I. Káplány Géza, szegedi kir. ítélőtáblai bírótól. 229. 1. A végrehajtási törvény 196. §-ához. Kaló Imre, kir. tkvi betétszerk. bírótól. 233. 1. Az 1896. évi XVI. t.-cz. 18. és 19. §-ának alkalmazása a gyakorlatban. Ettenber­ger Lajos^ kir. tkvi betétszerkesztő albirótól. 235., 263., 283. 1. A végrehajtási törvény 157. §-ának fogyatkozásai. Bereghy Endre, bpesti I—III. ker. kir. jbirósági telekkönyv vezetőtől. 237. 1. Néhány szó a tkvi hivatalnokok alkalmazásáról. Kurucz Ádámtól. 238. 1. Elbirtoklás, mint szerzési mód érvényesítése a betétszerkesztésnél. Ludinszky La­jos, kir. tkvi betétszerkesztő bírótól. 260. 1. Káros gyakorlat. Aliustól. 262. 1. Hiteltelekkönyveinkről. Káplány Géza, szegedi kir. Ítélőtáblai bírótól. 313. 1. Gyakorlati apróságok. 1. A kiegészítés tárgyát képező telekkönyvi kivonatok bélyegilletéke. Ligeti Ar­nold, mezőtúri kir. s.-telekkönyvvezetőtől. 26. ). II. Kihagyások pótlása, vagy helytelen kifejezés helyesbítése a telekjegyzőkönyv­ben. Ligeti Arnold, mezőtúri kir. s -telekkönyvvezetőtől. 76. 1. III. A miről nincs rendelkezés. Sigmától. 90. 1. IV. A széljegyzés. Ligeti Arnold, mezőtúri kir. s.-telekkönyvvezetőtől. 159. 1. Telekkönyvi iskola. I. A kérvényről. Káplány Géza, szegedi kir. ítélőtáblai bírótól. 159., 187., 213., 240., 266., 286. 1. Szemelvények joggyakorlatunkból. I. Terhelési tilalom feljegyzése. 199. 1. II. III. IV. Az 1892. évi XXIX t.-czikk alapján folyamatba tett eljárás néhány esete. 216., 247., 274. 1. Rendeletek. A m. kir. igazságügyminiszternek 1895. évi nov. 22-én 51,407. sz. a. keltrendelete, a volt úrbéreseknek a tagosításkor vagy úrbéri rendezéskor közösen kiadott legelő-, erdő- és nádas-illetőségek telekkönyvvezésére nézve 1889. évi decz. 22-én 45,041. sz. a. kibocsátott i. m. rendelet módosítása tárgyában. 27. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1896. évi január hó 10-én 48,071/1895. I. M. sz. a. kelt rendelete a névaláírások birói hitelesítése tárgyában. 28. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1896. évi január hó 1-én 31,312. sz. alatt kelt rendelete a bírói letétek kezelése iránt 39,425/1881. I. M. sz. a. kibocsátott szabályrendelet módosítása tárgyában. 29. 1. A belügyi, igazságügyi és pénzügyi m. kir. miniszterek 1896. évi febr. 2-án 4888. I. M. szám alatt kelt rendelete az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyék és a volt Kővárvidék területén a megszüntetett úrbéri dézsmák kárpótlásánál visszatartott összegeknek kiszol­gáltatása tekintetében követendő eljárásra vonatkozólag 1895. évi szeptem­ber 11-én 76,928. sz. a. kiadott utasítás értelmezése tárgyában. 29. 1. A m. kir. igazságügjminiszternek 1896. évi márczius 17-én 45,610. sz. alatt kelt rendelete a telekkönyvi másolatok kiállítása körül kifejlődött eltérő gyakor­lat és felmerült némely hiányok megszüntetése tárgyában. 30. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1894. évi 44,107. sz. a. kelt rendelete a telek­könyvi betétszerkesztés megindítása vagy felfüggesztése tekintetében oly községekre nézve, a melyekben ártéri területek léteznek. 91. 1. A m. kir. pénzügyminiszternek 1895. évi 94,952. sz. a. kelt rendelete a tkvi be­tétszerkesztési utasítás 57. és 108. §-aiban emiitett felosztások kataszteri elintézése tárgyában. 91. 1. A m. kir. igazságügyminiszternek 1896. évi ápr. 10-én 20,742. sz. a. kelt rende­lete a telekkönyvi betétek elkészítését tárgyazó hirdetménynek a pénzügyi hatósággal való közlése tárgyában. 127. I. m . kir. igazságügyminiszternek 1896. évi ápr. 10-én 20,743. sz. a. kelt rendelete a megállapított betétszerkesztési sorrend megtartása és a törlési keresetek,

Next

/
Thumbnails
Contents